บริการด้านวีซ่า
Brand : STA
การเปลี่ยนประเภทวีซ่า จัดทำหนังสือเดินทาง การต่อวีซ่า
Last Update : 20:33:40 01/05/2012
งานบริการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า
Brand : sta
งานบริการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ งานสร้างสรรค์ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ 1. วรรณกรรม 2. นาฎกรรม 3. ศิลปกรรม 4. ดนตรีกรรม 5. โสตทัศนวัสดุ 6. ภาพยนตร์ 7. สิ่งบันทึกเสียง 8. งานแพร่เสียงแพร่ภาพ 9. วรรณคดี 10.วิทยาศาสตร์ และศิลปะ งานบริการด้านสิทธิบัตร 1. บริการจดทะเบียนสิทธิบัตร-การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2. บริการจดทะเบียนสิทธิบัตร-การประดิษฐ์ งานบริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า * รับจดเครื่องหมายการค้าทุกประเภท
Last Update : 20:28:27 01/05/2012
จดทะเบียนธุรกิจ
Brand : STA
บริการจดทะเบียนพาณิชย์ ร้านค้า คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด
Last Update : 10:10:14 28/04/2012
วางระบบบัญชี
Brand : STA
ออกแบบและให้คำปรึกษาระบบบัญชีและการควบคุมภายใน
Last Update : 12:50:50 27/04/2012

Page View  7699  
Product Information :

Product Name:  
งานบริการด้านใบอนุญาติทำงาน
Product Category:   ธุรกิจด้านการบริการ และให้คำปรึกษา
Product Sub-Category:   งานบริการด้านใบอนุญาติทำงาน
Brand:   sta 
Product Type :   บริการ 
     
 

1. การขอใบอนุญาติทำงาน ตั้งแต่ 3 เดือน จนถึง 1 ปี

2. การต่อใบอนุญาติทำงานหรือขยายระยะเวลาการทำงาน

3. การขออนุญาติเปลี่ยนหรือเพิ่มลักษณะงาน

4. การขออนุญาติให้เปลี่ยนหรือเพิ่มนายจ้าง

5. การขออนุญาติให้เปลี่ยนหรือเพิ่มสถานที่ทำงาน

6. การขออนุญาติให้เปลี่ยนหรือเพิ่มเงื่อนไขในการอนุญาติ

 

© 2000-2008 CopyRight by STA Accounting & Consulting
Tel. 026674008  Fax. 026674009  Website. www.account.co.th
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login