ปวดข้อ
โรคข้อเสื่อมเป็นโรคที่พบว่ามีการสึกกร่อนของกระดูกอ่อน เนื่องจากมีปริมาณของโปรตีโอไกลแคน (proteoglycans) ลดลง ทำให้ความสามารถในการรองรับการเคลื่อนไหวของกระดูกข้อต่อลดลง เกิดอาการปวดขึ้นเมื่อมีการลงน้ำหนัก หรือมีกิจกรรมบนข้อนั้นๆ จากการเปลี่ยนแปลงของกระดูกอ่อนที่พบในผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมดังกล่าวนี้ จึงทำให้เกิดแนวคิดในการนำเอากลูโคซามีนซึ่งเป็นสารตั้งต้นของการสร้างโปรตีโอไกลแคนที่เป็นองค์ประกอบในกระดูกอ่อนมาใช้เพื่อรักษาหรือชะลอการเสื่อมของข้อในโรคข้อเสื่อม กลูโคซามีน (glucosamine) เป็นสารประกอบประเภทน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว (monosaccharide) ที่ปกติถูกสร้าง และพบในร่างกายของทุกคนอยู่แล้ว กลูโคซามีนจะถูกนำไปใช้เป็นสารตั้งต้นในการสร้างสารขนาดโมเลกุลใหญ่ เช่น โปรตีโอไกลแคน, ไกลโคโปรตีน (glycoprotein), ไกลโคสามิโนไกลแคน (glycosaminoglycan), กรดไฮยาลูโรนิก (hyaluronic acid) สารเหล่านี้เป็นส่วนประกอบในเนื้อเยื่อเกือบทุกชนิดของร่างกาย โดยจะพบได้มากที่กระดูกอ่อน (cartilage)ซึ่งจะอยู่ที่บริเวณส่วนปลายของกระดูกโดยเฉพาะที่ข้อต่อ กระดูกอ่อนนั้นประกอบด้วยเมทริกซ์ของเส้นใยคอลลาเจนที่มีโปรตีโอไกลแคนอยู่ภายใน โดยโปรตีโอไกลแคนเป็นสารโมเลกุลใหญ่ที่มีความสามารถในการดึงน้ำเข้ามาหาตัวเองได้ดี จึงทำให้กระดูกอ่อนมีความยืดหยุ่น และสามารถรองรับการเคลื่อนไหวของกระดูกข้อต่อได้ ซึ่งจัดเป็นบทบาทสำคัญของกลูโคซามีนในเรื่องการทำงานของข้อ นอกจากนี้กลูโคซามีนยังมีผลยับยั้งการทำงานของสารอักเสบได้หลายชนิด จึงมีผลลดการอักเสบของข้อด้วย กลูโคซามีนที่มีจำหน่ายแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ตามการขึ้นทะเบียน คือ (1) ยาอันตราย และ (2) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งทั้งสองแบบมีความแตกต่างกันในขั้นตอนการยื่นขอขึ้นทะเบียน รวมถึงเอกสารที่จำเป็นในการขอขึ้นทะเบียน กล่าวคือ กลูโคซามีนที่ขึ้นทะเบียนเป็นยาอันตราย มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการรักษาโรคข้อเสื่อม ซึ่งจะต้องมีเอกสารยืนยันถึงการศึกษาทางการแพทย์ที่แสดงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสารดังกล่าว และการใช้ยาจะอยู่ภายใต้การสั่งใช้จากแพทย์เท่านั้น ส่วนกลูโคซามีนที่ขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงใช้รับประทาน นอกเหนือจากการรับประทานอาหารหลักตามปกติ และในการขอขึ้นทะเบียนไม่จำเป็นต้องแสดงการศึกษาทางการแพทย์ประกอบ สำหรับในประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุขได้อนุญาตให้มีกลูโคซามีนชนิดที่เป็นยาอันตรายเท่านั้นที่ได้รับการขึ้นทะเบียน และจำหน่ายในประเทศได้ ทั้งยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของกลูโคซามีนมีจำหน่ายในรูปแบบของสารประกอบเกลือหลายชนิด เช่น เกลือซัลเฟต (glucosamine sulfate), เกลือไฮโดรคลอไรด์ (glucosamine hydrochloride), เกลือคลอโรไฮเดรต (glucosamine chlorohydrate หรือ N-acetylglucosamine) ซึ่งทำให้ขนาดโมเลกุลและคุณสมบัติอื่นๆ ของกลูโคซามีนมีความแตกต่างกันไป เช่น ความคงตัวเมื่อทำเป็นผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ในผลิตภัณฑ์ของกลูโคซามีนซัลเฟตยังมีการเติมโซเดียม หรือโปแตสเซียมในสูตรตำรับ เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์มีความคงตัวเพิ่มขึ้น โดยกลูโคซามีนซัลเฟตเป็นกลูโคซามีนที่ขึ้นทะเบียนเป็นยาอันตรายและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ส่วนกลูโคซามีนในรูปแบบอื่นจะขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ด้านประสิทธิภาพของกลูโคซามีนต่อโรคข้อเสื่อม พบว่าการศึกษาทางการแพทย์ขนาดใหญ่ส่วนมากเป็นการศึกษาโดยใช้กลูโคซามีนซัลเฟต (glucosamine sulfate) ที่ขึ้นทะเบียนเป็นยาอันตราย ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการให้ผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมได้รับกลูโคซามีนซัลเฟตในขนาด 1,500 มิลลิกรัมต่อวัน เป็นเวลานาน 3 ปี ช่วยลดอาการปวด และช่วยลดการแคบของข้อได้เมื่อเปรียบเทียบกับการไม่ใช้ยา (หรือใช้ยาหลอก) แต่การใช้กลูโคซามีนซัลเฟตในระยะสั้น เช่น 3-6 เดือน พบว่าผลการศึกษามีทั้งสองแบบ คือ ให้ผลดีในการรักษา และไม่เห็นความแตกต่างในการรักษาเมื่อเปรียบเทียบกับการไม่ใช้ยา นอกจากนี้การศึกษาในผู้ป่วยข้อสะโพกเสื่อมก็ไม่แสดงประโยชน์เหนือกว่าการไม่ใช้ยาเช่นกัน สำหรับกลูโคซามีนในรูปแบบอื่นนั้น พบว่ามีการศึกษาทางการแพทย์บ้าง แต่เป็นเพียงการศึกษาขนาดเล็ก จำนวนผู้ป่วยที่ใช้ศึกษาน้อย เช่น การใช้กลูโคซามีนไฮโดรคลอไรด์ ซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม พบว่ากลูโคซามีนไฮโดรคลอไรด์ให้ประสิทธิภาพในการระงับปวดในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมได้ไม่แตกต่างจากกลูโคซามีนซัลเฟต จากข้อมูลการศึกษาทางการแพทย์ของกลูโคซามีนดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของกลูโคซามีนในโรคข้อเสื่อมนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น รูปแบบเกลือของกลูโคซามีน ตำแหน่งข้อที่เกิดการเสื่อม ขนาดยาที่ใช้ ระยะเวลาในการใช้ ซึ่งผู้บริโภค/ผู้ป่วยที่มีความประสงค์จะรับประทานกลูโคซามีน โดยเฉพาะในรูปแบบของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่สามารถหาซื้อได้เองจากร้านขายยาทั่วไป ควรศึกษาข้อมูลของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้เข้าใจ หรือปรึกษาแพทย์/เภสัชกรเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงประโยชน์ที่จะได้รับให้มากยิ่งขึ้น เพราะนอกจากประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้กลูโคซามีนแล้ว กลูโคซามีนในทุกรูปแบบยังมีข้อควรระวังและทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ได้ด้วย ดังนี้ - อาการไม่พึงประสงค์ที่พบได้บ่อยจากการรับประทานกลูโคซามีน คือ คลื่นไส้ ท้องเสีย แสบท้อง ปวดท้อง ท้องอืด นอกจากนี้ยังอาจพบอาการง่วงซึม ผื่นแพ้ผิวหนัง แพ้แสง ปากคอบวม (angioedema) หรือกระตุ้นให้เกิดการจับหืดได้ ควรระมัดระวังการแพ้ในผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้อาหารทะเล โดยเฉพาะกุ้ง ปู เพราะกลูโคซามีนที่มีจำหน่ายสังเคราะห์มาจากเปลือกของสัตว์ดังกล่าว ควรระมัดระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยเฉพาะถ้าไม่สามารถคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ตามเป้าหมายการรักษา เพราะมีรายงานในสัตว์ทดลองว่ากลูโคซามีนทำให้การหลั่งอินซูลินลดลงได้ ถึงแม้ว่าจะยังไม่พบรายงานดังกล่าวในคนก็ตาม
Last Update : 16:29:32 04/01/2018
VITAMIN B
วิตามิน บี ชนิดต่างๆ ซึ่งเป็นสารอาหารที่ทำหน้าที่ช่วยให้ระบบการทำงานต่างๆ ของร่างกายเป็นไปโดยปกติ ภาวะที่ร่างกายอาจต้องการวิตามิน บี มากขึ้นกว่าปกติ ได้แก่ ผู้ที่รับประทานอาหารเจเป็นประจำ สตรีมีครรภ์* คนชรา ผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย หรือพักฟื้นจากความเจ็บป่วย ใช้รักษาการขาดวิตามิน บี บำรุงร่างกาย และระบบประสาท วิตามินบี (Vitamin B) เป็นหนึ่งในวิตามินชนิดที่ละลายในน้ำได้ หรือที่เราเรียกกันว่า Vitamin B Complex แต่วิตามินบี ตัวนี้จะไม่สามารถเก็บไว้ในร่างกายของเราได้ โดยมันจะถูกขับออกทางปัสสาวะ แต่ก่อนมันจะถูกขับออกมันได้สร้างประโยชน์ให้เราอย่างมหาศาล โดยตัว Vitamin B Complex นั้นจะทำหน้าที่เปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตในร่างกายให้เป็นน้ำตาลกลูโคส ซึ่งร่างกายจะสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานไปใช้ได้ และช่วยในกระบวนการเมตาโบลิซึมของไขมันและโปรตีน รวมถึงการทำงานของระบบประสาท และกล้ามเนื้อในระบบทางเดินอาหาร เป็นกลุ่มของวิตามินที่มีความจำเป็นต่อเส้นประสาทและความสมบูรณ์ของอวัยวะต่างๆ โดยจะมีวิตามินบี 1, บี 2, บี 3,บี 5, บี 6 และบี 12 บางทีเรียกรวมกันว่า วิตามินบีรวม มีความสำคัญในการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา หรือทำให้ปฏิกิริยาต่างๆ ในร่างกายดำเนินไปได้ และคงจะเคยได้เห็นเคยได้ยินกันมาว่า วิตามินบีรวม หรือวิตามินบีคอมเพล็กซ์เนี่ย ส่วนมากคนวัยทำงานนอนดึกตื่นเช้ามักจะหาซื้อมาบำรุงร่างกายในรูปของอาหารเสริม เพราะเชื่อว่าในอาหารเสริมมีคุณค่าครบถ้วนกว่าวิตามินที่อยู่ในอาหารที่เรากินทุกมื้อ แต่จะจริงเท็จแค่ไหนก็ลองมาไขข้อข้องใจกันดูเลย !
Last Update : 15:58:00 03/01/2018
17. คลายเครียดด้วยใบขี้เหล็ก
17. คลายเครียดด้วยใบขี้เหล็ก จากสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน ทำให้คนเราเครียดกันมากขึ้นทุกที สภาวะความเครียดหรือวิตกกังวล นำมาสู่การนอนไม่หลับ ซึ่งมักเป็นของคู่กันจนแยกไม่ออก ดังนั้นคนที่ร่างกายทนสภาพความอ่อนเพลียและหงุดหงิดจากการนอนไม่หลับไม่ได้ บางคนหันมาพึ่งยากันมากขึ้นแต่ว่ายาแผนปัจจุบันที่เป็นกลุ่มยาคลายเครียดหรือช่วยให้นอนหลับนี้ ก็เป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ซึ่งตามกฎหมายแล้วร้านขายยาจะขายไม่ได้ ยกเว้นแต่มีใบสั่งแพทย์เท่านั้น ดังนั้นถ้ามีทางเลือกใหม่ คือได้ยาจากธรรมชาติพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์เป็นยาคลายเครียด และช่วยให้นอนหลับมาใช้ทดแทนการบริโภคยาแผนปัจจุบันซึ่งต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ใบขี้เหล็ก เป็นสมุนไพรไทยที่เป็นที่รู้จักและใช้มานานแล้วในรูปของอาหารซึ่งเราเอามาทำเป็นแกงขี้เหล็กนั่นเอง มีสรรพคุณช่วยในการระบาย ขับถ่ายง่าย ไม่มีของเสียตกค้าง ช่วยเจริญอาหาร สารเคมีที่มีอยู่ในขี้เหล็กมีชื่อว่า แอนไฮโดรบาราคอล ( Anhydrobarakol ) มีสรรพคุณช่วยคลายเครียด และยังมีฤทธิ์เป็นยานอนหลับอย่างอ่อนๆ อีกด้วย ปัจจุบันได้มีการวิจัยและพัฒนาผลิตเป็นยาเม็ดสำเร็จรูปวางจำหน่าย และด้วยความที่เป็นพืชสมุนไพรการรับประทานมากและบ่อยๆจึงไม่มีอาการเป็นพิษนอกจากจะช่วยให้ขับถ่ายได้ดีในตอนเช้า ซึ่งก็เป็นข้อดีเพราะคนเราต้องขับถ่ายเป็นประจำอยู่แล้ว ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพของขาวลออเภสัช ยาเม็ดใบขี้เหล็ก ตราดอกว่าน สรรพคุณ : ช่วยให้นอนหลับ ขนาดรับประทาน : รับประทานครั้งละ 1-4 เม็ด ก่อนนอน จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ยาเม็ดใบขี้เหล็กของขาวละออเภสัช ผ่านการวิจัยและพัฒนา ผลิตจากขบวนการที่ได้มาตรฐาน โดยใช้วิธีผลิตอิงตามภูมิปัญญาไทยที่ใช้ติดต่อกันมานาน จนพบว่ามีความปลอดภัย สามารถรับประทานก่อนนอนเป็นประจำได้ทุกวันโดยไม่มีผลข้างเคียง และได้รับอนุมัติทะเบียนตำรับยาโดยถูกต้องจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
Last Update : 19:21:21 10/12/2017
16. จุดเด่นยาแก้ปวดเมื่อยเถาวัลย์เปรียง
16. จุดเด่นยาแก้ปวดเมื่อยเถาวัลย์เปรียง เถาวัลย์เปรียงเป็นสมุนไพรที่มีการใช้อย่างแพร่หลาย สรรพคุณเด่นตามความรู้ของหมอยาพื้นบ้านคือ แก้กษัย รักษาปัสสาวะกะปริบกะปรอย แก้ปวดเมื่อย แก้เส้นเอ็นตึง และยังเป็นยาบำรุงสุขภาพคือเป็นทั้งยารักษาโรคและยาต้มบำรุงสุขภาพ ปัจจุบันเถาวัลย์เปรียง เป็นสมุนไพรที่ขายดีเป็นอันดับต้นๆ ในตำรับยาไทยระบุว่า รากเถาวัลย์เปรียง มีรสเฝื่อน แก้เส้นและกษัย แก้เส้นเอ็นขอด ใช้เถากินขับปัสสาวะ แก้บิด แก้ไอ แก้หวัด แก้ปวดเมื่อย เถาวัลย์เปรียงจะถูกนำไปเข้าในตำรับยาแก้เส้น แก้กษัย แก้ปวดเมื่อย แก้เจ็บตามเส้น เจ็บตามกระดูก บำรุงโลหิต บำรุงธาตุ ใช้ขับน้ำคาวปลา หลังคลอดบุตร ชำระล้างโลหิตเน่าเสีย แก้ท้องผูก ท้องเสีย แก้มุตกิดระดูขาว ขับปัสสาวะ และยังมีฤทธิ์ลดการอักเสบ ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันอีกด้วย อาจใช้เป็นอาหารเสริมสุขภาพของผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ป่วยเอดส์เป็นต้น ผลิคภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพของขาวลออเภสัช ยาเถาวัลย์เปรียง ชนิดเม็ด ตราดอกว่าน สรรพคุณ : บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย ขนาดรับประทาน : ผู้ใหญ่ครั้งละ 4 เม็ด วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ เป็นยาแก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกายและกล้ามเนื้อที่ผลิตจากสมุนไพรล้วนๆ เช่นเถาวัลย์เปรียง เถาเอ็นอ่อน โคคลาน ที่มีคุณสมบัติบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้ดีได้ผลไม่ด้อยกว่ายาแผนปัจจุบันจึงไม่จำเป็นต้องใช้ยาแผนปัจจุบันที่มีส่วนประกอบของ Stearoids เช่น Prednisolone , Dexamethasone หรือกลุ่มเอนเสด ที่มักจะก่อให้เกิดปัญหาแผลในกระเพาะอาหารตามมา ยาแก้ปวดเมื่อยเถาวัลย์เปรียงของขาวละออจึงเป็นทางเลือกที่ดีของการบรรเทาอาการปวดเมื่อย โดยไม่ต้องเสี่ยงกับปัญหาแผลในกระเพาะอาหาร
Last Update : 14:09:56 08/12/2017
15. ดักไขมันลดหุ่นด้วยไคโตซาน
15. ดักไขมันลดหุ่นด้วยไคโตซาน ไคโตซาน เป็น ไบโอโพลิเมอร์ธรรมชาติอย่างหนึ่ง ได้จากเส้นใยที่เรียกว่า ?ไคติน?ซึงจะมีในเปลือก ปู กุ้ง และแกนในของปลาหมึก เป็นสารธรรมชาติที่มีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัว ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ และมีความปลอดภัยในการนำมาใช้กับมนุษย์ ไม่เกิดการแพ้ ไม่ไวไฟ และไม่เป็นพิษ ( non ? phyto toxic ) ไม่เกิดผลเสียและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมต่อพืช นอกจากนี้ยังส่งเสริมการเพิ่มปริมาณของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ คุณสมบัติของไคโตซาน คือ ใช้ในการลดโคเลสเตอรอล ลดความดันโลหิต ฟื้นฟูสภาพผิวหนัง ป้องกันเชื้อแบคทีเรีย ไคโตซานเป็นตัวอย่าง ที่ชาญฉลาดของการจัดการกับกากของเสียจากอุตสาหกรรมอาหาร ที่ใช้กุ้ง ปู ปลาหมึก จากกระบวนการ Hydrolyse ไคโตซานถูกนำไปใช้ประโยชน์หลายๆอย่างได้ อย่างน่าทึ่งในแทบทุกวงการ ทั้งการแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม ส่วนประโยชน์ของไคติน-ไคโตซาน ในด้านความสวยความงามคือ สามารถลดความอ้วนได้ดีสุดยอดอย่างที่เราไม่อยากจะเชื่อ เมื่อไคตินนั้นได้กลายเป็นไคโตซานแล้ว ประจุบวกอันมหาสาลของไคโตซานจะเป็นที่ดึงดูดใจมากของเหล่ากรดไขมันอิสระ และโคเลสเตอรอลที่มีประจุลบ ดังนั้นเจ้าตัวต้นเหตุของความอ้วนทั้ง 2 ตัว ก็จะเกาะติดแจกับไคโตซาน และระบบย่อยอาหารของคนไม่สามารถย่อยไคติน-ไคโตซานได้ทั้งหมดจึงขับออกมาพร้อมกับอุจจาระโดยที่มีโคเลสเตอรอลและไขมันส่วนเกินตามออกมาด้วย ด้วยคุณสมบัติดักจับไขมันที่ดีกว่าใยพืชถึง 80 เท่าของไคโตซานขาวลออเภสัชจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ไคโตซานชนิดแคปซูลเพื่อใช้ในการควบคุมน้ำหนัก ดักจับไขมันส่วนเกินได้ดี เพื่อประโยชน์ทางสุขภาพของคุณ กุ้ง ปู ปลาหมึก ของไทย ไม่เพียงแต่มีรสชาติดี เป็นที่ต้องการของทั่วโลก เปลือกกุ้ง กระดองปู และแกนในของปลาหมึก ก็เป็นวัตถุดิบตั้งต้นที่ดีของไคโตซานคุณภาพเช่นกัน ไคโตซาน เป็นอนุพันธ์เดียวกันกับ Glucosamine ซึ่งเป็นที่นิยมรักษาอาการปวดข้อ ปวดเข่า ในบางประเทศ ให้นักกีฬาที่ต้องใช้พลังของข้อและกระดูก เช่นนักกายกรรม บาสเก็ตบอล ทานไคโตซานเป็นอาหารเสริมเชื่อว่าจะเสริมกระดูกอ่อนได้ ป้องกันการบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมและแข่งขัน ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพของขาวลออเภสัช ไคโตซาน แคปซูล เครื่องหมายการค้า คัมเมอรี่ สรรพคุณ : ควบคุมน้ำหนัก ดักจับไขมันส่วนเกิน ขนาดรับประทาน : ครั้งละ 2-3 แคปซูล ก่อนอาหาร ดื่มน้ำตาม 1-2 แก้ว จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ เป็นไคโตซานที่มีคุณภาพสูง ผ่านกระบวนการผลิตที่ถูกต้องตามหลักมาตรฐาน GMP และ ISO 9001:2000
Last Update : 13:01:17 08/12/2017
Roxithromycin 150 mg.
Brand : MASAROX
Model : 150 mg.
ข้อบ่งใช้ : รักษาโรคติดเชื้อ หู คอ จมูก ทางเดินหายใจ ปอด และผิวหนังที่ไวรับต่อร๊อกซิโทรมัยซิน
Last Update : 19:22:46 11/12/2018
PARACAP
Brand : PARACAP
Model : 50 tablets
สรรพคุณ : ใช้ลดไข้ บรรเทาปวด เช่น ปวดหัว ปวดฟัน ปวดประจำเดือน และปวดกล้ามเนื้อ
Last Update : 19:15:59 11/12/2018
สำลีก้อน
Brand : Klean Plus cotton
Model : ปริมาณ 40กรัม
ผลิตจากใยฝ้ายบริสุทธิ์ 100% ให้สัมผัสนุ่มนวลปลอดภัย ปารศจากใยสังเคราะห์ และสารเรืิองแสงอ่อนโยนทุกสภาพผิวแม้ผิวบอบบางของเด็กทารก
Last Update : 19:06:45 11/12/2018
Telfast 60 mg
Brand : Telfast 60 mg
Model : 60 mg.
Telfast? (fexofenadine)เป็นชื่อการค้าของตัวยาสำคัญชื่อ fexofenadine เป็นยาในกลุ่มต้านฮิสตามีน (antihistamine) รุ่นใหม่ ที่มีผลดีที่ว่ายาตัวนี้ไม่ผ่านเข้าสมองจึงมีอาการข้างเคียงทางระบบประสาท โดยเฉพาะมีอาการข้างเคียงง่วงน้อย (ไม่ใช่ไม่ง่วงเลย) ต่างจากยาแก้แพ้รุ่นเดิม ทีมีผลข้างเคียงที่เกิดจากยาเข้าไปในสมอง จึงมีผลทำให้ปาก จมูกแห้ง ปัสสาวะลำบากที่สำคัญทำให้ง่วงนอน Telfast? (fexofenadine) ยานี้เป็นสารต้านฮิสตามีน ใช้ช่วยในการบรรเทาอาการแพ้ของโรคเยื่อบุจมูกอักเสบที่เกิดจากอาการแพ้ตามฤดูกาล หรืออาการไข้ละอองฟาง (มีสาเหตุจากการแพ้สารพวกละอองเกสรดอกไม้ ฝุ่นละออง หรือสารอื่นในอากาศ) และอาการแพ้อื่นๆ ได้แก่ จาม น้ำมูกไหล ตาแดง คันที่ตาและน้ำตาไหล คันจมูกและลำคอ สำหรับเด็กอายุ 2 ปีขึ้นไปและผู้ใหญ่ ? นอกจากนี้ ยังใช้เพื่อช่วยบรรเทาอาการคัน และผิวหนังแดงที่เกิดจากผื่นลมพิษ สำหรับเด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไปและผู้ใหญ่
Last Update : 09:50:18 08/12/2018
เค-ซามิน ผงงาดำ 60 capsules
Brand : ขาวละออเภสัช
Model : 60 capsules
ต้านมะเร็ง บำรุงหัวใจ แคลเซี่ยมสูง อณูละเอียดดูดซึมได้ง่าย ความละเอียดระดับนาโน สินค้าตามงานวิจัยโดยขาวละออ Khaolaor เคซามิน งาดำ ชนิดอณูละเอียด ต้านมะเร็ง บำรุงหัวใจ แคลเซี่ยมสูง 60แคปซูล Khaolaor K-Samin Black sesame powder 60 Capsules เคซามีนโดย ขาวละออเภสัช อณูละเอียดของงาดำ ดูดซึมง่าย ไม่ต้องเคี้ยว ปริมาณสูงถึง 400 มก. เลขทะเบียน อย.11-1-08831-1-0097
Last Update : 01:13:19 04/12/2018

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
101
Total View
387031

Products list by Category (Total 339 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
Roxithromycin 150 mg.
Brand name:MASAROX
Model:150 mg.
ข้อบ่งใช้ : รักษาโรคติดเชื้อ หู คอ จมูก ทางเดินหายใจ ปอด และผิวหนังที่ไวรับต่อร๊อกซิโทรมัยซิน
Last Update : 11/12/2561 19:22:46
PARACAP
Brand name:PARACAP
Model:50 tablets
สรรพคุณ : ใช้ลดไข้ บรรเทาปวด เช่น ปวดหัว ปวดฟัน ปวดประจำเดือน และปวดกล้ามเนื้อ
Last Update : 11/12/2561 19:15:59
สำลีก้อน
Brand name:Klean Plus cotton
Model:ปริมาณ 40กรัม
ผลิตจากใยฝ้ายบริสุทธิ์ 100% ให้สัมผัสนุ่มนวลปลอดภัย ปารศจากใยสังเคราะห์ และสารเรืิองแสงอ่อนโยนทุกสภาพผิวแม้ผิวบอบบางของเด็กทารก
Last Update : 11/12/2561 19:06:45
Telfast 60 mg
Brand name:Telfast 60 mg
Model:60 mg.
Telfast? (fexofenadine)เป็นชื่อการค้าของตัวยาสำคัญชื่อ fexofenadine เป็นยาในกลุ่มต้านฮิสตามีน (antihistamine) รุ่นใหม่ ที่มีผลดีที่ว่ายาตัวนี้ไม่ผ่านเข้าสมองจึงมีอาการข้างเคียงทางระบบประสาท โดยเฉพาะมีอาการข้างเคียงง่วงน้อย (ไม่ใช่ไม่ง่วงเลย) ต่างจากยาแก้แพ้รุ่นเดิม ทีมีผลข้างเคียงที่เกิดจากยาเข้าไปในสมอง จึงมีผลทำให้ปาก จมูกแห้ง ปัสสาวะลำบากที่สำคัญทำให้ง่วงนอน Telfast? (fexofenadine) ยานี้เป็นสารต้านฮิสตามีน ใช้ช่วยในการบรรเทาอาการแพ้ของโรคเยื่อบุจมูกอักเสบที่เกิดจากอาการแพ้ตามฤดูกาล หรืออาการไข้ละอองฟาง (มีสาเหตุจากการแพ้สารพวกละอองเกสรดอกไม้ ฝุ่นละออง หรือสารอื่นในอากาศ) และอาการแพ้อื่นๆ ได้แก่ จาม น้ำมูกไหล ตาแดง คันที่ตาและน้ำตาไหล คันจมูกและลำคอ สำหรับเด็กอายุ 2 ปีขึ้นไปและผู้ใหญ่ ? นอกจากนี้ ยังใช้เพื่อช่วยบรรเทาอาการคัน และผิวหนังแดงที่เกิดจากผื่นลมพิษ สำหรับเด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไปและผู้ใหญ่
Last Update : 08/12/2561 09:50:18
เค-ซามิน ผงงาดำ 60 capsules
Brand name:ขาวละออเภสัช
Model:60 capsules
ต้านมะเร็ง บำรุงหัวใจ แคลเซี่ยมสูง อณูละเอียดดูดซึมได้ง่าย ความละเอียดระดับนาโน สินค้าตามงานวิจัยโดยขาวละออ Khaolaor เคซามิน งาดำ ชนิดอณูละเอียด ต้านมะเร็ง บำรุงหัวใจ แคลเซี่ยมสูง 60แคปซูล Khaolaor K-Samin Black sesame powder 60 Capsules เคซามีนโดย ขาวละออเภสัช อณูละเอียดของงาดำ ดูดซึมง่าย ไม่ต้องเคี้ยว ปริมาณสูงถึง 400 มก. เลขทะเบียน อย.11-1-08831-1-0097
Last Update : 04/12/2561 01:13:19
เครื่องหอมสมุนไพร
Brand name:เครื่องหอมสมุนไพร
Model:ขวด
เครื่องหอมสมุไพร
Last Update : 04/12/2561 01:05:45
เจลล้างมือ Hand Sanitizer
Brand name:เจลล้างมือ Hand Sanitizer
Model:Kill 99.9% 30 ml / 1 fl.oz
วิธีใช้ : ใช้ทำความสะอาดมือ โดยไม่ต้องใช้น้ำ ช่วยลดปริมาณเชื้อโรคที่มือ มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ช่วยถนอม ทำให้มือนุ่ม
Last Update : 04/12/2561 00:56:01
กานพลู ยาสีฟันสูตรสมุนไพรสกัดเย็น
Brand name:กานพลู
Model:น้ำหนักสุทธิ 20 กรัม
วิธีใช้ : บีบยาสีฟันยาว 1 ใน 10 ของขนแปรง ควรแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
Last Update : 04/12/2561 00:44:40
WINTER VINE HERBAL MASSAGE CREAM
Brand name:WINTER VINE
Model:Net wt. 50g.
วิฑีใช้ : ทาและนวดเบาๆ บริเวณที่ปวด ล้า ตึง เช่น ลำตัว หลัง คอบ่า ไหล่ แขนขา แผ่นรองช้ำบริเวณ ส้นเท้า และข้อพับต่างๆ ใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการ
Last Update : 04/12/2561 00:39:41
Brahmi tablets/จีพี โอ พรมมิ ชนิดเม็ด
Brand name:GPO / จีพีโอ
Model:์Net weight 46.8 gram / 60 tablets
Brahmi GPO พรมมิ จีพีโอ 60 Tablets x 1 Bottle ช่วยบำรุงสมอง เพิ่มความจำ ป้องกันโรคความจำเสื่อม อัลไซเมอร์ ช่วยโรคซึมเศร้า อาการหลงๆลืมๆ แก้ปัญหาสมาธิสั้น เพิ่มความสามารถในการเรียนรู้และความจำ ช่วยให้นอนหลับง่ายขึ้น ลดความเครียด ไม่มีผลข้างเคียงใดๆต่อร่างกาย พรมมิ จีพีโอ GPO Brahmi 60 Tablets เลขที่อย. 14-1-03841-1-0025 ใน 1 เม็ดประกอบด้วย : สารสกัดมาตรฐานจากพรมมิ 300 มิลิกรัม (Bacopa monnieeri L.Wettst.) รับประทาน : วันละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง คุณสมบัติ - เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ - เพิ่มประสิทธิภาพในการทรงตัว - สามารถใช้ในระยะยาว และ ผู้ป่วยความดันสูงและโรคหัวใจได้ -ช่วยบำรุงสมอง เพิ่มความจำ เหมาะสำหรับการป้องกัน Alzheimer's disease -ป้องกันโรคความจำเสื่อม -ชวยโรคซึมเศร้า อาการหลงๆลืมๆ -แก้ปัญหาสมาธิสั้น เพิ่มความสามารถในการเรียนรู้และความจำ -ช่วยให้นอนหลับง่ายขึ้น พรมมิ(Bacopa monnieri) พรมมิ เป็นสมุนไพรดังเดิมที่มีการใช้ในการแพทย์อายุรเวทของอินเดีย มีสรรถคุณบำรุงความจำ บำรุงสมอง รักษาอาการไข้ รวมทั้งมีการใช้ในตำรับยาไทยหลายตำรับ นอกจากนี้ ยังมีการรับประทานเป็นผักพื้นบ้านจากการที่พรมมิมีขึ้นทั่วไปในประเทศไทย และเพาะปลูกได้ง่ายจัดเป็นสมุนไพรที่มีศักยภาพที่จะนำมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อบำรุงสมองและบำรุงความจำเพื่อทดแทนสมุนไพรนำเข้าจากต่างประเทศ เช่น แปะก๊วย และโสม
Last Update : 04/12/2561 00:30:31
Cordyceps L / คอร์ดิเซพส์ แอล
Brand name:ขาวละออ
Model:Net weight 16.20 gms (36 capsules)
เลขที่อย.11-1-08831-1-0090 ขนาดรับประทาน ครั้งละ 1-2 แคปซูล วันละ 2-3 ครั้ง หลังอาหาร ถั่งเช่า มีสรรพคุณรักษาโรคได้หลายชนิดนั่นเอง เนื่องจากมีสารประกอบหลายอย่าง โดยเฉพาะสารคอร์ไดซิปิน (cordycepin) สารโพลีเซคคาไรด์ (cordyceps polysaccharide) สารอะดีโนซีน (adenosine) และสารอื่นๆ ที่บำรุงเซลส์ส่งผลให้เซลส์แข็งแรงทำให้ร่างกายแข็งแรง สารสกัดจากตังถั่งเฉ้า เพิ่มสมรรถภาพทางเพศในผู้หญิง หากทานเป็นประจำ สูงขึ้นถึง 86% กระตุ้นระบบภูมิต้านทาน ช่วยบำรุงตับ เสริมการทำงานของตับ ไต ช่วยให้ปอดมีการนำออกซิเจนไปใช้ได้ดีขึ้น ลดอาการของโรคภูมิแพ้ หอบหืด ไอเรื้อรัง ช่วยควบคุมระดับคอเลสเตอรอลให้เป็ยปกติ เพิ่มพลังงานระดับเซลล์ ลดอาการอ่อนเพลีย ตังกุย ได้รับการขนานนามว่า โสมสำหรับสตรี ใช้รักษาอาการปวดประจำเดือน ขับประจำเดือน ป้องกันการเกิดลิ่มเลือด ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้องอก และเซลล์มะเร็งต้านการอักเสบ รักษาโรคหอบหืด คุณประโยชน์ ลดอาการปวดประจำเดือน รักษาความสมดุลของฮอร์โมนเพศและระบบไหลเวียนโลหิต รักษาอาการประจำเดือนมาไม่ปกติ บำรุงสุขภาพผิวพรรณให้ผ่องใสอย่างเป็นธรรมชาติ ถั่วเหลือง(Soybean) ถั่วเหลืองมีสารสำคัญคล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจนในเพศหญิง ซึ่งทำให้ลดอาการขาดฮอร์โมนในผู้หญิงที่เริ่มมีอายุมากขึ้น Cordycep L ในแต่ละแคปซูลประกอบด้วย ตังถั่งเฉ้าบดผง 150 มก ตังกุยบดผง 100 มก โปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง 100 มก.
Last Update : 04/12/2561 00:22:38
Cordyceps M/ คอร์ดิเซพส์ เอ็ม
Brand name:ขาวละออ
Model:Net weight 18 gms (36 capsules)
Cordyceps M ถั่งเฉ้าผสมโสมและแอลอาร์จีนีน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเลขที่ อย 11-1-08831-1-0089 คุณสมบัติ ในแต่ละแคปซูลประกอบด้วย -ตังถั่งเฉ้าบดผง 200 มก, แอล-อาร์จินีน 100 มก, -โสมเกาหลีบดผง 100 มก. -ตังถั่งเฉ้า ช่วยบำรุงร่างกายบำรุงกำลัง แก้อาการอ่อนเพลีย ป้องกันโรคภูมิแพ้ -แอล-อาร์จินีน : ช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ และช่วยพื้นฟูบำรุงไต -โสมเกาหลี : ช่วยเพิ่มพลัง และปรับสมดุลให้กับร่างกาย บำรุงสายตาให้ชัดเจนขึ้น ขนาดรับประทาน รับประทานครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 2-3 ครั้ง ก่อนอาหาร ขนาดบรรจุ 36 แคปซูล
Last Update : 04/12/2561 00:13:20
กระชายดำพลัส แอ-อาร์จินีน ชนิดแคปซูล
Brand name:ขาวละออ
Model:Net weight 30g. (60 capsules)
Khaolaor Krachaidum Plus L-Arginine 60 Capsules ขาวละออ กระชายดำพลัสแอล-อาร์จินีนชนิดแคปซูล อย. เลขที่ 11-1-08831-1-0087 ส่วนประกอบที่สำคัญ: กระชายดำบดผง 300 มก. แอล-อาร์จินีน 100 มก. Each capsule contains: Kaempferia dried powder 300 mg. L-Arginine 100 mg. คุณประโยชน์ที่ดีเยี่ยมของกระชายดำ ช่วยลดความเหนื่อยล้า อ่อนเพลียจากการทำงาน บำรุงกำลังบุรุษ คืนความสดชื่น แข็งแรง ช่วยเพิ่มสมาธิ จิตใจสงบ ยับยั้งอาการวัยทอง อาร์จีนีนและประโยชน์เพื่อสุขภาพอื่นๆ 1. เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน : โดยกระตุ้นการทำงานของต่อมไทมัส ซึ่งเป็นศูนย์รวมของเม็ดเลือดขาวทีเซลล์ (T-lymphocytes) ให้มีปริมาณของเม็ดเลือดขาวทีเซลล์เพิ่มขึ้น 2. เสริมสร้างกล้ามเนื้อ : โดยการทำงานควบคู่กับกับแอล-ออร์นิทีน ในการผลิตโกร๊ทฮอร์โมน (ฮอร์โมนเพื่อการเจริญเติบโต) ในการสร้างมัดกล้ามเนื้อและการสังเคราะห์โปรตีน 3. ช่วยให้แผลหายเร็วขึ้น : อาร์จีนีนจะไปเร่งกระบวนการสร้างสารโพลีน ซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อกระบวนการสร้างเซลล์ วิธีรับประทาน: รับประทานวันละ 1 แคปซูล วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน Suggested Use: Take 1 capsule before bedtime
Last Update : 04/12/2561 00:06:00
BIOBA plus B/ บิโลบา พลัส บี
Brand name:ขาวละออ
Model:Net weight 12 gms. (30 Talets)
เลขทะเบียน อ.ย 1110883110095 รายละเอียดสินค้า KHAOLAOR Biloba Plus B 30 Tablets บิโลบา พลัส บี ขาวละออ สารสกัดจากใบแป๊ะก๊วย ต้านสมาธิสั้น บำรุงสมอง เลขที่ อย.11-1-08831-1-0095 ส่วนผสมที่ลงตัว คัดสรรค เจาะจงเฉพาะ สารสกัดจากใบแป๊ะก๊วย วิตตามินบี1 บี6 และ บี12 สารสกัดจากใบแป๊ะก๊วยชนิดเม็ด ในแต่ละเม็ด ประกอบด้วยสารสกัดจากใบแป๊ะก๊วย 40 มก. และมีสารจิงโกฟลาโวงกลัยโคไซด์ 24.6% ประโยชน์ ช่วยในการต้านอนุมูลอิสระ และเพิ่มการไหลเวียนสู่สมอง ป้องกันอัลไซเมอร์ เป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระชั้นเลิศ ช่วยชะลอความแก่ชราและป้องกันโรคมะเร็งได้ ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต ทำให้มีก๊าซออกซิเจนไปเลี้ยงสมอง หัวใจ และอวัยวะต่างๆตามร่างกาย ช่วยบำรุงสมอง ป้องกันโรคสมองเสื่อมได้ ช่วยในเรื่องของการเพิ่มสมาธิและช่วยเพิ่มความจำ ความคิดได้ดี ช่วยให้ผู้ป่วยอัลไซเมอร์มีพัฒนาการรับรู้และเข้าสังคมได้ดีขึ้นด้วย ช่วยต้านโรคซึมเศร้าอย่างได้ผลสำหรับผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาแบบทั่วไป ช่วยลดอาการตะคริวหรือการเจ็บกล้ามเนื้อบริเวณต่างๆ ช่วยลดอาการวิงเวียนศีรษะ เสียงดังในหูหรือหูอื้อลงได้ ช่วยบรรเทาอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้ดี ยังช่วยป้องกันและรักษาโรคศูนย์กลางจอประสาทตาเสื่อมได้ สามารถช่วยป้องกันโรคเบาหวานขึ้นตาได้ สำหรับผู้ป่วยโรคหอบหืด การรับประทานใบแปะก๊วย จะช่วยป้องกันการหดตัวของกล้ามเนื้อหลอดลมได้ ขนาดรับประทาน : ครั้งละ 1 เม็ด พร้อมอาหาร
Last Update : 03/12/2561 23:59:53
Khaolaor เคอร์มิน 500
Brand name:Khaolaor
Model:Net weight 60 g. (100 capsules)
Khaolaor เคอร์มิน 500 ขมิ้นชันชนิดแคปซูล คุณภาพส่งออก โดย ขาวละออ คัดพิเศษคุณภาพระดับส่งออก ลดท้องอืดท้องเฟ้อ ต้านอักเสบในระบบทางเดินอาหาร ลดปวดจากข้อเสื่อม ช่วยระบบขับถ่ายทำงานเป็นปกติ ต้านอนุมูลอิสระ Khaolaor เคอร์มิน 500 ขมิ้นชันชนิดแคปซูล คุณภาพส่งออก โดย ขาวละออ
Last Update : 03/12/2561 23:53:00
Spilina 500 Organic / ออร์แกนิค สาหร่าย สไปรูลิน่า
Brand name:Khaolaor
Model:Net weight 30 g. / 60 capsules
Khaolaor ขาวละออ Spirina 500 สาหร่ายเกลียวทองออร์แกนิก ช่วยลดความเครียดบำรุงสมองป้องกันภาวะสมองเสื่อม เสริมสร้างเซลล์ผิวหนังให้แข็งแรง บำรุงผิวให้สดใสเปล่งปลั่งช่วยทำให้แผลหายเร็วขึ้น ปรับระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ สร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย แคปซูลพืช เหมาะสำหรับผู้บริโภคที่ทานเจหรือมังสวิรัติ Spirina 500 ออร์แกนิก (แคปซูลพืช) ออร์แกนิค สาหร่าย สไปลิน่า : ช่วยลดความเครียดบำรุงสมองป้องกันภาวะสมองเสื่อม เสริมสร้างเซลล์ผิวหนังให้แข็งแรง บำรุงผิวให้สดใสเปล่งปลั่งช่วยทำให้แผลหายเร็วขึ้น ปรับระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ สร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย แคปซูลพืช เหมาะสำหรับผู้บริโภคที่ทานเจหรือมังสวิรัติ ขนาดรับประทาน ครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร ขนาดบรรจุ 60 แคปซูล Organic Spirulina ออร์แกนิค สาหร่าย สไปรูลิน่า คณะกรรมการอาหารและยา(อย.)กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ข้อมูลว่า สาหร่ายสไปรูลิน่าเป็นสาหร่ายที่มีโปรตีนสูง เมื่อเปรียบเทียบกับพืชชนิดอื่นๆ เช่น ถั่วเหลือง และยังพบว่าโปรตีนของสาหร่ายสไปรูลิน่ามีปริมาณสูงกว่าเนื้อสัตว์ นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าในสาหร่ายสไปรูลิน่ามีวิตามินหลายชนิด เช่น วิตามินบี 1 ,2,3 และ 12 วิตามินซี วิตามินอี และเบต้าแคโรทีน และยังประกอบไปด้วยกรดแกมมาลิโนเลนิก (GLA) แหล่งของโอเมก้า 3 (Omega 3) ซึ่งกรดนี้จัดเป็นกรดไขมันที่มีความสำคัญต่อร่างกายมนุษย์ในการเป็นส่วนประกอบของโครงสร้างของเซลล์และปฏิกิริยาเคมีสำคัญในร่างกาย ด้วยเหตุนี้ สาหร่ายสไปรูลิน่า (Spirulina Algae) จึงได้ชื่อว่าเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่สมบูรณ์แบบที่สุดชนิดหนึ่ง กรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายในสาหร่ายสไปรูลิน่า 1.ไอโซลูซีน (Isoluecine) ช่วยในการเจริญเติบโต พัฒนาการของความทรงจำและสังเคราะห์กรดอะมิโนไม่จำเป็นบางตัวในร่างกายอีกด้วย 2.ลูซีน (Luecine) กระตุ้นการทำงานของสมองทำให้กล้ามเนื้อมีกำลังมากขึ้น 3.ไลซีน (Lysine) เป็นโครงสร้างของเซลล์เม็ดเลือดที่มีหน้าที่สร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเพิ่มความแข็งแรงให้กับระบบไหลเวียนโลหิตและทำให้การเจริญเติบโตของเซลล์ในร่างกายเป็นไปอย่างปกติ 4.เมไฑโอนีน(Methionine)ช่วยในกระบวนการเผาผลาญไขมันและกรดไขมัน ทำให้ตับมีสุขภาพดี และช่วยลดความเครียดของสมอง 5.เฟนินอลานีน (Phynynollanine) ช่วยให้ต่อไทรอยด์นำไปใช้สร้างไทรอยด์ฮอร์โมนที่ควบคุมพลังงานพื้นฐานของร่างกายที่เรียกว่า BMR 6.เทรโอนีน (Threonoine) ช่วยให้การทำงานของระบบทางเดินอาหารเป็นปกติ และช่วยให้การดูดซึมสารอาหารเข้าสู่กระแสโลหิตเป็นไปได้ด้วยดี 7.ทริปโตแฟน (Tryptophan) ทำให้ร่างกายสามารถนำเอาวิตามิน B มาใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ระบบประสาททำงานได้ดีขึ้น เชื่อว่าให้ผลในการควบคุมอารมณ์และทำให้ใจเย็นลงได้ 8.วาลีน (Valine) กระตุ้นการทำงานของระบบการควบคุมอารมณ์ และการประสานงานการทำงานของระบบกล้ามเนื้อ นอกจากนั้นยังมีวิตามิน A จำพวกเบต้าแคโรทีนมากกว่าผักถึง 25 เท่า ที่ให้ผลเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ,มีธาตุเหล็กสูงกว่าตับถึง 28 เท่า ,เป็นแหล่งรวมของวิตามิน B12 ซึ่งดีต่อการสร้างเม็ดเลือดที่เป็นระบบภูมิต้านทานที่ดีของร่างกาย ,มีวิตามินB1เป็นโคเอ็นไซม์ในขบวนการเผาผลาญสารอาหารและรักษาระดับกลูโคสในเลือด,มีวิตามิน E ที่ช่วยปกป้องระบบหัวใจและระบบเส้นเลือดช่วยให้เซลล์ต่างๆ ในร่างกายสามารถนำเอาอ๊อกซิเจนไปใช้ได้เป็นอย่างดี แพทย์นักวิจัยชาวญี่ปุ่นได้ค้นพบว่าคลอโรฟิลล์ที่มีอยู่ในสาหร่ายสไปรูลิน่า มีคุณประโยชน์หลายอย่างดังต่อไปนี้ 1.รักษาแผลหนองติดเชื้อ (แมกนีเซียมในคลอโรฟิลล์รักษาแผล) 2.ปรับประจำเดือนของสตรี 3.เสริมสุขภาพในรายที่เป็นโรคหอบหืด 4.ช่วยการขับถ่ายดึขึ้น (กระตุ้นการบีบรัดตัวของลำไส้) 5.ช่วยให้แผลแห้งเร็ว (ดูดซับความชื้นดี) ลดการใช้ยาปฏิชีวนะได้ถืง 50 เปอร์เซ็นต์ 6.ทำให้มีน้ำนมมาก 7.รักษาการอักเสบของทางเดินอาหาร 8.มีประโยชน์แวดดวงศัลยกรรมโรคผิวหนัง,นรีเวชวิทยา,จักษุวิทยา,จมูกและคอ รวมทั้งการทำฟันด้วย ปัจจุบันสาหร่ายสไปรูลิน่าเป็นผลิตภัฒฑ์อาหารกว่า 70 ประเทศทั่วโลก อีกทั้งองค์การอนามัยโลกได้แนะนำว่า สาหร่ายสไปรูลิน่าเป็นอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษ และมีคุณค่าทางอาหาร ไม่มีสารตกค้างสามารถใช้บริโภคได้อย่งดี มีรายงานผลการวิจัยอย่างมากมายว่าสไปรูลิน่าสามารถ ช่วยบังเกิดผลดีต่อการบำรุงและเสริมการรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ด้วยคุณค่าทางโภชนาการที่มีอยู่มากกว่าสาหร่ายและพืชอื่นอีกหลายชนิดนี้เอง ทำให้วงการวิทยาศาสตร์ วงการเภสัชกรรม และวงการแพทย์ให้ความสนใจในการนำสร่ายสไปรูลิน่ามาเป็นแหล่งอาหารเสริมอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมโภชนาการเหล่านี้ จึงเป็นเหตุให้บริษัทต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศทำการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่าเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์สาหร่ายสไปรูลิน่าทั้งในรูปของแคปซูล อัดเม็ด จำหน่ายในราคาแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับต้นทุนในการผลิตของแต่ละแห่ง แม้สาหร่ายสไปรูลิน่าจะมีประโยชน์และมีสรรพคุณมากมายดังที่ได้กล่าวมาแล้ว แต่หากต้องการสุขภาพที่ดีต้องมีความสมดุลของการรับประทานอาหาร การออกกำลังกายและการพักผ่อนอย่างเพียงพอควบคู่ไปด้วย สไปลิน่า500 Spilina 500 Organic Capsul (สาหร่ายเกลียวทอง) -คลายเครียด บำรุงสมองป้องกันภาวะสมองเสื่อม -เสริมสร้างเซลล์ผิวหนังให้แข็งแรง บำรุงผิวให้สดใสเปล่งปลั่ง -ช่วยทำให้แผลหายเร็วขึ้น -ปรับระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ -สร้างภูมิคุ้มกันร่างกาย แคปซูลพืช : เหมาะสำหรับผู้บริโภคที่ทานเจหรือมังสวิรัติ ข้อมูลเฉพาะของ Khaolaor ขาวละออ Spirina 500 สาหร่ายเกลียวทองออร์แกนิก แบรนด์ World Medica SKU KH765HBAL1TIANTH-1012130 ประเภทของการรับประกัน ไม่มีการประกัน รุ่น Khaolaor-2108 รูปแบบสินค้า แคปซูล ภายในกล่องสินค้า Spirina 500 ออร์แกนิก
Last Update : 03/12/2561 23:52:40
ซีแอนด์แอล เจียวกู้หลาน 500 มก.
Brand name:ซีแอนด์แอล
Model:500 มก. 100 Capsules
ลดความดัน เบาหวาน เจียวกู่หลาน ชื่อวิทยาศาสตร์ Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino จัดอยู่ในวงศ์แตง (CUCURBITACEAE) และอยู่ในวงศ์ย่อย สมุนไพรเจียวกู่หลาน มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า ปัญจขันธ์ เบญจขันธ์ (ไทย), เครือต๋อมต๋อ (ไทใหญ่), ชีเย่ต่าน เสี่ยวขู่เอี้ยว เจียวกู่หลาน (จีนกลาง)[1],[4] คำว่า ?เจียวกู่หลาน? มาจากภาษาจีนที่หมายความถึงพืชเถาที่พันรอบไม้ใหญ่ แต่ด้วยความที่สมุนไพรชนิดนี้มีสรรพคุณในการบำรุงสุขภาพและรักษาอาการป่วยต่าง ๆ ได้หลายอย่าง ชาวจีนจึงเรียกว่าเจียวกู่หลานว่า ?ซียันเช่า? ซึ่งมีความหมายว่าสมุนไพรแห่งชีวิตอมตะ ส่วนชาวญี่ปุ่นจะเรียกว่า ?อะมาซาซูรู? ที่มีความหมายว่า ชาหวานจากเถา[2]
Last Update : 03/12/2561 23:34:08
กาวิสคอน ดูอัล แอคชั่น 10 ml
Brand name:Gaviscon Dual Action Liqund
Model:ชนิดน้ำ 24 ซอง
ช่วยบรรเทาอาการอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดเกินในกระเพาะอาหาร และ อาการปวดแสบปวดร้อนในอกเนื่องจากกรดไหลย้อน
Last Update : 03/12/2561 20:08:13
์ีNurofen 400 tab
Brand name:์ีNurofen 400 tab
Model:6 tablet
ยานูโรเฟนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เพื่อ บำบัดอาการปวดต่างๆ เช่น ปวดศีรษะ ปวดไมเกรน ปวดประจำเดือน ปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดฟัน ปวดข้อรูมาตอยด์ ปวดบาดแผล รวมถึงอาการเคล็ดขัดยอกจากการเล่นกีฬาและ ใช้เป็นยาลดไข้จาก โรคหวัด หรือไข้หวัดใหญ่ อีกด้วย นูโรเฟนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร? ยานูโรเฟนมีกลไกการออกฤทธิ์คือ ตัวยาจะออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ในร่างกาย ที่มีชื่อว่า Cyclooxygenase 1และ2 (COX 1และ2) ทำให้เกิดการยับยั้งการสังเคราะห์สาร Prostraglandins ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของการปวดจากการอักเสบ และอาการไข้ของร่างกาย จากกลไกดังกล่าวทำให้ผู้ที่ได้รับยานี้จะมีอาการทุเลา บรรเทาอาการปวด อาการไข้ และเป็นที่มาของฤทธิ์ในการรักษาได้ตามสรรพคุณ นูโรเฟนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร? ยานูโรเฟนมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น ยาเม็ด ชนิดรับประทานที่มีตัวยา Ibuprofen 200 และ 400 มิลลิกรัม/เม็ด ยาแคปซูลนิ่ม ชนิดรับประทานที่มีตัวยา Ibuprofen 200 และ 400 มิลลิกรัม/แคปซูล ยาน้ำแขวนตะกอน ที่ประกอบด้วยตัวยา Ibuprofen ขนาด 100 มิลลิกรัม/5 มิลลิลิตร ยาเจลทาผิวหนัง ที่ประกอบด้วยตัวยา Ibuprofen เข้มข้น 5% ขนาดบรรจุ 30 และ 50 กรัม/หลอด นูโรเฟนมีขนาดการบริหารยาอย่างไร? ยานูโรเฟนมีขนาดการบริหารยา/ใช้ยา เช่น ก.สำหรับบำบัดอาการปวดต่างๆ ผู้ใหญ่: รับประทานยาขนาด 1,200?1,800 มิลลิกรัม/วัน โดยแบ่งรับประทานวันละ 2-4 ครั้ง ตามแพทย์สั่ง ขนาดที่ใช้คงระดับการรักษาอยู่ที่ 600?1,200 มิลลิกรัม/วัน ขนาดรับประทานสูงสุดไม่เกิน 2,400 มิลลิกรัม/วัน ข. สำหรับบรรเทาอาการปวดจากโรคข้อรูมาตอยด์ในเด็กโต/ วัยรุ่น: เด็กโตและวัยรุ่น: รับประทานยาขนาด 40 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม โดยแบ่งรับประทานวันละ 2-4 ครั้ง ตามแพทย์สั่ง ค. สำหรับการใช้ยานี้กับเด็กเพื่อบรรเทาอาการปวด/ลดไข้ โดยใช้อายุเป็นเกณฑ์: เด็กอายุ 3?6 เดือน: รับประทานยานูโรเฟนชนิดน้ำ ครั้งละ 2.5 มิลลิลิตร วันละ 3 ครั้ง เด็กอายุ 6?12เดือน: รับประทานยานูโรเฟนชนิดน้ำ ครั้งละ 2.5 มิลลิลิตร วันละ 3?4 ครั้ง เด็กอายุ 1?4 ปี: รับประทานยานูโรเฟนชนิดน้ำ ครั้งละ 5 มิลลิลิตร วันละ 3 ครั้ง เด็กอายุ 4?7 ปี: รับประทานยานูโรเฟนชนิดน้ำ ครั้งละ 7.5 มิลลิลิตร วันละ 3 ครั้ง เด็กอายุ 7?10 ปี: รับประทานยานูโรเฟนชนิดน้ำ ครั้งละ 10 มิลลิลิตร วันละ 3 ครั้ง เด็กอายุ 10?12 ปี: รับประทานยานูโรเฟนชนิดน้ำ ครั้งละ 15 มิลลิลิตร วันละ 3 ครั้ง เด็กอายุมากกว่า 12 ปี: รับประทานยานี้ ครั้งละ 200?400 มิลลิกรัม ทุกๆ 4?6 ชั่วโมง ไม่ควรใช้ยาเกิน 1,200 มิลลิกรัม/วัน ง.สำหรับบรรเทาอาการปวดโดยใช้ยาชนิดเจลทาผิวหนัง: ผู้ใหญ่: บีบยามีระยะ 4?10 เซนติเมตร โดยประมาณทาบนผิวหนังที่มีอาการปวด ทาถูเพียงเบาๆวันละ 2?3 ครั้ง และต้องล้างมือทุกครั้งหลังทายา เด็ก: ยังไม่มีข้อมูลทางคลินิกที่แน่ชัด ถึง ความปลอดภัย และประสิทธิผลของยานี้ในเด็ก *อนึ่ง: ห้ามใช้ยานี้กับเด็กที่อายุต่ำกว่า 3 เดือน รวมถึงเด็กที่มีน้ำหนักตัวต่ำกว่า 7 กิโลกรัมลงมา สำหรับยาชนิดน้ำให้เขย่าขวดทุกครั้งก่อนรับประทาน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ไม่ควรใช้ยาเกินจากขนาดรับประทานที่ระบุดังข้างต้น กรณีใช้ยานี้ แล้วอาการปวด อาการไข้ ไม่ทุเลาลงเกิน 3 วัน ควรรีบปรึกษาแพทย์/มาโรงพยาบาลโดยเร็ว ควรรับประทานยานี้พร้อมหรือหลังอาหารทันที เพื่อเป็นการลดอาการ ระคายเคืองในกระเพาะอาหารและลำไส้ ยานี้ใช้รักษาและบรรเทาอาการในระยะสั้น เมื่ออาการดีขึ้น สามารถหยุดรับประทานยาได้ *****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้ เป็นเพียง ตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร? เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยานูโรเฟน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้ ประวัติแพ้ยาทุกชนิด เช่น กินยา/ใช้ยาแล้ว คลื่นไส้มาก ขึ้นผื่น หรือ แน่นหายใจติดขัด/หายใจลำบาก มีโรคประจำตัวต่างๆ อย่างเช่น โรคหัวใจ โรคไต โรคตับ แผลในทางเดินอาหาร(เช่น แผลในกระเพาะอาหาร) โรคความดันโลหิตสูง โรคความดันโลหิตต่ำ รวมทั้งกำลังกินยา/ใช้ยาอะไรอยู่ เพราะยานูโรเฟนอาจส่งผลให้อาการของโรคเหล่านั้นรุนแรงขึ้น หรืออาจเกิดปฏิกิริยาระหว่างยากับยาอื่นๆที่กิน/ที่ใช้อยู่ก่อน หากเป็นสุภาพสตรีควรแจ้งว่าอยู่ในภาวะตั้งครรภ์ หรือ กำลังให้นมบุตร เพราะยาหลายประเภท สามารถผ่านทางน้ำนมหรือรก และเข้าสู่ทารกจนก่อให้เกิด ผลข้างเคียงได้ หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร? หากลืมรับประทานยานูโรเฟน ก็สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า ให้รับประทานในขนาดปกติ นูโรเฟนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร? ยานูโรเฟนซึ่งมีตัวยาสำคัญคือ ยาไอบูโพรเฟน ที่สามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกาย ดังนี้ เช่น ผลต่อระบบเลือด: เช่น เกิดภาวะเลือดออกง่าย มีภาวะโลหิตจาง เม็ดเลือดขาวมาก มีภาวะเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิล/Neutrophilต่ำ เกิดภาวะเกล็ดเลือดต่ำ ปริมาณฮีโมโกลบินลดลง ผลต่อระบบทางเดินอาหาร: เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ท้องอืด ท้องเสียหรือท้องผูก อาหารไม่ย่อย รู้สึกไม่สบายในช่องท้อง แสบร้อนกลางหน้าอก เป็นตะคริวที่ท้อง มีเลือดออกในทางเดินอาหาร เกิดแผลในกระเพาะอาหาร กระเพาะอาหารอักเสบ เหงือกเป็นแผล/เหงือกอักเสบ ผลต่อระบบประสาท: เช่น ปวดศีรษะ วิงเวียน กระสับกระส่าย ง่วงนอน ความรู้สึกสัมผัสเพี้ยน ตัวสั่น เกิดอาการชัก และโคม่า ผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด: เช่น ความดันโลหิตสูงหรือไม่ก็ต่ำ หัวใจเต้นเร็ว หัวใจเต้นผิดจังหวะ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ชีพจรเต้นผิดปกติ ผลต่อตับ: เช่น มีภาวะตับอักเสบ เกิดดีซ่าน ผลต่อไต: เช่น ไตวาย ไตอักเสบ ผลต่อผิวหนัง: เช่น เกิดผื่นคัน Stevens-Johnson syndrome ผลต่อระบบทางเดินปัสสาวะ: เช่น ปัสสาวะขัด มีโปรตีนในปัสสาวะ ปัสสาวะมีเลือดปน/ปัสสาวะเป็นเลือด ปัสสาวะบ่อย ประจำเดือน(ในสตรี)มามากผิดปกติ ผลต่อระบบเผาผลาญพลังงานของร่างกาย: เช่น สารโปรตีนในเลือดต่ำ เกลือโปแตสเซียม/โพแทสเซียมในเลือดต่ำ เกลือโซเดียมในเลือดสูง น้ำตาลในเลือดต่ำ ผลต่อตา: เช่น ตาพร่า ตาแห้ง ประสาทตาอักเสบ ผลต่อสภาพจิตใจ: เช่น วิตกกังวล รู้สึกสับสน ซึม ฝันแปลกๆ นอนไม่หลับ ประสาทหลอน ผลต่อระบบทางเดินหายใจ: เช่น ปอดบวม ไอ หอบหืด ความดันในปอดสูงขึ้น เยื่อจมูกอักเสบ ผลต่อระบบต่อมไร้ท่อ: เช่น มีภาวะผู้ชายมีเต้านม (ในผู้ชาย) มีข้อควรระวังการใช้นูโรเฟนอย่างไร? มีข้อควรระวังการใช้ยานูโรเฟน เช่น
Last Update : 03/12/2561 19:07:44
Nurofen supension 60 ml.
Brand name:Nurofen supension 60 ml.
Model:60 ml.
Last Update : 03/12/2561 19:00:23

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by BTO WORLD Co.,LTD
Tel. 0-2580-8880  Fax. 0-2588-3348  Website. www.btopharmacy.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login