ปวดข้อ
โรคข้อเสื่อมเป็นโรคที่พบว่ามีการสึกกร่อนของกระดูกอ่อน เนื่องจากมีปริมาณของโปรตีโอไกลแคน (proteoglycans) ลดลง ทำให้ความสามารถในการรองรับการเคลื่อนไหวของกระดูกข้อต่อลดลง เกิดอาการปวดขึ้นเมื่อมีการลงน้ำหนัก หรือมีกิจกรรมบนข้อนั้นๆ จากการเปลี่ยนแปลงของกระดูกอ่อนที่พบในผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมดังกล่าวนี้ จึงทำให้เกิดแนวคิดในการนำเอากลูโคซามีนซึ่งเป็นสารตั้งต้นของการสร้างโปรตีโอไกลแคนที่เป็นองค์ประกอบในกระดูกอ่อนมาใช้เพื่อรักษาหรือชะลอการเสื่อมของข้อในโรคข้อเสื่อม กลูโคซามีน (glucosamine) เป็นสารประกอบประเภทน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว (monosaccharide) ที่ปกติถูกสร้าง และพบในร่างกายของทุกคนอยู่แล้ว กลูโคซามีนจะถูกนำไปใช้เป็นสารตั้งต้นในการสร้างสารขนาดโมเลกุลใหญ่ เช่น โปรตีโอไกลแคน, ไกลโคโปรตีน (glycoprotein), ไกลโคสามิโนไกลแคน (glycosaminoglycan), กรดไฮยาลูโรนิก (hyaluronic acid) สารเหล่านี้เป็นส่วนประกอบในเนื้อเยื่อเกือบทุกชนิดของร่างกาย โดยจะพบได้มากที่กระดูกอ่อน (cartilage)ซึ่งจะอยู่ที่บริเวณส่วนปลายของกระดูกโดยเฉพาะที่ข้อต่อ กระดูกอ่อนนั้นประกอบด้วยเมทริกซ์ของเส้นใยคอลลาเจนที่มีโปรตีโอไกลแคนอยู่ภายใน โดยโปรตีโอไกลแคนเป็นสารโมเลกุลใหญ่ที่มีความสามารถในการดึงน้ำเข้ามาหาตัวเองได้ดี จึงทำให้กระดูกอ่อนมีความยืดหยุ่น และสามารถรองรับการเคลื่อนไหวของกระดูกข้อต่อได้ ซึ่งจัดเป็นบทบาทสำคัญของกลูโคซามีนในเรื่องการทำงานของข้อ นอกจากนี้กลูโคซามีนยังมีผลยับยั้งการทำงานของสารอักเสบได้หลายชนิด จึงมีผลลดการอักเสบของข้อด้วย กลูโคซามีนที่มีจำหน่ายแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ตามการขึ้นทะเบียน คือ (1) ยาอันตราย และ (2) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งทั้งสองแบบมีความแตกต่างกันในขั้นตอนการยื่นขอขึ้นทะเบียน รวมถึงเอกสารที่จำเป็นในการขอขึ้นทะเบียน กล่าวคือ กลูโคซามีนที่ขึ้นทะเบียนเป็นยาอันตราย มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการรักษาโรคข้อเสื่อม ซึ่งจะต้องมีเอกสารยืนยันถึงการศึกษาทางการแพทย์ที่แสดงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสารดังกล่าว และการใช้ยาจะอยู่ภายใต้การสั่งใช้จากแพทย์เท่านั้น ส่วนกลูโคซามีนที่ขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงใช้รับประทาน นอกเหนือจากการรับประทานอาหารหลักตามปกติ และในการขอขึ้นทะเบียนไม่จำเป็นต้องแสดงการศึกษาทางการแพทย์ประกอบ สำหรับในประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุขได้อนุญาตให้มีกลูโคซามีนชนิดที่เป็นยาอันตรายเท่านั้นที่ได้รับการขึ้นทะเบียน และจำหน่ายในประเทศได้ ทั้งยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของกลูโคซามีนมีจำหน่ายในรูปแบบของสารประกอบเกลือหลายชนิด เช่น เกลือซัลเฟต (glucosamine sulfate), เกลือไฮโดรคลอไรด์ (glucosamine hydrochloride), เกลือคลอโรไฮเดรต (glucosamine chlorohydrate หรือ N-acetylglucosamine) ซึ่งทำให้ขนาดโมเลกุลและคุณสมบัติอื่นๆ ของกลูโคซามีนมีความแตกต่างกันไป เช่น ความคงตัวเมื่อทำเป็นผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ในผลิตภัณฑ์ของกลูโคซามีนซัลเฟตยังมีการเติมโซเดียม หรือโปแตสเซียมในสูตรตำรับ เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์มีความคงตัวเพิ่มขึ้น โดยกลูโคซามีนซัลเฟตเป็นกลูโคซามีนที่ขึ้นทะเบียนเป็นยาอันตรายและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ส่วนกลูโคซามีนในรูปแบบอื่นจะขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ด้านประสิทธิภาพของกลูโคซามีนต่อโรคข้อเสื่อม พบว่าการศึกษาทางการแพทย์ขนาดใหญ่ส่วนมากเป็นการศึกษาโดยใช้กลูโคซามีนซัลเฟต (glucosamine sulfate) ที่ขึ้นทะเบียนเป็นยาอันตราย ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการให้ผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมได้รับกลูโคซามีนซัลเฟตในขนาด 1,500 มิลลิกรัมต่อวัน เป็นเวลานาน 3 ปี ช่วยลดอาการปวด และช่วยลดการแคบของข้อได้เมื่อเปรียบเทียบกับการไม่ใช้ยา (หรือใช้ยาหลอก) แต่การใช้กลูโคซามีนซัลเฟตในระยะสั้น เช่น 3-6 เดือน พบว่าผลการศึกษามีทั้งสองแบบ คือ ให้ผลดีในการรักษา และไม่เห็นความแตกต่างในการรักษาเมื่อเปรียบเทียบกับการไม่ใช้ยา นอกจากนี้การศึกษาในผู้ป่วยข้อสะโพกเสื่อมก็ไม่แสดงประโยชน์เหนือกว่าการไม่ใช้ยาเช่นกัน สำหรับกลูโคซามีนในรูปแบบอื่นนั้น พบว่ามีการศึกษาทางการแพทย์บ้าง แต่เป็นเพียงการศึกษาขนาดเล็ก จำนวนผู้ป่วยที่ใช้ศึกษาน้อย เช่น การใช้กลูโคซามีนไฮโดรคลอไรด์ ซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม พบว่ากลูโคซามีนไฮโดรคลอไรด์ให้ประสิทธิภาพในการระงับปวดในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมได้ไม่แตกต่างจากกลูโคซามีนซัลเฟต จากข้อมูลการศึกษาทางการแพทย์ของกลูโคซามีนดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของกลูโคซามีนในโรคข้อเสื่อมนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น รูปแบบเกลือของกลูโคซามีน ตำแหน่งข้อที่เกิดการเสื่อม ขนาดยาที่ใช้ ระยะเวลาในการใช้ ซึ่งผู้บริโภค/ผู้ป่วยที่มีความประสงค์จะรับประทานกลูโคซามีน โดยเฉพาะในรูปแบบของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่สามารถหาซื้อได้เองจากร้านขายยาทั่วไป ควรศึกษาข้อมูลของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้เข้าใจ หรือปรึกษาแพทย์/เภสัชกรเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงประโยชน์ที่จะได้รับให้มากยิ่งขึ้น เพราะนอกจากประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้กลูโคซามีนแล้ว กลูโคซามีนในทุกรูปแบบยังมีข้อควรระวังและทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ได้ด้วย ดังนี้ - อาการไม่พึงประสงค์ที่พบได้บ่อยจากการรับประทานกลูโคซามีน คือ คลื่นไส้ ท้องเสีย แสบท้อง ปวดท้อง ท้องอืด นอกจากนี้ยังอาจพบอาการง่วงซึม ผื่นแพ้ผิวหนัง แพ้แสง ปากคอบวม (angioedema) หรือกระตุ้นให้เกิดการจับหืดได้ ควรระมัดระวังการแพ้ในผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้อาหารทะเล โดยเฉพาะกุ้ง ปู เพราะกลูโคซามีนที่มีจำหน่ายสังเคราะห์มาจากเปลือกของสัตว์ดังกล่าว ควรระมัดระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยเฉพาะถ้าไม่สามารถคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ตามเป้าหมายการรักษา เพราะมีรายงานในสัตว์ทดลองว่ากลูโคซามีนทำให้การหลั่งอินซูลินลดลงได้ ถึงแม้ว่าจะยังไม่พบรายงานดังกล่าวในคนก็ตาม
Last Update : 16:29:32 04/01/2018
VITAMIN B
วิตามิน บี ชนิดต่างๆ ซึ่งเป็นสารอาหารที่ทำหน้าที่ช่วยให้ระบบการทำงานต่างๆ ของร่างกายเป็นไปโดยปกติ ภาวะที่ร่างกายอาจต้องการวิตามิน บี มากขึ้นกว่าปกติ ได้แก่ ผู้ที่รับประทานอาหารเจเป็นประจำ สตรีมีครรภ์* คนชรา ผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย หรือพักฟื้นจากความเจ็บป่วย ใช้รักษาการขาดวิตามิน บี บำรุงร่างกาย และระบบประสาท วิตามินบี (Vitamin B) เป็นหนึ่งในวิตามินชนิดที่ละลายในน้ำได้ หรือที่เราเรียกกันว่า Vitamin B Complex แต่วิตามินบี ตัวนี้จะไม่สามารถเก็บไว้ในร่างกายของเราได้ โดยมันจะถูกขับออกทางปัสสาวะ แต่ก่อนมันจะถูกขับออกมันได้สร้างประโยชน์ให้เราอย่างมหาศาล โดยตัว Vitamin B Complex นั้นจะทำหน้าที่เปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตในร่างกายให้เป็นน้ำตาลกลูโคส ซึ่งร่างกายจะสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานไปใช้ได้ และช่วยในกระบวนการเมตาโบลิซึมของไขมันและโปรตีน รวมถึงการทำงานของระบบประสาท และกล้ามเนื้อในระบบทางเดินอาหาร เป็นกลุ่มของวิตามินที่มีความจำเป็นต่อเส้นประสาทและความสมบูรณ์ของอวัยวะต่างๆ โดยจะมีวิตามินบี 1, บี 2, บี 3,บี 5, บี 6 และบี 12 บางทีเรียกรวมกันว่า วิตามินบีรวม มีความสำคัญในการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา หรือทำให้ปฏิกิริยาต่างๆ ในร่างกายดำเนินไปได้ และคงจะเคยได้เห็นเคยได้ยินกันมาว่า วิตามินบีรวม หรือวิตามินบีคอมเพล็กซ์เนี่ย ส่วนมากคนวัยทำงานนอนดึกตื่นเช้ามักจะหาซื้อมาบำรุงร่างกายในรูปของอาหารเสริม เพราะเชื่อว่าในอาหารเสริมมีคุณค่าครบถ้วนกว่าวิตามินที่อยู่ในอาหารที่เรากินทุกมื้อ แต่จะจริงเท็จแค่ไหนก็ลองมาไขข้อข้องใจกันดูเลย !
Last Update : 15:58:00 03/01/2018
17. คลายเครียดด้วยใบขี้เหล็ก
17. คลายเครียดด้วยใบขี้เหล็ก จากสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน ทำให้คนเราเครียดกันมากขึ้นทุกที สภาวะความเครียดหรือวิตกกังวล นำมาสู่การนอนไม่หลับ ซึ่งมักเป็นของคู่กันจนแยกไม่ออก ดังนั้นคนที่ร่างกายทนสภาพความอ่อนเพลียและหงุดหงิดจากการนอนไม่หลับไม่ได้ บางคนหันมาพึ่งยากันมากขึ้นแต่ว่ายาแผนปัจจุบันที่เป็นกลุ่มยาคลายเครียดหรือช่วยให้นอนหลับนี้ ก็เป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ซึ่งตามกฎหมายแล้วร้านขายยาจะขายไม่ได้ ยกเว้นแต่มีใบสั่งแพทย์เท่านั้น ดังนั้นถ้ามีทางเลือกใหม่ คือได้ยาจากธรรมชาติพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์เป็นยาคลายเครียด และช่วยให้นอนหลับมาใช้ทดแทนการบริโภคยาแผนปัจจุบันซึ่งต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ใบขี้เหล็ก เป็นสมุนไพรไทยที่เป็นที่รู้จักและใช้มานานแล้วในรูปของอาหารซึ่งเราเอามาทำเป็นแกงขี้เหล็กนั่นเอง มีสรรพคุณช่วยในการระบาย ขับถ่ายง่าย ไม่มีของเสียตกค้าง ช่วยเจริญอาหาร สารเคมีที่มีอยู่ในขี้เหล็กมีชื่อว่า แอนไฮโดรบาราคอล ( Anhydrobarakol ) มีสรรพคุณช่วยคลายเครียด และยังมีฤทธิ์เป็นยานอนหลับอย่างอ่อนๆ อีกด้วย ปัจจุบันได้มีการวิจัยและพัฒนาผลิตเป็นยาเม็ดสำเร็จรูปวางจำหน่าย และด้วยความที่เป็นพืชสมุนไพรการรับประทานมากและบ่อยๆจึงไม่มีอาการเป็นพิษนอกจากจะช่วยให้ขับถ่ายได้ดีในตอนเช้า ซึ่งก็เป็นข้อดีเพราะคนเราต้องขับถ่ายเป็นประจำอยู่แล้ว ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพของขาวลออเภสัช ยาเม็ดใบขี้เหล็ก ตราดอกว่าน สรรพคุณ : ช่วยให้นอนหลับ ขนาดรับประทาน : รับประทานครั้งละ 1-4 เม็ด ก่อนนอน จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ยาเม็ดใบขี้เหล็กของขาวละออเภสัช ผ่านการวิจัยและพัฒนา ผลิตจากขบวนการที่ได้มาตรฐาน โดยใช้วิธีผลิตอิงตามภูมิปัญญาไทยที่ใช้ติดต่อกันมานาน จนพบว่ามีความปลอดภัย สามารถรับประทานก่อนนอนเป็นประจำได้ทุกวันโดยไม่มีผลข้างเคียง และได้รับอนุมัติทะเบียนตำรับยาโดยถูกต้องจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
Last Update : 19:21:21 10/12/2017
16. จุดเด่นยาแก้ปวดเมื่อยเถาวัลย์เปรียง
16. จุดเด่นยาแก้ปวดเมื่อยเถาวัลย์เปรียง เถาวัลย์เปรียงเป็นสมุนไพรที่มีการใช้อย่างแพร่หลาย สรรพคุณเด่นตามความรู้ของหมอยาพื้นบ้านคือ แก้กษัย รักษาปัสสาวะกะปริบกะปรอย แก้ปวดเมื่อย แก้เส้นเอ็นตึง และยังเป็นยาบำรุงสุขภาพคือเป็นทั้งยารักษาโรคและยาต้มบำรุงสุขภาพ ปัจจุบันเถาวัลย์เปรียง เป็นสมุนไพรที่ขายดีเป็นอันดับต้นๆ ในตำรับยาไทยระบุว่า รากเถาวัลย์เปรียง มีรสเฝื่อน แก้เส้นและกษัย แก้เส้นเอ็นขอด ใช้เถากินขับปัสสาวะ แก้บิด แก้ไอ แก้หวัด แก้ปวดเมื่อย เถาวัลย์เปรียงจะถูกนำไปเข้าในตำรับยาแก้เส้น แก้กษัย แก้ปวดเมื่อย แก้เจ็บตามเส้น เจ็บตามกระดูก บำรุงโลหิต บำรุงธาตุ ใช้ขับน้ำคาวปลา หลังคลอดบุตร ชำระล้างโลหิตเน่าเสีย แก้ท้องผูก ท้องเสีย แก้มุตกิดระดูขาว ขับปัสสาวะ และยังมีฤทธิ์ลดการอักเสบ ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันอีกด้วย อาจใช้เป็นอาหารเสริมสุขภาพของผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ป่วยเอดส์เป็นต้น ผลิคภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพของขาวลออเภสัช ยาเถาวัลย์เปรียง ชนิดเม็ด ตราดอกว่าน สรรพคุณ : บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย ขนาดรับประทาน : ผู้ใหญ่ครั้งละ 4 เม็ด วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ เป็นยาแก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกายและกล้ามเนื้อที่ผลิตจากสมุนไพรล้วนๆ เช่นเถาวัลย์เปรียง เถาเอ็นอ่อน โคคลาน ที่มีคุณสมบัติบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้ดีได้ผลไม่ด้อยกว่ายาแผนปัจจุบันจึงไม่จำเป็นต้องใช้ยาแผนปัจจุบันที่มีส่วนประกอบของ Stearoids เช่น Prednisolone , Dexamethasone หรือกลุ่มเอนเสด ที่มักจะก่อให้เกิดปัญหาแผลในกระเพาะอาหารตามมา ยาแก้ปวดเมื่อยเถาวัลย์เปรียงของขาวละออจึงเป็นทางเลือกที่ดีของการบรรเทาอาการปวดเมื่อย โดยไม่ต้องเสี่ยงกับปัญหาแผลในกระเพาะอาหาร
Last Update : 14:09:56 08/12/2017
15. ดักไขมันลดหุ่นด้วยไคโตซาน
15. ดักไขมันลดหุ่นด้วยไคโตซาน ไคโตซาน เป็น ไบโอโพลิเมอร์ธรรมชาติอย่างหนึ่ง ได้จากเส้นใยที่เรียกว่า ?ไคติน?ซึงจะมีในเปลือก ปู กุ้ง และแกนในของปลาหมึก เป็นสารธรรมชาติที่มีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัว ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ และมีความปลอดภัยในการนำมาใช้กับมนุษย์ ไม่เกิดการแพ้ ไม่ไวไฟ และไม่เป็นพิษ ( non ? phyto toxic ) ไม่เกิดผลเสียและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมต่อพืช นอกจากนี้ยังส่งเสริมการเพิ่มปริมาณของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ คุณสมบัติของไคโตซาน คือ ใช้ในการลดโคเลสเตอรอล ลดความดันโลหิต ฟื้นฟูสภาพผิวหนัง ป้องกันเชื้อแบคทีเรีย ไคโตซานเป็นตัวอย่าง ที่ชาญฉลาดของการจัดการกับกากของเสียจากอุตสาหกรรมอาหาร ที่ใช้กุ้ง ปู ปลาหมึก จากกระบวนการ Hydrolyse ไคโตซานถูกนำไปใช้ประโยชน์หลายๆอย่างได้ อย่างน่าทึ่งในแทบทุกวงการ ทั้งการแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม ส่วนประโยชน์ของไคติน-ไคโตซาน ในด้านความสวยความงามคือ สามารถลดความอ้วนได้ดีสุดยอดอย่างที่เราไม่อยากจะเชื่อ เมื่อไคตินนั้นได้กลายเป็นไคโตซานแล้ว ประจุบวกอันมหาสาลของไคโตซานจะเป็นที่ดึงดูดใจมากของเหล่ากรดไขมันอิสระ และโคเลสเตอรอลที่มีประจุลบ ดังนั้นเจ้าตัวต้นเหตุของความอ้วนทั้ง 2 ตัว ก็จะเกาะติดแจกับไคโตซาน และระบบย่อยอาหารของคนไม่สามารถย่อยไคติน-ไคโตซานได้ทั้งหมดจึงขับออกมาพร้อมกับอุจจาระโดยที่มีโคเลสเตอรอลและไขมันส่วนเกินตามออกมาด้วย ด้วยคุณสมบัติดักจับไขมันที่ดีกว่าใยพืชถึง 80 เท่าของไคโตซานขาวลออเภสัชจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ไคโตซานชนิดแคปซูลเพื่อใช้ในการควบคุมน้ำหนัก ดักจับไขมันส่วนเกินได้ดี เพื่อประโยชน์ทางสุขภาพของคุณ กุ้ง ปู ปลาหมึก ของไทย ไม่เพียงแต่มีรสชาติดี เป็นที่ต้องการของทั่วโลก เปลือกกุ้ง กระดองปู และแกนในของปลาหมึก ก็เป็นวัตถุดิบตั้งต้นที่ดีของไคโตซานคุณภาพเช่นกัน ไคโตซาน เป็นอนุพันธ์เดียวกันกับ Glucosamine ซึ่งเป็นที่นิยมรักษาอาการปวดข้อ ปวดเข่า ในบางประเทศ ให้นักกีฬาที่ต้องใช้พลังของข้อและกระดูก เช่นนักกายกรรม บาสเก็ตบอล ทานไคโตซานเป็นอาหารเสริมเชื่อว่าจะเสริมกระดูกอ่อนได้ ป้องกันการบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมและแข่งขัน ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพของขาวลออเภสัช ไคโตซาน แคปซูล เครื่องหมายการค้า คัมเมอรี่ สรรพคุณ : ควบคุมน้ำหนัก ดักจับไขมันส่วนเกิน ขนาดรับประทาน : ครั้งละ 2-3 แคปซูล ก่อนอาหาร ดื่มน้ำตาม 1-2 แก้ว จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ เป็นไคโตซานที่มีคุณภาพสูง ผ่านกระบวนการผลิตที่ถูกต้องตามหลักมาตรฐาน GMP และ ISO 9001:2000
Last Update : 13:01:17 08/12/2017
ยาน้ำแก้ไอ เอี๊ยะปอห่อ
Brand : ยาน้ำแก้ไอ เอี๊ยะปอห่อ
บรรเทาอาหารไอ ขับเสมหะ ทำให้ชุ่มคอ ใช้ได้ดีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เป็นยาแผนโบราณ ส่วนประกอบใน 1,000 ซีซี : ? เฮี๊ยะปอห่อ 300 กรัม ? มะขามป้อม 120 กรัม ? ชะเอมเทศ 120 กรัม ? ส้มป่อย 120 กรัม ? สมอเทศ 120 กรัม ? สมอไทย 120 กรัม ? ว่านน้ำ 120 กรัม ? เทียนคำ 120 กรัม ? รากส้มกุ้ง 120 กรัม ? กานพลู 60 กรัม ? ผิวส้ม 60 กรัม ? ลูกบ๋วย 60 กรัม ? และตัวยาสำคัญอื่นๆ สรรพคุณ บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ ทำให้ชุ่มคอ ใช้ได้ดีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ วิธีใช้ วันละ 3 เวลาหลังอาหาร หรือจิบบ่อยๆเวลาไอ เขย่าขวดก่อนรับประทาน ผู้ใหญ่ครั้งละ 1 ช้อนโต๊ะ เด็กครั้งละ 1-2 ช้อนชา เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบครั้งละ 1/2 ช้อนชา
Last Update : 15:13:43 18/07/2018
ยาน้ำสมุนไพรว่านชักมดลูก ตราซีแอนด์แอล
Brand : ยาน้ำสมุนไพรว่านชักมดลูก ตราซีแอนด์แอล
ยาน้ำสมุนไพรว่านชักมดลูก ตราซีแอนด์แอล สรรพคุณ: ใช้บำรุงร่างกายทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น แก้ประจำเดือนมาไม่ปกติ ผิวพรรณชุ่มชื้น มีน้ำมีนวลและมีเลือดฝาด ช่วยกระชับช่องคลอดภายในของสตรี ช่วยรักษาอาการปวดหน่วงเสียวมดลูกเจ็บท้องน้อยได้ดีให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายลดอาการมือ-เท้าเย็น หนาวในอก
Last Update : 09:05:00 18/07/2018
มายบาซิน หน้ากากอนามัย
Brand : มายบาซิน หน้ากากอนามัย
นวัตกรรมหน้ากากเคลือบสารฆ่าไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อรา จากสารสกัดจากเปลือกมังคุด
Last Update : 22:22:49 17/07/2018
Burnova Gel Plus
Brand : Burnova Gel Plus
ผลิตภัณฑ์ใช้ถนอม และบำรุงผิวที่อ่อนโยนเป็นพิเศษ ประกอบด้วยสารสกัดธรรมชาติ ว่านหางจระเข้ ใบบัวบก และแตงกวาในหลอดเดียว เหมาะสำหรับ ใบหน้าที่ผ่านการสัมผัสแสงแดดหรือความร้อนจนอักเสบ แดง เช่น ผู้ที่ออกแดดจัด ผู้ที่ผิวไวต่อแสงแดด ผู้ที่ทำเลเซอร์ และผู้ที่มีปัญหาสิวอักเสบ รอยแดงสิว ผู้ที่ใช้ยารักษาสิวที่ทำให้ผิวแห้งลอก ฟื้นฟูผิวให้กลับสุขภาพดีอีกครั้ง Benefits ? Aloe Vera : ว่านหางจระเข้ช่วยลดการสูญเสียน้ำในผิว บำรุงผิวให้เนียนนุ่ม ชุ่มชื้นอยู่เสมอ ช่วยลดอาการระคายเคืองจากแสงแดด และสิ่งแวดล้อมที่คอยทำร้ายผิว พร้อมทั้งฟื้นและปรับสภาพผิวที่ถูกทำลายจากแสงแดด ความร้อน มลภาวะต่างๆ ? Centella : สารสกัดจากใบบัวบก ประกอบด้วยสาร asiatic acid, madecassic acid และ asiaticoside มีฤทธิ์สมานแผล และลดอาการอักเสบของผิว ? Cucumber : แตงกวาสกัดมีคุณสมบัติช่วยบำรุงผิวให้นุ่มนวลไม่หยาบกร้าน ไม่ดูเหี่ยวแห้ง ช่วยให้ผิวดูกระจ่างใส ชุ่มชื้น Directions วิธีใช้ : ทาบำรุงผิวทั่วใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกเช้าและก่อนนอน หรือบ่อยครั้งตามต้องการ Product Size ปริมาณ : 25 กรัม, 70 กรัม
Last Update : 10:06:20 06/06/2018
Secure Sekure เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ รุ่น BP-1211
Brand : Secure Sekure
ราคาเครื่องละ 1,500 บาท ? ขนาดเล็กกะทัดรัด น้ำหนักเบา พกพาสะดวก ? จอแสดงผลดิจิตอล LCD ขนาด 4.6 x 6.2ซม. ? เตือนเมื่อค่าการเต้นของหัวใจไม่เป็นจังหวะ (Arrhythmia) ? แถบช่วยแปลผลความดันโลหิต ? บันทึกค่าการวัด 120 ค่า พร้อมวันที่ เพื่อเรียกดูได้ ? ปุ่มกดขนาดใหญ่ สะดวกการใช้งาน ? น้ำหนักเครื่อง 340 กรัม (ไม่รวมถ่าน)
Last Update : 16:34:28 05/06/2018

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
146
Total View
281174

Products list by Category (Total 294 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
ยาน้ำแก้ไอ เอี๊ยะปอห่อ
Brand name:ยาน้ำแก้ไอ เอี๊ยะปอห่อ
บรรเทาอาหารไอ ขับเสมหะ ทำให้ชุ่มคอ ใช้ได้ดีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เป็นยาแผนโบราณ ส่วนประกอบใน 1,000 ซีซี : ? เฮี๊ยะปอห่อ 300 กรัม ? มะขามป้อม 120 กรัม ? ชะเอมเทศ 120 กรัม ? ส้มป่อย 120 กรัม ? สมอเทศ 120 กรัม ? สมอไทย 120 กรัม ? ว่านน้ำ 120 กรัม ? เทียนคำ 120 กรัม ? รากส้มกุ้ง 120 กรัม ? กานพลู 60 กรัม ? ผิวส้ม 60 กรัม ? ลูกบ๋วย 60 กรัม ? และตัวยาสำคัญอื่นๆ สรรพคุณ บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ ทำให้ชุ่มคอ ใช้ได้ดีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ วิธีใช้ วันละ 3 เวลาหลังอาหาร หรือจิบบ่อยๆเวลาไอ เขย่าขวดก่อนรับประทาน ผู้ใหญ่ครั้งละ 1 ช้อนโต๊ะ เด็กครั้งละ 1-2 ช้อนชา เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบครั้งละ 1/2 ช้อนชา
Last Update : 18/07/2561 15:13:43
ยาน้ำสมุนไพรว่านชักมดลูก ตราซีแอนด์แอล
Brand name:ยาน้ำสมุนไพรว่านชักมดลูก ตราซีแอนด์แอล
ยาน้ำสมุนไพรว่านชักมดลูก ตราซีแอนด์แอล สรรพคุณ: ใช้บำรุงร่างกายทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น แก้ประจำเดือนมาไม่ปกติ ผิวพรรณชุ่มชื้น มีน้ำมีนวลและมีเลือดฝาด ช่วยกระชับช่องคลอดภายในของสตรี ช่วยรักษาอาการปวดหน่วงเสียวมดลูกเจ็บท้องน้อยได้ดีให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายลดอาการมือ-เท้าเย็น หนาวในอก
Last Update : 18/07/2561 09:05:00
มายบาซิน หน้ากากอนามัย
Brand name:มายบาซิน หน้ากากอนามัย
นวัตกรรมหน้ากากเคลือบสารฆ่าไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อรา จากสารสกัดจากเปลือกมังคุด
Last Update : 17/07/2561 22:22:49
Burnova Gel Plus
Brand name:Burnova Gel Plus
ผลิตภัณฑ์ใช้ถนอม และบำรุงผิวที่อ่อนโยนเป็นพิเศษ ประกอบด้วยสารสกัดธรรมชาติ ว่านหางจระเข้ ใบบัวบก และแตงกวาในหลอดเดียว เหมาะสำหรับ ใบหน้าที่ผ่านการสัมผัสแสงแดดหรือความร้อนจนอักเสบ แดง เช่น ผู้ที่ออกแดดจัด ผู้ที่ผิวไวต่อแสงแดด ผู้ที่ทำเลเซอร์ และผู้ที่มีปัญหาสิวอักเสบ รอยแดงสิว ผู้ที่ใช้ยารักษาสิวที่ทำให้ผิวแห้งลอก ฟื้นฟูผิวให้กลับสุขภาพดีอีกครั้ง Benefits ? Aloe Vera : ว่านหางจระเข้ช่วยลดการสูญเสียน้ำในผิว บำรุงผิวให้เนียนนุ่ม ชุ่มชื้นอยู่เสมอ ช่วยลดอาการระคายเคืองจากแสงแดด และสิ่งแวดล้อมที่คอยทำร้ายผิว พร้อมทั้งฟื้นและปรับสภาพผิวที่ถูกทำลายจากแสงแดด ความร้อน มลภาวะต่างๆ ? Centella : สารสกัดจากใบบัวบก ประกอบด้วยสาร asiatic acid, madecassic acid และ asiaticoside มีฤทธิ์สมานแผล และลดอาการอักเสบของผิว ? Cucumber : แตงกวาสกัดมีคุณสมบัติช่วยบำรุงผิวให้นุ่มนวลไม่หยาบกร้าน ไม่ดูเหี่ยวแห้ง ช่วยให้ผิวดูกระจ่างใส ชุ่มชื้น Directions วิธีใช้ : ทาบำรุงผิวทั่วใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกเช้าและก่อนนอน หรือบ่อยครั้งตามต้องการ Product Size ปริมาณ : 25 กรัม, 70 กรัม
Last Update : 06/06/2561 10:06:20
Secure Sekure เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ รุ่น BP-1211
Brand name:Secure Sekure
ราคาเครื่องละ 1,500 บาท ? ขนาดเล็กกะทัดรัด น้ำหนักเบา พกพาสะดวก ? จอแสดงผลดิจิตอล LCD ขนาด 4.6 x 6.2ซม. ? เตือนเมื่อค่าการเต้นของหัวใจไม่เป็นจังหวะ (Arrhythmia) ? แถบช่วยแปลผลความดันโลหิต ? บันทึกค่าการวัด 120 ค่า พร้อมวันที่ เพื่อเรียกดูได้ ? ปุ่มกดขนาดใหญ่ สะดวกการใช้งาน ? น้ำหนักเครื่อง 340 กรัม (ไม่รวมถ่าน)
Last Update : 05/06/2561 16:34:28
เครื่องวัดความดัน Omron HEM-7130
Brand name:เครื่องวัดความดัน Omron
เครื่องวัดความดัน Omron HEM-7130 ราคาเครื่องละ 2,200 บาท ให้ความมั่นใจในความแม่นยำของการวัดและความสะดวกสบายเพิ่มขึ้นด้วย 1. Cuff Wrapping Guide ( สัญลักษณ์ในการพันผ้าพันแขน ) 2. สัญลักษณ์เมื่อหัวใจเต้นผิดปกติ 3. สัญลักษณ์เมื่อมีการเคลื่อนไหวร่างกายขณะวัด 4. สัญลักษณ์บ่งชี้ความดันโลหิตสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน 5. แถบบอกระดับความดันโลหิต 6. หาค่าเฉลี่ย 3 ครั้งสุดท้าย ที่วัดภายใน 10 นาที 7. บันทึกได้ 60 ค่า
Last Update : 05/06/2561 15:47:45
เครื่องวัดความดันโลหิตระบบดิจิทัล CITIZEN รุ่น CHU503 + Adaptor
Brand name:เครื่องวัดความดันโลหิตระบบดิจิทัล CITIZEN
เครื่องวัดความดันโลหิตระบบดิจิทัล CITIZEN รุ่น CHU503 + Adaptor ราคาเครื่องละ 3,300 บาท คุณสมบัติ - ใช้งานง่าย โดยสัมผัสเพียงปุ่มเดียว - หน่วยความจำในตัวเครื่อง 90 ค่า - อ่านค่าง่ายด้วยการแสดงค่าเป็นตัวเลขบนจอ LCD - ขนาดใหญ่ด้วยระบบดิจิทัล - แสดงวันและเวลา - มีสัญลักษณ์แสดงภาวะความดันโลหิตสูง แสดงเป็น 3 ระดับ ระดับปกติ (แถบสีน้ำเงิน) ระดับมีความเสี่ยงเป็นภาวะความดันโลหิตสูงขั้นเริ่มต้น (แถบสีเหลือง) ระดับมีความเสี่ยงเป็นภาวะความดันโลหิตสูง (แถบสีแดง) - มีสัญลักษณ์แสดง เมื่อมีการเคลื่อนไหวร่างกายขณะวัดได้ - มีช่องเสียบ Adaptor เป็นอุปกรณ์เสริมในชุดพร้อมใช้งาน - (สามารถใช้ได้ทั้งระบบไฟบ้านหรือแบตเตอรี่ ) - ใช้ถ่าน AA 4 ก้อน
Last Update : 05/06/2561 15:22:02
DOCTOR WOUND DRESSING N2
Brand name:DOCTOR WOUND DRESSING N2
DOCTOR WOUND DRESSING N2 พลาสเตอร์ปิดแผล พร้อมแผ่นดูดซับ ไม่ติดแผล ขนาด 8x8 ซ.ม.
Last Update : 29/05/2561 11:08:51
Greater MAC PACK
Brand name:Greater MAC PACK
Greater MAC PACK ถุงร้อน เย็น ลดไข้ บรรเทาปวด
Last Update : 29/05/2561 10:54:40
Mossi Guard Wipes
Brand name:Mossi Guard Wipes
Mossi Guard Wipes ผ้าเปียกป้องกันยุงผสมสารสกัดจากธรรมชาติ น้ํามันตะไคร้หอม ว่านหางจระเข้ วิตามินอี ประโยชน์ : ป้องกันและไล่ยุง วิธีใช้ : ดึงสติกเกอร์ด้านหน้าออกแล้วหยิบใช้ได้ทันที และควรปิดสติกเกอร์ให้สนิททุกครั้งหลังการใช้งานเพื่อคงประสิทธิภาพ
Last Update : 23/05/2561 21:19:10
Myda Powder
Brand name:Myda Powder
Myda powder ไมด้าชนิดผง ใช้สำหรับผู้เป็นโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา ขนาด 20 กรัม
Last Update : 23/05/2561 21:08:56
SOS plus T4
Brand name:SOS plus T4
SOS plus T4 พลาสเตอร์ แบบใส กันน้ำ ขนาด 10 x 25 ซ.ม. 2 แผ่น/กล่อง
Last Update : 23/05/2561 20:55:09
SOS plus S3
Brand name:SOS plus S3
SOS plus S3 ผ้าก๊อซปิดแผล ขนาด 6x10 ซ.ม. 4 แผ่น/กล่อง
Last Update : 23/05/2561 17:16:46
SOS plus T2
Brand name:SOD plus T2
SOS plus T2 พลาสเตอร์ปิดแผล แบบใส กันน้ำ ขนาด 6 x 7 ซ.ม. 3 แผ่น/กล่อง
Last Update : 23/05/2561 09:57:40
SOS plus T3
Brand name:SOS plus T3
SOS plus T3 พลาสเตอร์ปิดแผล แบบใส กันน้ำ ขนาด 6 x 10 cm 2 แผ่น/กล่อง
Last Update : 23/05/2561 09:30:39
Telfast 60 mg
Brand name:Telfast 60 mg
Telfast? (fexofenadine)เป็นชื่อการค้าของตัวยาสำคัญชื่อ fexofenadine เป็นยาในกลุ่มต้านฮิสตามีน (antihistamine) รุ่นใหม่ ที่มีผลดีที่ว่ายาตัวนี้ไม่ผ่านเข้าสมองจึงมีอาการข้างเคียงทางระบบประสาท โดยเฉพาะมีอาการข้างเคียงง่วงน้อย (ไม่ใช่ไม่ง่วงเลย) ต่างจากยาแก้แพ้รุ่นเดิม ทีมีผลข้างเคียงที่เกิดจากยาเข้าไปในสมอง จึงมีผลทำให้ปาก จมูกแห้ง ปัสสาวะลำบากที่สำคัญทำให้ง่วงนอน Telfast? (fexofenadine) ยานี้เป็นสารต้านฮิสตามีน ใช้ช่วยในการบรรเทาอาการแพ้ของโรคเยื่อบุจมูกอักเสบที่เกิดจากอาการแพ้ตามฤดูกาล หรืออาการไข้ละอองฟาง (มีสาเหตุจากการแพ้สารพวกละอองเกสรดอกไม้ ฝุ่นละออง หรือสารอื่นในอากาศ) และอาการแพ้อื่นๆ ได้แก่ จาม น้ำมูกไหล ตาแดง คันที่ตาและน้ำตาไหล คันจมูกและลำคอ สำหรับเด็กอายุ 2 ปีขึ้นไปและผู้ใหญ่ ? นอกจากนี้ ยังใช้เพื่อช่วยบรรเทาอาการคัน และผิวหนังแดงที่เกิดจากผื่นลมพิษ สำหรับเด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไปและผู้ใหญ่
Last Update : 18/05/2561 18:02:57
ืNEOCA COXIUP
Brand name:NEOCA COXIUP
U C-II คืออะไร? U C-II (คอลลาเจนโครงสร้างเฉพาะสำหรับข้อ) คือ คอลลาเจนชนิด II ที่ได้จากการสกัดกระดูกอ่อนของอกไก่และมีโครงสร้างแบบอันดีเนเจอร์ ซึ่งมีประสิทธิภาพทางด้านชีวภาพที่ดี เนื่องจากส่วนอื่นของร่างกายจะไม่ดูดซึมยกเว้นลำไส้เล็กส่วนกลางที่ส่งสัญญาณไปที่ข้อต่อของร่างกายโดยตรง ? U C-II คือ สารอาหารตัวใหม่จากธรรมชาติที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองแล้วว่ามีประสิทธิภาพในการต้านการอักเสบและลดอาการปวดจากโรคข้อเสื่อมได้ ? U C-II เป็นสารอาหารเพียงตัวเดียวที่ช่วยลดการสลายของคอลลาเจนในกระดูกอ่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคข้อเสื่อมได้ ? U C-II ออกฤทธิ์ได้ดีกว่ากลูโคซามีนและคอนดรอยตินถึง 2 เท่า ? U C-II เมื่อรับประทานอย่างต่อเนื่องจะเห็นได้ถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนภายใน 30 วัน ? U C-II สามารถรับประทานร่วมกับกลูโคซามีนและคอนดรอยตินได้ เพื่อการออกฤทธิ์ที่ดียิ่งขึ้น จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ - ส่วนประกอบสำคัญคือ U C-ll ซึ่งเป็นคอลลาเจนชนิดเดียวกับกระดูกอ่อนและเป็นสารอาหารชนิดเดียวที่สามารถยับยั้งการทำลายของคอลลาเจนบริเวณข้อได้โดยตรง - U C-ll นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านการรับรองตามมาตรฐานยุโรป ปัจจุบันถูกนำเข้าและจัดจำหน่ายโดย Millimed เป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวในประเทศไทย - เพิ่มประสิทธิภาพในการยับยั้งการอักเสบและป้องกันข้อเสื่อมด้วยด้วย Krill oil จากมหาสมุทรแอนตาร์กติก ซึ่งประกอบด้วยกรดไขมันโอเมก้า 3 ที่ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ในปริมาณสูงมาก - พร้อมด้วยสารสกัดเข้มข้นจากขมิ้นและขิงเพื่อลดกระบวนการสลายโปรตีนสำคัญในกระดูกอ่อน ใครบ้างควรรับประทาน Neoca Coxiup ? ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 45 ปี ที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคข้อเสื่อม ? ผู้ที่เป็นโรคข้อเสื่อม และมีอายุสูงกว่า 60 ปี ? ผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำ, มีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐาน ? ผู้ที่ต้องใช้งานเกี่ยวกับบริเวณข้อหนักๆ ใน 1 แคปซูล ประกอบด้วย - Collagen Type ll 25% 20 มก. (ประกอบด้วย U C-ll 5 มก.) - Krill oil 250 มก. - สารสกัดจากขมิ้น 50 มก. - สารสกัดจากขิง 15 มก. ขนาดและวิธีรับประทาน: วันละ 2 แคปซูล ก่อนอาหารหรือตอนท้องว่าง ข้อควรระวัง: ระมัดระวังในผู้ที่แพ้กุ้งและปู เลขที่อย. 11--2-03747-1-0073
Last Update : 18/05/2561 17:51:18
Volta T.M.50 mg
Brand name:Volta T.M.50 mg
Volta T.M.50 mg ข้อบ่งใช้ สำหรับบรรเทาอาการปวด กล้ามเนื้ออักเสบ เส้นเอ็นอักเสบ ข้ออักเสบรูมาตอยด์และข้อเสื่อม
Last Update : 18/05/2561 17:45:12
Garlic macerate
Brand name:Garlic macerate
Neoca Garlic Macerate สรรพคุณ : ? ช่วยควบคุมระดับคอเลสเตอรอลให้อยู่ในระดับปกติ เหมาะกับผู้ที่มีระดับคอเลสเตอรอลและความดันโลหิตสูง ? ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย เชื้อราและไวรัส เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาเรื่องตกขาวและเชื้อราในช่องคลอด ? เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย ป้องกันการเกิดหวัดและภูมิแพ้ ? บรรเทาอาการเหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย ? เม็ดเล็ก ทานง่าย ไม่มีกลิ่นกระเทียม ขนาดและวิธีรับประทาน :วันละ 2 แคปซูล พร้อมอาหาร ส่วนประกอบสำคัญใน 1 แคปซูล : น้ำมันสกัดจากกระเทียม 530 มก. (ให้สารอัลลิซินเข้มข้น 1.27 มก.)
Last Update : 18/05/2561 17:21:53
Cordyceps M
Brand name:Cordyceps M
ในแต่ละแคปซูลประกอบด้วย - ตังถั่งเฉ้าบดผง 200 มก, แอล-อาร์จินีน 100 มก, - โสมเกาหลีบดผง 100 มก. - ตังถั่งเฉ้า ช่วยบำรุงร่างกายบำรุงกำลัง แก้อาการอ่อนเพลีย ป้องกันโรคภูมิแพ้ - แอล-อาร์จินีน : ช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ และช่วยพื้นฟูบำรุงไต - โสมเกาหลี : ช่วยเพิ่มพลัง และปรับสมดุลให้กับร่างกาย บำรุงสายตาให้ชัดเจนขึ้น ขนาดรับประทาน รับประทานครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 2-3 ครั้ง ก่อนอาหาร ขนาดบรรจุ 36 แคปซูล
Last Update : 18/05/2561 17:12:16

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by BTO WORLD Co.,LTD
Tel. 0-2580-8880  Fax. 0-2588-3348  Website. www.btopharmacy.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login