ปวดข้อ
โรคข้อเสื่อมเป็นโรคที่พบว่ามีการสึกกร่อนของกระดูกอ่อน เนื่องจากมีปริมาณของโปรตีโอไกลแคน (proteoglycans) ลดลง ทำให้ความสามารถในการรองรับการเคลื่อนไหวของกระดูกข้อต่อลดลง เกิดอาการปวดขึ้นเมื่อมีการลงน้ำหนัก หรือมีกิจกรรมบนข้อนั้นๆ จากการเปลี่ยนแปลงของกระดูกอ่อนที่พบในผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมดังกล่าวนี้ จึงทำให้เกิดแนวคิดในการนำเอากลูโคซามีนซึ่งเป็นสารตั้งต้นของการสร้างโปรตีโอไกลแคนที่เป็นองค์ประกอบในกระดูกอ่อนมาใช้เพื่อรักษาหรือชะลอการเสื่อมของข้อในโรคข้อเสื่อม กลูโคซามีน (glucosamine) เป็นสารประกอบประเภทน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว (monosaccharide) ที่ปกติถูกสร้าง และพบในร่างกายของทุกคนอยู่แล้ว กลูโคซามีนจะถูกนำไปใช้เป็นสารตั้งต้นในการสร้างสารขนาดโมเลกุลใหญ่ เช่น โปรตีโอไกลแคน, ไกลโคโปรตีน (glycoprotein), ไกลโคสามิโนไกลแคน (glycosaminoglycan), กรดไฮยาลูโรนิก (hyaluronic acid) สารเหล่านี้เป็นส่วนประกอบในเนื้อเยื่อเกือบทุกชนิดของร่างกาย โดยจะพบได้มากที่กระดูกอ่อน (cartilage)ซึ่งจะอยู่ที่บริเวณส่วนปลายของกระดูกโดยเฉพาะที่ข้อต่อ กระดูกอ่อนนั้นประกอบด้วยเมทริกซ์ของเส้นใยคอลลาเจนที่มีโปรตีโอไกลแคนอยู่ภายใน โดยโปรตีโอไกลแคนเป็นสารโมเลกุลใหญ่ที่มีความสามารถในการดึงน้ำเข้ามาหาตัวเองได้ดี จึงทำให้กระดูกอ่อนมีความยืดหยุ่น และสามารถรองรับการเคลื่อนไหวของกระดูกข้อต่อได้ ซึ่งจัดเป็นบทบาทสำคัญของกลูโคซามีนในเรื่องการทำงานของข้อ นอกจากนี้กลูโคซามีนยังมีผลยับยั้งการทำงานของสารอักเสบได้หลายชนิด จึงมีผลลดการอักเสบของข้อด้วย กลูโคซามีนที่มีจำหน่ายแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ตามการขึ้นทะเบียน คือ (1) ยาอันตราย และ (2) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งทั้งสองแบบมีความแตกต่างกันในขั้นตอนการยื่นขอขึ้นทะเบียน รวมถึงเอกสารที่จำเป็นในการขอขึ้นทะเบียน กล่าวคือ กลูโคซามีนที่ขึ้นทะเบียนเป็นยาอันตราย มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการรักษาโรคข้อเสื่อม ซึ่งจะต้องมีเอกสารยืนยันถึงการศึกษาทางการแพทย์ที่แสดงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสารดังกล่าว และการใช้ยาจะอยู่ภายใต้การสั่งใช้จากแพทย์เท่านั้น ส่วนกลูโคซามีนที่ขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงใช้รับประทาน นอกเหนือจากการรับประทานอาหารหลักตามปกติ และในการขอขึ้นทะเบียนไม่จำเป็นต้องแสดงการศึกษาทางการแพทย์ประกอบ สำหรับในประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุขได้อนุญาตให้มีกลูโคซามีนชนิดที่เป็นยาอันตรายเท่านั้นที่ได้รับการขึ้นทะเบียน และจำหน่ายในประเทศได้ ทั้งยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของกลูโคซามีนมีจำหน่ายในรูปแบบของสารประกอบเกลือหลายชนิด เช่น เกลือซัลเฟต (glucosamine sulfate), เกลือไฮโดรคลอไรด์ (glucosamine hydrochloride), เกลือคลอโรไฮเดรต (glucosamine chlorohydrate หรือ N-acetylglucosamine) ซึ่งทำให้ขนาดโมเลกุลและคุณสมบัติอื่นๆ ของกลูโคซามีนมีความแตกต่างกันไป เช่น ความคงตัวเมื่อทำเป็นผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ในผลิตภัณฑ์ของกลูโคซามีนซัลเฟตยังมีการเติมโซเดียม หรือโปแตสเซียมในสูตรตำรับ เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์มีความคงตัวเพิ่มขึ้น โดยกลูโคซามีนซัลเฟตเป็นกลูโคซามีนที่ขึ้นทะเบียนเป็นยาอันตรายและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ส่วนกลูโคซามีนในรูปแบบอื่นจะขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ด้านประสิทธิภาพของกลูโคซามีนต่อโรคข้อเสื่อม พบว่าการศึกษาทางการแพทย์ขนาดใหญ่ส่วนมากเป็นการศึกษาโดยใช้กลูโคซามีนซัลเฟต (glucosamine sulfate) ที่ขึ้นทะเบียนเป็นยาอันตราย ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการให้ผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมได้รับกลูโคซามีนซัลเฟตในขนาด 1,500 มิลลิกรัมต่อวัน เป็นเวลานาน 3 ปี ช่วยลดอาการปวด และช่วยลดการแคบของข้อได้เมื่อเปรียบเทียบกับการไม่ใช้ยา (หรือใช้ยาหลอก) แต่การใช้กลูโคซามีนซัลเฟตในระยะสั้น เช่น 3-6 เดือน พบว่าผลการศึกษามีทั้งสองแบบ คือ ให้ผลดีในการรักษา และไม่เห็นความแตกต่างในการรักษาเมื่อเปรียบเทียบกับการไม่ใช้ยา นอกจากนี้การศึกษาในผู้ป่วยข้อสะโพกเสื่อมก็ไม่แสดงประโยชน์เหนือกว่าการไม่ใช้ยาเช่นกัน สำหรับกลูโคซามีนในรูปแบบอื่นนั้น พบว่ามีการศึกษาทางการแพทย์บ้าง แต่เป็นเพียงการศึกษาขนาดเล็ก จำนวนผู้ป่วยที่ใช้ศึกษาน้อย เช่น การใช้กลูโคซามีนไฮโดรคลอไรด์ ซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม พบว่ากลูโคซามีนไฮโดรคลอไรด์ให้ประสิทธิภาพในการระงับปวดในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมได้ไม่แตกต่างจากกลูโคซามีนซัลเฟต จากข้อมูลการศึกษาทางการแพทย์ของกลูโคซามีนดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของกลูโคซามีนในโรคข้อเสื่อมนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น รูปแบบเกลือของกลูโคซามีน ตำแหน่งข้อที่เกิดการเสื่อม ขนาดยาที่ใช้ ระยะเวลาในการใช้ ซึ่งผู้บริโภค/ผู้ป่วยที่มีความประสงค์จะรับประทานกลูโคซามีน โดยเฉพาะในรูปแบบของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่สามารถหาซื้อได้เองจากร้านขายยาทั่วไป ควรศึกษาข้อมูลของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้เข้าใจ หรือปรึกษาแพทย์/เภสัชกรเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงประโยชน์ที่จะได้รับให้มากยิ่งขึ้น เพราะนอกจากประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้กลูโคซามีนแล้ว กลูโคซามีนในทุกรูปแบบยังมีข้อควรระวังและทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ได้ด้วย ดังนี้ - อาการไม่พึงประสงค์ที่พบได้บ่อยจากการรับประทานกลูโคซามีน คือ คลื่นไส้ ท้องเสีย แสบท้อง ปวดท้อง ท้องอืด นอกจากนี้ยังอาจพบอาการง่วงซึม ผื่นแพ้ผิวหนัง แพ้แสง ปากคอบวม (angioedema) หรือกระตุ้นให้เกิดการจับหืดได้ ควรระมัดระวังการแพ้ในผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้อาหารทะเล โดยเฉพาะกุ้ง ปู เพราะกลูโคซามีนที่มีจำหน่ายสังเคราะห์มาจากเปลือกของสัตว์ดังกล่าว ควรระมัดระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยเฉพาะถ้าไม่สามารถคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ตามเป้าหมายการรักษา เพราะมีรายงานในสัตว์ทดลองว่ากลูโคซามีนทำให้การหลั่งอินซูลินลดลงได้ ถึงแม้ว่าจะยังไม่พบรายงานดังกล่าวในคนก็ตาม
Last Update : 16:29:32 04/01/2018
VITAMIN B
วิตามิน บี ชนิดต่างๆ ซึ่งเป็นสารอาหารที่ทำหน้าที่ช่วยให้ระบบการทำงานต่างๆ ของร่างกายเป็นไปโดยปกติ ภาวะที่ร่างกายอาจต้องการวิตามิน บี มากขึ้นกว่าปกติ ได้แก่ ผู้ที่รับประทานอาหารเจเป็นประจำ สตรีมีครรภ์* คนชรา ผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย หรือพักฟื้นจากความเจ็บป่วย ใช้รักษาการขาดวิตามิน บี บำรุงร่างกาย และระบบประสาท วิตามินบี (Vitamin B) เป็นหนึ่งในวิตามินชนิดที่ละลายในน้ำได้ หรือที่เราเรียกกันว่า Vitamin B Complex แต่วิตามินบี ตัวนี้จะไม่สามารถเก็บไว้ในร่างกายของเราได้ โดยมันจะถูกขับออกทางปัสสาวะ แต่ก่อนมันจะถูกขับออกมันได้สร้างประโยชน์ให้เราอย่างมหาศาล โดยตัว Vitamin B Complex นั้นจะทำหน้าที่เปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตในร่างกายให้เป็นน้ำตาลกลูโคส ซึ่งร่างกายจะสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานไปใช้ได้ และช่วยในกระบวนการเมตาโบลิซึมของไขมันและโปรตีน รวมถึงการทำงานของระบบประสาท และกล้ามเนื้อในระบบทางเดินอาหาร เป็นกลุ่มของวิตามินที่มีความจำเป็นต่อเส้นประสาทและความสมบูรณ์ของอวัยวะต่างๆ โดยจะมีวิตามินบี 1, บี 2, บี 3,บี 5, บี 6 และบี 12 บางทีเรียกรวมกันว่า วิตามินบีรวม มีความสำคัญในการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา หรือทำให้ปฏิกิริยาต่างๆ ในร่างกายดำเนินไปได้ และคงจะเคยได้เห็นเคยได้ยินกันมาว่า วิตามินบีรวม หรือวิตามินบีคอมเพล็กซ์เนี่ย ส่วนมากคนวัยทำงานนอนดึกตื่นเช้ามักจะหาซื้อมาบำรุงร่างกายในรูปของอาหารเสริม เพราะเชื่อว่าในอาหารเสริมมีคุณค่าครบถ้วนกว่าวิตามินที่อยู่ในอาหารที่เรากินทุกมื้อ แต่จะจริงเท็จแค่ไหนก็ลองมาไขข้อข้องใจกันดูเลย !
Last Update : 15:58:00 03/01/2018
17. คลายเครียดด้วยใบขี้เหล็ก
17. คลายเครียดด้วยใบขี้เหล็ก จากสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน ทำให้คนเราเครียดกันมากขึ้นทุกที สภาวะความเครียดหรือวิตกกังวล นำมาสู่การนอนไม่หลับ ซึ่งมักเป็นของคู่กันจนแยกไม่ออก ดังนั้นคนที่ร่างกายทนสภาพความอ่อนเพลียและหงุดหงิดจากการนอนไม่หลับไม่ได้ บางคนหันมาพึ่งยากันมากขึ้นแต่ว่ายาแผนปัจจุบันที่เป็นกลุ่มยาคลายเครียดหรือช่วยให้นอนหลับนี้ ก็เป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ซึ่งตามกฎหมายแล้วร้านขายยาจะขายไม่ได้ ยกเว้นแต่มีใบสั่งแพทย์เท่านั้น ดังนั้นถ้ามีทางเลือกใหม่ คือได้ยาจากธรรมชาติพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์เป็นยาคลายเครียด และช่วยให้นอนหลับมาใช้ทดแทนการบริโภคยาแผนปัจจุบันซึ่งต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ใบขี้เหล็ก เป็นสมุนไพรไทยที่เป็นที่รู้จักและใช้มานานแล้วในรูปของอาหารซึ่งเราเอามาทำเป็นแกงขี้เหล็กนั่นเอง มีสรรพคุณช่วยในการระบาย ขับถ่ายง่าย ไม่มีของเสียตกค้าง ช่วยเจริญอาหาร สารเคมีที่มีอยู่ในขี้เหล็กมีชื่อว่า แอนไฮโดรบาราคอล ( Anhydrobarakol ) มีสรรพคุณช่วยคลายเครียด และยังมีฤทธิ์เป็นยานอนหลับอย่างอ่อนๆ อีกด้วย ปัจจุบันได้มีการวิจัยและพัฒนาผลิตเป็นยาเม็ดสำเร็จรูปวางจำหน่าย และด้วยความที่เป็นพืชสมุนไพรการรับประทานมากและบ่อยๆจึงไม่มีอาการเป็นพิษนอกจากจะช่วยให้ขับถ่ายได้ดีในตอนเช้า ซึ่งก็เป็นข้อดีเพราะคนเราต้องขับถ่ายเป็นประจำอยู่แล้ว ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพของขาวลออเภสัช ยาเม็ดใบขี้เหล็ก ตราดอกว่าน สรรพคุณ : ช่วยให้นอนหลับ ขนาดรับประทาน : รับประทานครั้งละ 1-4 เม็ด ก่อนนอน จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ยาเม็ดใบขี้เหล็กของขาวละออเภสัช ผ่านการวิจัยและพัฒนา ผลิตจากขบวนการที่ได้มาตรฐาน โดยใช้วิธีผลิตอิงตามภูมิปัญญาไทยที่ใช้ติดต่อกันมานาน จนพบว่ามีความปลอดภัย สามารถรับประทานก่อนนอนเป็นประจำได้ทุกวันโดยไม่มีผลข้างเคียง และได้รับอนุมัติทะเบียนตำรับยาโดยถูกต้องจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
Last Update : 19:21:21 10/12/2017
16. จุดเด่นยาแก้ปวดเมื่อยเถาวัลย์เปรียง
16. จุดเด่นยาแก้ปวดเมื่อยเถาวัลย์เปรียง เถาวัลย์เปรียงเป็นสมุนไพรที่มีการใช้อย่างแพร่หลาย สรรพคุณเด่นตามความรู้ของหมอยาพื้นบ้านคือ แก้กษัย รักษาปัสสาวะกะปริบกะปรอย แก้ปวดเมื่อย แก้เส้นเอ็นตึง และยังเป็นยาบำรุงสุขภาพคือเป็นทั้งยารักษาโรคและยาต้มบำรุงสุขภาพ ปัจจุบันเถาวัลย์เปรียง เป็นสมุนไพรที่ขายดีเป็นอันดับต้นๆ ในตำรับยาไทยระบุว่า รากเถาวัลย์เปรียง มีรสเฝื่อน แก้เส้นและกษัย แก้เส้นเอ็นขอด ใช้เถากินขับปัสสาวะ แก้บิด แก้ไอ แก้หวัด แก้ปวดเมื่อย เถาวัลย์เปรียงจะถูกนำไปเข้าในตำรับยาแก้เส้น แก้กษัย แก้ปวดเมื่อย แก้เจ็บตามเส้น เจ็บตามกระดูก บำรุงโลหิต บำรุงธาตุ ใช้ขับน้ำคาวปลา หลังคลอดบุตร ชำระล้างโลหิตเน่าเสีย แก้ท้องผูก ท้องเสีย แก้มุตกิดระดูขาว ขับปัสสาวะ และยังมีฤทธิ์ลดการอักเสบ ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันอีกด้วย อาจใช้เป็นอาหารเสริมสุขภาพของผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ป่วยเอดส์เป็นต้น ผลิคภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพของขาวลออเภสัช ยาเถาวัลย์เปรียง ชนิดเม็ด ตราดอกว่าน สรรพคุณ : บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย ขนาดรับประทาน : ผู้ใหญ่ครั้งละ 4 เม็ด วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ เป็นยาแก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกายและกล้ามเนื้อที่ผลิตจากสมุนไพรล้วนๆ เช่นเถาวัลย์เปรียง เถาเอ็นอ่อน โคคลาน ที่มีคุณสมบัติบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้ดีได้ผลไม่ด้อยกว่ายาแผนปัจจุบันจึงไม่จำเป็นต้องใช้ยาแผนปัจจุบันที่มีส่วนประกอบของ Stearoids เช่น Prednisolone , Dexamethasone หรือกลุ่มเอนเสด ที่มักจะก่อให้เกิดปัญหาแผลในกระเพาะอาหารตามมา ยาแก้ปวดเมื่อยเถาวัลย์เปรียงของขาวละออจึงเป็นทางเลือกที่ดีของการบรรเทาอาการปวดเมื่อย โดยไม่ต้องเสี่ยงกับปัญหาแผลในกระเพาะอาหาร
Last Update : 14:09:56 08/12/2017
15. ดักไขมันลดหุ่นด้วยไคโตซาน
15. ดักไขมันลดหุ่นด้วยไคโตซาน ไคโตซาน เป็น ไบโอโพลิเมอร์ธรรมชาติอย่างหนึ่ง ได้จากเส้นใยที่เรียกว่า ?ไคติน?ซึงจะมีในเปลือก ปู กุ้ง และแกนในของปลาหมึก เป็นสารธรรมชาติที่มีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัว ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ และมีความปลอดภัยในการนำมาใช้กับมนุษย์ ไม่เกิดการแพ้ ไม่ไวไฟ และไม่เป็นพิษ ( non ? phyto toxic ) ไม่เกิดผลเสียและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมต่อพืช นอกจากนี้ยังส่งเสริมการเพิ่มปริมาณของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ คุณสมบัติของไคโตซาน คือ ใช้ในการลดโคเลสเตอรอล ลดความดันโลหิต ฟื้นฟูสภาพผิวหนัง ป้องกันเชื้อแบคทีเรีย ไคโตซานเป็นตัวอย่าง ที่ชาญฉลาดของการจัดการกับกากของเสียจากอุตสาหกรรมอาหาร ที่ใช้กุ้ง ปู ปลาหมึก จากกระบวนการ Hydrolyse ไคโตซานถูกนำไปใช้ประโยชน์หลายๆอย่างได้ อย่างน่าทึ่งในแทบทุกวงการ ทั้งการแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม ส่วนประโยชน์ของไคติน-ไคโตซาน ในด้านความสวยความงามคือ สามารถลดความอ้วนได้ดีสุดยอดอย่างที่เราไม่อยากจะเชื่อ เมื่อไคตินนั้นได้กลายเป็นไคโตซานแล้ว ประจุบวกอันมหาสาลของไคโตซานจะเป็นที่ดึงดูดใจมากของเหล่ากรดไขมันอิสระ และโคเลสเตอรอลที่มีประจุลบ ดังนั้นเจ้าตัวต้นเหตุของความอ้วนทั้ง 2 ตัว ก็จะเกาะติดแจกับไคโตซาน และระบบย่อยอาหารของคนไม่สามารถย่อยไคติน-ไคโตซานได้ทั้งหมดจึงขับออกมาพร้อมกับอุจจาระโดยที่มีโคเลสเตอรอลและไขมันส่วนเกินตามออกมาด้วย ด้วยคุณสมบัติดักจับไขมันที่ดีกว่าใยพืชถึง 80 เท่าของไคโตซานขาวลออเภสัชจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ไคโตซานชนิดแคปซูลเพื่อใช้ในการควบคุมน้ำหนัก ดักจับไขมันส่วนเกินได้ดี เพื่อประโยชน์ทางสุขภาพของคุณ กุ้ง ปู ปลาหมึก ของไทย ไม่เพียงแต่มีรสชาติดี เป็นที่ต้องการของทั่วโลก เปลือกกุ้ง กระดองปู และแกนในของปลาหมึก ก็เป็นวัตถุดิบตั้งต้นที่ดีของไคโตซานคุณภาพเช่นกัน ไคโตซาน เป็นอนุพันธ์เดียวกันกับ Glucosamine ซึ่งเป็นที่นิยมรักษาอาการปวดข้อ ปวดเข่า ในบางประเทศ ให้นักกีฬาที่ต้องใช้พลังของข้อและกระดูก เช่นนักกายกรรม บาสเก็ตบอล ทานไคโตซานเป็นอาหารเสริมเชื่อว่าจะเสริมกระดูกอ่อนได้ ป้องกันการบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมและแข่งขัน ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพของขาวลออเภสัช ไคโตซาน แคปซูล เครื่องหมายการค้า คัมเมอรี่ สรรพคุณ : ควบคุมน้ำหนัก ดักจับไขมันส่วนเกิน ขนาดรับประทาน : ครั้งละ 2-3 แคปซูล ก่อนอาหาร ดื่มน้ำตาม 1-2 แก้ว จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ เป็นไคโตซานที่มีคุณภาพสูง ผ่านกระบวนการผลิตที่ถูกต้องตามหลักมาตรฐาน GMP และ ISO 9001:2000
Last Update : 13:01:17 08/12/2017
HERBONIA เห็ดหลินจือแดง
Brand : HERBONIA เห็ดหลินจือแดง
HERBONIA เห็ดหลินจือแดงพันธุ์ G2 พันธุ์เดียวกับโครงการหลวง ช่วยเรื่องปัญหา ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ขับสารพิษ บำรุงร่างกาย วิธีรับประทาน : นำมาต้ม 5-10 ชิ้น ในน้ำเดือด 3 ลิตร นาน 15 นาที
จำนวนที่ซื้อ
Last Update : 16:42:51 24/03/2019
Dosanac 25 mg 1 x 10 tablet
Brand : Dosanac 25 mg 1 x 10 tablet
ยาบรรเทาอาการปวด และอักเสบโรคข้อ กล้ามเนื้อและเอ็น
Last Update : 10:29:54 24/03/2019
MANAZITH DRY SYRUP 15 ml.
Brand : MANAZITH DRY
Model : 15 ml.
ใช้รักษาการติดเชื้อในหูชั้นกลางอย่างเฉลียบพลัน , คอหอยอักเสบ, โรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อในชุมชน , ช่องโพรงอากาศอักเสบอย่างเฉียบพลัน , การติดเชื้อทางผิวหนัง
Last Update : 18:16:04 23/03/2019
ACNE AIR Body Spray
Brand : ACNE AIR Body Spray
Acne Air - Acne Clear Body Spray แอคเน่แอร์ สเปรย์รักษาสิวบนผิวกาย "แค่ผิวใส ก็มั่นใจทุกกิจกรรม" ใช้รักษาสิวทุกส่วน สิวที่หลัง สิวที่หน้าอก สิวที่หน้า สิวที่ขา สิวที่ก้น ? เห็นผลใน5-8วัน 1ชิ้นใช้ได้ 20-30วัน ? รักษาสิวได้ทั้งสิวอักเสบ สิวผื่น ? ช่วยกระชับรูขุมขน ลดการเกิดสิวหลังจากหยุดใช้ ? ช่วยลดเลือนรอยสิว และทำให้ผิวกระจ่างใสขึ้น ? อ่อนโยนต่อผิว ไม่มีสารอันตรายหรือทำให้แพ้ระคายเคือง ? เหมาะกับทั้งผู้ชายและผู้หญิง
Last Update : 17:31:16 23/03/2019
Sunte Gluta Collagen Plus
Brand : Sunte Gluta Collagen Plus
Sunte Gluta Collagen Plus 12g. Pack 10sachets ซันเต้ กลูต้า-คอลลาเจน พลัส กล่อง 10 ซอง ช่วยทำให้ผิวขาวเนียนนุ่มเเละทำให้ผิวกระจ่างใส ภายใน 2 สัปดาห์ เเนะนำให้ทานวันละซองก่อนนอนหรือช่วงตอนท้องว่างจะทำให้เห็นประสิทธิภาพดีที่สุด สะดวก ทานง่าย พกพาสบายๆ ส่วนผสม ? คอลลาเจน เปปไทด์ 4,000 มิลลิกรัม ? กลูต้าไธโอน 250 มิลลิกรัม ? แอล-ซีสเตอีน 150 มิลลิกรัม ? แอล-กลูตามีน 150 มิลลกรัม ? ไกลซีน 100 มิลลิกรัม ? ไลโคปีน 10 มิลลิกรัม ? วิตามิน เอ ซี อี บี1 บี2 บี3 บี6 บี12
Last Update : 16:18:57 23/03/2019

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
82
Total View
470605

Products list by Category (Total 376 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
HERBONIA เห็ดหลินจือแดง
Brand name:HERBONIA เห็ดหลินจือแดง
HERBONIA เห็ดหลินจือแดงพันธุ์ G2 พันธุ์เดียวกับโครงการหลวง ช่วยเรื่องปัญหา ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ขับสารพิษ บำรุงร่างกาย วิธีรับประทาน : นำมาต้ม 5-10 ชิ้น ในน้ำเดือด 3 ลิตร นาน 15 นาที
จำนวนที่ซื้อ
Last Update : 24/03/2562 16:42:51
Dosanac 25 mg 1 x 10 tablet
Brand name:Dosanac 25 mg 1 x 10 tablet
ยาบรรเทาอาการปวด และอักเสบโรคข้อ กล้ามเนื้อและเอ็น
Last Update : 24/03/2562 10:29:54
MANAZITH DRY SYRUP 15 ml.
Brand name:MANAZITH DRY
Model: 15 ml.
ใช้รักษาการติดเชื้อในหูชั้นกลางอย่างเฉลียบพลัน , คอหอยอักเสบ, โรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อในชุมชน , ช่องโพรงอากาศอักเสบอย่างเฉียบพลัน , การติดเชื้อทางผิวหนัง
Last Update : 23/03/2562 18:16:04
ACNE AIR Body Spray
Brand name:ACNE AIR Body Spray
Acne Air - Acne Clear Body Spray แอคเน่แอร์ สเปรย์รักษาสิวบนผิวกาย "แค่ผิวใส ก็มั่นใจทุกกิจกรรม" ใช้รักษาสิวทุกส่วน สิวที่หลัง สิวที่หน้าอก สิวที่หน้า สิวที่ขา สิวที่ก้น ? เห็นผลใน5-8วัน 1ชิ้นใช้ได้ 20-30วัน ? รักษาสิวได้ทั้งสิวอักเสบ สิวผื่น ? ช่วยกระชับรูขุมขน ลดการเกิดสิวหลังจากหยุดใช้ ? ช่วยลดเลือนรอยสิว และทำให้ผิวกระจ่างใสขึ้น ? อ่อนโยนต่อผิว ไม่มีสารอันตรายหรือทำให้แพ้ระคายเคือง ? เหมาะกับทั้งผู้ชายและผู้หญิง
Last Update : 23/03/2562 17:31:16
Sunte Gluta Collagen Plus
Brand name:Sunte Gluta Collagen Plus
Sunte Gluta Collagen Plus 12g. Pack 10sachets ซันเต้ กลูต้า-คอลลาเจน พลัส กล่อง 10 ซอง ช่วยทำให้ผิวขาวเนียนนุ่มเเละทำให้ผิวกระจ่างใส ภายใน 2 สัปดาห์ เเนะนำให้ทานวันละซองก่อนนอนหรือช่วงตอนท้องว่างจะทำให้เห็นประสิทธิภาพดีที่สุด สะดวก ทานง่าย พกพาสบายๆ ส่วนผสม ? คอลลาเจน เปปไทด์ 4,000 มิลลิกรัม ? กลูต้าไธโอน 250 มิลลิกรัม ? แอล-ซีสเตอีน 150 มิลลิกรัม ? แอล-กลูตามีน 150 มิลลกรัม ? ไกลซีน 100 มิลลิกรัม ? ไลโคปีน 10 มิลลิกรัม ? วิตามิน เอ ซี อี บี1 บี2 บี3 บี6 บี12
Last Update : 23/03/2562 16:18:57
SOY PROTIEN ตราวาริส
Brand name:SOY PROTIEN ตราวาริส
โปรตีนถั่วเหลือง จากสหรัฐอเมริกาช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอมีปริมาณไขมันต่ำ Cholesterol 0% ประกอบไปด้วยคอลลาเจน แคลเซียม โอเมก้า 3 สุขภาพดีได้รับโปรตีนครบถ้วน
Last Update : 23/03/2562 14:57:49
Valencia Perfume กลิ่น Daisy Lazy
Brand name:Valencia Perfume กลิ่น Daisy Lazy
โลชั่นน้ำหอม Valencia Perfume Body Lotion มีให้เลือก 5 กลิ่นกลิ่น Love Passion กลิ่น Lazy Daisy กลิ่น Sweet Candy กลิ่น Vergin Allure และกลิ่น Fresh Winter
Last Update : 21/03/2562 23:26:23
โสมสยาม น้ำมะนาวกระชาย
Brand name:โสมสยาม น้ำมะนาวกระชาย
โสมสยาม น้ำมะนาวกระชาย เครื่องดื่มสมุนไพรไทย บำรุงร่างกาย สดชื่น บำรุงเสียง ขับลมช่วยย่อย บำรุงกระดูก สมานแผล
Last Update : 20/03/2562 08:21:44
Natural Clean&Pure Facial Soap
Brand name:Natural Clean&Pure Facial Soap
สบู่สำหรับผิวแพ้ง่าย ช่วยลดสิว ด้วยคุณค่าสารสกัดจากธรรมชาติและสารสกัดจากสมุนไพรรางจืด เหงือกปลาหมอ ทองพันชั่ง ช่วยบรรเทาอาการผื่นแพ้ต่างๆ พร้อมปรับให้เกิดสมดุลย์ ลดความหยาบกร้าน ลดการอักเสบของผิวหน้าจากการแพ้สารเคมีหรือเครื่องสำอางค์ ให้ผิวหน้าแลดูมีสุขภาพดี บำรุงผิวเนียนนุ่ม ชุ่มชื่น ปราศจากผงฟอง สารเคมี หรือสารฟอกขาวที่เป็นอันตรายต่อผิวหน้า
Last Update : 14/03/2562 15:14:38
Natural Petfect white soap
Brand name:Natural Perfect white soap
สบู่เพื่อผิวขาวกระจ่างใส ลดฝ้ากระ ควบคุมความมัน ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติและสารสกัดจากสมุนไพรไทย กวาวเครือขาว ว่านนางคำ แก่นฝาง บัวบก ทับทิม ที่ช่วยเรื่องความขาวกระจ่างใสโดยตรง พร้อมวิตามินบำรุงผิวเกรดพรีเมี่ยม ช่วยล้างคราบเครื่องสำอางและสิ่งสกปรกที่อุดตันตามรูขุมขนได้อย่างหมดจด ปรับสภาพผิว จุดด่างดำแลดูจางลง ให้ผิวขาวสว่างขึ้นและช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ได้ทุกสภาพผิว
Last Update : 14/03/2562 13:22:45
น้ำมันงาม้อนสกัดเย็น ตรา บี เอ็น เฮิร์บส์
Brand name:น้ำมันงาม้อนสกัดเย็น ตรา บี เอ็น เฮิร์บส์
น้ำมันงาม้อนสกัดเย็นอุดมไปด้วยโอเมก้า 3 สูง โอเมก้า 6 และ 9 บำรุงระบบสมอง ระบบประสาท ความจำ ลดความเสี่ยงโรคจำเสื่อม บำรุุงระบบการมองเห็น สายตา ลดความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อม1 ปรับสมดุลฮอร์โมน(สตรีวัยทอง) เพิ่มการสร้างมวลกระดูก(ชายและหญิง) เสริมการพัฒนาการเรียนรู้ พัฒนาสมองในเด็ก ลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดร้าย(LDL) และไตรกลีเซอร์ไรด์ ลดความเสี่ยงจากโรคเก๊าท์ โรคข้ออักเสบ โรคสะเก็ดเงิน ไมเกรน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของปอดในสภาวะของโรคหอบหืด ลดไขมันในเลือด และไขมันในตับ
Last Update : 13/03/2562 21:15:40
สารสกัดจากงาดำ เซซามิน บีเอ็น เฮิร์บ
Brand name:สารสกัดจากงาดำ เซซามิน บีเอ็น เฮิร์บ
งาดำ (Black sesame seeds) เป็นพืชที่มีประโยชน์อย่างมากต่อสุขภาพ สามารถรับประทานเป็นประจำอย่างต่อเนื่องได้ ช่วยให้สุขภาพแข็งแรง และหากรับประทานเป็นประจำ ร่างกายก็จะแข็งแรงมากกว่าคนที่ไม่ได้รับประทาน ภายในงาดำเต็มไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่าง ๆ มากมาย เช่น วิตามินบีรวม แคลเซียม แมกนีเซียม โพแทสเซียม โซเดียม ฟอสฟอรัส สังกะสี เหล็ก เป็นต้น งาดำยังช่วยบำรุงสุขภาพร่างกายในทุกส่วน และยังช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนในผู้หญิงวัยทองได้อีกด้วย
Last Update : 13/03/2562 20:52:14
NPS HERB Brightening Body Lotion 120 ml
Brand name:NPS HERB Brightening Body Lotion 120 ml
ครีมกันแดด SPF50 PA+++ กันแดดพร้อมบำรุงผิวภายในขั้นตอนเดียว
Last Update : 13/03/2562 16:58:41
ไอริณ สบู่ดอกเกลือ
Brand name:ไอริณ สบู่ดอกเกลือ
ไอริณ สบู่ดอกเกลือ เจลอาบน้ำผสมว่านหางจระเข้ ลดแบคทีเรีย เติมความชุ่มชื้นให้แก่ผิวพรรณ
Last Update : 13/03/2562 12:41:00
ยากุมารกลิ่นฮันนี่โทสต์
Brand name:ยากุมารกลิ่นฮันนี่โทสต์
สรรพคุณ : ทำให้เจริญอาหาร แก้เด็กเป็นตานขโมย ผสมน้ำผึ้งแท้
Last Update : 12/03/2562 22:39:00
แชมพูสมุนไพร เกซาร่า 100 มล.
Brand name:แชมพูสมุนไพร เกซาร่า 100 มล.
แชมพูสมุนไพรเกซาร่าเพื่อการดูแลรักษาเส้นผม และหนังศีรษะ ด้วยสูตรเฉพาะที่ผสานสารสกัดจากธรรมชาติ ที่ช่วยบํารุงรากผมให้แข็งแรง ปิดล็อคเกล็ดผม ให้ผมเรียบลื่นนุ่มสลวยเงางาม ป้องกันผมร่วง แตกปลาย ลดอาการคัน ขจัดรังแค กระตุ้นการเกิดใหม่ของเส้นผม คงความชุ่มชื่น และช่วยฟื้นฟูเส้นผมให้มีสุขภาพดีแชมพูสมุนไพร เพื่อการดูแลรักษาเส้นผมและหนังศีรษะ ด้วยสูตรเฉพาะของเกซาร่าที่ผสมผสานสารสกัดจากธรรมชาติทั้ง 6 ชนิดไว้อย่างลงตัว นวัตกรรมเพิ่มผมหนาและดกดำ บำรุงรากผมให้แข็งแรง ลดผมร่วงอย่างได้ผล ช่วยฟื้นฟูสภาพผมแห้งเสียให้กลับมามีสุขภาพดี รักษาอาการคันหนังศีรษะและรังแค วิธีใช้ ชโลมแชมพูลงบนหนังศีรษะและเส้นผมที่บาง ทิ้งไว้ 5 นาที สระโดยผสมน้ำเพียงเล็กน้อย นวดเบาๆ ให้เกิดฟอง ทั่วทั้งศีรษะ แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดควรใช้คู่กับครีมนวด สมุนไพร เกซาร่า แชมพูมี 3 ขนาด ? 400 ml ราคา 1,190 บาท ? 200 ml ราคา 790 บาท ? 100 ml ราคา 490 บาท
Last Update : 09/03/2562 07:11:55
ครีมนวดสมุนไพรเกซาร่า
Brand name:ครีมนวดสมุนไพรเกซาร่า
ครีมนวดสมุนไพรเกซาร่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการดูแลเส้นผม และหนังศีรษะอย่างล้ำลึก ด้วยอีกขั้นของ ครีมนวดสูตรพิเศษจากเกซาร่าให้ผมนุ่มสลวย เพื่อประสิทธิภาพของการดูแลเส้นผมและหนังศีรษะอย่างล้ำลึก อีกขั้นด้วยครีมนวดสูตรพิเศษจากเกซาร่า คงความชุ่มชื้น และแข็งแรงให้แก่เส้นผมและหนังศีรษะอย่างยาวนานด้วยวิตามินบี 5 และวิตามินอี ปิดล็อกเกล็ดผมให้เรียบลื่น นุ่มสลวยเป็นเงางามยิ่งขึ้น นวัตกรรมเพิ่มผมหนาและดกดำ บำรุงรากผมให้แข็งแรง ลดผมร่วงอย่างได้ผล ช่วยฟื้นฟูสภาพผมแห้งเสียให้กลับมามีสุขภาพดี รักษาอาการคันหนังศีรษะและรังแค
Last Update : 09/03/2562 06:57:10
แชมพูสมุนไพร เกซาร่า 400 มล.
Brand name:แชมพูสมุนไพร เกซาร่า 400 มล.
แชมพูสมุนไพรเกซาร่าเพื่อการดูแลรักษาเส้นผม และหนังศีรษะ ด้วยสูตรเฉพาะที่ผสานสารสกัดจากธรรมชาติ ที่ช่วยบํารุงรากผมให้แข็งแรง ปิดล็อคเกล็ดผม ให้ผมเรียบลื่นนุ่มสลวยเงางาม ป้องกันผมร่วง แตกปลาย ลดอาการคัน ขจัดรังแค กระตุ้นการเกิดใหม่ของเส้นผม คงความชุ่มชื่น และช่วยฟื้นฟูเส้นผมให้มีสุขภาพดีแชมพูสมุนไพร เพื่อการดูแลรักษาเส้นผมและหนังศีรษะ ด้วยสูตรเฉพาะของเกซาร่าที่ผสมผสานสารสกัดจากธรรมชาติทั้ง 6 ชนิดไว้อย่างลงตัว นวัตกรรมเพิ่มผมหนาและดกดำ บำรุงรากผมให้แข็งแรง ลดผมร่วงอย่างได้ผล ช่วยฟื้นฟูสภาพผมแห้งเสียให้กลับมามีสุขภาพดี รักษาอาการคันหนังศีรษะและรังแค วิธีใช้ ชโลมแชมพูลงบนหนังศีรษะและเส้นผมที่บาง ทิ้งไว้ 5 นาที สระโดยผสมน้ำเพียงเล็กน้อย นวดเบาๆ ให้เกิดฟอง ทั่วทั้งศีรษะ แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดควรใช้คู่กับครีมนวด สมุนไพร เกซาร่า แชมพูมี 3 ขนาด ? 400 ml ราคา 1,190 บาท ? 200 ml ราคา 790 บาท ? 100 ml ราคา 490 บาท
Last Update : 09/03/2562 00:42:11
แชมพูสมุนไพร เกซาร่า
Brand name:แชมพูสมุนไพร เกซาร่า
แชมพูสมุนไพรเกซาร่าเพื่อการดูแลรักษาเส้นผม และหนังศีรษะ ด้วยสูตรเฉพาะที่ผสานสารสกัดจากธรรมชาติ ที่ช่วยบํารุงรากผมให้แข็งแรง ปิดล็อคเกล็ดผม ให้ผมเรียบลื่นนุ่มสลวยเงางาม ป้องกันผมร่วง แตกปลาย ลดอาการคัน ขจัดรังแค กระตุ้นการเกิดใหม่ของเส้นผม คงความชุ่มชื่น และช่วยฟื้นฟูเส้นผมให้มีสุขภาพดีแชมพูสมุนไพร เพื่อการดูแลรักษาเส้นผมและหนังศีรษะ ด้วยสูตรเฉพาะของเกซาร่าที่ผสมผสานสารสกัดจากธรรมชาติทั้ง 6 ชนิดไว้อย่างลงตัว นวัตกรรมเพิ่มผมหนาและดกดำ บำรุงรากผมให้แข็งแรง ลดผมร่วงอย่างได้ผล ช่วยฟื้นฟูสภาพผมแห้งเสียให้กลับมามีสุขภาพดี รักษาอาการคันหนังศีรษะและรังแค วิธีใช้ ชโลมแชมพูลงบนหนังศีรษะและเส้นผมที่บาง ทิ้งไว้ 5 นาที สระโดยผสมน้ำเพียงเล็กน้อย นวดเบาๆ ให้เกิดฟอง ทั่วทั้งศีรษะ แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดควรใช้คู่กับครีมนวด สมุนไพร เกซาร่า แชมพูมี 3 ขนาด ? 400 ml ราคา 1,190 บาท ? 200 ml ราคา 790 บาท ? 100 ml ราคา 490 บาท
Last Update : 09/03/2562 00:20:38
IMMOR น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น
Brand name:IMMOR น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น
สรรพคุณของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น - ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระได้เป็นอย่างดี ช่วยในการชะลอวัย ชะลอความเสื่อมของร่างกาย - ลดไขมันสะสมไขมันส่วนเกิน เนื่องจากน้ำมันมะพร้าวมีโมเลกุลขนาดกลาง จึงถูกย่อยได้เร็วไม่มีการสะสมในร่างกาย โมเลกุลตัวนี้จะไปกระตุ้นกระบวนการเมตาบอลิซึมทำให้แคลอรีที่เรารับประทานเข้าไปในรูปของอาหารถูกเผาผลาญไป ทำให้เหลือสะสมไขมันในร่างกายน้อยลง และการเพิ่มเมตาบอลิซึมจะทำให้เกิดความร้อน ทำให้อุณหภูมิร่างกายเพิ่มขึ้น ทำให้ต่อมไทรอยด์ทำงานได้ดีขึ้น - ชะลอความหิว ช่วยทำให้รับประทานอาหารมื้อต่อไปได้น้อยลง ช่วยยืดและชะลอความหิวออกไปให้นานขึ้น - ช่วยล้างพิษ ขับพิษของเสียออกจากร่างกายหรือช่วยดีท็อกซ์ ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย บำรุงกำลัง และเป็นอาหารให้แก่เซลล์ต่าง ๆ ในร่างกายช่วยทำให้ร่างกายปลอดเชื้อโรค ช่วยระบายท้อง ทำให้ขับถ่ายง่ายขึ้น - ช่วยบำรุงหัวใจ ทำให้หัวใจมีสุขภาพดีและแข็งแรง ป้องกันการเกิดโรคหัวใจ ด้วยการช่วยเพิ่มไขมันชนิดดี (HDL) และไปช่วยลดไขมันเลว (LDL) ช่วยในการขยายหลอดเลือดและป้องกันการแข็งตัวของหลอดเลือดซึ่งเป็นสาเหตุของโรคหัวใจ - ช่วยลดอัตราความเสี่ยงของการเกิดเนื้อร้าย ป้องกันการกลายพันธุ์ของเซลล์ไม่ให้เกิดเป็นเนื้อร้าย - ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของตับอ่อนในการสร้างอินซูลิน - ช่วยลดอาการปวดข้อ ปวดเข่า เก๊าท์ รูมาตอยด์
Last Update : 08/03/2562 23:49:45

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by BTO WORLD Co.,LTD
Tel. 0-2580-8880  Fax. 0-2588-3348  Website. www.btopharmacy.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login