ปวดข้อ
โรคข้อเสื่อมเป็นโรคที่พบว่ามีการสึกกร่อนของกระดูกอ่อน เนื่องจากมีปริมาณของโปรตีโอไกลแคน (proteoglycans) ลดลง ทำให้ความสามารถในการรองรับการเคลื่อนไหวของกระดูกข้อต่อลดลง เกิดอาการปวดขึ้นเมื่อมีการลงน้ำหนัก หรือมีกิจกรรมบนข้อนั้นๆ จากการเปลี่ยนแปลงของกระดูกอ่อนที่พบในผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมดังกล่าวนี้ จึงทำให้เกิดแนวคิดในการนำเอากลูโคซามีนซึ่งเป็นสารตั้งต้นของการสร้างโปรตีโอไกลแคนที่เป็นองค์ประกอบในกระดูกอ่อนมาใช้เพื่อรักษาหรือชะลอการเสื่อมของข้อในโรคข้อเสื่อม กลูโคซามีน (glucosamine) เป็นสารประกอบประเภทน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว (monosaccharide) ที่ปกติถูกสร้าง และพบในร่างกายของทุกคนอยู่แล้ว กลูโคซามีนจะถูกนำไปใช้เป็นสารตั้งต้นในการสร้างสารขนาดโมเลกุลใหญ่ เช่น โปรตีโอไกลแคน, ไกลโคโปรตีน (glycoprotein), ไกลโคสามิโนไกลแคน (glycosaminoglycan), กรดไฮยาลูโรนิก (hyaluronic acid) สารเหล่านี้เป็นส่วนประกอบในเนื้อเยื่อเกือบทุกชนิดของร่างกาย โดยจะพบได้มากที่กระดูกอ่อน (cartilage)ซึ่งจะอยู่ที่บริเวณส่วนปลายของกระดูกโดยเฉพาะที่ข้อต่อ กระดูกอ่อนนั้นประกอบด้วยเมทริกซ์ของเส้นใยคอลลาเจนที่มีโปรตีโอไกลแคนอยู่ภายใน โดยโปรตีโอไกลแคนเป็นสารโมเลกุลใหญ่ที่มีความสามารถในการดึงน้ำเข้ามาหาตัวเองได้ดี จึงทำให้กระดูกอ่อนมีความยืดหยุ่น และสามารถรองรับการเคลื่อนไหวของกระดูกข้อต่อได้ ซึ่งจัดเป็นบทบาทสำคัญของกลูโคซามีนในเรื่องการทำงานของข้อ นอกจากนี้กลูโคซามีนยังมีผลยับยั้งการทำงานของสารอักเสบได้หลายชนิด จึงมีผลลดการอักเสบของข้อด้วย กลูโคซามีนที่มีจำหน่ายแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ตามการขึ้นทะเบียน คือ (1) ยาอันตราย และ (2) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งทั้งสองแบบมีความแตกต่างกันในขั้นตอนการยื่นขอขึ้นทะเบียน รวมถึงเอกสารที่จำเป็นในการขอขึ้นทะเบียน กล่าวคือ กลูโคซามีนที่ขึ้นทะเบียนเป็นยาอันตราย มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการรักษาโรคข้อเสื่อม ซึ่งจะต้องมีเอกสารยืนยันถึงการศึกษาทางการแพทย์ที่แสดงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสารดังกล่าว และการใช้ยาจะอยู่ภายใต้การสั่งใช้จากแพทย์เท่านั้น ส่วนกลูโคซามีนที่ขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงใช้รับประทาน นอกเหนือจากการรับประทานอาหารหลักตามปกติ และในการขอขึ้นทะเบียนไม่จำเป็นต้องแสดงการศึกษาทางการแพทย์ประกอบ สำหรับในประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุขได้อนุญาตให้มีกลูโคซามีนชนิดที่เป็นยาอันตรายเท่านั้นที่ได้รับการขึ้นทะเบียน และจำหน่ายในประเทศได้ ทั้งยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของกลูโคซามีนมีจำหน่ายในรูปแบบของสารประกอบเกลือหลายชนิด เช่น เกลือซัลเฟต (glucosamine sulfate), เกลือไฮโดรคลอไรด์ (glucosamine hydrochloride), เกลือคลอโรไฮเดรต (glucosamine chlorohydrate หรือ N-acetylglucosamine) ซึ่งทำให้ขนาดโมเลกุลและคุณสมบัติอื่นๆ ของกลูโคซามีนมีความแตกต่างกันไป เช่น ความคงตัวเมื่อทำเป็นผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ในผลิตภัณฑ์ของกลูโคซามีนซัลเฟตยังมีการเติมโซเดียม หรือโปแตสเซียมในสูตรตำรับ เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์มีความคงตัวเพิ่มขึ้น โดยกลูโคซามีนซัลเฟตเป็นกลูโคซามีนที่ขึ้นทะเบียนเป็นยาอันตรายและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ส่วนกลูโคซามีนในรูปแบบอื่นจะขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ด้านประสิทธิภาพของกลูโคซามีนต่อโรคข้อเสื่อม พบว่าการศึกษาทางการแพทย์ขนาดใหญ่ส่วนมากเป็นการศึกษาโดยใช้กลูโคซามีนซัลเฟต (glucosamine sulfate) ที่ขึ้นทะเบียนเป็นยาอันตราย ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการให้ผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมได้รับกลูโคซามีนซัลเฟตในขนาด 1,500 มิลลิกรัมต่อวัน เป็นเวลานาน 3 ปี ช่วยลดอาการปวด และช่วยลดการแคบของข้อได้เมื่อเปรียบเทียบกับการไม่ใช้ยา (หรือใช้ยาหลอก) แต่การใช้กลูโคซามีนซัลเฟตในระยะสั้น เช่น 3-6 เดือน พบว่าผลการศึกษามีทั้งสองแบบ คือ ให้ผลดีในการรักษา และไม่เห็นความแตกต่างในการรักษาเมื่อเปรียบเทียบกับการไม่ใช้ยา นอกจากนี้การศึกษาในผู้ป่วยข้อสะโพกเสื่อมก็ไม่แสดงประโยชน์เหนือกว่าการไม่ใช้ยาเช่นกัน สำหรับกลูโคซามีนในรูปแบบอื่นนั้น พบว่ามีการศึกษาทางการแพทย์บ้าง แต่เป็นเพียงการศึกษาขนาดเล็ก จำนวนผู้ป่วยที่ใช้ศึกษาน้อย เช่น การใช้กลูโคซามีนไฮโดรคลอไรด์ ซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม พบว่ากลูโคซามีนไฮโดรคลอไรด์ให้ประสิทธิภาพในการระงับปวดในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมได้ไม่แตกต่างจากกลูโคซามีนซัลเฟต จากข้อมูลการศึกษาทางการแพทย์ของกลูโคซามีนดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของกลูโคซามีนในโรคข้อเสื่อมนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น รูปแบบเกลือของกลูโคซามีน ตำแหน่งข้อที่เกิดการเสื่อม ขนาดยาที่ใช้ ระยะเวลาในการใช้ ซึ่งผู้บริโภค/ผู้ป่วยที่มีความประสงค์จะรับประทานกลูโคซามีน โดยเฉพาะในรูปแบบของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่สามารถหาซื้อได้เองจากร้านขายยาทั่วไป ควรศึกษาข้อมูลของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้เข้าใจ หรือปรึกษาแพทย์/เภสัชกรเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงประโยชน์ที่จะได้รับให้มากยิ่งขึ้น เพราะนอกจากประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้กลูโคซามีนแล้ว กลูโคซามีนในทุกรูปแบบยังมีข้อควรระวังและทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ได้ด้วย ดังนี้ - อาการไม่พึงประสงค์ที่พบได้บ่อยจากการรับประทานกลูโคซามีน คือ คลื่นไส้ ท้องเสีย แสบท้อง ปวดท้อง ท้องอืด นอกจากนี้ยังอาจพบอาการง่วงซึม ผื่นแพ้ผิวหนัง แพ้แสง ปากคอบวม (angioedema) หรือกระตุ้นให้เกิดการจับหืดได้ ควรระมัดระวังการแพ้ในผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้อาหารทะเล โดยเฉพาะกุ้ง ปู เพราะกลูโคซามีนที่มีจำหน่ายสังเคราะห์มาจากเปลือกของสัตว์ดังกล่าว ควรระมัดระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยเฉพาะถ้าไม่สามารถคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ตามเป้าหมายการรักษา เพราะมีรายงานในสัตว์ทดลองว่ากลูโคซามีนทำให้การหลั่งอินซูลินลดลงได้ ถึงแม้ว่าจะยังไม่พบรายงานดังกล่าวในคนก็ตาม
Last Update : 16:29:32 04/01/2018
VITAMIN B
วิตามิน บี ชนิดต่างๆ ซึ่งเป็นสารอาหารที่ทำหน้าที่ช่วยให้ระบบการทำงานต่างๆ ของร่างกายเป็นไปโดยปกติ ภาวะที่ร่างกายอาจต้องการวิตามิน บี มากขึ้นกว่าปกติ ได้แก่ ผู้ที่รับประทานอาหารเจเป็นประจำ สตรีมีครรภ์* คนชรา ผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย หรือพักฟื้นจากความเจ็บป่วย ใช้รักษาการขาดวิตามิน บี บำรุงร่างกาย และระบบประสาท วิตามินบี (Vitamin B) เป็นหนึ่งในวิตามินชนิดที่ละลายในน้ำได้ หรือที่เราเรียกกันว่า Vitamin B Complex แต่วิตามินบี ตัวนี้จะไม่สามารถเก็บไว้ในร่างกายของเราได้ โดยมันจะถูกขับออกทางปัสสาวะ แต่ก่อนมันจะถูกขับออกมันได้สร้างประโยชน์ให้เราอย่างมหาศาล โดยตัว Vitamin B Complex นั้นจะทำหน้าที่เปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตในร่างกายให้เป็นน้ำตาลกลูโคส ซึ่งร่างกายจะสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานไปใช้ได้ และช่วยในกระบวนการเมตาโบลิซึมของไขมันและโปรตีน รวมถึงการทำงานของระบบประสาท และกล้ามเนื้อในระบบทางเดินอาหาร เป็นกลุ่มของวิตามินที่มีความจำเป็นต่อเส้นประสาทและความสมบูรณ์ของอวัยวะต่างๆ โดยจะมีวิตามินบี 1, บี 2, บี 3,บี 5, บี 6 และบี 12 บางทีเรียกรวมกันว่า วิตามินบีรวม มีความสำคัญในการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา หรือทำให้ปฏิกิริยาต่างๆ ในร่างกายดำเนินไปได้ และคงจะเคยได้เห็นเคยได้ยินกันมาว่า วิตามินบีรวม หรือวิตามินบีคอมเพล็กซ์เนี่ย ส่วนมากคนวัยทำงานนอนดึกตื่นเช้ามักจะหาซื้อมาบำรุงร่างกายในรูปของอาหารเสริม เพราะเชื่อว่าในอาหารเสริมมีคุณค่าครบถ้วนกว่าวิตามินที่อยู่ในอาหารที่เรากินทุกมื้อ แต่จะจริงเท็จแค่ไหนก็ลองมาไขข้อข้องใจกันดูเลย !
Last Update : 15:58:00 03/01/2018
17. คลายเครียดด้วยใบขี้เหล็ก
17. คลายเครียดด้วยใบขี้เหล็ก จากสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน ทำให้คนเราเครียดกันมากขึ้นทุกที สภาวะความเครียดหรือวิตกกังวล นำมาสู่การนอนไม่หลับ ซึ่งมักเป็นของคู่กันจนแยกไม่ออก ดังนั้นคนที่ร่างกายทนสภาพความอ่อนเพลียและหงุดหงิดจากการนอนไม่หลับไม่ได้ บางคนหันมาพึ่งยากันมากขึ้นแต่ว่ายาแผนปัจจุบันที่เป็นกลุ่มยาคลายเครียดหรือช่วยให้นอนหลับนี้ ก็เป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ซึ่งตามกฎหมายแล้วร้านขายยาจะขายไม่ได้ ยกเว้นแต่มีใบสั่งแพทย์เท่านั้น ดังนั้นถ้ามีทางเลือกใหม่ คือได้ยาจากธรรมชาติพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์เป็นยาคลายเครียด และช่วยให้นอนหลับมาใช้ทดแทนการบริโภคยาแผนปัจจุบันซึ่งต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ใบขี้เหล็ก เป็นสมุนไพรไทยที่เป็นที่รู้จักและใช้มานานแล้วในรูปของอาหารซึ่งเราเอามาทำเป็นแกงขี้เหล็กนั่นเอง มีสรรพคุณช่วยในการระบาย ขับถ่ายง่าย ไม่มีของเสียตกค้าง ช่วยเจริญอาหาร สารเคมีที่มีอยู่ในขี้เหล็กมีชื่อว่า แอนไฮโดรบาราคอล ( Anhydrobarakol ) มีสรรพคุณช่วยคลายเครียด และยังมีฤทธิ์เป็นยานอนหลับอย่างอ่อนๆ อีกด้วย ปัจจุบันได้มีการวิจัยและพัฒนาผลิตเป็นยาเม็ดสำเร็จรูปวางจำหน่าย และด้วยความที่เป็นพืชสมุนไพรการรับประทานมากและบ่อยๆจึงไม่มีอาการเป็นพิษนอกจากจะช่วยให้ขับถ่ายได้ดีในตอนเช้า ซึ่งก็เป็นข้อดีเพราะคนเราต้องขับถ่ายเป็นประจำอยู่แล้ว ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพของขาวลออเภสัช ยาเม็ดใบขี้เหล็ก ตราดอกว่าน สรรพคุณ : ช่วยให้นอนหลับ ขนาดรับประทาน : รับประทานครั้งละ 1-4 เม็ด ก่อนนอน จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ยาเม็ดใบขี้เหล็กของขาวละออเภสัช ผ่านการวิจัยและพัฒนา ผลิตจากขบวนการที่ได้มาตรฐาน โดยใช้วิธีผลิตอิงตามภูมิปัญญาไทยที่ใช้ติดต่อกันมานาน จนพบว่ามีความปลอดภัย สามารถรับประทานก่อนนอนเป็นประจำได้ทุกวันโดยไม่มีผลข้างเคียง และได้รับอนุมัติทะเบียนตำรับยาโดยถูกต้องจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
Last Update : 19:21:21 10/12/2017
16. จุดเด่นยาแก้ปวดเมื่อยเถาวัลย์เปรียง
16. จุดเด่นยาแก้ปวดเมื่อยเถาวัลย์เปรียง เถาวัลย์เปรียงเป็นสมุนไพรที่มีการใช้อย่างแพร่หลาย สรรพคุณเด่นตามความรู้ของหมอยาพื้นบ้านคือ แก้กษัย รักษาปัสสาวะกะปริบกะปรอย แก้ปวดเมื่อย แก้เส้นเอ็นตึง และยังเป็นยาบำรุงสุขภาพคือเป็นทั้งยารักษาโรคและยาต้มบำรุงสุขภาพ ปัจจุบันเถาวัลย์เปรียง เป็นสมุนไพรที่ขายดีเป็นอันดับต้นๆ ในตำรับยาไทยระบุว่า รากเถาวัลย์เปรียง มีรสเฝื่อน แก้เส้นและกษัย แก้เส้นเอ็นขอด ใช้เถากินขับปัสสาวะ แก้บิด แก้ไอ แก้หวัด แก้ปวดเมื่อย เถาวัลย์เปรียงจะถูกนำไปเข้าในตำรับยาแก้เส้น แก้กษัย แก้ปวดเมื่อย แก้เจ็บตามเส้น เจ็บตามกระดูก บำรุงโลหิต บำรุงธาตุ ใช้ขับน้ำคาวปลา หลังคลอดบุตร ชำระล้างโลหิตเน่าเสีย แก้ท้องผูก ท้องเสีย แก้มุตกิดระดูขาว ขับปัสสาวะ และยังมีฤทธิ์ลดการอักเสบ ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันอีกด้วย อาจใช้เป็นอาหารเสริมสุขภาพของผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ป่วยเอดส์เป็นต้น ผลิคภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพของขาวลออเภสัช ยาเถาวัลย์เปรียง ชนิดเม็ด ตราดอกว่าน สรรพคุณ : บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย ขนาดรับประทาน : ผู้ใหญ่ครั้งละ 4 เม็ด วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ เป็นยาแก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกายและกล้ามเนื้อที่ผลิตจากสมุนไพรล้วนๆ เช่นเถาวัลย์เปรียง เถาเอ็นอ่อน โคคลาน ที่มีคุณสมบัติบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้ดีได้ผลไม่ด้อยกว่ายาแผนปัจจุบันจึงไม่จำเป็นต้องใช้ยาแผนปัจจุบันที่มีส่วนประกอบของ Stearoids เช่น Prednisolone , Dexamethasone หรือกลุ่มเอนเสด ที่มักจะก่อให้เกิดปัญหาแผลในกระเพาะอาหารตามมา ยาแก้ปวดเมื่อยเถาวัลย์เปรียงของขาวละออจึงเป็นทางเลือกที่ดีของการบรรเทาอาการปวดเมื่อย โดยไม่ต้องเสี่ยงกับปัญหาแผลในกระเพาะอาหาร
Last Update : 14:09:56 08/12/2017
15. ดักไขมันลดหุ่นด้วยไคโตซาน
15. ดักไขมันลดหุ่นด้วยไคโตซาน ไคโตซาน เป็น ไบโอโพลิเมอร์ธรรมชาติอย่างหนึ่ง ได้จากเส้นใยที่เรียกว่า ?ไคติน?ซึงจะมีในเปลือก ปู กุ้ง และแกนในของปลาหมึก เป็นสารธรรมชาติที่มีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัว ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ และมีความปลอดภัยในการนำมาใช้กับมนุษย์ ไม่เกิดการแพ้ ไม่ไวไฟ และไม่เป็นพิษ ( non ? phyto toxic ) ไม่เกิดผลเสียและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมต่อพืช นอกจากนี้ยังส่งเสริมการเพิ่มปริมาณของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ คุณสมบัติของไคโตซาน คือ ใช้ในการลดโคเลสเตอรอล ลดความดันโลหิต ฟื้นฟูสภาพผิวหนัง ป้องกันเชื้อแบคทีเรีย ไคโตซานเป็นตัวอย่าง ที่ชาญฉลาดของการจัดการกับกากของเสียจากอุตสาหกรรมอาหาร ที่ใช้กุ้ง ปู ปลาหมึก จากกระบวนการ Hydrolyse ไคโตซานถูกนำไปใช้ประโยชน์หลายๆอย่างได้ อย่างน่าทึ่งในแทบทุกวงการ ทั้งการแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม ส่วนประโยชน์ของไคติน-ไคโตซาน ในด้านความสวยความงามคือ สามารถลดความอ้วนได้ดีสุดยอดอย่างที่เราไม่อยากจะเชื่อ เมื่อไคตินนั้นได้กลายเป็นไคโตซานแล้ว ประจุบวกอันมหาสาลของไคโตซานจะเป็นที่ดึงดูดใจมากของเหล่ากรดไขมันอิสระ และโคเลสเตอรอลที่มีประจุลบ ดังนั้นเจ้าตัวต้นเหตุของความอ้วนทั้ง 2 ตัว ก็จะเกาะติดแจกับไคโตซาน และระบบย่อยอาหารของคนไม่สามารถย่อยไคติน-ไคโตซานได้ทั้งหมดจึงขับออกมาพร้อมกับอุจจาระโดยที่มีโคเลสเตอรอลและไขมันส่วนเกินตามออกมาด้วย ด้วยคุณสมบัติดักจับไขมันที่ดีกว่าใยพืชถึง 80 เท่าของไคโตซานขาวลออเภสัชจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ไคโตซานชนิดแคปซูลเพื่อใช้ในการควบคุมน้ำหนัก ดักจับไขมันส่วนเกินได้ดี เพื่อประโยชน์ทางสุขภาพของคุณ กุ้ง ปู ปลาหมึก ของไทย ไม่เพียงแต่มีรสชาติดี เป็นที่ต้องการของทั่วโลก เปลือกกุ้ง กระดองปู และแกนในของปลาหมึก ก็เป็นวัตถุดิบตั้งต้นที่ดีของไคโตซานคุณภาพเช่นกัน ไคโตซาน เป็นอนุพันธ์เดียวกันกับ Glucosamine ซึ่งเป็นที่นิยมรักษาอาการปวดข้อ ปวดเข่า ในบางประเทศ ให้นักกีฬาที่ต้องใช้พลังของข้อและกระดูก เช่นนักกายกรรม บาสเก็ตบอล ทานไคโตซานเป็นอาหารเสริมเชื่อว่าจะเสริมกระดูกอ่อนได้ ป้องกันการบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมและแข่งขัน ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพของขาวลออเภสัช ไคโตซาน แคปซูล เครื่องหมายการค้า คัมเมอรี่ สรรพคุณ : ควบคุมน้ำหนัก ดักจับไขมันส่วนเกิน ขนาดรับประทาน : ครั้งละ 2-3 แคปซูล ก่อนอาหาร ดื่มน้ำตาม 1-2 แก้ว จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ เป็นไคโตซานที่มีคุณภาพสูง ผ่านกระบวนการผลิตที่ถูกต้องตามหลักมาตรฐาน GMP และ ISO 9001:2000
Last Update : 13:01:17 08/12/2017
สเปย์ไล่ สัตว์ต่างๆ
Brand : B & K Natrural บ้านเกษตร ปลอดสารพิษ
Model : 450 c.c., 250 c.c.
ไล่ศัตรูพืช คุณสมบัติและประโยชน์ Insect-Free เป็นสารจากสมุนไพรธรรมชาติหลายชนิด ผลส้มกับน้ำส้ม ควันไม้ สำหรับไล่เพลี้ย แมลงศัตรูพืช และหนอน ในสวน วิธีใช้ : เมื่อมีศัตรูพืชดังกล่าว ฉีด Insect-Free ที่ใบพืชในตอนเย็น ทุก 3-4 วัน เมื่อไม่มีแมลงที่พืช ฉีดทุก -14 วัน เพื่อป้องกันแมลง ไล่ยุง-แมลง คุณสมบัติและประโชน์ Mosquito & Insect-Free เป็นสารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติหลายชนิด ผสมกัน สำหรับ ไล่ ยุง มด แมลงสาย แมลงหวี่ แมงมุม แมงป่อง จิ้งกือ ตะขาบ งูตัวเล็ก วิธีใช้ : - ฉีด Mosquito & Insect-Free บริเวณรั้วบ้าน สนามหญ้ารอบๆ บ้าน ถังขยะ หรือบริเวณที่พบสัตว์ดังกล่าว - ฉีดที่พื้นบริเวณรอบๆ กำแพงบ้านด้านนอก - ควรฉีด 2-3 ติดต่อกัน จากนั้นฉีดทุกสัปดาห์ หรือเมื่อเห็นแมลงนั้นไม่ กลับมา - ควรใช้ภายนอกบ้านเนื่องจากกลิ่นค่อนข้างแรง ไล่จิ้งจก ตุ๊กแก / Gecko-Free คุณสมบัติและปรโยชน์ : Gecko-Free เป็นสารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติหลายชนิดผสมกันสำหรับไล่จิ้งจก โดย Gecko-Free จะมีผลต่อระบบการดมกลิ่นหาอาหารของจิ้งจก ทำให้จิ้งจกหาอาหารไม่เจอในบริเวณที่ฉีด Gecko-Free จึงทำให้จิ้งจกไปหาอาหารที่อื่นแทน นอกจากนั้นสารสกัด Gecko-Free ยังสามารถไล่แมลงเล่นไฟได้อีกด้วย วิธีใช้ : - ฉีด Gecko-Free ที่ตัวจิ้งจก หรือในบริเวณที่มีจิ้งจก เช่น เพดาน กำแพง ผนังบ้าน ควรฉีดทุกวัน เป็นเวลา 5-7 วัน หรือเมื่อจิ้งจกหนีไปแล้ว จากนั้นฉีดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือเมื่อเห็นจิ้งจก ไล่หนู คุณสมบัติและประโยชน์ : Mouse-Away เป็นสารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติหลายชนิดผสมกันสำหรับไล่และป้องกันหนู ไม่ให้อยู่ บริเวณที่ฉีดผลิตภัณฑ์ Mouse-Away โดย Mouse-Away จะมีผลต่อการดมกลิ่นของหนู ทำให้หนูไปอยู่ที่อื่น วิธีใช้ : - ฉีด Mouse-Away บริเวณที่หนูเดินผ่านทุก 2- 3 วัน หรือเท Mouse-Away ให้ถึงระดับของสำลีที่ใส่ในถ้วย แล้ววางไว้บริเวณนั้น - เมื่อน้ำยาลดลง ให้เติม Mouse-Away ให้ถึงระดับเดิม
Last Update : 16:36:07 23/09/2018
DOCTOR WOUND DRESSING N3
Brand : DOCTOR WOUND DRESSING N3
DOCTOR WOUND DRESSING N3 พลาสเตอร์ปิดแผล พร้อมแผ่นดูดซับ ไม่ติดแผล ขนาด 6x10 ซ.ม.
Last Update : 17:01:13 14/09/2018
Bright DD Cream
Brand : Bright DD Cream
Bright DD Cream บางเบากว่าครีมกันแดดทั่วไป แต่ให้การบำรุงขั้นสูง ผสานคุณค่าจาก White coaco, Mulberry, Licorice ปรับผิวสว่างกระจ่างใสทันทีที่ทา ไม่วอก ไม่ลอย กันน้ำกันเหงื่อ
Last Update : 16:29:47 14/09/2018
เบญจมรกต ขนาด 75 มล.
Brand : เบญจมรกต ขนาด 75 มล.
บรรเทาอาการปวดเมื่อย วิงเวียน ศีรษะ
Last Update : 16:28:49 14/09/2018
Truly Hill Black Coffee
Brand : Truly Hill Black Coffee
Truly Hill Black Coffee ทำจากกาแฟสดคั่ว บดละเอียด ในรูปแบบซองสำเร็จรูป สามารถ ใส่น้ำชงดื่มได้ทันที เพื่อความสะดวกของทุกท่าน เหมาะสำหรับพกติดตัวไปต่างจังหวัดหรือ ชงดื่ม ตอนเช้าทุกวันที่บ้านเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ดื่มกาแฟวันละไม่เกิน 2 แก้ว ขนาด 1 กล่อง 10 ซอง ราคา 120 บาท
Last Update : 15:13:19 14/09/2018

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
121
Total View
334998

Products list by Category (Total 293 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
สเปย์ไล่ สัตว์ต่างๆ
Brand name:B & K Natrural บ้านเกษตร ปลอดสารพิษ
Model:450 c.c., 250 c.c.
ไล่ศัตรูพืช คุณสมบัติและประโยชน์ Insect-Free เป็นสารจากสมุนไพรธรรมชาติหลายชนิด ผลส้มกับน้ำส้ม ควันไม้ สำหรับไล่เพลี้ย แมลงศัตรูพืช และหนอน ในสวน วิธีใช้ : เมื่อมีศัตรูพืชดังกล่าว ฉีด Insect-Free ที่ใบพืชในตอนเย็น ทุก 3-4 วัน เมื่อไม่มีแมลงที่พืช ฉีดทุก -14 วัน เพื่อป้องกันแมลง ไล่ยุง-แมลง คุณสมบัติและประโชน์ Mosquito & Insect-Free เป็นสารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติหลายชนิด ผสมกัน สำหรับ ไล่ ยุง มด แมลงสาย แมลงหวี่ แมงมุม แมงป่อง จิ้งกือ ตะขาบ งูตัวเล็ก วิธีใช้ : - ฉีด Mosquito & Insect-Free บริเวณรั้วบ้าน สนามหญ้ารอบๆ บ้าน ถังขยะ หรือบริเวณที่พบสัตว์ดังกล่าว - ฉีดที่พื้นบริเวณรอบๆ กำแพงบ้านด้านนอก - ควรฉีด 2-3 ติดต่อกัน จากนั้นฉีดทุกสัปดาห์ หรือเมื่อเห็นแมลงนั้นไม่ กลับมา - ควรใช้ภายนอกบ้านเนื่องจากกลิ่นค่อนข้างแรง ไล่จิ้งจก ตุ๊กแก / Gecko-Free คุณสมบัติและปรโยชน์ : Gecko-Free เป็นสารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติหลายชนิดผสมกันสำหรับไล่จิ้งจก โดย Gecko-Free จะมีผลต่อระบบการดมกลิ่นหาอาหารของจิ้งจก ทำให้จิ้งจกหาอาหารไม่เจอในบริเวณที่ฉีด Gecko-Free จึงทำให้จิ้งจกไปหาอาหารที่อื่นแทน นอกจากนั้นสารสกัด Gecko-Free ยังสามารถไล่แมลงเล่นไฟได้อีกด้วย วิธีใช้ : - ฉีด Gecko-Free ที่ตัวจิ้งจก หรือในบริเวณที่มีจิ้งจก เช่น เพดาน กำแพง ผนังบ้าน ควรฉีดทุกวัน เป็นเวลา 5-7 วัน หรือเมื่อจิ้งจกหนีไปแล้ว จากนั้นฉีดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือเมื่อเห็นจิ้งจก ไล่หนู คุณสมบัติและประโยชน์ : Mouse-Away เป็นสารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติหลายชนิดผสมกันสำหรับไล่และป้องกันหนู ไม่ให้อยู่ บริเวณที่ฉีดผลิตภัณฑ์ Mouse-Away โดย Mouse-Away จะมีผลต่อการดมกลิ่นของหนู ทำให้หนูไปอยู่ที่อื่น วิธีใช้ : - ฉีด Mouse-Away บริเวณที่หนูเดินผ่านทุก 2- 3 วัน หรือเท Mouse-Away ให้ถึงระดับของสำลีที่ใส่ในถ้วย แล้ววางไว้บริเวณนั้น - เมื่อน้ำยาลดลง ให้เติม Mouse-Away ให้ถึงระดับเดิม
Last Update : 23/09/2561 16:36:07
DOCTOR WOUND DRESSING N3
Brand name:DOCTOR WOUND DRESSING N3
DOCTOR WOUND DRESSING N3 พลาสเตอร์ปิดแผล พร้อมแผ่นดูดซับ ไม่ติดแผล ขนาด 6x10 ซ.ม.
Last Update : 14/09/2561 17:01:13
Bright DD Cream
Brand name:Bright DD Cream
Bright DD Cream บางเบากว่าครีมกันแดดทั่วไป แต่ให้การบำรุงขั้นสูง ผสานคุณค่าจาก White coaco, Mulberry, Licorice ปรับผิวสว่างกระจ่างใสทันทีที่ทา ไม่วอก ไม่ลอย กันน้ำกันเหงื่อ
Last Update : 14/09/2561 16:29:47
เบญจมรกต ขนาด 75 มล.
Brand name:เบญจมรกต ขนาด 75 มล.
บรรเทาอาการปวดเมื่อย วิงเวียน ศีรษะ
Last Update : 14/09/2561 16:28:49
Truly Hill Black Coffee
Brand name:Truly Hill Black Coffee
Truly Hill Black Coffee ทำจากกาแฟสดคั่ว บดละเอียด ในรูปแบบซองสำเร็จรูป สามารถ ใส่น้ำชงดื่มได้ทันที เพื่อความสะดวกของทุกท่าน เหมาะสำหรับพกติดตัวไปต่างจังหวัดหรือ ชงดื่ม ตอนเช้าทุกวันที่บ้านเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ดื่มกาแฟวันละไม่เกิน 2 แก้ว ขนาด 1 กล่อง 10 ซอง ราคา 120 บาท
Last Update : 14/09/2561 15:13:19
Winter Vine
Brand name:Winter Vine
สารสกัดสมุนไพรในลูกประคบ : ไพล เถาวัลย์เปรียง เถาเอ็นอ่อน ว่านม้า ตะไคร้ ข่า ว่านนางคำ เถาโคคลาน ผิวมะกรูด ผักเสี้ยนผี ขมิ้นอ้อย ฯลฯ โดยครีมนี้ ?ได้ถูกผลิตใน โรงงานยาที่ได้ผ่านมาตรฐาน GMP? สรรพคุณ: บรรเทาอาการ ปวด เมื่อย อักเสบ ของร่างกาย กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น ไขข้อ กระดูก และแผ่นรองช้ำบริเวณส้นเท้า วิธีใช้ ทา ถู นวดครีม ตามส่วนต่างๆของร่างกาย เช่น ขมับ ต้นคอ หลัง บ่า ไหล่ แขน ขา แผ่นรองช้ำบริเวณส้นเท้า และข้อพับต่างๆ ช่วยให้รู้สึก ผ่อนคลาย เบาสบาย ไม่เหนียวเหนอะหนะ และ สามารถ ใช้ได้บ่อยตามต้องการ
Last Update : 14/09/2561 11:19:17
ยาสีฟัน กานพลู
Brand name:ยาสีฟัน กานพลู
กานพลูยาสีฟันสูตรสมุนไพรสกัด ด้วยส่วนผสมสมุนไพรที่ได้จากธรรมชาติ และกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัยสามารถคงคุณค่า สมุนไพรไว้ได้อย่างครบถ้วน สารสกัดสมุนไพรให้ความสะอาดได้ทั่วทั้งปาก เหงือกกระชับ ฟันแข็งแรง ช่วยลดอาการเสียวฟัน และกลิ่นปากได้ผล ปากหอม เย็น สดชื่น มั่นใจได้ตลอดวัน ช่วยขจัดคราบนิโคติน และทาร์ บนผิวฟันเนื่องจากการสูบบุหรี่ ช่วยขจัดคราบหินปูน ชา กาแฟ บุหรี่ วิธีใช้ บีบยาสีฟันยาว 1 ใน 10 ของขนแปรง ควรแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ส่วนประกอบสำคัญ สารสกัดใบฝรั่ง เปปเปอร์มินท์ กานพลู ว่านหางจระเข้ พิมเสน และการบูร
Last Update : 13/09/2561 08:48:40
Chela Coco น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น
Brand name:Chela Coco น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น
Chela Coco น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นจากธรรมชาติ 100% มีวิตามินอีสูง มีกรดลอริก เหมาะสำหรับทาบำรุงผิวพรรณและเส้นผม นอกจากนี้Chela Coco น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น น้ำมันมะพร้าวยังสามารถใช้รับประทานเพื่อลดความอ้วน เร่งกระบวนการเผาผลาญของร่างกาย เพราะไปกระตุ้นการทำงานของต่อมไทรอยด์ ไม่ทำให้อยากอาหารเมื่อทานเข้าไป และเพิ่มปริมาณไขมันดี หรือที่เรียกว่า HDL ได้
Last Update : 13/09/2561 08:28:51
เบญจ ออยล์ ชนิดแคปซูล
Brand name:เบญจ ออยล์ ชนิดแคปซูล
ส่วนประกอบสำคัญ ต่อ 1 แคปซูล 1.น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 190 มิลลิกรัม 2.น้ำมันงาม่อน 140 มิลลิกรัม 3.น้ำมันปลา 70 มิลลิกรัม 4.น้ำมันรำข้าว 50 มิลลิกรัม 5.น้ำมันกระเทียม 50 มิลลิกรัม
Last Update : 05/09/2561 09:29:14
SkinFrink Anti Melasma Spot Cream 20g.
Brand name:SkinFrink Anti Melasma Spot Cream 20g.
สกินฟริ้งค์ แอนตี้ เมลาสม่า สปอต ครีม ครีมเข้มข้นอันประกอบด้วยสารสกัดจาก Caviar Lime ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นแหล่งสำคัญของ AHAs จากธรรมชาติ, Retinol , Arbutin และ Nanowhite ผสมผสานกับเทคโนโลยี Liquid Crystal ช่วยนำพา สารสำคัญลงสู่ผิวอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยปรับสภาพผิวที่มีปัญหา ฝ้าและจุดด่างดำโดยเฉพาะ ให้แลดูจางลง และยังมี Liposome Ceramide ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นและความแข็งแรงให้กับผิว ทำให้ผิวพรรณแลดูอ่อนเยาว์ สดใส ? Caviar Lime Extract : สารสกัดจากมะนาวคาร์เวียร์ นำเข้าจากประเทศออสเตรเลีย ช่วยผลัดผิวอย่างอ่อนโยนโดยไม่ทำให้ผิวบางและไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองกับผิว ? Retinol : อนุพันธ์วิตามินเอ ที่อยู่ในรูป Encapsulation ช่วยทำให้ผิวกระจ่างใส และลดเลือนริ้วรอย ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง ? Arbutin : สารสกัดจากผล Bearberry ช่วยให้ฝ้า/จุดด่างดำแลดูจางลง ? Nanowhite : เทคโนโลยี Liposome ประกอบด้วย วิตามินซีเสถียรภาพสูง , กลูต้าไธโอน และอาร์บูติน ซึ่งทำให้สารสำคัญ สามารถซึมลงสู่ผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ? Ceramide : เป็นส่วนประกอบหลักในผิว ช่วยทำให้ผิวแข็งแรง มีความชุ่มชื้น มีสุขภาพดี
Last Update : 04/09/2561 16:33:51
SkinFrink WhiteUp Cream 12 g.
Brand name:SkinFrink WhiteUp Cream 12 g.
? สารสกัดจากดอกไม้และพืช 7 ชนิด จากเทือกเขาแอลป์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ประกอบไปด้วย Mallow, Peppermint, Cowslip, Alchemilla, Speedwell, Lemon Balm และ Yarrow ? สำหรับผู้มีปัญหาผิวหน้าหมองคล้ำ สีผิวไม่สม่ำเสมอ ? เป็นสาร Anti-oxidation และทำให้ผิวแลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติ
Last Update : 04/09/2561 16:19:54
Wuttisak Skin Frink Triple Acne Gel 10 g
Brand name:Wuttisak Skin Frink Triple Acne Gel 10 g
Wuttisak Skin Frink Triple Acne Gel 10 g ? เจลแต้มสิว ลดสิวอักเสบ สิวอุดตัน ? ลดเลือนรอยดำจากสิว ? อุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติหลายชนิด ที่เป็นแอนตี้ แบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของสิวและดูแลการอักเสบจากสิว
Last Update : 04/09/2561 15:32:58
IMMOR น้ำมันถั่วดาวอินคา
Brand name:IMMOR น้ำมันถั่วดาวอินคา
น้ำมันถั่วดาวอินคา ราชาแห่งธรรมชาติบำบัด จากงานวิจัยหลายๆสถาบันระบุชัดว่าน้ำมันถั่วดาวอินคามีโอเมก้า 3, 6 และ 9 สูงมาก สามารถช่วยลดเบาหวาน ลดความดัน ลดคอเรสเตอรอล ลดไตรกลีเซอไรด์ ลดไขมันในเลือด ลดอาการข้ออักเสบ ข้อเสื่อม โรคกระดูกพรุน ต้านการอักเสบ ไมเกรน บำรุงสายตา ลดความเสี่ยงโรคหัวใจ ความเสี่ยงในการเกิดมะเร็ง ไมเกรน สตรีวัยทอง ความเสี่ยงโรคตีบตัน อัลไซเมอร์ การเลือกรับประทานน้ำมันถั่วดาวอินคา ควรเลือกที่มีกรรมวิธีการผลิตโดยวิธีการสกัดเย็น บรรจุในภาชนะหรือแคปซูลที่สะอาดได้มาตรฐาน หากบรรจุในแผงก็จะยิ่งมั่นใจในความสะอาด ปลอดภัย ทั้งการผลิตและการจัดเก็บหลังจากเปิดรับประทานครั้งแรก น้ำมันถั่วดาวอินคาสกัดเย็นบรรจุแคปซูล ตรา IMMOR ผลิตได้มาตรฐานสะอาด ปลอดภัย บรรจุในแผงอย่างดี
Last Update : 29/08/2561 10:13:39
TRULLY HILL
Brand name:TRULLY HILL
กาแฟร้อนสักแก้ว นี่เลย กาแฟ สด 3in1 จาก อมก๋อย Truly Hill coffee ด้วยส่วนผสมจากถั่ว 3ชนิด เพื่อใช้แทนครีมเทียม และแคลอรี่ต่ำเพราะใช้สารสกัดจากหญ้าหวานแทนน้ำตาล
Last Update : 29/08/2561 08:57:01
K-cenla
Brand name:K-cenla
Cetella asiatica extract 200 mg ใบบัวบกสกัด เค-เซนล่า ช่วยแก้ร้อนใน ช้ำใน ต่อต้านอนุมูลอิสระ เพิ่มการไหลเวียนหลอดเลือด รักษาแผลฟกช้ำ ลดเส้นเลือดขอด ใบบัวบก ป้องกันโรคความจำเสื่อม ดูแลสายตา เหมาะกับผู้มีความดันโลหิตสูง เหมาะกับผู้ต้องการดูแลสุขภาพชะลอความเสื่อมเซลล์ เหมาะกับผู้ที่มีความเครียดทำให้ผ่อนคลาย เหมาะกับผู้ต้องการดูแลแผลให้สมานตัวเร็ว ป้องกันแบคทีเรีย ไวรัสและการติดเชื้อต่างๆรวมถึงคุณสมบัติของการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ และกระตุ้นการไหลเวียนเลือดในร่างกาย ประโยชน์ Khaolaor K-cenla ใบบัวบก - ลดความเสี่ยงต่อโรคความจำเสื่อม เพิ่มประสิทธิความความทรงจำ - มีวิตามินเอสูง ช่วยบำรุงสายตา - ช่วยลดความเครียด และช่วยผ่อนคลายได้ - ลดความดันโลหิต - ลดความเสื่อมของเซลล์ - ช่วยเร่งการสร้างคอลลาเจน ทำให้แผลสมานตัวได้เร็ว และรักษาความผิดปกติทางผิวหนัง และกล้ามเนื้อโดยทีมีอาการฟกซ้ำ ขนาดรับประทาน รับประทานครั้งละ 1 เม็ด หลังอาหารเช้า
Last Update : 25/07/2561 09:27:19
Alicia 5000
Brand name:Alicia 5000
Alicia 5000 mcg กระเทียมสกัดชนิดเม็ด อลิเซีย 5000 บรรจุ 60 เม็ด เลขที่อย.11-1-08831-1-0035 ขนาดรับประทาน Khaolaor Alicia 5000 mcg รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด วันละ 1 ครั้ง เช้าหรือเย็น อัลลิซิน คือ สารออกฤทธิ์หลักทางชีวภาพของกระเทียม สามารถช่วยลดปริมาณไขมัน ลดความข้นของเลือด ลดความดันโลหิตสูง ต่อต้านมะเร็งและอนุมูลอิสระ ตลอดจนช่วยต้านการเจริญเติบโตของจุลชีพอื่นๆ Khaolaor Alicia อัลลิซินสูง 5,000 ไมโครกรัมเทียมเท่า 1.5% T.A.P. เป็นเม็ดเคลือบฟิลม์ ไม่ละลายในกระเพาะอาหาร แต่ละลายในลำไส้เล็กซึ่งดูดซึมสารอัลลิซินได้ดี ไม่มีกลิ่นกระเทียม หลังรับประทาน ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล และน้ำตาลในเลือด ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แก่ร่างกาย Alicia 1 แคปซูลประกอบด้วย กระเทียมสกัด 333 มก. ห้สารออกฤทธิ์ - อัลลิซินสูง 5,000 ไมโครกรัมเทียมเท่า 1.5% T.A.P ป็นเม็ดเคลือบฟิลม์ ไม่ละลายในกระเพาะอาหาร แต่ละลายในลำไส้เล็ก
Last Update : 25/07/2561 09:22:02
BILOBA Plus B
Brand name:BILOBA Plus B
บำรุงสมอง ความจำดี ต้านสมาธิสั้น ชะลอและป้องกันสมองเสื่อม ปลอดโปร่ง ลดไมเกรน เม็ดเดียวจบ ครบใน 1 วัน Khaolaor บิโลบา พลัส บี ฉลาดฉับไว สมองใส ห่างไกลสมองเสื่อม ใบแป๊ะก๊วยสกัด ผสมวิตามินบีรวม โดย ขาวละออ Biloba Plus B Ginko biloba leaf extract Plus Multi vitamin B สมองสดใส ฉับไว ห่างไกลสมองเสื่อม ขนาดการทาน เพียงวันล่ะ 1 เม็ด หลังอาหารเช้า ส่วนผสมที่ลงตัว คัดสรรค เจาะจงเฉพาะ สารสกัดจากใบแป๊ะก๊วย วิตตามินบี1 บี6 และ บี12
Last Update : 25/07/2561 09:13:02
สตาเมเนีย
Brand name:สตาเมเนีย
ในแต่ละแคปซูล หนัก 450 มก. ประกอบด้วย : - โสม 150 มก. - รากปลาไหลเผือกสกัด 40 มก. (เทียบเท่ารากปลาไหลเผือก 600 มก.) - ใบแป๊ะก๊วยสกัด 30 มก. (เทียบเท่าใบแป๊ะก๊วย 1,500 มก.) และตัวยาชนิดอื่นๆ ขนาดรับประทาน : ครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 1 ครั้ง หลังอาหาร ขนาดบรรจุ : 60 แคปซูล/กล่อง ประโยชน์ของสมุนไพร: ช่วยให้กระปรี้กระเปร่า, สมองปลอดโปร่ง, สุขภาพแข็งแรง ดังวัยหนุ่มสาว, กล้ามเนื้อผ่อนคลาย, เหมาะสำหรับเพศชาย
Last Update : 25/07/2561 08:58:14
ยาน้ำแก้ไอ เอี๊ยะปอห่อ
Brand name:ยาน้ำแก้ไอ เอี๊ยะปอห่อ
บรรเทาอาหารไอ ขับเสมหะ ทำให้ชุ่มคอ ใช้ได้ดีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เป็นยาแผนโบราณ ส่วนประกอบใน 1,000 ซีซี : ? เฮี๊ยะปอห่อ 300 กรัม ? มะขามป้อม 120 กรัม ? ชะเอมเทศ 120 กรัม ? ส้มป่อย 120 กรัม ? สมอเทศ 120 กรัม ? สมอไทย 120 กรัม ? ว่านน้ำ 120 กรัม ? เทียนคำ 120 กรัม ? รากส้มกุ้ง 120 กรัม ? กานพลู 60 กรัม ? ผิวส้ม 60 กรัม ? ลูกบ๋วย 60 กรัม ? และตัวยาสำคัญอื่นๆ สรรพคุณ บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ ทำให้ชุ่มคอ ใช้ได้ดีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ วิธีใช้ วันละ 3 เวลาหลังอาหาร หรือจิบบ่อยๆเวลาไอ เขย่าขวดก่อนรับประทาน ผู้ใหญ่ครั้งละ 1 ช้อนโต๊ะ เด็กครั้งละ 1-2 ช้อนชา เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบครั้งละ 1/2 ช้อนชา
Last Update : 18/07/2561 15:13:43
ยาน้ำสมุนไพรว่านชักมดลูก ตราซีแอนด์แอล
Brand name:ยาน้ำสมุนไพรว่านชักมดลูก ตราซีแอนด์แอล
ยาน้ำสมุนไพรว่านชักมดลูก ตราซีแอนด์แอล สรรพคุณ: ใช้บำรุงร่างกายทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น แก้ประจำเดือนมาไม่ปกติ ผิวพรรณชุ่มชื้น มีน้ำมีนวลและมีเลือดฝาด ช่วยกระชับช่องคลอดภายในของสตรี ช่วยรักษาอาการปวดหน่วงเสียวมดลูกเจ็บท้องน้อยได้ดีให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายลดอาการมือ-เท้าเย็น หนาวในอก
Last Update : 18/07/2561 09:05:00

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by BTO WORLD Co.,LTD
Tel. 0-2580-8880  Fax. 0-2588-3348  Website. www.btopharmacy.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login