ศิลปะการพูดในที่ชุมชน (Art of Public Speaking)
Brand : วิทยากร อ.มงคล ตันติสุขุมาล
ศิลปะการพูดในที่ชุมชน (Art of Public Speaking) - หลักการพูดพื้นฐาน - การเตรียมตัวในการพูดต่อหน้าชุมชน - การแนะนำตนเอง - การพูดจากใจจริง - การสร้างโครงเรื่อง - การใช้มือประกอบการพูด - การใช้น้ำเสียงระดับต่างๆ - การพูดที่ได้จัดลำดับหัวข้อ - การอ่านคำปราศรัย - การสร้างภาพพจน์ด้วยคำพูด
Last Update : 14:48:21 07/07/2016
หลักสูตรฝึกอบรม ศิลปะการขาย (Art of Selling)
Brand : วิทยากร อ.มงคล ตันติสุขุมาล
ศิลปะการขาย (Art of selling) - ความหมายและขั้นตอนของการขาย - ทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการขาย - บุคลิกภาพที่ดีของนักขาย - การเตรียมตัวก่อนการขาย - การเข้าพบ การเสนอขาย การตอบข้อโต้แย้ง และ การปิดการขาย - การติดตามผลหลังการขาย - ศิลปะการจูงใจในการขาย - จรรยาบรรณของนักขาย
Last Update : 14:08:31 07/07/2016
หลักสูตรฝึกอบรม กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ (Modern Marketing strategies)
Brand : วิทยากร อ.มงคล ตันติสุขุมาล
ให้ความรุ้ด้านกลยุทธ์การตลาด เช่น - ความหมาย ความสำคัญ และ ขั้นตอนของการตลาด - หลักการตลาดในยุค การตลาด 1.0 เช่น Marketing Mix, Product Life Cycle, Marketing Segmentation - หลักการตลาดในยุค การตลาด 2.0 เช่น Product Differentiation, Positioning, Customer Satisfaction, Customer Relation Management - กลยุทธ์การตลาดนอกกรอบ - กลยุทธ์น่านน้ำสีคราม - กลยุท์การตลาดออนไลน์ - หลักการของการตลาด 3.0
Last Update : 13:41:19 07/07/2016
หลักสูตรฝึกอบรม การตลาดออนไลน์ (Online Marketing)
Brand : วิทยากร อ.มงคล ตันติสุขุมาล
หลักสูตรฝึกอบร การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) บทเรียนที่ 1 กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ กลยุทธ์การตลาดดิจิตอล และพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิตอล บทเรียนที่ 2 รู้จักกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ที่หลากหลาย บทเรียนที่ 3 การเลือกหาสินค้าที่เหมาะสมมาขายทางออนไลน์ บทเรียนที่ 4 การเตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ในการทำธุรกิจออนไลน์ บทเรียนที่ 5 การจดทะเบียนธุรกิจออนไลน์ การจดทะเบียนโดเมนเนม (Domain Name) และ เว็บไซต์ บทเรียนที่ 6 การส่งสินค้า และ การชำระเงิน ในระบบออนไลน์ บทเรียนที่ 7 เทคนิคเบื้องต้นในการถ่ายภาพสินค้าที่จะลงเว็บไซต์ การปรับแต่งภาพ การใส่ลายน้ำ การใส่คำบรรยายสินค้า บทเรียนที่ 8 การจัดทาแบนเนอร์ (Banner) ขนาดต่างๆเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสื่อออนไลน์ บทเรียนที่ 9 การทำให้ชื่อที่อยู่ของร้านปรากฏใน Google Map บทเรียนที่ 10 การใช้เว็บไซต์สำเร็จรูปและการปรับแต่งเพื่อลงขายสินค้า
Last Update : 13:32:47 07/07/2016
หลักสูตรฝึกอบรม การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ (ฺBusiness Negotiation)
Brand : วิทยากร อ.มงคล ตันติสุขุมาล
ฝึกอบรมการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ - เตรียมตัวก่อนการเจรจาต่อรอง - กลยุทธ์ระหว่างการเจรจาต่อรองและกลยุทธ์ต่างๆ - การเจรจาต่อรองในสถานการณ์ต่างๆ - การอ่านภาษากาย
Last Update : 13:32:29 07/07/2016

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
6006
Total View
11455

Products list by Category (Total 5 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
ศิลปะการพูดในที่ชุมชน (Art of Public Speaking)
Brand name:วิทยากร อ.มงคล ตันติสุขุมาล
ศิลปะการพูดในที่ชุมชน (Art of Public Speaking) - หลักการพูดพื้นฐาน - การเตรียมตัวในการพูดต่อหน้าชุมชน - การแนะนำตนเอง - การพูดจากใจจริง - การสร้างโครงเรื่อง - การใช้มือประกอบการพูด - การใช้น้ำเสียงระดับต่างๆ - การพูดที่ได้จัดลำดับหัวข้อ - การอ่านคำปราศรัย - การสร้างภาพพจน์ด้วยคำพูด
Last Update : 07/07/2559 14:48:21
หลักสูตรฝึกอบรม ศิลปะการขาย (Art of Selling)
Brand name:วิทยากร อ.มงคล ตันติสุขุมาล
ศิลปะการขาย (Art of selling) - ความหมายและขั้นตอนของการขาย - ทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการขาย - บุคลิกภาพที่ดีของนักขาย - การเตรียมตัวก่อนการขาย - การเข้าพบ การเสนอขาย การตอบข้อโต้แย้ง และ การปิดการขาย - การติดตามผลหลังการขาย - ศิลปะการจูงใจในการขาย - จรรยาบรรณของนักขาย
Last Update : 07/07/2559 14:08:31
หลักสูตรฝึกอบรม กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ (Modern Marketing strategies)
Brand name:วิทยากร อ.มงคล ตันติสุขุมาล
ให้ความรุ้ด้านกลยุทธ์การตลาด เช่น - ความหมาย ความสำคัญ และ ขั้นตอนของการตลาด - หลักการตลาดในยุค การตลาด 1.0 เช่น Marketing Mix, Product Life Cycle, Marketing Segmentation - หลักการตลาดในยุค การตลาด 2.0 เช่น Product Differentiation, Positioning, Customer Satisfaction, Customer Relation Management - กลยุทธ์การตลาดนอกกรอบ - กลยุทธ์น่านน้ำสีคราม - กลยุท์การตลาดออนไลน์ - หลักการของการตลาด 3.0
Last Update : 07/07/2559 13:41:19
หลักสูตรฝึกอบรม การตลาดออนไลน์ (Online Marketing)
Brand name:วิทยากร อ.มงคล ตันติสุขุมาล
หลักสูตรฝึกอบร การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) บทเรียนที่ 1 กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ กลยุทธ์การตลาดดิจิตอล และพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิตอล บทเรียนที่ 2 รู้จักกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ที่หลากหลาย บทเรียนที่ 3 การเลือกหาสินค้าที่เหมาะสมมาขายทางออนไลน์ บทเรียนที่ 4 การเตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ในการทำธุรกิจออนไลน์ บทเรียนที่ 5 การจดทะเบียนธุรกิจออนไลน์ การจดทะเบียนโดเมนเนม (Domain Name) และ เว็บไซต์ บทเรียนที่ 6 การส่งสินค้า และ การชำระเงิน ในระบบออนไลน์ บทเรียนที่ 7 เทคนิคเบื้องต้นในการถ่ายภาพสินค้าที่จะลงเว็บไซต์ การปรับแต่งภาพ การใส่ลายน้ำ การใส่คำบรรยายสินค้า บทเรียนที่ 8 การจัดทาแบนเนอร์ (Banner) ขนาดต่างๆเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสื่อออนไลน์ บทเรียนที่ 9 การทำให้ชื่อที่อยู่ของร้านปรากฏใน Google Map บทเรียนที่ 10 การใช้เว็บไซต์สำเร็จรูปและการปรับแต่งเพื่อลงขายสินค้า
Last Update : 07/07/2559 13:32:47
หลักสูตรฝึกอบรม การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ (ฺBusiness Negotiation)
Brand name:วิทยากร อ.มงคล ตันติสุขุมาล
ฝึกอบรมการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ - เตรียมตัวก่อนการเจรจาต่อรอง - กลยุทธ์ระหว่างการเจรจาต่อรองและกลยุทธ์ต่างๆ - การเจรจาต่อรองในสถานการณ์ต่างๆ - การอ่านภาษากาย
Last Update : 07/07/2559 13:32:29

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by M Training and Consulting
Tel. 0817168711  Fax. 053380431  Website. www.trainingthai.info
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login