บริการด้านวีซ่า
Brand : STA
การเปลี่ยนประเภทวีซ่า จัดทำหนังสือเดินทาง การต่อวีซ่า
Last Update : 20:33:40 01/05/2012
งานบริการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า
Brand : sta
งานบริการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ งานสร้างสรรค์ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ 1. วรรณกรรม 2. นาฎกรรม 3. ศิลปกรรม 4. ดนตรีกรรม 5. โสตทัศนวัสดุ 6. ภาพยนตร์ 7. สิ่งบันทึกเสียง 8. งานแพร่เสียงแพร่ภาพ 9. วรรณคดี 10.วิทยาศาสตร์ และศิลปะ งานบริการด้านสิทธิบัตร 1. บริการจดทะเบียนสิทธิบัตร-การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2. บริการจดทะเบียนสิทธิบัตร-การประดิษฐ์ งานบริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า * รับจดเครื่องหมายการค้าทุกประเภท
Last Update : 20:28:27 01/05/2012
จดทะเบียนธุรกิจ
Brand : STA
บริการจดทะเบียนพาณิชย์ ร้านค้า คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด
Last Update : 10:10:14 28/04/2012
วางระบบบัญชี
Brand : STA
ออกแบบและให้คำปรึกษาระบบบัญชีและการควบคุมภายใน
Last Update : 12:50:50 27/04/2012

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
2363
Total View
34376

Facility :
There are no Factory information found.Main Machine Information
Pages: 1
There are no machine information found.Quality Control & Process :
 

สำนักงานบัญชีคุณภาพ
บริษัท เอสทีเอ แอคเคาทติ้ง แอนด์คอนซัลติ้ง จำกัดได้รับการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจสำนักงานบัญชีมีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและเป็นที่น่าเชื่อถือ http://www.dbd.go.thสำนักงานบัญชีตัวแทน
บริษัท เอสทีเอ แอคเคาทติ้ง แอนด์คอนซัลติ้ง ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทน ซึ่งสามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษี หรือดำเนินการอื่นใด ตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดในนาม ของผู้มีหน้าที่เสียภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของของกรมสรรพากรได้ใบประกาศจรรยาบรรณดีเด่น
บริษัท เอสทีเอ แอคเคาทติ้ง แอนด์คอนซัลติ้ง ได้รับใบประกาศจรรยาบรรณดีเด่น จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในฐานะเป็นองค์กรที่บริหารงาน ตามหลักหอการค้าไทย ประจำปี 2554ใบแสดงความเป็นสมาชิกหอการค้า
บริษัท เอสทีเอ แอคเคาทติ้ง แอนด์คอนซัลติ้ง ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกหอการค้า เพื่อให้บริษัทสามารถรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง ปัญหาหรืออุปสรรคในวิชาชีพและการหาข้อยุติในอันที่จะก่อให้เกิด ประโยชน์ร่วมกันได้


Pages: 1


© 2000-2008 CopyRight by STA Accounting & Consulting
Tel. 026674008  Fax. 026674009  Website. www.account.co.th
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login