พิธีการการส่งออก
ในการส่งออกสินค้า ผู้ส่งออกก็จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่กรมศุลกากรและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการส่งออกกำหนดไว้ให้ครบถ้วนเช่นเดียวกับการนำเข้า โดยมีคำแนะนำในการจัดเตรียมเอกสาร และปฏิบัติตามขั้นตอนพิธีการศุลกากรในการส่งออกสินค้า ดังนี้
Last Update : 12:13:52 09/11/2010
พิธีการนำเข้า
ในการนำเข้าสินค้า ผู้นำเข้าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่กรมศุลกากรและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการนำเข้า อาทิ กระทรวงพาณิชย์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมปศุสัตว์ ฯลฯ ที่กำหนดไว้ให้ครบถ้วน
Last Update : 15:34:45 08/11/2010
Transport Air / Sea Freight
Brand : Better Express
Better Express can handle all kind of shipment from Less-than-coantainer loads (LCL)Full-container-loads (FCL) special equipment oversize cargo and bulk cargo withvarious major carrier.
Last Update : 10:32:19 26/01/2013
Warehouse Distribution & Packing
Brand : Better Express
Better Expresss provided pickup , packing , shipping delivery till warehousing and distribution. Movement of good in & out of boned warehouse. The smooth operations and expedites prompt clearance from / to warehouse
Last Update : 10:52:20 17/11/2010
Logistics Door to Door Service
Brand : Better Express
With our international network, any where, any origin or destination.
Last Update : 12:27:49 09/11/2010
Export Documentation , Consular and Legalization
Brand : Better Express
Our full range of service can provided you all kind of export documentation , re-export refunded section 19 BIS , tax incentive and tax compensations claiming. Consular , Certificate of Origin of Origin service and Legalized by Embassy and other permission.
Last Update : 18:38:41 08/11/2010
Customs Clearance
Brand : Better Express
Better Express experience in all aspects of customs procedures. Online access to Customs Entry Processing at all of the port ensures a comprehensive inbound and outbound customs clearance service.
Last Update : 18:34:13 08/11/2010

พิธีการการส่งออก

Last Update: 12:13:52 09/11/2010
Page View (1274)

1. ประเภทใบขนสินค้าขาออก  เป็นแบบพิมพ์ที่กรมศุลกากรกำหนดให้ผู้ส่งออกต้องยื่นต่อกรมศุลกากรในการส่งออกสินค้า ซึ่งจำแนกออกเป็น 4 ประเภท ตามลักษณะการส่งออก ดังนี้

 

  (1) แบบ กศก.101/1 ใบขนสินค้าขาออก ใช้สำหรับการส่งออกในกรณี ดังต่อไปนี้

         การส่งออกสินค้าทั่วไป

         การส่งออกของส่วนบุคคลและเอกสิทธิ์

         การส่งออกสินค้าประเภทส่งเสริมการลงทุน (BOI)

         การส่งออกสินค้าจากคลังสินค้าทัณฑ์บน

         การส่งออกสินค้าที่ขอชดเชยค่าภาษีอากร

         การส่งออกสินค้าที่ขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ

         การส่งออกสินค้าที่ต้องการใบสุทธินำกลับ

         การส่งสินค้ากลับออกไป (RE-EXPORT)

 

(2) แบบ กศก.103 คำร้องขอผ่อนผันรับของ/ส่งของออกไปก่อน ใช้สำหรับการขอส่งสินค้าออกไปก่อนปฏิบัติพิธีการใบขนสินค้าขาออกในลักษณะที่กรมศุลกากรกำหนดไว้ ในประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2544

 

(3) แบบ A.T.A. Carnet ใบขนสินค้าสำหรับนำของเข้าหรือส่งของออกชั่วคราว ใช้สำหรับพิธีการส่งของออกชั่วคราวในลักษณะที่กำหนดในอนุสัญญา

 

(4) ใบขนสินค้าพิเศษสำหรับรถยนต์และจักรยานยนต์นำเข้าหรือส่งออกชั่วคราว ใช้สำหรับการส่งออกรถยนต์และจักรยานยนต์ชั่วคราว

 

2. เอกสารที่ผู้ส่งออกควรจัดเตรียมในการส่งออกสินค้า

 

  (1)  ใบขนสินค้าขาออก ประกอบด้วยต้นฉบับและสำเนา 1 ฉบับ

(2)  บัญชีราคาสินค้า (Invoice) 2 ฉบับ 

(3)  แบบธุรกิจต่างประเทศ (Foreign Transaction Form) : ธต. 1 จำนวน 2 ฉบับ กรณีสินค้าส่งออกมีราคา FOB เกิน 

      500,000 บาท

(4)  ใบอนุญาตส่งออกหรือเอกสารอื่นใดสำหรับสินค้าควบคุมการส่งออก

(5)  เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)

 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการส่งออกสินค้า

 

  (1)  ผู้ส่งออกหรือตัวแทนส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกและบัญชีราคาสินค้า (Invoice) ทุกรายการจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ส่งออกหรือตัวแทนมายังเครื่องคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร โดยผ่านบริษัทผู้ให้บริการระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์ 

 

(2)  เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรตรวจสอบข้อมูลในใบขนสินค้าขาออกส่งมาถูกต้องครบถ้วนแล้ว จะออกเลขที่ใบขนสินค้าขาออกและตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆที่กรมศุลกากรกำหนดไว้ เพื่อจัดกลุ่มใบขนสินค้าขาออกเป็น 2 ประเภท ดังต่อไปนี้และแจ้งกลับไปยังผู้ส่งออกหรือตัวแทน เพื่อจัดพิมพ์ใบขนสินค้า

 

       ใบขนสินค้าขาออกที่ต้องตรวจสอบพิธีการ (Red Line) สำหรับใบขนสินค้าประเภทนี้ ผู้ส่งออกหรือตัวแทนต้องนำใบขนสินค้าไปติดต่อกับหน่วยงานประเมินอากรของท่าที่ผ่านพิธีการ 

       ใบขนสินค้าขาออกที่ไม่ต้องตรวจสอบพิธีการ (Green Line) สำหรับใบขนสินค้าขาออกประเภทนี้ ผู้ส่งออกสามารถชำระค่าอากร (ถ้ามี) และดำเนินการนำสินค้าไปตรวจปล่อยเพื่อส่งออกได้เลยโดยไม่ต้องไปพบเจ้าหน้าที่ประเมินอากร

4. ข้อควรทราบเพิ่มเติมในการส่งออกสินค้า

 

  (1)   ถ้าสินค้าที่ส่งออกเป็นสินค้าที่ผู้ส่งออกประสงค์จะนำกลับเข้ามาในประเทศไทยอีกภายในหนึ่งปีโดยขอยกเว้นอากรขาเข้า ให้เพิ่มคู่ฉบับใบขน

สินค้าขาออกอีกหนึ่งฉบับเพื่อใช้เป็นหลักฐานที่เรียกว่า “ใบสุทธินำกลับ” เพื่อเป็นหลักฐานในการนำสินค้ากลับเข้ามา

 

(2)   การส่งน้ำมันหรือผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ผลิตในราชอาณาจักรไปจำหน่ายยังต่างประเทศและผู้ส่งออกต้องการขอคืนภาษีน้ำมันของกรมสรรพ

สามิต ให้เพิ่มคู่ฉบับใบขนสินค้าขาออกอีกหนึ่งฉบับและเขียนหรือประทับตรายางมีข้อความว่า “ขอคืนภาษีน้ำมันหรือผลิตภัณฑ์น้ำมัน” ไว้

ตอนบนใบขนสินค้าขาออกและคู่ฉบับ

 

(3)   สำหรับท่ากรุงเทพ การส่งสินค้า Re-Export ไปยังประเทศ สปป.ลาวและประสงค์จะขอคืนอากรขาเข้า ให้เพิ่มคู่ฉบับใบขนสินค้าขาออก

อีกหนึ่งฉบับแนบติดกับต้นฉบับใบขนสินค้าขาออกด้วย

 

(4)   การส่งออกที่ผู้ส่งออกประสงค์จะได้เอกสารส่งออกจากกรมศุลกากรเพื่อขอรับเงินชดเชยอากร จะต้องยื่นคู่ฉบับใบขนสินค้าขาออกอีกหนึ่ง

ฉบับ ซึ่งมีลักษณะพิเศษคือมีสีน้ำเงินที่มุมทั้ง 4 มุม

 

(5)   สินค้าส่งออกที่ขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ จะต้องยื่นใบแนบใบขนสินค้าขาออก เพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ

 

(6)   สถานที่สำหรับตรวจสินค้าขาออก มีดังนี้ 

         ท่าศุลกสถาน (ท่ากองตรวจสินค้าขาออกเดิม) หรือ ณ ทำเนียบท่าเรือที่ได้รับอนุมัติสำหรับการนำเข้า - ส่งออก

         งานตรวจคอนเทนเนอร์และสถานีตรวจสอบขาออก (Main Gate) ฝ่ายตรวจสินค้าที่ 2 ภายในบริเวณท่าเรือกรุงเทพ

         สถานีตรวจและบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ เพื่อการส่ง ออก (สตส. LCY.)

         สำหรับข้าว แร่ ยาง ณ โรงเก็บข้าว โรงสีข้าว โรงเก็บแร่ โรงเก็บ ยาง อันได้รับอนุมัติตามมาตรา 7(4) แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร 

           พ.ศ. 2469

         โรงพักสินค้าสำหรับตรวจของขาเข้า และบรรจุของขาออกที่ ขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์ นอกเขตท่าทำเนียบท่าเรือ 

           (รพท. หรือ I.C.D./INLAND CONTAINER DEPOT)

         ทำเนียบท่าเรือเอกชน

         เขตอุตสาหกรรมส่งออกต่าง ๆ

         โรงงานหรือสถานประกอบการของผู้ส่งออก

         ด่านศุลกากรภูมิภาคต่าง ๆ

5. แผนผังแสดงขั้นตอนการส่งออกสินค้า

  
© 2000-2008 CopyRight by BETTER EXPRESS CO., LTD.
Tel. 02-6633411-4  Fax. 02-6633313,02663-3415,02-2584870  Website. www.betterexpress.co.th
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login