บริการด้านวีซ่า
Brand : STA
การเปลี่ยนประเภทวีซ่า จัดทำหนังสือเดินทาง การต่อวีซ่า
Last Update : 20:33:40 01/05/2012
งานบริการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า
Brand : sta
งานบริการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ งานสร้างสรรค์ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ 1. วรรณกรรม 2. นาฎกรรม 3. ศิลปกรรม 4. ดนตรีกรรม 5. โสตทัศนวัสดุ 6. ภาพยนตร์ 7. สิ่งบันทึกเสียง 8. งานแพร่เสียงแพร่ภาพ 9. วรรณคดี 10.วิทยาศาสตร์ และศิลปะ งานบริการด้านสิทธิบัตร 1. บริการจดทะเบียนสิทธิบัตร-การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2. บริการจดทะเบียนสิทธิบัตร-การประดิษฐ์ งานบริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า * รับจดเครื่องหมายการค้าทุกประเภท
Last Update : 20:28:27 01/05/2012
จดทะเบียนธุรกิจ
Brand : STA
บริการจดทะเบียนพาณิชย์ ร้านค้า คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด
Last Update : 10:10:14 28/04/2012
วางระบบบัญชี
Brand : STA
ออกแบบและให้คำปรึกษาระบบบัญชีและการควบคุมภายใน
Last Update : 12:50:50 27/04/2012

Page View  7886  
Product Information :

Product Name:  
บริการด้านวีซ่า
Product Category:   ธุรกิจด้านการบริการ และให้คำปรึกษา
Product Sub-Category:   บริการด้านวีซ่า
Brand:   STA 
Product Type :   บริการ 
Short Description :   การเปลี่ยนประเภทวีซ่า จัดทำหนังสือเดินทาง การต่อวีซ่า
     
 

1.การเปลี่ยนประเภทวีซ่า

   - เปลี่ยน Visa จาก Tourist Visa, Transit Visa, Visa แบบผ.30 เป็น  Non-Immigrant Visa B

   - เปลี่ยน Visa จาก Tourist Visa, Transit Visa, Visa แบบผ.30 เป็น  Non-Immigrant Visa O

  

2.ทำเรื่องขอเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย

   - Single  Re-Entry  Permit

   - Multiple  Re-Entry  Permit

 

3.การต่อวีซ่า

   - การต่อวีซ่าทำงาน     ( ครั้งละไม่เกิน 1 ปี )

   - การต่อวีซ่าท่องเที่ยว  (ครั้งละไม่เกิน 30 วัน แต่รวมแล้วไม่เกิน 90 วันนับตั้งแต่เข้ามาอยู่ในประเทศ )

   - การต่อวีซ่าแบบชีวิตบั้นปลาย      ( ครั้งละไม่เกิน 1 ปี )

   - การต่อวีซ่าเพื่ออุปการะภรรยาหรือสามีคนไทย     ( ครั้งละไม่เกิน 1 ปี )

   - การต่อวีซ่าลงทุนธุรกิจ       ( ครั้งละไม่เกิน 1 ปี )

   - การต่อวีซ่าครู อาจารย์ หรือผู้เชี่ยวชาญในสถานศึกษาของรัฐ   ( ครั้งละไม่เกิน 1 ปี )  

   - การต่อวีซ่าครู อาจารย์ หรือผู้เชี่ยวชาญในสถานศึกษาของเอกชน   ( ครั้งละไม่เกิน 1 ปี )

   - การต่อวีซ่านักเรียนเพื่อศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ     ( ครั้งละไม่เกิน 1 ปี )

   - การต่อวีซ่านักเรียนเพื่อศึกษาในสถานศึกษาของเอกชน  ( ครั้งละไม่เกิน 1 ปี )

 

© 2000-2008 CopyRight by STA Accounting & Consulting
Tel. 026674008  Fax. 026674009  Website. www.account.co.th
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login