Database Management System (D.M.S.) โปรแกรมบริหารงานรายชื่อลูกค้า
Brand : EASETRACK
เนื่องจากในปัจจุบัน ในทุก ๆ บริษัทฯ จะมีรายชื่อทั้งลูกค้า คู่ค้า และ ซัพพลายเออร์ที่ต้องติดต่ออยู่มากมาย และบางรายชื่อ หรือบางบริษัท ก็ยังมีบุคคลที่ต้องติดต่อ แยกย่อยไปอีกหลายแผนก ซึ่งแน่นอนว่า เบอร์ติดต่อ และ e-mail address ก็ย่อมแนกต่างกันไปเช่นกัน ดังนั้นเพื่อ ความสะดวก และปลอดภัยในการจัดเก็บ รวมถึงการเรียกหาข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังทำให้ระบบการจัดเก็บข้อมูลเป็นแบบ Centralized System เข้าที่เครื่อง แม่ข่าย โดยเครื่องลูกข่ายทุกเคืร่องที่มีการเชื่อมต่อไปยังเครื่องแม่ข่ายนั้น สามารถเข้าใช้ข้อมูลผ่านเครื่อง ตนเอง ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทั้งนี้ จะมีระบบกำหนดสิทธิผู้เข้าใช้งาน เพื่อกำหนดว่า ผู้ใช้แต่ละท่านมีสิทธิในการเข้าใช้เมนูไหนได้บ้าง
Last Update : 09:46:01 19/04/2012
Intelligent Garment System (I. G. S.) โปรแกรมบริหารงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป
Brand : EASETRACK
เนื่องจากงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปเป็นงานที่ต้องยุ่งเกี่ยวกับข้อมูลหลากหลายฝ่าย ด้วยกัน โดยเริ่มตั้งแต่รายละเอียด และรูปแบบของสินค้าที่ลูกค้าสั่ง ฝ่ายจัดซื้อ(ผ้าและอุปกรณ์)ฝ่ายประสานงาน(Merchandiser) ฝ่ายผลิต ฝ่ายสินค้าคงคลัง ฯลฯ รวมถึงฝ่ายทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่ง ของหรือส่งออก ดังนั้นการทำให้ข้อมูลทั้งหมด อยู่ในรูปแบบฐานข้อมูลมาตรฐานเดียวกัน และสามารถเรียกดูได้ทุกเวลา อย่างรวดเร็วและแม่นยำ จีงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการทำงาน ซึ่งจะช่วยลดข้อผิดพลาดต่างๆ ที่อาจเกิดขี้นได้ในทุกขั้นตอนของการทำงานได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ระบบที่ช่วยในการคิดค่าแรง แบบรายชิ้นที่แม่นยำและรวดเร็ว(ด้วยระบบบาร์โค๊ดหรือระบบ RFID)เมื่อถูกเอามาใช้งานกับระบบฐานข้อมูลข้างต้นแล้วจะยิ่งทำให้งานคิด คำนวณค่าแรงเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากขี้น อีกทั้งยังช่วยให้ผู้บริหารสามารถเรียนกดูข้อมูลวิเคราะห์ในเชิงลึกของแต่ละงานได้อีกด้วย
Last Update : 09:45:18 19/04/2012
School Information Management System (S.I.M.S.) โปรแกรมบิหารงานและจัดการงานภายในโรงเรียน
Brand : EASETRACK
งานทะเบียนนักเรียน การเงิน และทะเบียนครูนับว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่เป็นประโยชน์กับโรงเรียน เนื่องจากต้องมีการจัดเก็บเอกสารที่ มากมาย และอาจนำความยุงยาก มาสู่ผู้จัดทำได้บริษัทฯ จึงขอแนะนำระบบบริหารและจัดการโรงเรียน ซึ่งสามารถออกใบเสร็จรับเงินตอนจ่าย ค่าเทอมได้ นอกจากนี้ยังทำ การคำนวณ และออกเกรดนักเรียนได้โดยอัตโนมัติ และสามารถจัดพิมพ์รายงานต่างๆ ได้ตามต้องการ ทั้งยังสามารถ Search หาข้อมูลเชิงลึก ทั้งข้อมูลนักเรียน ข้อมูลวิชา และข้อมูลครู ฯลฯ ได้อีกด้วย
Last Update : 09:44:48 19/04/2012
Time Attendance System (T.A.S.) โปรแกรมจัดการเวลาเข้าออกพนักงาน
Brand : EASETRACK
ระบบ TimeAttendent เป็นโปรแกรมที่ใช้ใน การเก็บค่าในการ Scan ลายนิ้วมือเพื่อเก็บรายละเอียดของบุคคลในบริษัทและยังสามารถใช้ควบคู่ ไปกับเครื่องรูดบัตร โดยบันทึกเวลาเข้า-ออก เพื่อนำไปคำนวณ เวลาทำงาน เช่น ขาด ลา มาสาย หรือทำงานล่วงเวลาซึ่งโปรแกรมนี้สามารถใช้คู่ กับโปรแกรม Payroll (โปรแกรมคำนวณเงินเดือน )
Last Update : 09:43:02 19/04/2012

Page View  9229  
Product Information :

Product Name:  
Intelligent Payroll System (I.P.S.) โปรแกรมบริหารการเงินพนักงาน
Product Category:   คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์
Product Sub-Category:   โปรแกรมคิดคำนวณเงินเดือน
Brand:   EASETRACK 
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
     
 

 

               ปัจจุบัน  หลายบริษัทยังคงมีการคิดคำนวณค่าแรงเงินเดือนด้วยระบบ Manual รวมถึงการคิดคำนวณเงินหักภาษีนำส่งในแต่ละเดือนหรือแม้แต่ยอดสรุปปลายปี  เงินประกันสังคม เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และยังมีการกรอกเอกสารด้วยมืออยู่ซึ่งทำให้เสียเวลาและอาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้น  หรือบางบริษัทฯ อาจมีการใช้โปรแกรมช่วยคิดคำนวณต่าง ๆ ดังกล่าวแต่ยังคงเป็นรุ่นที่ใช้กับระบบปฏิบัติการเดิม DOS ซึ่งทำให้เกิดความไม่คล่องตัว อีกทั้งยังไม่ยืดหยุ่นต่อการปรับตั้งค่าต่าง ๆ ได้เอง และการทำสำเนาข้อมูลก็ค่อนข้างลำบากเนื่องจากต้องบันทึกลงแผ่น Floppy Disk  รวมถึงการเรียกดูรายงานย้อนหลังในเชิงเปรียบเทียบในรูปแบบต่าง ๆ ยังคงทำได้ยากลำบาก

 


กำหนดฐานข้อมูล

         สำหรับตัวโปรแกรมคำนวนเงินเดือนนั้น  สามารถแบ่งการกำหนดฐานข้อมูลออกเป็นระบบหลักๆ และเป็น สวนของงาน ไดดังนี้

ฐานข้อมูลบริษัท

 •  ตัวโปรแกรม สามารถรองรับการทำงานบริษัท มากกว่าหนึ่งบริษัทในเวลาเดียวกัน (โดยไม่จำกัดจำนวนบริษัท) ซึ่งสามารถแยกพิมพ์ประกันสังคม และภาษี ภงด. 1 แยกบริษัทได้ ตามที่กำหนดไว้ 
 •  สามารถโยกย้ายพนักงานข้ามแผนกในบริษัทเดียวกัน หรือย้ายข้ามบริษัทไปมาได้
 •  สามารถเรียกดูรายงานต่าง ๆ แยกตามบริษัทที่กำหนดไว้ได้

 

ฐานข้อมูลพนักงาน

 •  เก็บข้อมูลพนักงานทั้งหมดทุกระดับชั้น ซึ่งจะต้องสามารถแยกตามแผนก และกลุ่มตำแหน่งได้ เนื่องจากจำเป็นต้องใช้ในการแบ่งกลุ่มเป็นสองกลุ่มได้ คือกลุ่มที่มีค่าล่วงเวลา และกลุ่มที่ไม่มีค่าล่วงเวลา และฐานข้อมูลนี้จะต้องสามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ในอนาคตได้อย่างง่ายอีกด้วย
 •  บันทึกรายละเอียดส่วนตัวของพนักงานแต่ละท่าน เช่น ประวัติการศึกษา อบรมเพิ่มเติม ความดีความชอบ ตำแหน่งงาน และปีการทำงานเดิม

 ฐานข้อมูล Allowance

 •  เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้เก็บในส่วนต่างที่เกี่ยวกับ Allowance ทั้งหมด ซึ่งจากระบบเดิมจะประกอบไปด้วยไฟล์ย่อย ซึ่งสามารถกำหนดได้เองทั้งหมด เช่น 
 1.  
  1. Site  Allowance
  2. Project  Manager Allowance 
  3. Accommodation Allowance
  4. Night  Allowance
  5. Communication  Allowance
  6. Manager  Allowance
 • ฐานข้อมูล Allowance ตัวนี้จะต้องถูกเอาไปใช้ในการคำนวณในกระบวนการถัดไป และจะประกอบอยู่เป็นส่วนหนึ่งของตัว PayrollCalculation & Report ด้วยทุกครั้งไป
 • ฐานข้อมูล Allowance นี้จะต้องสามารถเพิ่มเติมเองได้ในอนาคต รองรับสูงสุดถึง 15 รายการ

 

ฐานข้อมูล Deduction

 • เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้เก็บในส่วนต่างที่เกี่ยวกับส่วนเงินหักพนักงาน โดยสามารถเพิ่มได้สูงสุด 15 รายการ
 • ทุกรายการเงินหัก สามารถเลือกได้ว่า จะใช้ในการคำนวณ ภาษี ประกันสังคม หรือแม้แต่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือไม่ก็ได้

ฐานข้อมูล 50 ทวิ

 •  ฐานข้อมูลแบบยื่นภาษี 50 ทวินี้ เป็นฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นตามแบบฟอร์มยื่นภาษีเงินได้บุคคลตามที่ทางรัฐบาลกำหนดไว้ให้ โดยจะต้องสามารถปรับแต่งเรื่องของตัวเลข และค่าต่าง ๆ ได้เพื่อใช้ตรงตามประกาศข้อเปลี่ยนแปลงของทางกรมสรรพากร ณ ช่วงเวลานั้นๆเพื่อใช้ในการคำนวณ หัก และยื่นภาษีของพนักงานแต่ละคน ทุกเดือน

 

 


Income & Deduction

             ในส่วนนี้คือส่วนหลักของการรวบรวม ฐานข้อมูลของทั้งพนักงาน มาคิดคำนวณร่วมกันกับ ส่วนต่าง ๆ ที่เป็น Income & Deduction เช่น เงินเดือน  โบนัส  ค่าล่วงเวลา ประวัติการเข้างานขาดงานและลา รวมไปถึงส่วนฐานข้อมูลของตัว Allowance  ซึ่งจะต้องเอาไปคำนวณกับส่วนของ Deduction อีกครั้ง

 

รายงาน

ส่วนของการพิมพ์รายงาน  สามารถแยกออกเป็นหลัก ๆ ได้ทั้งหมด 5 ส่วนดังรายการต่อไปนี้

 •  OT Report : 

           รายงานเกี่ยวกับค่าล่วงเวลา แยกเป็นรายแผนก และสามารถเปรียบต่างย้อนหลังได้สามเดือน

 •  Attendant Report :

           รายงานเกี่ยวกับการเข้างาน ลางาน ขาดงาน ระบุหน่วยเป็นจำนวนวัน และสามารถเปรียบต่างย้อนหลังได้สามเดือน

 • ภงด 1 และ ภงด 1:

          รายงานเกี่ยวกับภาษีเงินได้ แบบครึ่งปี และแบบรายปี โดยมีการตรวจสอบยอดให้ตรงกันก่อนพิมพ์รายงาน

 • Income & Deduction :

          ใบรายงานสรุป Payroll ทั้งแบบแยกเป็นรายแผนก และแบบรวมทุกแผนก โดยให้ทั้งสอบแบบสามารถเปรียบต่างย้อนหลังได้สามเดือนเช่นกัน

 •  แบบยื่นภาษี 50 ทวิ :

           เป็นแบบฟอร์มที่สามารถสั่งพิมพ์ แบบยื่นภาษี 50 ทวิ ซึ่งสามารถสั่งพิมพ์เป็นรายบุคคลเพื่อนำยื่นต่อไปได้

 

       ส่วนเพิ่มเติมพิเศษ

            เนื่องจากรหัสประจำตัวของพนักงานแต่ละคนจะประกอบด้วยสองส่วนคือ Project + Personal ID เช่น 02-199 ทางบริษัทฯออกแบบให้สามารถเลือกพิมพ์รายงานต่าง ๆ โดยสามารถคีย์ตามเลขที่ของพนักงานได้ด้วย

 • มีระบบ ไว้ช่วยตรวจสอบด้วยว่าตัวเลขถูกต้องไม่ตกหล่นไปไหน เพราะปัญหาที่เจอบ่อย ๆ ก็คือยอด ภงด 1(ที่เก็บรายเดือน) กับยอด ภงด.1ก (ที่เก็บเป็นรายปี) มักไม่เท่ากัน
 • ตัวเลขที่อยู่ในรายงานขอให้มีหลายหลัก (ของโปรแกรมเดิมทั่วไปมีแค่ หลัก) จำทำไว้ให้ได้สูงถึง 9หลัก
 • การพิมพ์รายงาน แล้วไม่จบภายในหน้าเดียว หน้าต่อไปจะมี heading หรือพวก items ต่าง ๆ บนหัวด้วย
 • มีระบบ backup และ export file ที่เป็นของเก่าไปเก็บไว้ที่อื่นได้
 • ให้มีการใส่ Username & Password (แค่ชุดเดียว) เพื่อเข้าโปรแกรมทุกครั้ง
 • โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นจะเป็นโปรแกรมประเภท Windows Base Application ซึ่งจะใช้กับเครื่องStand Alone 
 • รองรับการใช้งานมากกว่า 1 บริษัท ในเวลาเดียวกัน ในกรณีที่บริษัทฯ มีกลุ่มบริษัทในเครือ และพนักงาน โยกย้ายไปมาระหว่างบริษัทต่าง ๆ ในเครือ
 • จ่ายเงินเดือนมากกว่า 1 ครั้งต่อเดือน และจ่ายรวมผสมกันได้ ระหว่าง พนักงานที่จ่ายราย 2 สัปดาห์ และพนักงานที่จ่ายรายเดือน โดยทำการแยกจับตามแผนก
 • เพิ่มส่วนของเงินได้ (นอกระบบ หรือเงินได้ไม่คิดภาษี) ซึ่งเป็นส่วนของ Allowance หรือเงินได้พิเศษ ที่สามารถกำหนดได้ว่า ไม่ใช้เงินก้อนนี้ในการคิดคำนวณภาษีเงินได้บุคคล
 • กำหนดให้มีถังข้อมูลใช้งานจริง แยกจากถังข้อมูลหลอก โดยในครั้งแรกให้ copy ฐานข้อมูลจริงมาทั้งชุด ส่วนตัวฐานข้อมูลหลอกนั้น จะเอาไว้แก้ไขข้อมูลตามต้องการเพื่อบันทึก ส่วนการ export ข้อมูลจากฐานข้อมูลจริงนั้นจะยิงออกเป็นชุด ชุดละ 15 วัน  โดยใช้งานร่วมกับ script SQL ที่ใช้ในการหา และลบข้อมูลที่ไม่ต้องการ ก่อนส่งไปยังถังข้อมูลหลอก
 •  เพิ่มTab Sheet หน้าประวัติพนักงาน เป็นส่วนของ จำนวนวันงานพักร้อน (Annual Leave) พร้อมสามารถดูจำนวนวันที่ใช้ไปและจำนวนวันคงเหลือได้
 • กำหนดให้ระบบจำค่าเงินหักบางรายงาน ของพนักงานได้ โดยไม่ต้องคีย์ใหม่ทุกเดือน (แยกจำเป็นรายคน ยอดล่าสุด)
 • ปรับส่วนของการ export ข้อมูลส่งธนาคาร ให้รองรับกับโปรแกรมของธนาคารนครหลวง (export to bank / dos)

 

 

 

© 2000-2008 CopyRight by CALVERY International Co., Ltd.
Tel. 02-6812358(-60), 086-321-0856  Fax. 02-6812356  Website. www.easetrack.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login