Cho thu?
Last Update : 14:35:27 30/12/2013
Kho v?n
Last Update : 14:31:42 30/12/2013
Nh? h?ng ?n u?ng
Last Update : 14:29:56 30/12/2013

Page View  3726  
Product Information :

Product Name:  
Nh? h?ng ?n u?ng
Product Category:   ร้านอาหาร ภัตตาคารและโรงแรม
Product Sub-Category:   Hotel and Restaurant
Brand:    
Product Type :   บริการ 
     
 

?áp ?ng nhu c?u ngày càng cao c?a ng??i dân và s? bùng n? v? du l?ch, T?ng Công ty t?p trung phát tri?n h? th?ng các nhà hàng Âu, Á và truy?n th?ng dân t?c t?i các ??a ?i?m trung tâm Th? ?ô Hà N?i và các khu ?ô th? m?i, nh?: nhà hàng B?n Mùa, nhà hàng Thu? T?, nhà hàng ?ình Làng, v.v.; và tích c?c tham gia các h?i ch? ?m th?c và ph? ?m th?c, v.v. nh?m qu?ng bá th??ng hi?u, c?ng nh? ph?c v? khách hàng trong và ngoài n??c.

 

© 2000-2008 CopyRight by Hanoi Trade Corporation - HAPRO
Tel. +84.4 38267984  Fax. +84.4 38267983
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login