ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไฮโดรโปนิคส์
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปลูกพืชไร้ดิน
Last Update : 22:53:52 11/07/2012
Media
Brand : Fresh Garden
Support root and stem, Nutrients absorbtion
Last Update : 22:23:51 17/10/2012
pH testing kit
Brand : Fresh Garden
testing pH in nutrients tank
Last Update : 22:16:26 17/10/2012
pH Down solution
Brand : Fresh Garden
Adjust pH in mixing tank
Last Update : 22:03:28 17/10/2012
Premium Coated Seeds
Brand : เฟรชการ์เด้น
Model : -
Seed (coated)
Last Update : 11:37:58 17/10/2012
Pump
Brand : เฟรชการ์เด้น
Model : -
-
Last Update : 11:37:16 17/10/2012
Mixing Nutrients
Last Update : 08:43:22 19/10/2012
Seedling
Last Update : 08:42:22 19/10/2012

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไฮโดรโปนิคส์

Last Update: 22:53:52 11/07/2012
Page View (1297)

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปลูกพืชไร้ดิน
ระบบการปลูกพืชไร้ดิน เป็นที่รู้จักมานานแล้ว โดยเฉพาะในประเทศที่มีข้อจำกัดทางด้านขนาดพื้นที่ ขาดความอุดมสมบูรณ์ ลักษณะทางกายภาพไม่เหมาะสม เช่น พื้นที่ลาดชัน อากาศร้อน หรือหนาวเย็นมาก ปริมาณน้ำฝนน้อย เช่น ประเทศบนเกาะภูเขาไฟ ประเทศแถบทะเลทราย ประเทศเมืองหนาวต่างๆ เป็นต้น

การปลูกพืชไร้ดิน (อิทธิสุนทร, 2551) คือ วิธีการปลูกพืชวิธีหนึ่ง ที่ไม่ใช้ดินในการปลูก แต่จะใช้วัสดุอื่นแทนดิน โดยอาจเป็นการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารพืชโดยตรง หรือโดยใช้วัสดุอื่นแทนดิน โดยวัสดุนั้นจะต้องมีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช โดยปรกติจะเป็นวัสดุที่ไม่เกิดปฏิกิริยาเคมี และไม่มีการปล่อยสารต่างให้แก่พืช และในระบบนี้จะมีการให้สารละลายธาตุอาหารแก่พืช ซึ่งสารละลายจะประกอบไปด้วย ธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชทุกตัว และอยู่ในรูปที่พืชสามารถนำไปใช้ได้ทันที และมีการปรับค่าความเป็นกรด- ด่าง ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมด้วย โดยระบบการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินจะคำนึงถึงการจัดการให้ปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชอยู่ในระดับที่เหมาะสมที่สุด และให้ผลผลิตมากที่สุดจากการที่สภาพแวดล้อมต่างๆ มีความเหมาะสมตลอดเวลา ส่งผลให้ได้ผลผลิตและคุณภาพของพืชสูงกว่าการปลูกแบบทั่วๆ ไปมาก 
© 2000-2008 CopyRight by Fresh Garden Hydroponics Center Co., Ltd.
Tel. 027123550  Fax. 027135254  Website. www.freshgarden.co.th
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login