ซอฟต์แวร์คืออะไร
ซอฟแวร์ ซอฟต์แวร์ (Software) คือ โปรแกรมหรือชุดคำสั่ง ที่จะสั่งและควบคุมให้ฮาร์ดแวร็คอมพิวเตอร์ทำงาน เราไม่สามารถจับต้อง ซอฟต์แวร์ ได้โดยตรงเหมือนกับตัวฮาร์ดแวร์ เพราะซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมนี้จะถูกจัดเก็บอยู่ในสื่อ ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล เช่น แผ่นดิสก์ ซอฟต์แวร์ ที่มักติดตั้งไว้ในฮาร์ดดิสก์เพื่อทำงานทันที่ที่เปิดเครื่องคือ ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ สรุปแล้ว ซอฟต์แวร์ คือ โปรแกรมชุดคำสั่งไว้ควบคมคอมฯให้ทำงาน
Last Update : 12:20:10 08/11/2013
โปรแกรมบริหารการผลิต(Manufacturing Resource Planning)-MRP
Brand : Q.Soft MRP
Model : MRP
Q. Soft MRP(Manufacturing Resource Planning) เป็น Software บริหารจัดการโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบไปด้วยความสามารถในการวางแผนการผลิตสินค้าล่วงหน้า, วางแผนการจัดซื้อล่วงหน้า(ทราบว่าผลิตเมื่อไรก็ทราบว่าของควรเข้าเมื่อไร) และต้นทุนแท้จริงของผลิตภัณฑ์ ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ และพัฒนาระบบบริหารการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ผนวกกับทีมงานที่มีประสบการณ์ในการพัฒนา Database Application (โปรแกรมที่มีระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลจำนวนมาก)
Last Update : 13:59:57 08/01/2016
Booking
Brand : Q.Soft
Last Update : 14:22:24 24/09/2015
โปรแกรมวางแผนการผลิตขึ้นสูง
Brand : Q.Soft APS
Q.Soft Advanced Planning & Scheduling เป็นโปรแกรมบริหารตารางการผลิตเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการจัดการแผนการผลิตหลายสินค้าที่มีความซ้ำซ้อนทั้งในกระบวนการการผลิต, หลายหน่วยผลิต(Resources) ให้อยู่ในรูปของ Graphic เพื่อง่ายในการบริหารจัดการ
Last Update : 11:56:34 24/09/2015
โปรแกรมบริหารจัดการองค์กร ที่มีพร้อมทั้ง MCM และ Accounting-Financial
Brand : Q.Soft ERP Lite Solution
ระบบที่ครบถ้วนสำหรับโซลูชั่นบริหารองค์กรธุรกิจที่พร้อมไปด้วยระบบบริหารการผลิตในภาคอุตสาหกรรมผลิต ระบบอุตสาหกรรมผลิต ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิค , ตะปู , น๊อต , เหล็กเส้น , สายไฟ , ลวดหนาม , ลูกสูบ , สังกะสี และอื่นที่เกี่ยวข้อง ระบบบริหารบัญชี-การเงิน มีคุณภาพ ใช้งานง่าย
Last Update : 11:53:06 24/09/2015
Smart Soft MRP
Last Update : 21:27:13 24/05/2011
Q.Soft MRP(SFJ)
Last Update : 00:00:00 01/01/2011

Page View  27585  
Product Information :

Product Name:  
โปรแกรมบริหารการผลิต(Manufacturing Resource Planning)-MRP
Product Category:   คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์
Product Sub-Category:   โปรแกรมบริหารการผลิต
Brand:   Q.Soft MRP 
Product Type :   บริการ 
วัตถุดิบ 
สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
Short Description :   Q. Soft MRP(Manufacturing Resource Planning) เป็น Software บริหารจัดการโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบไปด้วยความสามารถในการวางแผนการผลิตสินค้าล่วงหน้า, วางแผนการจัดซื้อล่วงหน้า(ทราบว่าผลิตเมื่อไรก็ทราบว่าของควรเข้าเมื่อไร) และต้นทุนแท้จริงของผลิตภัณฑ์ ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ และพัฒนาระบบบริหารการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ผนวกกับทีมงานที่มีประสบการณ์ในการพัฒนา Database Application (โปรแกรมที่มีระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลจำนวนมาก)
     
 
โปรแกรม Q. Soft MRP ประกอบไปด้วย Feature การทำงานหลักๆ ดังนี้
     1. ระบบบริหารการใช้สินค้า และวัตถุดิบ (Material Requirement Planning MRP.I) รองรับการบริหารสต็อก, การจัดซื้อวัตถุดิบ
     2. ระบบวางแผนการผลิต (Manufacturing Resource Planning MRP.II) รองรับการทั้งผลิตแบบ made to order, made to stock สามารถจัดการกับ hot order ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และช่วยกำหนดการบริหาร shop floor
     3. ระบบต้นทุนการผลิต (Cost Accounting) รองรับการเก็บต้นทุนการผลิต ทุกๆหน่วยการผลิต (Work In Process) และทำ Actual Cost ได้
     4. ระบบขาย (Sale Order) รองรับการจัดทำใบเสนอราคา, ใบรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า, ใบส่งของ สามารถทำงานผ่าน internet ได้
     5. ระบบรักษากำหนดสิทธิการใช้งาน (Security Authority) สามารถกำหนดสิทธิการใช้งาน(เพิ่ม, แก้ไข, ลบ, พิมพ์)ได้ทุกเมนู, ทุก field ต้นทุน
     6. ระบบการเชื่อมต่อกับโปรแกรมบัญชี-การเงิน (Interface System) รองรับการเชื่อมต่อกับโปรแกรมบัญชี-การเงิน ที่ใช้งานในปัจจุบัน โดยสามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรมบัญชีชั้นนำได้
Flow การทำงานของระบบบริหารการผลิต Q.Soft MRP
สามารถวางแผนการผลิตได้ทั้งแบบ Forward , Backward
คำนวณเวลาในการวางแผนผลิต ระดับ วัน/ชั่วโมง/นาที
แสดงแผนการผลิต ระดับเดือน วัน ชั่วโมง ในรูปแบบกราฟฟิค
สามารถรับข้อมูลการผลิตจาก Shop Floor แบบ Real-Time ด้วยระบบ Barcode


ประโยชน์ที่ได้รับจากโปรแกรม
     1. สามารถวางแผนแบบ Advance Scheduling (Forward Scheduling + Backward Scheduling)
     2. สามารถวางแผนการผลิตได้ทั้งแบบที่ละขั้นตอน (แยกส่วนการวางแผน) หรือวางแผนการผลิตทั้งสายการผลิตผลิตภัณฑ์ หรือผสมรูปแบบกันก็ได้
     3. สามารถแทรกงานด่วน เปลี่ยนแปลงแผนการผลิตที่วางแผนไปแล้ว หรือแม้กระทั่งแผนที่ออก ใบสั่งผลิตไปแล้วก็ตาม โดยมีรูปแบบสำหรับการแทรก หรือเปลี่ยนแปลงงานที่หลากหลาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิทธิการใช้งานโปรแกรมที่ถูกกำหนดขึ้น
     4. ผู?บริหารสามารถทราบต้นทุนก่อนการผลิต และทราบต้นทุนที่แท้จริงหลังการผลิตแล้ว ทำให้ง่าย ต่อการตัดสินใจ การบริหารการผลิต และสะดวกในการช่วยจัดทำบัญชีต้นทุน
     5. รองรับการวางแผนการผลิตแบบ Re-Process, Re-Work, Re-Pack และคำนวณต้นทุนสินค้าเฉพาะกรณีนั้นๆได้อย่างถูกต้อง
     6. รองรับ QC Process
     7. รองรับการวางแผนการผลิตของจุดสนใจ (Work Center) แม้การผลิตจะขึ้นอยู่กับกำลังคนก็ตาม (มีการสับเปลี่ยนกำลังคนตลอดเวลา)
     8. ลดความซ้ำซ้อน เพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน ทั้งงานจัดซื้อ งานคลังสินค้า งานวางแผนการผลิตงานส่งสินค้า และทำให้ง่ายต่อการสืบค้น หรือติดตามข้อมูล พร้อมทั้งนำข้อมูลไปประมวลผลต่อ
     9. สามารถนำไปใช้ในการบริหารคลังสินค้า ให้มีปริมาณที่เหมาะสม และลดต้นทุนการจัดเก็บพร้อมทั้ง ทราบความเคลื่อนไหวต่างๆ ของวัตถุดิบ สินค้ากึ่งสำเร็จรูป สินค้าสำเร็จรูป ในคลังสินค้า
     10. สามารถตรวจสอบต้นทุนสินค้าได้ทั้งแบบ FIFO, Average และ Lot Specific
     11. เพิ่มความแม่นยําของข้อมูล และลดความผิดพลาดในการทำงานของพนักงาน
     12. เป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนข้อมูลให้หน่วยวางแผนการผลิต, จัดซื้อ, คลังสินค้า ใช้เพื่อตอบสนอง นโยบายขององค์?กร
     13. สามารถกำหนดสิทธิการใช้งานได้อย่างอิสระทุกเมนู
     14. สามารถสร้างแบบฟอร์มการทำงานได้เอง โดยดึงข้อมูลจากโครงสร้างของระบบไปใช้งานได้ทันที
     15. สามารถ Export ข้อมูลเป็นไฟล์ MS Office (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .vsd, .pub, .mpp, .mppx, mdb, accdb),.rtf, .txt, .pdf, .xml ได้
     16. สามารถตรวจสอบการทำงานของแต่ละผู้ใช้งานว่าอะไรไปบ้าง วันไหนและเวลาใด
     17. รองรับการทำงานแบบ Multi Company, Multi Branch, Multi Factory
     18. สามารถกำหนดสูตรการผลิตได้( Bill Of Material) ในลักษณะหลายชั้น และซับซ้อน
     19. สามารถบันทึกกระบวนการการทำงาน, รายการเครื่องจักร, รายการสายการผลิต (กลุ่มเครื่องจักร)
     20. รองรับการทำงานได้ทั้งภาษาไทย และอังกฤษ
     21. รายงานสรุป Master Plan Scheduling Report
     22. รายงานสรุป Master Productivity Report
     23. ทราบประสิทธิภาพของเครื่องจักรแต่ละเครื่อง เปรียบเทียบผลงานที่ทำได้
     24. มีระบบบริหารสินค้าคงคลัง (เบิก-รับ-โอน-คืน)
     25. โปรแกรมทำ Lot Traceability ได้
     26. โปรแกรมทำให้ทราบต้นทุนสินค้าก่อนการผลิตได้
     27. สามารถ Allocate Cost เพื่อดูต้นทุนที่แท้จริงของสินค้าได้
     28. สามารถดูปริมาณของเสีย, สาเหตุการเสียได้ (Scrap, Waste & Defection)
เมื่อรวมกับระบบ Q.Soft Sale Order Online
     1. สามารถจัดทำใบเสนอราคาได้
     2. สามารถตรวจสอบยอดสต็อกสินค้าผ่านทาง internet ได้
     3. สามารถตรวจสอบยอดค้างส่งสินค้าผ่านทาง internet ได้
     4. ใช้แสดงสถานการณ์ผลิตสำหรับลูกค้าที่มักเปลี่ยนแปลง Spec สินค้าบ่อยๆ ให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินกระบวนการผลิตสินค้า
     5. ทราบกำไรขั้นต้นจากการขายสินค้าแต่ละตัวได้
     6. สามารถจองสินค้าเพื่อขายได้
     7. สามารถสรุปยอดสั่งซื้อรวมของแต่ละลูกค้าได้
     8. สามารถพิมพ์ใบเสนอราคา หรือใบส่งสินค้าผ่านทาง internet ได้
ยืดหยุ่นในการวางระบบ Network
     1. สามารถเลือกได้ว่าต้องการติดตั้งระบบแบบ Client/Server (Thick Client) หรือ Multi Tiers (Think Client)สนใจโปรแกรมติดต่อ Hot Line : 086-395-0634

 

© 2000-2008 CopyRight by Business Competitive Intelligence Co. ,Ltd.
Tel. 0-2582-2110  Fax. 0-2582-2110  Website. www.q-softthai.com , www.erptothai.com, www.smartsoft-th.com, www.logistics-th.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login