ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs)
สารอินทรีย์ไอระเหยหรือสารอินทรีย์ระเหยง่าย หรือเรียกทับศัพท์ตัวย่อภาษาอังกฤษว่าวีโอซี (Volatile Organic Chemicals, VOCs) คือ กลุ่มสารประกอบอินทรีย์(Organic Compounds) ที่ระเหยเป็นไอกระจายตัวไปในอากาศ ได้ในที่อุณหภูมิและความดันปกติ โมเลกุลส่วนใหญ่ประกอบด้วยอะตอมคาร์บอนและไฮโดรเจน อาจมีออกซิเจนหรือ คลอรีนร่วมด้วย สามารถระเหยเป็นไอได้ที่อุณหภูมิห้อง ในชีวิตประจ้าวันเราได้รับ VOCs จากผลิตภัณฑ์หลายอย่าง เช่น สีทาบ้าน, ควันบุหรี่, น้้ายาฟอกสี, สารตัวท้าละลายในพิมพ์, จากอู่พ่นสีรถยนต์, โรงงานอุตสาหกรรม, น้้ายาซักแห้ง, น้้ายาส้าหรับย้อมผมและน้้ายาดัดผม, สารฆ่าแมลง, สารที่เกิดจากเผาไหม้ และปะปนในอากาศ น้้าดื่ม เครื่องดื่ม อาหาร สารอินทรีย์ ไอระเหยที่สะสมไว้มากนาน ๆ จะมีผลกระทบทางชีวภาพและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
Last Update : 16:35:10 18/08/2012
Wind Speed & Wind Direction
Brand : Met One
Model : 010C, 020C
Last Update : 16:08:06 18/08/2012
SO2 Analyser
Brand : Ecotech
Model : EC9850
Last Update : 14:35:18 18/08/2012
BENZENE / BTEX ANALYSER
Brand : Synspec BV
Model : GC955
Last Update : 14:02:50 18/08/2012
Environmental Monitoring & Control Center
Brand : SA
Last Update : 09:11:02 25/11/2011
Fence Line
Brand : Opsis
Model : AR-500
Last Update : 09:03:14 25/11/2011
Gas Detector BW Technologies
Last Update : 10:32:26 25/11/2011
Fence Line OPSIS
Last Update : 10:23:48 25/11/2011

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
634
Total View
112062

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Company Information :
 
Company name :   บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด
Sithiphorn Associates Co.,Ltd.
 
 
Business Information :
 
Industry group :    
Business type :   Importer 
Distributor 
 
 

Contact Information :

 
Address 1 :   451-451/1 ถนนสิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
จังหวัด กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์ 10700
State/Province :   กรุงเทพฯ
Country :   ไทย
Postcode :   10700
Tel :   02-433-8331
Fax :   02-433-1679
 
Company Profile :
 
ผู้บริหารบริษัท :

1. นายสุรสิทธิ์ ติยะวัชรพงศ์ ประธานกรรมการ
2. ดร . เพอชา เฮงตระกูล กรรมการผู้จัดการ
3. นายวัฒนชัย เอี่ยมสากล รองกรรมการผู้จัดการ
4. นางปราณี สุรพลชัย รองกรรมการผู้จัดการ
5. นายอุทัย กองพัฒน์พาณิชย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
6. นายวรพล จงควินิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
7. นางสาวรัตนา บูรณสัมปทานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

วิสัยทัศน์และภาระกิจองค์กร :

ด้วยเจตนารมย์ที่จะดำรงค์ไว้ซึ่งความเป็นหนึ่งในธุรกิจผู้ค้าเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยที่มีมาโดยตลอดนับแต่เริ่มก่อตั้งองค์กร บริษัทฯ ไม่เพียงแค่มุ่งเน้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์คุณภาพและงานบริการภายใน 48 ชั่วโมง ให้กับลูกค้าของเราเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการให้บริการจัดอบรมความรู้ที่สอดคล้องกับกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องมือเพื่อสร้างความมั่นใจให้มีแก่ลูกค้าของเรา สมดังเป้าหมายองค์กร ที่ว่า “ความสำเร็จของท่านคืองานของเรา” ที่บริษัทฯ ยึดมั่นและถือเป็นหลักปฏิบัติมาตลอดกว่า 30 ปี

นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ ยังครอบคลุมถึงกิจกรรมเชิงสาธารณประโยชน์ให้กับพนักงานและชุมชนต่างๆ ในสังคม

บุคลากร :
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด 230 คน แบ่งเป็นพนักงานขาย จำนวน 42 คน, วิศวกรบริการ จำนวน 67 คน, นักเคมี จำนวน 12 คน และอีก 109 คนที่เหลือเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร, การเงิน, คอมพิวเตอร์, จัดซื้อ และอื่นๆ

โครงสร้างการบริหารด้านการขาย :

1. ฝ่ายขายและการตลาด A ประกอบด้วย
•แผนกขาย เครื่องตรวจสอบวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม EPD-1
•แผนกขาย เครื่องตรวจสอบวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม EPD-2
•แผนกวิศวกรบริการกลุ่มเครื่องมือ EPD1 , EPD2

2. ฝ่ายขายและการตลาด B ประกอบด้วย
•แผนกขายเครื่องมือวิเคราะห์อาหารและวิทยาศาสตร์1 SPD-1
•แผนกขายเครื่องมือวิเคราะห์อาหารและวิทยาศาสตร์2 SPD-2
•แผนกวิศวกรบริการ กลุ่มเครื่องมือ SPD1,SPD2
•นักเคมี กลุ่มเครื่องมือ SPD1,SPD2

3. ฝ่ายขายและการตลาด C ประกอบด้วย
•แผนกขาย เครื่องมือวิเคราะห์วิจัยด้านโครมาโตกราฟี APD-C
•แผนกขาย เครื่องมือวิเคราะห์วิจัยด้านสเปคโตสโครปี APD-S
•แผนกขายเครื่องมือด้านไลฟ์ซายน์ LPD
•แผนกขายวัสดุสิ้นเปลืองวิทยาศาตร์ CPD
•แผนกบริการหลังการขาย APD-C , APD-S, LPD, CPD

4. ฝ่ายขายและการตลาด D ประกอบด้วย
•แผนกขายและบริการหลังการขาย เครื่องแมสสเปคโตรมิเตอร์ MSD
•แผนกวิศวกรบริการกลุ่มเครื่องมือ MSD
•นักเคมีกลุ่มเครื่องมือ MSD

5. ฝ่ายขายและการตลาด E ประกอบด้วย
•แผนกขาย ตู้ทดสอบ CFD-1
•แผนกขาย เครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ CFD-2
•แผนกวิศวกรบริการกลุ่มเครื่องมือ CFD1,CFD2

6. ฝ่ายขายและการตลาด F ประกอบด้วย
•แผนกขาย เครื่องมือทดสอบทางวัสดุและผลิตภัณฑ์ MTD
•แผนกบริการหลังการขาย MTD
•แผนกขายเครื่องมือช่วยสอนด้านวิทยาศาตร์ SAED
•แผนกวิศวกรบริการกลุ่มเครื่องเมือ SAEDกลยุทธ์ทางธุรกิจ:

กลยุทธ์ทางธุรกิจร้อยละ 95 เป็นการขายให้กับลูกค้าโดยตรงและอีกร้อยละ 5 เป็นการขายให้กับผู้แทนจำหน่ายในประเทศ บริษัทฯ ได้ดำเนินการกลั่นกรองกลยุทธ์และบริหารธุรกิจควบคู่กับการวางแผนการขยายตลาดไปยังประเทศที่มีศักยภาพแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
บริษัทฯ ได้ทำการตลาด, การขายเครื่องมือพร้อมการบริการซึ่งเป็นแบบผสมผสานกันระหว่างการขายตรง, การจัดงานแสดงสินค้า, การสัมมนาทางเทคนิค และการโฆษณาในรูปสิ่งพิมพ์ต่างๆ ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวได้รับความร่วมมือและประสานงานร่วมกันของฝ่ายต่างๆ อันได้แก่ ฝ่ายขาย, ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค และผู้จัดการ

การบริการ :

ในปี 2545 บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไป ISO9001:2000 และในปี 2553 ได้รับการรับรองระบบ ISO9001:2008 นับเป็นบทพิสูจน์เด่นชัดถึงศักยภาพในระบบบริหารจัดงานคุณภาพที่เป็นไปตามมาตรฐานมากขึ้นและต่อเนื่องทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ระบบบริหารจัดการขององค์กร

บริษัทฯ การได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO17025 เป็นอีกภาระกิจหนึ่งที่บริษัทฯ กำลังดำเนินการให้ได้มาซึ่งมาตรฐานห้องปฏิบัติการสอบเทียบตามมาตรฐานสากล เพื่อเป็นการประกันความเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์ที่เรานำเสนอต่อลูกค้ามีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างแท้จริง เหล่านี้นับได้ว่าเป็นความมุ่งมั่นและพยายามที่จะบรรลุเป้าหมายความพึงพอใจสูงสุดสำหรับลูกค้าของเรา

การบริการและการส่งเสริมการขาย :
ความสามารถในการบริการที่น่าเชื่อถือและรวดเร็วเป็นหนึ่งในภาระกิจที่สำคัญที่มีต่อลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้นบริษัทฯจึงได้ส่งเสริมโครงการคุณภาพต่างๆเพื่อรับประกันประสิทธิภาพในการบริการและส่งเสริมการขาย โครงการเหล่านั้นเป็นการทำงานระหว่างกลุ่มย่อยในองค์กรเป็นเสมือนข้อบัญญัติร่วมกัน อันได้แก่ โครงการ “การบริการภายใน 48 ชั่งโมง”,“การส่งสินค้าครบถ้วน ถูกต้อง และตรงเวลา” และ “การอบรมเพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ” นอกจากนี้ยังติดตั้งสายโทรศัพท์ที่สามารถสานความสัมพันธ์ในการขายกับลูกค้ารวมทั้งการส่งแบบสอบถามความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเพื่อรับข้อเสนอแนะต่างๆมาดำเนินการแก้ไข และเป็นการตรวจสอบข้อบกพร่องของระบบการขายและบริการในอันที่จะหาแนวทางในการปรับปรุงต่อไป ด้วยการปรับแนวทางให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดมาโดยสม่ำเสมอ ย่อมเป็นการส่งเสริมและเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้

นอกเหนือจากการบริการและส่งเสริมการขายตามปกติแล้ว บริษัทฯ ยังได้จัดกิจกรรมหลักสูตรอบรมและสัมมนาไว้เป็นแผนงานประจำปีสำหรับลูกค้าได้เข้ามาเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเข้าใจ
ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

จุดเด่น :
จุดเด่นของบริษัทฯ เป็นผลจากประสบการณ์ด้านการขายและบริการมากว่าเกือบ 3 ทศวรรษแก่กลุ่มลูกค้าเฉพาะด้านธุรกิจเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ รวมทั้งพันธกิจพื้นฐานแห่งการมุ่งหาอุปกรณ์ที่มีชื่อเสียงและมาตรฐานย่อมเสริมสร้างฐานลูกค้าที่สำคัญในส่วนงานต่างๆของสังคม ได้แก่สถาบัน, มหาวิทยาลัย, การศึกษา, องค์กรด้านสิ่งแวดล้อม, อุตสาหกรรม, เกษตรกรรม, วัสดุและการผลิต, และอื่นๆ จุดเด่นดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯเป็นทางเลือกที่เหมาะสมการแก้บัญาหาด้านวิทยาศาสตร์ที่สำคัญแก่ลูกค้า

บริษัทฯ ยังมีห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์และการอบรมซึ่งครบครันด้วยเครื่องมือเต็มรูปแบบ เป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและเป็นข้อได้เปรียบสำหรับการจัดการอบรมการใช้งานเครื่องมือทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ

ในเดือนเมษายน 2545 บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์อบรมเครื่องมือฟอสส์ จาก บริษัท ฟอสส์ ประเทศเดนมาร์ก ซึ่งเป็นคู่ค้าสำคัญรายหนึ่งของบริษัทฯ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสขยายองค์ความรู้ด้านเครื่องมือฟอส์สให้กับลูกค้าและตัวแทนจำหน่ายครอบคลุมภาคพื้นเอเซียแปซิฟิค นอกเหนือจากแผนกิจกรรมการอบรมอื่นๆ ที่จัดขึ้นเป็นประจำอยู่แล้ว

บริษัทฯ ได้จัดพิมพ์วารสารเชิงวิชาการราย 4 เดือนสำหรับลูกค้าเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ทางการธุรกิจและแนะนำข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ ตลอดจนบทความวิชาการด้านงานวิทยาศาสตร์ เสมือนเป็นห้องสมุดที่จัดส่งความรู้ถึงมือลูกค้าให้อ่านฟรี

จุดเด่นต่างๆสามารถสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นแหล่งอ้างอิงให้แก่ลูกค้าได้ นั่นหมายถึงทิศทางที่มุ่งสู่ความสำเร็จนั้นอยู่ใกล้เพียงเอื้อ
 
Other information :
 
Capital Investment :   20,000,001 to 50,000,000  
Annual revenue :   500,000,001 - 1,000,000,000  
Employee range :   101 - 300  
Estates :    
Map :   Click here to view company map.
Register capital :    
Total Asset :    
BOI :    
Raw material :    
Main Machinery :    
 
© 2000-2008 CopyRight by Sithiphorn Associates Co.,Ltd.
Tel. 02-433-8331  Fax. 02-433-1679  Website. www.sithiphorn.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login