บริการด้านวีซ่า
Brand : STA
การเปลี่ยนประเภทวีซ่า จัดทำหนังสือเดินทาง การต่อวีซ่า
Last Update : 20:33:40 01/05/2012
งานบริการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า
Brand : sta
งานบริการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ งานสร้างสรรค์ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ 1. วรรณกรรม 2. นาฎกรรม 3. ศิลปกรรม 4. ดนตรีกรรม 5. โสตทัศนวัสดุ 6. ภาพยนตร์ 7. สิ่งบันทึกเสียง 8. งานแพร่เสียงแพร่ภาพ 9. วรรณคดี 10.วิทยาศาสตร์ และศิลปะ งานบริการด้านสิทธิบัตร 1. บริการจดทะเบียนสิทธิบัตร-การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2. บริการจดทะเบียนสิทธิบัตร-การประดิษฐ์ งานบริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า * รับจดเครื่องหมายการค้าทุกประเภท
Last Update : 20:28:27 01/05/2012
จดทะเบียนธุรกิจ
Brand : STA
บริการจดทะเบียนพาณิชย์ ร้านค้า คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด
Last Update : 10:10:14 28/04/2012
วางระบบบัญชี
Brand : STA
ออกแบบและให้คำปรึกษาระบบบัญชีและการควบคุมภายใน
Last Update : 12:50:50 27/04/2012

Page View  7393  
Product Information :

Product Name:  
บริการสอบบัญชี
Product Category:   ธุรกิจด้านการบริการ และให้คำปรึกษา
Product Sub-Category:   บริการสอบบัญชี
Brand:   STA 
Product Type :   บริการ 
Short Description :   บริการปิดบัญชีรายปีพร้อมตรวจสอบ
     
 

บริการรับตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับบริษัทและห้างหุ้นส่วนขนาดใหญ่(CPA)
บริการรับตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีภาษีอากร สำหรับห้างหุ้นส่วนขนาดเล็ก( TA)
ตรวจสอบบัญชี-งบการเงิน โดยทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐาน
เสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องในการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ ซึ่งได้พบในระหว่างปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี
บริการยื่นงบการเงิน พร้อมจัดเตรียม
รายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงิน ได้แก่ สปช.3, สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) นำยื่นส่งกระทรวงพาณิชย์

 

© 2000-2008 CopyRight by STA Accounting & Consulting
Tel. 026674008  Fax. 026674009  Website. www.account.co.th
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login