บริการด้านวีซ่า
Brand : STA
การเปลี่ยนประเภทวีซ่า จัดทำหนังสือเดินทาง การต่อวีซ่า
Last Update : 20:33:40 01/05/2012
งานบริการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า
Brand : sta
งานบริการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ งานสร้างสรรค์ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ 1. วรรณกรรม 2. นาฎกรรม 3. ศิลปกรรม 4. ดนตรีกรรม 5. โสตทัศนวัสดุ 6. ภาพยนตร์ 7. สิ่งบันทึกเสียง 8. งานแพร่เสียงแพร่ภาพ 9. วรรณคดี 10.วิทยาศาสตร์ และศิลปะ งานบริการด้านสิทธิบัตร 1. บริการจดทะเบียนสิทธิบัตร-การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2. บริการจดทะเบียนสิทธิบัตร-การประดิษฐ์ งานบริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า * รับจดเครื่องหมายการค้าทุกประเภท
Last Update : 20:28:27 01/05/2012
จดทะเบียนธุรกิจ
Brand : STA
บริการจดทะเบียนพาณิชย์ ร้านค้า คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด
Last Update : 10:10:14 28/04/2012
วางระบบบัญชี
Brand : STA
ออกแบบและให้คำปรึกษาระบบบัญชีและการควบคุมภายใน
Last Update : 12:50:50 27/04/2012

Page View  7694  
Product Information :

Product Name:  
บริการด้านบัญชี
Product Category:   ธุรกิจด้านการบริการ และให้คำปรึกษา
Product Sub-Category:   บริการด้านบัญชี
Brand:   STA 
Product Type :   บริการ 
Short Description :   บริการทำบัญชี และให้คำปรึกษา
     
 

บริการทำบัญชี
รวบรวมและสอบทานเอกสารทางบัญชี
บันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางบัญชีที่ทันสมัยและกรมสรรพากรรับรอง
วิเคราะห์รายการเอกสาร เพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ค่าใช้จ่าย และการปรับปรุงบัญชี เช่น ใบส่งของ ใบแจ้งหนี้ใบเสร็จรับเงินเอกสารชำระหนี้ เอกสารนำฝากธนาคารการบันทึกค่าเสื่อมราคา ฯลฯ
จัดทำสมุดบัญชีต่าง ๆ ให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดให้จัดทำ ได้แก่ สมุดเงินสด สมุดเงินฝากธนาคาร สมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันรับ-จ่าย สมุดรายวันทั่วไป สมุดบัญชีแยกประเภท
จัดทำงบการเงิน รายเดือน รายไตรมาศหรือรายครึ่งปีเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมและกระทรวงพาณิชย์
จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภงด. 51)
จัดทำการปิดงบการเงินให้ทุกเดือน เพื่อให้ท่านได้ทราบผลการดำเนินงานและวางแผนได้การลงทุนหรือภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ออกงบการเงินประจำปี พร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงิน ได้แก่ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี , ทะเบียนทรัพย์สิน และค่าเสื่อมราคา,รายละเอียดลูกหนี้ เจ้าหนี้รายตัวคงเหลือ ณ วันสิ้นปี
ให้คำปรึกษาทางด้านบัญชี โดยทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรง

บริการด้านบัญชี
จัดทำและยื่นแบบาภาษีธุรกิจประจำเดือน ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) ภาษีเงินเดือนหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)ประกันสังคม (สปส.1-10)ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอื่นๆ เช่น ภงด.3 , ภงด.53, ภาษีธุรกิจ เฉพาะ (ภธ.40) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา(ภงด.90, ภงด.91, ภงด.94)
คำนวณและจัดเตรียมแบบนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน
สอบทานการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปีและจัดเตรียมแบบนำส่งภาษีเงินได้ ประจำปี (ภงด.50)
จัดเตรียมแบบนำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ให้คำปรึกษาทางภาษี เพื่อวางแผนการเสียภาษีได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ  

 

© 2000-2008 CopyRight by STA Accounting & Consulting
Tel. 026674008  Fax. 026674009  Website. www.account.co.th
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login