ยาฉีดปราศจากเชื้อกลุ่มเพนนิซิลลิน

ID : 100480
Brand : นาโอม็อก แอลเอ
Model : อะม๊อกซี่ซิลิน ไตรไฮเดรท
Last Update : 01/02/2563 18:13 Preview : 9,987
ส่วนประกอบหลัก : อะม๊อกซี่ซิลิน ไตรไฮเดรท 200 มก./มล.
ID : 101170
Brand : AMPIVET
Model : AMPIVET
Last Update : 01/02/2563 18:16 Preview : 9,002
Composition : Ampicillin Trihydrate 200 mg / ml. (eq to Ampicillin anhydrous 174 mg ) แอมพิซิลิน ไตรไฮเดรต 200 มิลลิกรัม / มิลลิลิตร (เทียบเท่า แอลพิซิลิน แอนไฮดรัส 174 มิลลิกรัม)
ID : 175873
Brand : AMLISTIN
Model : AMLISTIN
Last Update : 01/02/2563 18:06 Preview : 2,338
Each 100 ml contains : Amoxicillin Trihydrate 11.5 gm (eq to Amoxicillin base 10.0 gm) Colistin Sulfate 25,000,000 IU ส่วนประกอบ : ใน 100 มิลลิลิตร ประกอบด้วย อะม๊อกซี่ซิลลิน ไตรไฮเดรท 11.5 กรัม (เทียบเท่า อะม๊อกซี่ซิลลิน เบส 10 กรัม) โคลิสติน ซัลเฟต 25,0000,000 IU
ID : 175874
Brand : COLMOXIL
Model : COLMOXIL
Last Update : 01/02/2563 18:12 Preview : 1,508
Each 100 ml contains : Amoxicillin Trihydrate 11.5 gm (eq to Amoxicillin base 10.0 gm Conlistin Sulfate 25,000,000 IU ส่วนประกอบ : ใน 100 มิลลิลิตร ประกอบด้วย อะม๊อกซี่ซิลลิน ไตรไฮเดรท 11.5 กรัม (เทียบเท่า อะม๊อกซี่ซิลลิน เบส 10 กรัม) โคลิสติน ซัลเฟต 25,000,000 IU