บริการด้านวีซ่า
Brand : STA
การเปลี่ยนประเภทวีซ่า จัดทำหนังสือเดินทาง การต่อวีซ่า
Last Update : 20:33:40 01/05/2012
งานบริการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า
Brand : sta
งานบริการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ งานสร้างสรรค์ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ 1. วรรณกรรม 2. นาฎกรรม 3. ศิลปกรรม 4. ดนตรีกรรม 5. โสตทัศนวัสดุ 6. ภาพยนตร์ 7. สิ่งบันทึกเสียง 8. งานแพร่เสียงแพร่ภาพ 9. วรรณคดี 10.วิทยาศาสตร์ และศิลปะ งานบริการด้านสิทธิบัตร 1. บริการจดทะเบียนสิทธิบัตร-การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2. บริการจดทะเบียนสิทธิบัตร-การประดิษฐ์ งานบริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า * รับจดเครื่องหมายการค้าทุกประเภท
Last Update : 20:28:27 01/05/2012
จดทะเบียนธุรกิจ
Brand : STA
บริการจดทะเบียนพาณิชย์ ร้านค้า คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด
Last Update : 10:10:14 28/04/2012
วางระบบบัญชี
Brand : STA
ออกแบบและให้คำปรึกษาระบบบัญชีและการควบคุมภายใน
Last Update : 12:50:50 27/04/2012

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
2363
Total View
34413

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Company Information :
 
Company name :   เอสทีเอ แอคเคาทติ้ง แอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด
STA Accounting & Consulting
 
Business Information :
 
Industry group :   Business Services and Consultancy 
 
Business type :   Service provider 
 
 

Contact Information :

 
Address 1 :   305/93 ซอยพิชัย ถนนพิชัย เขตดุสิต แขวงนครไชยศรี
จังหวัด กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์ 10300
State/Province :   กรุงเทพฯ
Country :   ไทย
Postcode :   10300
Tel :   026674008
Fax :   026674009
 
Company Profile :
 

ประวัติบริษัท
        STA ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2547 เพื่อให้บริการทำบัญชี และภาษี และให้คำปรึกษาทางบัญชี โดยคุณสราวุธ สุวรรณมณี ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารและการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี เราให้บริการแก่ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลาง และขนาดเล็กและผู้ประกอบธุรกิจชาวต่าชาติในหลายประเภทธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจภายในประเทศไทย ในปัจจุบันเราให้บริการทำบัญชี และภาษี พร้อมทั้งให้คำปรึกษากัผู้ประกอบการมามากว่า 120 แห่งทั่วประเทศ หลายธุรกิจมีผู้ประกอบการเป็นชาวต่างชาติ


ทีมงาน
       พนักงานของเราทุกคนได้รับปริญญาบัญชีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัย และยังเข้าอบรมการทำบัญชี และภาษีอากรกับหน่วยงานราชการ และองค์กรเอกชนอื่นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้เรายังจัดการอบรมภายในบริษัท เพื่อเพิ่มเติมความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องการจัดทำบัญชี และภาษีอากร


รางวัล และกิจกรรมของ STA
 1. ได้รับใบรับรอง “สำนักงานบัญชีคุณภาพ” ประจำปี 2553 โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

 2. ได้รับใบรับรอง “สำนักงานบัญชีตัวแทน (Tax Agent)”  โดยกรมสรรพากร

 3. ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอกการค้าไทย ประจำปี 2554 (สำนักงานบัญชีแรก)

 4. ได้รับใบประกาศเกียรติคุณรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2554 โดยกระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานบัญชีแรก)

 5. ได้รับใบรับรอง “ที่ปรึกษาไทย ระดับ เอ” ประจำปี 2555 โดยกระทรวงการคลัง

 6. ดำเนินกิจกรรมระบบคุณภาพ ISO9001:2008 ในงานบริการทำบัญชี และภาษีอากร


บริการของเรา
งานบริการจัดทำบัญชี - Accounting Outsourcing


       เราจัดทำบัญชีตามมาตรฐานบัญชี ตาม พรบ.การบัญชี และประมวลรัษฏากรกำหนด โดยทีมงานที่ผ่านประสบการณ์ในการจัดทำบัญชี


 1. รวบรวมและสอบทานเอกสารทางบัญชี

 2. บันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางบัญชีที่ทันสมัย

 3. วิเคราะห์รายการเอกสาร เพื่อประกอบการบันทึกบัญชี

 4. จัดทำสมุดบัญชีต่างๆให้ครบถ้วนตามที่กฏหมายกำหนดให้จัดทำ

 5. จัดทำงบการเงิน รายเดือน รายไตรมาส หรือรายปีเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม

 6. จัดหาพนักงานบัญชี เพื่อให้บริการ ณ สถานที่ของท่านงานบริการที่ปรึกษาทางภาษีอากร - Tax Compliance & Tax Advisory


งานบริการที่ปรึกษาทางภาษีอากร - Tax Compliance & Tax Advisory

       ทีมงานคุณภาพเพื่อให้คำปรึกษาในการจัดวางแผนทางภาษี และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อลดข้อผิดพลาดในกระบวนการเสียภาษี


 1. เสนอแนะวิธีวางกลยุทธ์ให้เสียภาษีอย่างประหยัด และถูกกฎหมาย

 2. ให้คำปรึกษาด้านภาษี เพื่อให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องทั้งแบบรายเดือน และแบบ Time Charge

 3. ให้คำปรึกษาด้านระบบบัญชีตามประเภทธุรกิจ

 4. รับแก้ปัญหากรณีถูกตรวจสอบจากกรมสรรพากร

 5. รับร่างหนังสือหารือ เพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องต่อกรมสรรพากร

 6. จัดประชุมหรืออบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทในด้านบัญชี และภาษีอากร


งานบริการจดทะเบียนธุรกิจ - Company Setting Up

       เรามีทีมงานให้บริการจดทะเบียนธุรกิจทุกประเภท


 1. จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, คณะบุคคล, ห้างร้าน

 2. จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ

 3. จดทะเบียนเลิกบริษัท

 4. จดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ

 5. ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร


งานบริการตรวจสอบบัญชี– Audit Services

       เรามีทีมผู้สอบบัญชีมืออาชีพ ที่ให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อให้การบันทึกบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชี 


 1. ตรวจสอบบัญชี – งบการเงิน

 2. เสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร

 3. ให้คำปรึกษาด้านระบบบัญชีตามประเภทธุรกิจ

 4. รับแก้ปัญหากรณีถูกตรวจสอบจากกรมสรรพากร

 5. จัดประชุม หรืออบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร


กลุ่มลูกค้าของเรา
 1. บริษัท เอทูเน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด

 2. บริษัท ฮอนด้าท่าพระ จำกัด

 3. บริษัท ไทยเรดิโอ จำกัด

 4. บริษัท เอ็นเอสซี สตีล จำกัด

 5. บริษัท ซับเสเปซ จำกัด

 6. บริษัท อาร์มิติแยร์ จำกัด

 7. บริษัท เบเยอร์ จำกัด และบริษัทในเครือฯ


ข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัท เอสทีเอ แอคเคาทติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
305/93 ซอยพิชัย ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ประเทศไทย
โทร: (66) 2 667 4008
แฟกซ์: (66) 2 667 4009
อีเมล์: boonsan.p@account.co.th
เว็บไซท์: www.account.co.th
ติดต่อ: คุณบุญสันต์   พหลโยธิน

โทร: (66) 2 667 4008 ต่อ 55
อีเมล์: boonsan.p@account.co.th

 
Other information :
 
Capital Investment :   1,000,001 to 5,000,000  
Annual revenue :   not show  
Employee range :   0 - 50  
Estates :    
Map :   Click here to view company map.
Register capital :    
Total Asset :    
BOI :    
Raw material :    
Main Machinery :    
 
© 2000-2008 CopyRight by STA Accounting & Consulting
Tel. 026674008  Fax. 026674009  Website. www.account.co.th
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login