Video

เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมบัญชี Accounting Software License Guide. โดย เอ็กซ์ตร้าเทรนด By ExtraTrend.
รถพลังงานแสงอาทิตย์(วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม)...หล่อ...เลี้ยงโลก(STCIII go to World Solar Challenge 201
วีดีโอการซ่อมแซมแก้ไขเครื่องประดัย(Jewelry Fix & Repair)
วีดีโอวิธีวัดขนาดแหวน(Ring Size)
วีดีโอPresent เครื่องประดับ : ต่างหูและสร้อย ดีเอกจีเวลรี่(Dee Ake Jewelry : Ear rings & Band)
วีดีโอPresent แบบวาดเครื่องประดับและต้นแบบแว็กซ์สำหรับเครื่องประดับดีเอกจีเวลรี่(Dee Ake Jewelry : D
วีดีโอPresent ชุดเครื่องประดับดีเอกจีเวลรี่(Dee Ake Jewelry : sets)
โครงการปั้นเถ้าแก่ธุรกิจเครื่องประดับยุคใหม่(Dee Ake Jewelry : Created Business Owner Project)
สอนการใช้งานมินิซีเอ็นซี (Mini CNC Training & Workshop #2)
สอนการใช้งานมินิซีเอ็นซี (Mini CNC Training & Workshop #1)
เครื่องจักรกลมินิซีเอ็นซี
ผลงานออกแบบเครื่องประดับ 3 มิติ(3 D Jewelry Design)