Database Management System (D.M.S.) โปรแกรมบริหารงานรายชื่อลูกค้า
Brand : EASETRACK
เนื่องจากในปัจจุบัน ในทุก ๆ บริษัทฯ จะมีรายชื่อทั้งลูกค้า คู่ค้า และ ซัพพลายเออร์ที่ต้องติดต่ออยู่มากมาย และบางรายชื่อ หรือบางบริษัท ก็ยังมีบุคคลที่ต้องติดต่อ แยกย่อยไปอีกหลายแผนก ซึ่งแน่นอนว่า เบอร์ติดต่อ และ e-mail address ก็ย่อมแนกต่างกันไปเช่นกัน ดังนั้นเพื่อ ความสะดวก และปลอดภัยในการจัดเก็บ รวมถึงการเรียกหาข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังทำให้ระบบการจัดเก็บข้อมูลเป็นแบบ Centralized System เข้าที่เครื่อง แม่ข่าย โดยเครื่องลูกข่ายทุกเคืร่องที่มีการเชื่อมต่อไปยังเครื่องแม่ข่ายนั้น สามารถเข้าใช้ข้อมูลผ่านเครื่อง ตนเอง ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทั้งนี้ จะมีระบบกำหนดสิทธิผู้เข้าใช้งาน เพื่อกำหนดว่า ผู้ใช้แต่ละท่านมีสิทธิในการเข้าใช้เมนูไหนได้บ้าง
Last Update : 09:46:01 19/04/2012
Intelligent Garment System (I. G. S.) โปรแกรมบริหารงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป
Brand : EASETRACK
เนื่องจากงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปเป็นงานที่ต้องยุ่งเกี่ยวกับข้อมูลหลากหลายฝ่าย ด้วยกัน โดยเริ่มตั้งแต่รายละเอียด และรูปแบบของสินค้าที่ลูกค้าสั่ง ฝ่ายจัดซื้อ(ผ้าและอุปกรณ์)ฝ่ายประสานงาน(Merchandiser) ฝ่ายผลิต ฝ่ายสินค้าคงคลัง ฯลฯ รวมถึงฝ่ายทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่ง ของหรือส่งออก ดังนั้นการทำให้ข้อมูลทั้งหมด อยู่ในรูปแบบฐานข้อมูลมาตรฐานเดียวกัน และสามารถเรียกดูได้ทุกเวลา อย่างรวดเร็วและแม่นยำ จีงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการทำงาน ซึ่งจะช่วยลดข้อผิดพลาดต่างๆ ที่อาจเกิดขี้นได้ในทุกขั้นตอนของการทำงานได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ระบบที่ช่วยในการคิดค่าแรง แบบรายชิ้นที่แม่นยำและรวดเร็ว(ด้วยระบบบาร์โค๊ดหรือระบบ RFID)เมื่อถูกเอามาใช้งานกับระบบฐานข้อมูลข้างต้นแล้วจะยิ่งทำให้งานคิด คำนวณค่าแรงเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากขี้น อีกทั้งยังช่วยให้ผู้บริหารสามารถเรียนกดูข้อมูลวิเคราะห์ในเชิงลึกของแต่ละงานได้อีกด้วย
Last Update : 09:45:18 19/04/2012
School Information Management System (S.I.M.S.) โปรแกรมบิหารงานและจัดการงานภายในโรงเรียน
Brand : EASETRACK
งานทะเบียนนักเรียน การเงิน และทะเบียนครูนับว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่เป็นประโยชน์กับโรงเรียน เนื่องจากต้องมีการจัดเก็บเอกสารที่ มากมาย และอาจนำความยุงยาก มาสู่ผู้จัดทำได้บริษัทฯ จึงขอแนะนำระบบบริหารและจัดการโรงเรียน ซึ่งสามารถออกใบเสร็จรับเงินตอนจ่าย ค่าเทอมได้ นอกจากนี้ยังทำ การคำนวณ และออกเกรดนักเรียนได้โดยอัตโนมัติ และสามารถจัดพิมพ์รายงานต่างๆ ได้ตามต้องการ ทั้งยังสามารถ Search หาข้อมูลเชิงลึก ทั้งข้อมูลนักเรียน ข้อมูลวิชา และข้อมูลครู ฯลฯ ได้อีกด้วย
Last Update : 09:44:48 19/04/2012
Time Attendance System (T.A.S.) โปรแกรมจัดการเวลาเข้าออกพนักงาน
Brand : EASETRACK
ระบบ TimeAttendent เป็นโปรแกรมที่ใช้ใน การเก็บค่าในการ Scan ลายนิ้วมือเพื่อเก็บรายละเอียดของบุคคลในบริษัทและยังสามารถใช้ควบคู่ ไปกับเครื่องรูดบัตร โดยบันทึกเวลาเข้า-ออก เพื่อนำไปคำนวณ เวลาทำงาน เช่น ขาด ลา มาสาย หรือทำงานล่วงเวลาซึ่งโปรแกรมนี้สามารถใช้คู่ กับโปรแกรม Payroll (โปรแกรมคำนวณเงินเดือน )
Last Update : 09:43:02 19/04/2012

Page View  10288  
Product Information :

Product Name:  
Intelligent Garment System (I. G. S.) โปรแกรมบริหารงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป
Product Category:   คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์
Product Sub-Category:   โปรแกรมบริหารจัดการ งานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป
Brand:   EASETRACK 
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
Short Description :   เนื่องจากงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปเป็นงานที่ต้องยุ่งเกี่ยวกับข้อมูลหลากหลายฝ่าย ด้วยกัน โดยเริ่มตั้งแต่รายละเอียด และรูปแบบของสินค้าที่ลูกค้าสั่ง ฝ่ายจัดซื้อ(ผ้าและอุปกรณ์)ฝ่ายประสานงาน(Merchandiser) ฝ่ายผลิต ฝ่ายสินค้าคงคลัง ฯลฯ รวมถึงฝ่ายทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่ง ของหรือส่งออก ดังนั้นการทำให้ข้อมูลทั้งหมด อยู่ในรูปแบบฐานข้อมูลมาตรฐานเดียวกัน และสามารถเรียกดูได้ทุกเวลา อย่างรวดเร็วและแม่นยำ จีงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการทำงาน ซึ่งจะช่วยลดข้อผิดพลาดต่างๆ ที่อาจเกิดขี้นได้ในทุกขั้นตอนของการทำงานได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ระบบที่ช่วยในการคิดค่าแรง แบบรายชิ้นที่แม่นยำและรวดเร็ว(ด้วยระบบบาร์โค๊ดหรือระบบ RFID)เมื่อถูกเอามาใช้งานกับระบบฐานข้อมูลข้างต้นแล้วจะยิ่งทำให้งานคิด คำนวณค่าแรงเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากขี้น อีกทั้งยังช่วยให้ผู้บริหารสามารถเรียนกดูข้อมูลวิเคราะห์ในเชิงลึกของแต่ละงานได้อีกด้วย
     
 

จุดเด่นโปรแกรม

 

 • รองรับการทำงานเป็นทีม แยกช่วงเวลา 
 • เปิดใบสั่งผลิต เรียกดูสถานะการผลิต ได้อย่างรวดเร็ว
 • คุมการรับเข้าวัตถุดิบและจำหน่ายออก
 • รายการต่างๆ เพื่อเห็นถึงต้นทุนการผลิตที่ชัดเจน
 • SAM Report
 • ตัวระบบสามารถออกใบส่งของ/ใบกำกับภาษี ใบวางบิล 
 • ใช้ระบบบาร์โค๊ต ในการคิดค่าแรง และควบคุมการผลิต
 • เปิดใบสั่งผลิต (Production Request) จากระบบ พร้อมรายละเอียดสินค้า วัตถุดิบ (B.O.M) การเย็บ วันกำหนดส่งสินค้า
 • สามารถสำเนาใบสั่งซื้อผลิตเดิม และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเล็กน้อย ใช้เป็นใบสั่งผลิตใบใหม่ได้ กรณีทำงานเดิมๆ ซ้ำ กัน
 • ระบบอนุมัติใบสั่งผลิต เพื่อ Lock รายละเอียดไม่ให้มีการแก้ไข ผ่านการกำหนดสิทธิ พร้อมมีระบุการแก้ไขใบสั่งผลิต เพื่อยึดใบล่าสุดใช้        
 • เชื่อมโยงไปยังระบบจัดซื้อ เปิดใบสั่งซื้อ และทำเรื่องนำเข้าวัตถุดิบ พร้อมระบบเตือนการสั่งซื้อ เมื่อมีวัตถุดิบใกล้หมดใน stock
 • พิมพ์คุปอง Tag จากระบบ เพื่อบ่งบอกงานแต่ละมัดที่ตัดแล้ว ว่าเป็นของใบสั่งผลิตไหน และเป็นส่วนไหน
 • พิมพ์คูปอง Barcode จากระบบ เพื่อใช้ในการคิดคำนวณค่าแรงรายชิ้น ของพนักงานแต่ละคน 
 • รองรับ การทำงานในระบบทีม โดยกำหนดทีมเองได้ (เพิ่ม / ลด สมาชิกทีม) พร้อมกำหนดเวลาทำงานทีมเป็นกะงานได้ 
 • มีระบบคิดค่าแรงรายชิ้น รายเหมา ผ่านการยิง Barcode ทำให้สามารถคิดค่าแรงได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ
 • พิมพ์ใบแจ้งค่าแรงของพนักงานแต่ละคนจากระบบได้ทันทีหลังคิดเงินเดือน (กระดาษ A4 ธรรมดา)
 • สามารถทำงานควบคู่กับระบบ Time Attendance System เพื่อตรวจสอบ และยืนยันความถูกต้องของจำนวนสมาชิกในทีมได้
 • รองรับการทำงานของพนักงานค่าแรงรายวัน โดยสามารถตรวจสอบเทียบ Performance ว่าสามารถทำงานได้มากน้อยเพียงไร โดยเทียบให้เห็นผลต่างกับจำนวนชิ้นที่ควรทำได้ปกติ และสั่งพิมพ์ออกในรูปรายงานได้
 • สามารถใช้งานระบบคู่กับโปรแกรม Payroll ของทางบริษัท เพื่อใช้จ่ายค่าตอบแทนทั้งพนักงานรายวัน รายเหมา และรายเดือน   เพื่อออกใบแจ้งเงินเดือน และจัดการเรื่องภาษี เงินประกันสังคมได้
 • มี ระบบตรวจสอบสถานะ ความคืบหน้าของงานในไลน์ผลิต โดยสามารถดูละเอียดถึงระดับขั้นตอนงาน ของแต่ละใบสั่งผลิต และคำนวณเป็น เปอร์เซ็นต์ ที่งานเสร็จแล้วได้
 • สามารถออกใบส่งของ ใบกำกับภาษี ใบวางบิล และใบเสร็จจากระบบได้ 
 • ดูรายงานต่างๆ รายงานระบบ, รายงานวัตถุดิบ, รายงานต้นทุนผลิตของแต่ละใบสั่งผลิต (ค่าแรง และวัตถุดิบที่ใช้ไป) รายงานสั่งซื้อ รายงานสินค้าคงคลัง รายงานรายได้รวม รายงาน SAM (Standard Allowed Minutes) และอื่นๆ  
 • ตัวระบบสามารถทำงานคู่กับสาขาโดยสามารถส่งออก / นำเข้า ใบสั่งผลิต เพื่อไปทำงานข้ามสาขาได้
 • ตัวระบบสามารถทำงานคู่กับสาขาโดยใช้ฐานข้อมูลจากสำนักงานใหญ่ ผ่านอินเตอร์เน็ทความเร็วสูง (ที่มีเสถียรภาพ)ได้
 • มีระบบกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน ให้เข้าถึงเฉพาะส่วน 
 • มีระบบสำรองข้อมูลที่ใช้งานง่าย เพื่อป้องกันฐานข้อมูลเสียหายได้

เกี่ยวกับวัตถุดิบ

กำหนดฐานข้อมูลวัตถุดิบ

กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุดิบ โดยแยกเป็นประเภทหลัก 3 ประเภท คือ งานตัด งานเย็บ และงานตบแต่ง โดยสามารถ browse รูปภาพของวัตถุดิบนั้นๆ ไว้ใช้งานในระบบได้  ส่วนของตัววัตถุดิบนี้ สามารถใช้ชื่อรหัส หรือชื่อเรียกตามที่ต้องการ อีกทั้งยังสามารถระบุร้านที่ซื้อพร้อมเบอร์โทรติดต่อ ไว้ในฐานข้อมูลอีกด้วย

 • สามารถให้ระบบ ออกรหัสให้แบบอัตโนมัติได้
 • ตั้งชื่อรหัสวัตถุดิบได้เองตามต้องการ (ให้สัมพันธ์กับระบบ BOM ของทาง บัญชี)
 • กำหนดชื่อวัตถุดิบได้ตามต้องการ
 • สามารถทำสำเนาวัตถุดิบ แล้วตั้งเป็นตัวใหม่ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
 • มีข้อมูลอื่นระบุประกอบกับวัตถุดิบเช่น ประเภท สี ไซด์ หน่วย
 • สามารถระบุชื่อลูกค้า ผูกติดกับวัตถุดิบได้
 • สามารถแยกส่วนของวัตถุดิบสิ้นเปลือง เพื่อสะดวกในการค้นหา เรียกใช้งาน
 • สามารถใส่ข้อมูล Supplier ที่ซื้ออุปกรณ์นั้น ๆ ได้รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเบอร์โทร และบุคคลที่ติดต่อ

สามารถตั้งจุดขั้นต่ำในการสั่งซื้อได้ ทั้งนี้ระบบจะเตือนเมื่อวัตถุดิบดังกล่าวถูกเบิกและใกล้จะถึงจุดต่ำสุด

 

ทำใบสั่งซื้อวัตถุดิบ

ตัวระบบถูกออกแบบให้สามารถเปิดใบสั่งซื้อ โดยจะแยกประเภทใบสั่งซื้อออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่คือ การสั่งซื้อผ้า (วัตถุดิบหลัก) และอุปกรณ์ ซึ่งสามารถดึงฐานข้อมูล Supplier ขึ้นมาให้เปิดใบสั่งซื้อพร้อมมีระบบค้นหารายการวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้งานง่ายและรวดเร็ว ตัวระบบใบสั่งซื้อนี้จะอ้างอิงถึงเลขที่ใบสั่งผลิต และลูกค้า อีกทั้งยังสามารถสั่งพิมพ์เป็น ไฟล์ หรือพิมพ์ลงกระดาษเพื่อส่งต่อให้ทาง Supplier ได้อีกด้วย ซึ่งใบสั่งซื้อนี้จะใช้อ้างอิงในการรับของเข้าสต๊อกด้วยเช่นกัน

 • สามารถค้นหา และเรียกดูใบสั่งซื้อทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย โดยสามารถกรองหารายเดือน ปี Supplier ชื่อลูกค้า  เลขที่ใบสั่งผลิต เลขที่ Purchase Request ได้
 • สามารถเลือกเปิดใบสั่งซื้อแบบเจาะจงเลขที่ได้อย่างง่าย
 • สามารถสืบค้นรหัส และชื่อวัตถุดิบได้อย่างรวดเร็วง่ายดาย เพียงแค่คีย์ บางตัวอักษร ระบบจะทำการกรองแต่รายการที่ต้องการให้อัตโนมัติ
 • มีช่องหมายเหตุให้ใส่แยกแต่ละรายการสั่งซื้อ
 • สามารถเปิดใบสั่งซื้อรวมวัตถุดิบตัวเดียวกัน จากหลาย ๆ ใบสั่งผลิตได้
 • การเปิดใบสั่งซื้อทุกใบจะต้องมีการระบุชื่อรหัสผู้เปิด รวมถึงผู้อนุมัติ
 • สามารถเลือกได้ว่า ใบสั่งซื้อที่เปิด ต้องการให้มี VAT หรือไม่มี
 • สามารถระบุได้ว่าให้ระบบทำการเตือนล่วงหน้าก่อนของเข้ากี่วัน และเตือนซ้ำทุก ๆ กี่วัน
 • รองรับการใส่ส่วนลดในการสั่งซื้อเป็นตัวเงิน
 • สามารถสั่งพิมพ์เป็นไฟล์ pdf หรือพิมพ์ออกกระดาษ A4 เพื่อส่งให้ทาง Supplier ได้ทันที

สามารถให้ระบบทำการ ออกเลขที่ PO ให้โดยอัตโนมัติ ในกรณี เปิด PO จากหลายเครื่องพร้อม ๆ กัน

 

การนำเข้าวัตถุดิบ

 

ตัวระบบมีการบันทึกการรับของเข้า และการเบิกของออกไปใช้งาน โดยใช้วิธีการอ้างอิงถึงเลขที่ใบสั่งผลิต ซึ่งรายการวัตถุดิบทุกรายการจะมีต้นทุนของตนเอง ดังนั้นเมื่อถูกเบิกออกไปใช้กับใบสั่งผลิตเลขใด ก็จะเป็นต้นทุน (Direct Material) ของใบสั่งผลิตนั้น ๆ ซึ่งยอดส่วนนี้จะถูกรวมเข้ากับค่าแรงของใบสั่งผลิตเดียวกัน (Direct Labour) และแสดงออกในรายงานให้เห็นถึงต้นทุนรวม ค่าแรงและอุปกรณ์อย่างชัดเจน

การจะรับของเข้า หรือเบิกของออกนั้น จำเป็นต้องมีรหัสผู้รับของและเบิกของทุกครั้ง โดยตึวระบบถูกออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งานมากที่สุด

 • การรับของเข้า สามารถอ้างอิงถึงข้อมูลตามใบสั่งซื้อ ซึ่งเพียงแค่ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อ ข้อมูลทั้งหมดก็จะปรากฏขึ้นพร้อมให้รับของ โดยไม่ต้องคีย์ข้อมูลซ้ำ
 • การรับของสามารถรับบางส่วน และเหลือเป็นค้างรับของแต่ละใบสั่งซื้อได้
 • กรณีที่รับของมาหมดแล้วครบตามยอดใบสั่งซื้อ สามารถบันทึกการส่งของครบ เพื่อให้ใบสั่งซื้อที่รับของหมดแล้วไม่ปรากฏขึ้นให้สับสน
 • การรับของและเบิกของ ถูกออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งาน โดยเลือกรายการให้ถูกต้องเท่านั้น

 

การติดตามสถานะการสั่งซื้อวัตถุดิบ

 

มีระบบในการติดตามสถานะของใบสั่งซื้อ แยกตามรายการแต่ละรายการ โดยละเอียด เพื่อบอกว่า รายการนั้น ๆ ได้มีการรับของแล้วหรือยัง รับวันที่เท่าไร และ มีการเตือนนับถอยหลังที่กี่วัน โดยจุดนี้จะสัมพันธ์กับตอนที่เปิดใบสั่งซื้อ ที่กำหนดไว้ว่าให้แจ้งเตือนกี่วัน

สามารถเลือกเรียง (Sorting) ดูข้อมูลแยกตามเลขที่ใบสั่งผลิต เรียงตามชื่อ Supplier เรียงตามรหัสวัตถุดิบ หรือเรียงตามวันที่ในใบสั่งซื้อได้  ในกรณีที่ต้องการค้นหาสถานะของการสั่งซื้อวัตถุดิบตามเลขที่ใบสั่งซื้อนั้น สามารถทำได้โดยการกรอกเลขที่ใบสั่งซื้อ ที่ต้องการและทำการค้นหาได้ทันที

 

เกี่ยวกับการผลิต

กำหนดแบบงาน ขั้นตอน

 

ตัวระบบถูกออกแบบมาให้ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงาน พร้อมทั้งค่าแรงรายชิ้นที่จะจ่ายตามขั้นตอนนั้น ๆ  โดยส่วนของการกำหนดค่านี้ สามารถใช้เป็นแบบงานกลาง ๆ หรือเฉพาะเจาะจงกับบางลูกค้า หรือบางงานได้  ตัวระบบจะบันทึกรายละเอียดไว้ในฐานข้อมูล และสามารถดึงมาใช้ได้ตลอดเวลา 

 • สามารถตั้งชื่อแบบงานที่ใช้ได้เองตามคำพูดที่ต้องการ ซึ่งสามารถบ่งบอกถึงคำย่อหรือรหัสต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถผูกชื่อแบบงานกับลูกค้าได้ เพื่อสะดวกในการคนหาและเลือกใช้ซ้ำ หรือแม้แต่ทำแบบงานใหม่ที่ใกล้เคียงกับอันเดิมด้วยการทำสำเนา
 • ชื่อลำดับขั้นตอนงานในแบบงานนั้น สามารถใช้คำพูดของตนเองได้
 • สามารถระบุค่าแรงต่อชิ้น รวมถึง ผลผลิตต่อชม. (Output per Hour) เพื่อใช้เป็นมาตราฐานเทียบต่าง
 • สามารถเลือกได้ขั้นตอนใดจะ QC หรือไม่ก็ได้
 • สามารถเรียกดูรายงานผลผลิตได้ โดยตัวรายงานจะทำการเปรียบต่าง ให้รายคน โดยเทียบระหว่างผลิตที่ทำได้จริง กับ ข้อมูลผลผลิตต่อชม. ที่กำหนดไว้ตั้งแต่ตอนตั้งค่าแบบงาน ทั้งนี้รายงานนี้จะช่วยให้เห็นว่า คนงานคนไหนทำงานช้าหรือเร็วได้อย่างชัดเจน
 • ในแต่ละแบบงาน สามารถเลื่อนขั้นตอนงานขึ้นลง แทรกขั้นตอน หรือลบขั้นตอนงานได้อย่างง่ายดาย
 • สามารถทำการบันทึกลงในฐานข้อมูลเพื่อเรียกใช้งานซ้ำได้ตลอดเวลา

 


การบันทึกยอดตัดจริง

 

เมื่อผ้าเข้าถึงโรงงานแล้ว ทางโต๊ะตัด สามารถที่จะทำการตัดผ้าตามใบสั่งผลิต และทำการบันทึก รายละเอียดงานตัดของแต่ละโต๊ะ แต่ละ Lot เพื่อป้อนเข้าระบบ ทั้งนี้ ทางผู้ตัดเอง สามารถพิมพ์ใบสรุปแท๊ก และรายละเอียดยอดตัดเพื่อเป็นหลักฐานได้อย่างง่ายดาย  
ในส่วนของการกรอกยอดตัดนั้น ตัวระบบเองรองรับการกรอกข้อมูลหลัก ได้ 3 รูปแบบคือ การกรอกยอดตัดตามอัตราส่วนของไซด์ (เช่น S – M – L – XL  ในอันตราส่วน 2 -4- 4 –2) หรือสามารถกรอกตาม pattern ปูตัดซึ่งถูกกำหนดไว้แล้วว่า รูปแบบ pattern ไหน ได้ไซด์อะไรจำนวนเท่าไร และระบบสามารถทำการคูณจำนวนชั้นผ้าของการปูแต่ละล๊อตให้อัตโนมัติ  หรือสามารถเลือกกรอกแบบอิสระ โดยใส่ตัวเลขรวมที่ต้องการได้เองอย่างอิสระ

 

ทันทีที่ได้ทำการบันทึกยอดตัดของแต่ละงานตามใบสั่งผลิตแล้วนั้น ตัวระบบสามารถเดินหน้าต่อในการพิมพ์แท๊กเพื่อมัดติดกับชิ้นงาน และพิมพ์บาร์โค๊ต หรือ RFID Tag เพื่อใช้ในงานผลิตต่อไป

 

การทำ Line Balancing

 

ส่วนสำคัญอีกส่วนหนี่งของโปรแกรม ก็คือการทำ Line Balancing ซึ่งจะอยู่ภายใต้รายงาน SAM Report    ในรายงานนี้ สามารถป้อนข้อมูลหลัก ที่เกี่ยวกับ จำนวน Operator ต่อไลน์ผลิต จำนวนเวลาทำงาน(หน่วยเป็นนาที) และค่าใช้จ่ายในโรงงาน (หน่วยเป็นนาที) เทียบกับจำนวนขิ้นงานของแต่ละใบสั่งผลิต

เมื่อทำการป้อนเลขที่ใบสั่งผลิตลงไป ระบบจะทำการดึงเอาขั้นตอนงานที่ใช้ในใบสั่งผลิตนั้น ๆ ขั้นมาเพื่อ ใช้คำนวณค่า Output/Hour  ให้ได้มาซึ่งค่า SAM ที่ดีที่สุด  ทั้งนี้ หลังจากปรับแต่งจนได้ค่าที่ดีที่สุดแล้ว สามารถทำการบันทึก และสั่งพิมพ์รายงานออกมาเป็น A4 เพื่อใช้อ้างอิงต่อไป

 

เกี่ยวกับ Output

พิมพ์คูปอง Barcode / RFID

 

คูปองบาร์โค๊ต หรือ RFID จะเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งของระบบ ซึ่งข้อมูลชุดตัวเลขที่มารวมกันนั้นได้มาจากเลขที่ใบสั่งผลิต ชิ้นงาน (ขนาด ไซด์ สี) ขั้นตอนค่าแรง (รายชิ้น) ที่จ่าย รวมถึงข้อมูลการตัดจากโต๊ะตัด รวมกัน ซึ่งทำให้ชุดตัวเลขแต่ละชุด จะไม่มีทางที่จะซ้ำกันได้

คูปอง หรือ RFID นี้ จะถูกให้กับพนักงานที่ผลิตขั้นตอนงานชิ้นนั้น ๆ โดยคูปองบาร์โค๊ตจะระบุถึงค่าแรงที่จะได้เมื่อเย็บชิ้นงานนั้นเสร็จ

 

คิดคูปองค่าแรง

ตัวโปรแกรมเองจะมีหน้าจอในการรับค่าบาร์โค๊ต หรือ RFID ที่ใช้งานง่าย เพียงแค่เลือกชื่อพนักงาน หรือเลือกตามตัวสะกดชื่อ หรือ ตามารหัสพนักงาน และทำการยิงบาร์โค๊ต หรือรับค่า RFID ตามที่พนักงานคนนั้น ๆ ผลิตได้ ซึ่งคูปองแต่ละดวง เมื่อรับค่าแล้ว จะแสดงให้เห็นถึงยอดเงิน โดยจะเป็นค่าแรงรายชิ้น คูณกับจำนวนชิ้นในมัดงาน ให้อย่างอัตโนมัติ   คูปองทุกดวง หรือ RFID Tag ทุกชิ้น จะไม่สามารถใช้ซ้ำกันได้

รายงานสรุปต้นทุนผลิต

รายงานสรุปต้นทุนผลิต จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงต้นทุนที่แท้จริงของการผลิตในแต่ละใบสั่งผลิต ซึ่งจะรวมเอาค่าแรง (Direct Labour) และอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งหมด (Direct Material) ที่ใช้กับงานผลิตนั้น ๆ มาสรุปรวมกันให้เห็นอย่างชัดเจน

 

  
Product Related
Time Attendance System (T.A.S.) โปรแกรมจัดการเวลาเข้าออกพนักงาน
Brand name: EASETRACK
Short Description: ระบบ TimeAttendent เป็นโปรแกรมที่ใช้ใน การเก็บค่าในการ Scan ลายนิ้วมือเพื่อเก็บรายละเอียดของบุคค
Product from: บริษัท คาลเวอรี่อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
© 2000-2008 CopyRight by CALVERY International Co., Ltd.
Tel. 02-6812358(-60), 086-321-0856  Fax. 02-6812356  Website. www.easetrack.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login