ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs)
สารอินทรีย์ไอระเหยหรือสารอินทรีย์ระเหยง่าย หรือเรียกทับศัพท์ตัวย่อภาษาอังกฤษว่าวีโอซี (Volatile Organic Chemicals, VOCs) คือ กลุ่มสารประกอบอินทรีย์(Organic Compounds) ที่ระเหยเป็นไอกระจายตัวไปในอากาศ ได้ในที่อุณหภูมิและความดันปกติ โมเลกุลส่วนใหญ่ประกอบด้วยอะตอมคาร์บอนและไฮโดรเจน อาจมีออกซิเจนหรือ คลอรีนร่วมด้วย สามารถระเหยเป็นไอได้ที่อุณหภูมิห้อง ในชีวิตประจ้าวันเราได้รับ VOCs จากผลิตภัณฑ์หลายอย่าง เช่น สีทาบ้าน, ควันบุหรี่, น้้ายาฟอกสี, สารตัวท้าละลายในพิมพ์, จากอู่พ่นสีรถยนต์, โรงงานอุตสาหกรรม, น้้ายาซักแห้ง, น้้ายาส้าหรับย้อมผมและน้้ายาดัดผม, สารฆ่าแมลง, สารที่เกิดจากเผาไหม้ และปะปนในอากาศ น้้าดื่ม เครื่องดื่ม อาหาร สารอินทรีย์ ไอระเหยที่สะสมไว้มากนาน ๆ จะมีผลกระทบทางชีวภาพและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
Last Update : 16:35:10 18/08/2012
Wind Speed & Wind Direction
Brand : Met One
Model : 010C, 020C
Last Update : 16:08:06 18/08/2012
SO2 Analyser
Brand : Ecotech
Model : EC9850
Last Update : 14:35:18 18/08/2012
BENZENE / BTEX ANALYSER
Brand : Synspec BV
Model : GC955
Last Update : 14:02:50 18/08/2012
Environmental Monitoring & Control Center
Brand : SA
Last Update : 09:11:02 25/11/2011
Fence Line
Brand : Opsis
Model : AR-500
Last Update : 09:03:14 25/11/2011
Gas Detector BW Technologies
Last Update : 10:32:26 25/11/2011
Fence Line OPSIS
Last Update : 10:23:48 25/11/2011

Page View  8482  
Product Information :

Product Name:  
SO2 Analyser
Product Category:   เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
Product Sub-Category:   เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ
Brand:   Ecotech 
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
     
 

EC9850 SO2 analyser

The EC9850 SO2 analyser is Ecotech's original SO2 analyser with 20 years active use within the market.

 

The EC9850A SO2 analyser combines microprocessor control with fluorescence detection to provide accurate measurements of SO2 in the range of 0-20 ppm with a detection limit of <0.3 ppb.

 

The EC9850 SO2 analyser is most suited to applications that require internal zero/span or for those with previous 9800 series SO2 analysers.

EC9850 SO2 analyser

Range:

LDL:

Noise:

Temperature range:

Sample flow rate:

Weight:

 

Dimensions:

Power:

0-20 ppm

0.5 ppb with Kalman filter active

0.25 ppb with Kalman filter active

5 to 40oC

500 cc/min

25 kg (A series)

24.8kg (B series)

440 x 178 x 620 mm (w x h x d), 3.5 RU

99-132 VAC, 198-264 VAC 47-63 Hz 110 Watts

  • U.S. EPA approved (EQOA-0193-092)
  • Internal pump option available
  • Internal zero and span available
  • Optional internal 12VDC power supply enables the SO2 analyzer to be operated from a battery or solar powered source for remote or mobile applications.
  • External remote control of the SO2 analyser (provides up to 100 channels of instrument operating parameters)
  • Data accessed via RS232, USB interface or optional Ethernet connector
เอกสารแนบ
 

© 2000-2008 CopyRight by Sithiphorn Associates Co.,Ltd.
Tel. 02-433-8331  Fax. 02-433-1679  Website. www.sithiphorn.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login