Profile

Company Information :

Company name :
ExtraTrend Co.,Ltd. (เอ็กซ์ตร้าเทรนด) Tools,Machine,Research,Proposal,Software,Board
 
www.thumbinvest.com || thumbinvest.industry.in.th

Business Information :

Industry group :
 1. ธุรกิจด้านการบริการ และให้คำปรึกษา
Business type :
 1. Other
 2. Outsource
 3. Contractor
 4. Service provider
 5. Retailer
 6. Wholeseller
 7. Importer
 8. Exporter
 9. Distributor
 10. Manufacturer

Contact Information :

Address 1 :
44/318-44/319 ซอยตะวันตก35 หมู่ที่15 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120
Address 2 :
82/194 ซอย10 ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
Country :
ไทย
Tel :
0816438721,0894442273
Fax :
thumbinvest.industry.in.th or

Other information :

Company Profile

สิ่งที่ลูกค้ารู้สึกต่อเรา บริษัท เอ็กซ์ตร้าเทรนด จำกัด (Extratrend Co.,Ltd.)

ท่านสามารถค้นหาสินค้าและบริการ ที่ช่วยให้เครื่องจักร อุปกรณ์ รวมถึงบุคคลากรผู้ร่วมงานในสายการผลิตและพันธมิตรเพื่อให้ธุรกิจของท่านก้าวทันโลก พร้อมใช้งานเสมอ ในด้านต่างๆ ดังนี้

(You can find partners, products and services that helps your machines, tools and application softwares licensing programs to develop & growth your business in the global economy.


(1.)"บริษัท เอ็กซ์ตร้าเทรนด จำกัด (Extratrend Co.,Ltd.)" จำหน่ายสินค้าและให้บริการด้านนักวิเคราะห์ระบบ(System Analysis) และที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์(Expert MIS+GIS Consultants), ทีมนักพัฒนาโปรแกรม(Paltform Programmer),  การดูแลระบบเครื่องแม่ข่าย(Server System Administration), การวางแผนสำรวจจัดทำฐานข้อมูลภูมิศาสตร์และแผนที่ฐาน(TOPOGRAPHIC MAP), ดูแลสนับสนุนการใช้งานของลูกค้าภาครัฐและเอกชน(Supporter the public user and private customers), โครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า(Early Warning)สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและดินถล่ม, โครงการฝึกอบรมเทคนิคระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ระดับต้นและระดับกลาง, โครงการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้า, โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่วิกฤตฯ, โครงการฝึกอบรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการแสดงผล, โครงการเลนส์สำหรับงานภาคสนามยามกลางคืน(Night field lens project.),โครงการฐานข้อมูลเพื่อการตรวจสอบและแยกแยะอัตลักษณ์บุคคล(Database storage project for identifying individuals, Distinguish people) รับทำบัญชีและยื่นภาษีกรมสรรพากรออนไลน์รายวัน รายเดือน รายปี(Accounting and Tax Planning Department and filing the Revenue Department online, submit daily, monthly, yearly.) ปิดบัญชีและยื่นงบการเงินรายปีออนไลน์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า(Close and submit the annual account DBD efiling and online statement reports.) ตรวจสอบบัญชีรายปีพร้อมจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้น จัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5(The invitation letter for the shareholders' meeting, Prepare a list of shareholders form_boj5 and Annual auditing.) เป็นต้น
(2.)"SoftNic & Lyn PatentS 0816438721" จำหน่ายสินค้าและให้บริการด้านโปรแกรมประยุกต์(Application Software), โปรแกรมควบคุมระบบ(Operation Systsem & Control), จัดหาหรือจัดทำโปรแกรมลิขสิทธิ์ทดแทนที่สอดคล้องกับลักษณะเครื่องจักรอุตสาหกรรมเก่าเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับบอร์ดอิเล็กคทรอนิกส์หรือหุ่นยนต์รุ่นใหม่ทางอุตสาหกรรมได้ดีขึ้นทั้งประเภททำงานอิสระหรือประสานงานเป็นกลุ่ม, โปรแกรมจัดการอ่านและแปลงค่าตัวเซนเซอร์(Sensor reading and converting program), โครงการฝึกอบรมเทคนิคการใช้โปรแกรมควบคุมเครื่องซีเอ็นซีเพื่อแกะสลักลวดลายระดับต้นและระดับกลาง(Training program for CNC machine control techniques, beginning and intermediate levels), โครงการฝึกอบรมเทคนิคการใช้โปรแกรมควบคุมเครื่องสร้างต้นแบบ3 มิติ ระดับต้นและระดับกลาง(Training program for 3D Printer techniques, beginning and intermediate levels) 3 ภาษา(ไทย-จีน-อังกฤษ) สำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก-กลาง-ใหญ่(Small, medium and large industries), เครื่องเชื่อมด้วยแสงเลเซอร์(Laser machine), เครื่องขัดแบบเหนี่ยวนำ(Electromagnetic polishing machine) ระบบการสร้าง,อ่านรหัสแท่งเดี่ยวและรหัสแท่งไดนามิก 2 ทาง(Bar Code & QR Code Generator and reader.) อุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อระบุสิ่งต่างๆด้วยคลื่นวิทยุ(Radio Frequency Identification Technology, peripheral to identify things.) เป็นต้น
(3.)"Thumb In West 0816438721"  จำหน่ายสินค้าและให้บริการด้านการออกแบบ(Provide design services for production), ผลิต(Maker), ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์(Maintenance of machinery and equipment) รวมถึงโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะบุคคลากรในสายการผลิตให้สามารถตอบสนองความต้องการของเครื่องจักรและอุปกรณ์ ของท่าน(Training program to develop skills, personnel and manual control techniques in the event of an automatic system failure.) แบบรายบุคคลและเป็นหมู่คณะ(Individually and groups, training course.) สปริงผลิตพิเศษ เพื่อใช้งานทางน้ำ ทางบก ทางอากาศ พื้นราบและพื้นที่สูง(Special production Springs : use water, land, air,flat and highland applications.) บริการบำรุงรักษาระยะสั้น/ระยะยาว/ตลอดชีพ ประหยัดค่าซ่อม อะไหล่สำหรับเครื่องจักรกล โรงงานอุตสาหกรรม (Saving repair costs and spare parts for factories, machinery and industries, Short-term / long-term / lifetime maintenance services.)
(4.)"STW+Used Parts" ให้คำปรึกษา บริการจัดหา ซ่อมแซม(Repair, Fix, Rebuild) บอร์ด(Control Boards, Mother Board) ไมโครคอนโทรลเลอร์(MicroController, Arduino) สำหรับงานหุ่นยนต์ แขนกลอุตสาหกรรม(Industrail Arm Robot) โครงการพัฒนาโดรนและเครื่องมือวัดการหมุนวนเพื่อใช้งานเฉพาะทาง(Drone & Gyroscope, maker forparticular projects.) เครื่องหล่อเย็นสำหรับงานออแกนิกส์และงานหล่อเย็นอื่นๆ(Coolants,Chillers),  มอเตอร์สำหรับจักรยานสกูตเตอร์และยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ(Motor for electric motorcycles, scooters, smart electric car), ปั๊มน้ำแรงดันสูงสำหรับงานทำความสะอาดเฉพาะทาง(High pressure pumps for specialized cleaning tasks.) เช่น แผงโซล่าเซลร์ กังหันกำเนิดพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น (Such as solar cells, Elertric turbine generator, etc.)
สนใจสอบถามรายละเอียด ปรึกษาแนะนำเป็นรายบุคคลหรือเป็นหมู่คณะ โทร. 089 444 2273, 081 643 8721(Interested in asking for details, suggesting individuals or groups via phone number (+66) 89 444 2273, (+66) 81 643 8721)
(5.)"คลิน"&"Kil'n" ให้คำปรึกษา(Consulting) จัดหา(Procurement) ออกแบบ(Design) การผลิตโครงสร้างสูตรและการผลิตเครื่องมือ,วัสดุ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการผลิต(Production of structure formulas, manufacturing of tools, materials and equipment.) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการกำจัดกลิ่น(Odor removal technology :  research and development) ออกแบบสูตรสำหรับผลิตภัณฑ์ทางเคมีและบริการทางเคมีชนิดพิเศษที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยสำหรับสิ่งมีชีวิต(Design formulas for special chemical products and services that are environmentally friendly and safe for living.) บริการปรับปรุงประสิทธิภาพสารอินทรีย์เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพแข็งแรงดีโดยองค์รวม(Improve the efficiency of organic compounds for good medical and overall health benefits.) บริการปรับปรุงประสิทธิภาพสารอนินทรีย์เพื่อใช้ประโยชน์ทางงานโครงสร้างและสาธารธูปโภคโดยไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพผู้พักอาศัยโดยองค์รวม(Improving the efficiency of inorganic compounds for the benefit of structures and utilities without affecting the health of users.) สกัดน้ำมันหอมระเหยที่มีความไวต่ออาการแพ้ต่ำ(Extraction of essential oils that are not sensitive to allergies.) สารอนินทรีย์สำเร็จรูปเพื่อการต่อเติมแก้ไขปัญหาโครงสร้างเก่าและใหม่ ยุบ แตก ร้าว รั่วซึม(Finished inorganic substances to add, fix old and new construction structures, collapse, crack and leak.) น้ำยาขจัดคราบอเนกประสงค์ที่มีส่วนประกอบทางชีวภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม(Multi-purpose stain remover with environmentally friendly bio-components.) สารเคลือบผิวชนิดยืดหยุ่นพิเศษและสารเคลือบผิวชนิดเคลือบแข็งสูงพิเศษ(Special coatings chemicals : flexible coatings and special high hardness coatings.)
(6.)"D Share Home 0894442273" ให้คำปรึกษา(Advise) ออกแบบ(Design) บริการจัดหาวิศวกรควบคุมการก่อสร้าง(Services for construction Engineers.) จัดหาหัวหน้าคนงาน(Procure the Foreman) , ต่อเติม(Building Extension), ซ่อมแซมแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึม ผนังร้าวหรือโครงสร้างทรุด(Repair, fix water leak, structure crack or collapse.), กั้นห้อง(Partition), ก่อสร้างตึกอาคารความสูงไม่เกิน 13 ชั้น(Building Construction, renovation, building height not more than 13 floors.  ) อาคารสำเร็จรูปภายใต้โครงสร้างเหล็กและผนังกรุอลูมิเนียมพิเศษ(Prefabricated buildings under special steel and aluminum structures.) ผลิตจากวัสดุดูดซับเสียง ทนความร้อนและทนต่อการกัดกร่อนสูง(Made from sound-absorbing materials. ) กล้องวงจรปิด(CCTV) กล้องติดรถยนต์(Car CAM single, dual)

สนใจสอบถามรายละเอียด ปรึกษาแนะนำเป็นรายบุคคลหรือเป็นหมู่คณะ โทร. 089 444 2273, 081 643 8721(Interested in asking for details, suggesting individuals or groups via phone number (+66) 89 444 2273, (+66) 81 643 8721)