Database Management System (D.M.S.) โปรแกรมบริหารงานรายชื่อลูกค้า
Brand : EASETRACK
เนื่องจากในปัจจุบัน ในทุก ๆ บริษัทฯ จะมีรายชื่อทั้งลูกค้า คู่ค้า และ ซัพพลายเออร์ที่ต้องติดต่ออยู่มากมาย และบางรายชื่อ หรือบางบริษัท ก็ยังมีบุคคลที่ต้องติดต่อ แยกย่อยไปอีกหลายแผนก ซึ่งแน่นอนว่า เบอร์ติดต่อ และ e-mail address ก็ย่อมแนกต่างกันไปเช่นกัน ดังนั้นเพื่อ ความสะดวก และปลอดภัยในการจัดเก็บ รวมถึงการเรียกหาข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังทำให้ระบบการจัดเก็บข้อมูลเป็นแบบ Centralized System เข้าที่เครื่อง แม่ข่าย โดยเครื่องลูกข่ายทุกเคืร่องที่มีการเชื่อมต่อไปยังเครื่องแม่ข่ายนั้น สามารถเข้าใช้ข้อมูลผ่านเครื่อง ตนเอง ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทั้งนี้ จะมีระบบกำหนดสิทธิผู้เข้าใช้งาน เพื่อกำหนดว่า ผู้ใช้แต่ละท่านมีสิทธิในการเข้าใช้เมนูไหนได้บ้าง
Last Update : 09:46:01 19/04/2012
Intelligent Garment System (I. G. S.) โปรแกรมบริหารงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป
Brand : EASETRACK
เนื่องจากงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปเป็นงานที่ต้องยุ่งเกี่ยวกับข้อมูลหลากหลายฝ่าย ด้วยกัน โดยเริ่มตั้งแต่รายละเอียด และรูปแบบของสินค้าที่ลูกค้าสั่ง ฝ่ายจัดซื้อ(ผ้าและอุปกรณ์)ฝ่ายประสานงาน(Merchandiser) ฝ่ายผลิต ฝ่ายสินค้าคงคลัง ฯลฯ รวมถึงฝ่ายทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่ง ของหรือส่งออก ดังนั้นการทำให้ข้อมูลทั้งหมด อยู่ในรูปแบบฐานข้อมูลมาตรฐานเดียวกัน และสามารถเรียกดูได้ทุกเวลา อย่างรวดเร็วและแม่นยำ จีงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการทำงาน ซึ่งจะช่วยลดข้อผิดพลาดต่างๆ ที่อาจเกิดขี้นได้ในทุกขั้นตอนของการทำงานได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ระบบที่ช่วยในการคิดค่าแรง แบบรายชิ้นที่แม่นยำและรวดเร็ว(ด้วยระบบบาร์โค๊ดหรือระบบ RFID)เมื่อถูกเอามาใช้งานกับระบบฐานข้อมูลข้างต้นแล้วจะยิ่งทำให้งานคิด คำนวณค่าแรงเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากขี้น อีกทั้งยังช่วยให้ผู้บริหารสามารถเรียนกดูข้อมูลวิเคราะห์ในเชิงลึกของแต่ละงานได้อีกด้วย
Last Update : 09:45:18 19/04/2012
School Information Management System (S.I.M.S.) โปรแกรมบิหารงานและจัดการงานภายในโรงเรียน
Brand : EASETRACK
งานทะเบียนนักเรียน การเงิน และทะเบียนครูนับว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่เป็นประโยชน์กับโรงเรียน เนื่องจากต้องมีการจัดเก็บเอกสารที่ มากมาย และอาจนำความยุงยาก มาสู่ผู้จัดทำได้บริษัทฯ จึงขอแนะนำระบบบริหารและจัดการโรงเรียน ซึ่งสามารถออกใบเสร็จรับเงินตอนจ่าย ค่าเทอมได้ นอกจากนี้ยังทำ การคำนวณ และออกเกรดนักเรียนได้โดยอัตโนมัติ และสามารถจัดพิมพ์รายงานต่างๆ ได้ตามต้องการ ทั้งยังสามารถ Search หาข้อมูลเชิงลึก ทั้งข้อมูลนักเรียน ข้อมูลวิชา และข้อมูลครู ฯลฯ ได้อีกด้วย
Last Update : 09:44:48 19/04/2012
Time Attendance System (T.A.S.) โปรแกรมจัดการเวลาเข้าออกพนักงาน
Brand : EASETRACK
ระบบ TimeAttendent เป็นโปรแกรมที่ใช้ใน การเก็บค่าในการ Scan ลายนิ้วมือเพื่อเก็บรายละเอียดของบุคคลในบริษัทและยังสามารถใช้ควบคู่ ไปกับเครื่องรูดบัตร โดยบันทึกเวลาเข้า-ออก เพื่อนำไปคำนวณ เวลาทำงาน เช่น ขาด ลา มาสาย หรือทำงานล่วงเวลาซึ่งโปรแกรมนี้สามารถใช้คู่ กับโปรแกรม Payroll (โปรแกรมคำนวณเงินเดือน )
Last Update : 09:43:02 19/04/2012

Page View  11154  
Product Information :

Product Name:  
Database Management System (D.M.S.) โปรแกรมบริหารงานรายชื่อลูกค้า
Product Category:   คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์
Product Sub-Category:   โปรแกรมบริหารจัดการฐานข้อมูล
Brand:   EASETRACK 
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
Short Description :   เนื่องจากในปัจจุบัน ในทุก ๆ บริษัทฯ จะมีรายชื่อทั้งลูกค้า คู่ค้า และ ซัพพลายเออร์ที่ต้องติดต่ออยู่มากมาย และบางรายชื่อ หรือบางบริษัท ก็ยังมีบุคคลที่ต้องติดต่อ แยกย่อยไปอีกหลายแผนก ซึ่งแน่นอนว่า เบอร์ติดต่อ และ e-mail address ก็ย่อมแนกต่างกันไปเช่นกัน ดังนั้นเพื่อ ความสะดวก และปลอดภัยในการจัดเก็บ รวมถึงการเรียกหาข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังทำให้ระบบการจัดเก็บข้อมูลเป็นแบบ Centralized System เข้าที่เครื่อง แม่ข่าย โดยเครื่องลูกข่ายทุกเคืร่องที่มีการเชื่อมต่อไปยังเครื่องแม่ข่ายนั้น สามารถเข้าใช้ข้อมูลผ่านเครื่อง ตนเอง ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทั้งนี้ จะมีระบบกำหนดสิทธิผู้เข้าใช้งาน เพื่อกำหนดว่า ผู้ใช้แต่ละท่านมีสิทธิในการเข้าใช้เมนูไหนได้บ้าง
     
 

 

จุดเด่นของโปรแกรม

 • มีปุ่ม Short-Cut หัวข้อสำคัญที่ใช้งานบ่อย ๆ อยู่ด้านบนของหน้าจอ ซึ่งทำให้ไม่ต้องเข้าไปเลือกหัวข้อจากเมนู
 • กำหนดแผนก และ ผู้ใช้งานได้เอง ซึ่งชื่อพนักงานพร้อมรหัส ส่วนนี้จะถูกโยงไปยังส่วนการกำหนดสิทธิเข้าใช้งาน
 • สามารถระบุแหล่งที่มา (Data Source) ของข้อมูลพร้อมรหัสได้ด้วยตนเอง
 • สามารถกำหนด กลุ่มย่อย (Sub-Group) อีกระดับ เพื่อสะดวกในการสืบค้น
 • ในรายละเอียดของ ข้อมูลแต่ละชุด จะมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างละเอียด เช่น ชื่อ นามสกุลบุคคล บริษัท ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ เบอร์มือถือ e-mail ฯลฯ เพื่อสะดวกในการใช้งาน
 • ในการนำเข้าข้อมูลแล้วนั้น ยังมีตัวช่วยในการตรวจสอบข้อมูลที่ผิดพลาด (Check Error Data) โดยตัวระบบจะช่วยกรองข้อมูลที่ผิดพลาดในส่วนหลัก ๆ เช่น ไม่ใส่ นามสกุล  หรือ ชื่อ E-mail ไม่ได้ใส่ (เว้นว่าง) หรือใส่แต่ไม่มีเครื่องหมาย “ @ ” เป็นต้น
 • มีรายการที่สามารถเรียกดูสรุปเกี่ยวกับข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ดังกล่าว โดยตัวรายงานจะทำการสรุปแยกตาม แหล่งที่มา ว่าแต่ละแหล่งที่มา มีข้อมูลจำนวนเท่าไร ไม่มีนามสกุลจำนวนเท่าไร ชื่อ e-mail ซ้ำ ว่าง หรือพิมพ์ผิด จำนวนเท่าไร
 • มีระบบการนำเข้าข้อมูลจาก Excel ทำให้ลดเวลาในการ พิมพ์ข้อมูลทีละคนเข้าระบบ โดยการนำเข้า สามารถทำเป็นกลุ่ม โดยตัวระบบจะทำการดึงข้อมูลทุกบรรทัดใน Excel ไฟล์นั้น ๆ อย่างครบถ้วนและรวดเร็ว
 • มีระบบในการสืบค้นเฉพาะคำ ที่ใช้งานง่าย สะดวก และค้นหาได้อย่างรวดเร็วแม่นยำ
 • มีระบบค้นหาพิเศษ โดยสามารถเลือกค้นหา แบบเฉพาะเจาะจง เช่น เพศ คำนำหน้า ชื่อกลุ่มหลัก ชื่อกลุ่มย่อย ซึ่งผลที่ได้ จะแสดงเป็นจำนวนข้อมูลที่พบ จากจำนวนทั้งหมด และยังสามารถเข้าดูรายละเอียดของแต่ละรายชื่อที่ค้นพบได้อีกด้วย
 • มีระบบให้ช่วยค้นหาตามช่วงเวลาที่นำเข้าของข้อมูล เช่น ปี เดือน หรือ ช่วงเวลา โดยการหาข้อมูลนั้น สามารถใช้ตัวกรองหลายส่วนร่วมกันในเวลาเดียวกันได้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการค้นหาอย่างเฉพาะเจาะจงที่สุด
 • สามารถเลือกส่งออกข้อมูลที่ค้นพบ ทั้งหมด หรือบางส่วนออกไปยัง Excel ได้
 • ในตัวระบบสามารถสั่งพิมพ์ สติ๊กเกอร์ ที่อยู่ผู้รับจ่าหน้าซอง (Sticker Label) เพื่อใช้ในการส่งจดหมาย หรือเอกสารอื่น ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้ประหยัดเวลาในการพิมพ์รายชื่อ และที่อยู่ จ่าหน้าซองจดหมายทีละคน
 • การพิมพ์ที่อยู่ข้างต้น มีให้เลือกสองขนาดคือแบบเล็ก (2x8) ซึ่งจะได้ 16 ดวงต่อกระดาษสติ๊กเกอร์ขนาดมาตราฐาน A4 หรือ แบบใหญ่ (3x8)ซึ่งจะได้ 24 ดวงต่อกระดาษสติ๊กเกอร์ขนาดมาตรฐาน โดยกระดาษสติ๊กเกอร์ดังกล่าว สามารถหาซื้อได้อย่างง่ายดายตามห้างสรรพสินค้า หรือร้านขายเครื่องและส่งพิมพ์ทั่วไป
 • มีระบบการสำเนาข้อมูล (Back-up Data) ทำให้สะดวกและง่ายต่อการดูแลรักษาฐานข้อมูลดังกล่าว

 

 

© 2000-2008 CopyRight by CALVERY International Co., Ltd.
Tel. 02-6812358(-60), 086-321-0856  Fax. 02-6812356  Website. www.easetrack.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login