เทศกาล ทีปวาลี
หรือเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายเป็น" เทศกาลแห่งดวงประทีป"
Last Update : 07:51:45 07/08/2015
ใครคือศาสดาของศาสนาฮินดู
คัมภีร์พระเวทที่นำมาสวดกันนั้นได้รับการถ่ายทอดโดยตรงมาจากพระผู้เป็นเจ้า
Last Update : 09:45:55 27/07/2015
ธยานัม DHYANAM
วิธีการระลึกถึงเทพที่เคารพนับถือ
Last Update : 09:29:01 12/07/2015
พระอัคนี
พระอัคนี หรือพระเพลิง เทพแห่งไฟ
Last Update : 09:19:59 05/07/2015
พระนามของพระคเณศ
พระนามของพระคเณศกล่าวกันว่ามีถึงพัน แต่ที่สำคัญมี ๘ ชื่อ ดังมีระบุไว้ในคัมภีร์พรหมไววรรตปุราณะ
Last Update : 09:44:55 02/07/2015
องค์พระคเณค
Last Update : 10:49:56 25/01/2016
องค์พระพิฆเณต
Model : ARC-71666
Last Update : 10:38:48 25/01/2016
องค์พระพิฆเณต
Model : ARC-71568
Last Update : 10:36:41 25/01/2016
องค์พระพิฆเณต
Model : ARC-71544
Last Update : 10:34:34 25/01/2016
องค์พระพิฆเณต
Model : ARC-71313 M
Last Update : 10:33:01 25/01/2016

พระอัคนี

Last Update: 09:19:59 05/07/2015
Page View (1368)


พระอัคนี

          พระอัคนี หรือพระเพลง เป็นเพทเจ้าดั้งเดิมองค์หนึ่งของศาสนาฮินดู ถือกันว่าพระองค์ทำให้มนุษย์และเทวดาติดต่อกันได้

โดยผ่านไฟเซ่นสังเวยในพิธีต่างๆ

          ในยุคพระเวท พระองค์ได้รับยกย่องเป็นหนึ่งในสามของเทพผู้ยิ่งใหญ่ คือพระอัคนี พระวายุหรือพระดินทร์ และพระสุริยะ

เป็นสัญลักษณ์ของพิภพ อากาศ และท้องฟ้า

          เทวนิยายเล่าว่า พระอัคนีเป็นบุตรของอากาศและปฤถวี แต่คัมภีร์บางเล่มก็ว่าทรงเป็นโอรสของพระกัศยปกับนางอทิติ

โดยถือเป็นหนึ่งในกลุ่มเทพอาทิตย์ทั้งแปด

          ส่วนคัมภีร์วิษณุปุราณะเรียกพระอัคนีว่าอภิมาณี เป็นโอรสองค์ใหญ่ของพระพรหม 

          พระอัคนีมีชายาคือนางสวาหา เป็นครุฑตัวเมีย บางครั้งเรียกว่า ครุฑี หรือสุบรรณี มีโอรสสามองค์ คือปาวกะ ปวมาน และศุจิ

          พระองค์มีเทพพาหนะคือแกะ หรือแพะ ซึ่งเป็นสัตว์ที่มนุษย์ใช้บูชายัญ ตำราบางเล่มกล่าวว่าพระองค์มีแรดเป็นเทพพาหนะ

แต่ถ้าทรงราชรถจะเทียมด้วยม้าแดง ทรงมีศรอาคเนยยาสตร์และโตมรเป็นเทพศาสตราวุธ 

www.shivgange.com
#‎เราขอเป็นส่วนหนึ่งให้ผู้ศรัทธารู้จักพระองค์?

cr.วรสารเมืองโบราณ 
© 2000-2008 CopyRight by GANGEDAVA CO.,LTD
Tel. 089-7709598 085-1745556 คุณจูน  Fax. 02-8922692  Website. www.shivgange.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login