E-Catalog > ให้บริการจำหน่ายซอฟแวร์ประยุกต์ต่างๆ ที่ใช้ในธุรกิจ > โปรแกรมบริหารระบบการจัดซื้อและวิเคราะห์การสั่งซื้อ (Purchase Order analysis)

PAGE VIEW : 10,107

Product Information :

Name :
โปรแกรมบริหารระบบการจัดซื้อและวิเคราะห์การสั่งซื้อ (Purchase Order analysis)
Category :
  1. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์
Sub - Category :
  1. ให้บริการจำหน่ายซอฟแวร์ประยุกต์ต่างๆ ที่ใช้ในธุรกิจ
Brand :
SoFtNIC
Model :
pos 1.9 (S,M,L,XL,Cloud)
Product Type :
  1. บริการ
  2. สินค้า, ผลิตภัณฑ์
Short Description :
สามารถสั่งจองสินค้า การจัดซื้อ/การสั่งซื้อ สต็อกจอง/สต็อกสินค้ารอรับ สินค้าปกติ/สินค้าจัดรายการ ร้านค้า/เจ้าหนี้ ระบบเครดิตเจ้าหนี้ ใบจอง/ใบแจ้งหนี้/ใบแพ็คกิ้ง รายงานประจำวัน รายงานการวิเคราะห์การสั่งซื้อ รายงานต้นทุนและการกำหนดราคาขาย

Product Detail :

ชุด L : ประกอบด้วย หน้าจอหลัก,รายการประจำวัน,ระบบความปลอดภัย,เอกสารและรายงาน ราคา 299.-/ชุด                + หน้าจอที่ลูกค้าต้องการเพิ่มรวมไม่เกิน 20 หน้าจอ คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 2,500.-/หน้า

หมายเหตุ : ส่งงานแก้ไขทุก 7 วันทำการ, ราคารวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์แล้ว


หน้าจอหลัก : -ประวัติร้านค้า/เจ้าหนี้

                 -ประวัติพนักงาน/บุคคลากร

                 -ทะเบียนทรัพย์สิน/พัสดุุ/สถานะแต่ละรายสินค้า

รายการประจำวัน : -การจอง/การสั่งซื้อ/การแจ้งหนี้/ลดหนี้-เพิ่มหนี้/การรับสินค้า

                      -จ่ายมัดจำ/ค้างชำระ/ค่าปรับ/จ่ายค่าสินค้าและบริการ/ระบบเครดิตซื้อ/ค่าโฮเวอร์เฮด อื่นๆ

ระบบความปลอดภัย : หน้าจอกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน/หน้าจอเข้าสู่ระบบโปรแกรม

เอกสารและรายงาน : ใบQuotation-PO/Invoice-Packing List/วิเคราะห์สต็อกสั่งซื้อ/รายงานประจำวันต่างๆ

 


ติดตั้ง,อบรมวิธีการใช้งาน,ปรับปรุงเวอร์ชั่นใหม่ ณ สถานที่ที่กำหนดได้ตลอดชีพโดยไม่คิดมูลค่า

บริการทั้งในและต่างประเทศ (มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักเพิ่มเติมตามจริง)

ทั้งนี้ตามเงื่อนไขที่ระบุเป็นลายลักษณ์อักษร ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม(ถ้ามี)บริษัทฯจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าOther Product In Group "ให้บริการจำหน่ายซอฟแวร์ประยุกต์ต่างๆ ที่ใช้ในธุรกิจ (6)"