PAGE VIEW : 9,383

Product Information :

Name :
บริการออกแบบเครื่องประดับ(Jewelry Design)
Category :
  1. กระดาษและสิ่งพิมพ์
Sub - Category :
  1. บริการออกแบบเครื่องประดับด้วยมือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ(Hand draft & Jewelry Design 3 D)
Brand :
DK
Model :
siGn F
Product Type :
  1. บริการ
  2. วัตถุดิบ
  3. สินค้า, ผลิตภัณฑ์
Short Description :
-ลูกค้าสามารถระบุจำนวนชิ้นงานต่างๆ ใน 1 ชุดคำสั่งซื้อ อาทิ สร้อยข้อมือ ต่างหู จี้ ขนาดเพชรพลอย ฯลฯ ตามต้องการได้ ณ วันที่สั่งซื้อ

Product Detail :

1.ชิ้นงานออกแบบพร้อมไฟล์ตั้งต้นสำหรับแกะสลักชิ้นงานแว็กซ์ (ชุด F) : 1 ชิ้น/3วัน/300.-  หรือ : 1 ชุด/3วัน/700.-

2.ส่งงานและรับชำระเงินทั้งหมดภายใน 3 วัน

3.ลูกค้าสามารถระบุจำนวนชิ้นงานต่างๆ ใน 1 ชุดคำสั่งซื้อ อาทิ สร้อยข้อมือ ต่างหู จี้ ขนาดเพชรพลอย ฯลฯ ตามต้องการได้ ณ วันที่สั่งซื้อ

4.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งตามเงื่อนไขที่ตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร ณ วันสั่งซื้อOther Product In Group "บริการออกแบบเครื่องประดับด้วยมือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ(Hand draft & Jewelry Design 3 D) (4)"