ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs)
สารอินทรีย์ไอระเหยหรือสารอินทรีย์ระเหยง่าย หรือเรียกทับศัพท์ตัวย่อภาษาอังกฤษว่าวีโอซี (Volatile Organic Chemicals, VOCs) คือ กลุ่มสารประกอบอินทรีย์(Organic Compounds) ที่ระเหยเป็นไอกระจายตัวไปในอากาศ ได้ในที่อุณหภูมิและความดันปกติ โมเลกุลส่วนใหญ่ประกอบด้วยอะตอมคาร์บอนและไฮโดรเจน อาจมีออกซิเจนหรือ คลอรีนร่วมด้วย สามารถระเหยเป็นไอได้ที่อุณหภูมิห้อง ในชีวิตประจ้าวันเราได้รับ VOCs จากผลิตภัณฑ์หลายอย่าง เช่น สีทาบ้าน, ควันบุหรี่, น้้ายาฟอกสี, สารตัวท้าละลายในพิมพ์, จากอู่พ่นสีรถยนต์, โรงงานอุตสาหกรรม, น้้ายาซักแห้ง, น้้ายาส้าหรับย้อมผมและน้้ายาดัดผม, สารฆ่าแมลง, สารที่เกิดจากเผาไหม้ และปะปนในอากาศ น้้าดื่ม เครื่องดื่ม อาหาร สารอินทรีย์ ไอระเหยที่สะสมไว้มากนาน ๆ จะมีผลกระทบทางชีวภาพและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
Last Update : 16:35:10 18/08/2012
Wind Speed & Wind Direction
Brand : Met One
Model : 010C, 020C
Last Update : 16:08:06 18/08/2012
SO2 Analyser
Brand : Ecotech
Model : EC9850
Last Update : 14:35:18 18/08/2012
BENZENE / BTEX ANALYSER
Brand : Synspec BV
Model : GC955
Last Update : 14:02:50 18/08/2012
Environmental Monitoring & Control Center
Brand : SA
Last Update : 09:11:02 25/11/2011
Fence Line
Brand : Opsis
Model : AR-500
Last Update : 09:03:14 25/11/2011
Gas Detector BW Technologies
Last Update : 10:32:26 25/11/2011
Fence Line OPSIS
Last Update : 10:23:48 25/11/2011

Page View  8975  
Product Information :

Product Name:  
Wind Speed & Wind Direction
Product Category:   เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
Product Sub-Category:   เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ
Brand:   Met One 
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
     
 

Weather Station—Meteorology

AWS Automatic Weather Monitoring System

Whether your weather station requirements are for a wireless weather station, fixed weather station, or components, Met One has the equipment for the job.  Please contact us for custom systems to meet your monitoring requirements. Complete integration with satellite, modems, cell packages, dataloggers, particulate monitors, software, and various mounting configurations.

Sensors for 466A Datalogger Systems

Sensor Measurement Rugged Industrial AutoMet System General Purpose AutoMet System Regulatory / EPA AutoMet System
Wind Speed                           Sensor Cable                          Mount or Cross Arm 014A                                                    1805-L                                                  191-1 034B 3013-L 2954 010C 1953-L 191-1
Wind Direction                         Sensor Cable 024A 1806-L See Above 020C 1957-L
Temperature Temperature Shield                           Sensor Cable                        Power Cable 064-2 5980 or 073B 1958-L 064-2 5980 or 073B 1958-L 060A-2 / 062 076B Motor Aspirated Shield 2144-L 1954-L
Temperature / Humidity Temperature Shield                                                    Sensor Cable                          Power Cable 083E-1-35 5980 or 073B 2348-L 083E-1-35 5980 or 073B 2348-L 083E-0-6 076B Motor Aspirated Shield 2144-L 1954-L
Barometric Pressure                           Sensor Cable 092 1169-L 092 1169-L 092 1169-L
Solar Radiation Sensor Cable 096-1 1832-L 096-1 1832-L CMP3
Net Solar Radiometer                                                    Sensor Cable 098 2437-L 098 2437-L 098 2437-L
Precipitation Sensor Cable 370 1566-L 370 1566-L 370 1566-L
Precipitation Snow/Rain                           Sensor Cable Power Cable 375 1566-L 2517-L 375 1566-L 2517-L 375 1566-L 2517-L

Note: Cables L= Length of Cable

Communications Options:

Model Description Wire Connection

Wireless Connection

Point to Point Multiple Stations
AX-969

Short  Haul Modem       50 Ft to 5 Miles

X   X  
AX-996

Telephone  Modem       Unlimited Distances

X   X X
AX-991

Spread  Spectrum 900 mHz Radio       High Power   20 Miles Range

  X X X
UX-992

Spread  Spectrum 900 mHz Radio       Low Power 2 Mile Range

  X X  
AX-911

Digital  Cellular Telephone       GSM/GPRS  or CDMA/EVDO

      Unlimited Distances
  X X X
AX-908

LEOS  Satellite Modem       Unlimited Distances

  X X X
AX-909

Blue  Tooth Modem       100 ft or Less

  X X  

 

Wind Sensor

Temperature Sensors & Accessories

Relative Humidity

Barometric Pressure

Solar Radiation

Precipitation

Calibration Equipment

เอกสารแนบ
 

© 2000-2008 CopyRight by Sithiphorn Associates Co.,Ltd.
Tel. 02-433-8331  Fax. 02-433-1679  Website. www.sithiphorn.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login