ปวดข้อ
โรคข้อเสื่อมเป็นโรคที่พบว่ามีการสึกกร่อนของกระดูกอ่อน เนื่องจากมีปริมาณของโปรตีโอไกลแคน (proteoglycans) ลดลง ทำให้ความสามารถในการรองรับการเคลื่อนไหวของกระดูกข้อต่อลดลง เกิดอาการปวดขึ้นเมื่อมีการลงน้ำหนัก หรือมีกิจกรรมบนข้อนั้นๆ จากการเปลี่ยนแปลงของกระดูกอ่อนที่พบในผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมดังกล่าวนี้ จึงทำให้เกิดแนวคิดในการนำเอากลูโคซามีนซึ่งเป็นสารตั้งต้นของการสร้างโปรตีโอไกลแคนที่เป็นองค์ประกอบในกระดูกอ่อนมาใช้เพื่อรักษาหรือชะลอการเสื่อมของข้อในโรคข้อเสื่อม กลูโคซามีน (glucosamine) เป็นสารประกอบประเภทน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว (monosaccharide) ที่ปกติถูกสร้าง และพบในร่างกายของทุกคนอยู่แล้ว กลูโคซามีนจะถูกนำไปใช้เป็นสารตั้งต้นในการสร้างสารขนาดโมเลกุลใหญ่ เช่น โปรตีโอไกลแคน, ไกลโคโปรตีน (glycoprotein), ไกลโคสามิโนไกลแคน (glycosaminoglycan), กรดไฮยาลูโรนิก (hyaluronic acid) สารเหล่านี้เป็นส่วนประกอบในเนื้อเยื่อเกือบทุกชนิดของร่างกาย โดยจะพบได้มากที่กระดูกอ่อน (cartilage)ซึ่งจะอยู่ที่บริเวณส่วนปลายของกระดูกโดยเฉพาะที่ข้อต่อ กระดูกอ่อนนั้นประกอบด้วยเมทริกซ์ของเส้นใยคอลลาเจนที่มีโปรตีโอไกลแคนอยู่ภายใน โดยโปรตีโอไกลแคนเป็นสารโมเลกุลใหญ่ที่มีความสามารถในการดึงน้ำเข้ามาหาตัวเองได้ดี จึงทำให้กระดูกอ่อนมีความยืดหยุ่น และสามารถรองรับการเคลื่อนไหวของกระดูกข้อต่อได้ ซึ่งจัดเป็นบทบาทสำคัญของกลูโคซามีนในเรื่องการทำงานของข้อ นอกจากนี้กลูโคซามีนยังมีผลยับยั้งการทำงานของสารอักเสบได้หลายชนิด จึงมีผลลดการอักเสบของข้อด้วย กลูโคซามีนที่มีจำหน่ายแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ตามการขึ้นทะเบียน คือ (1) ยาอันตราย และ (2) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งทั้งสองแบบมีความแตกต่างกันในขั้นตอนการยื่นขอขึ้นทะเบียน รวมถึงเอกสารที่จำเป็นในการขอขึ้นทะเบียน กล่าวคือ กลูโคซามีนที่ขึ้นทะเบียนเป็นยาอันตราย มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการรักษาโรคข้อเสื่อม ซึ่งจะต้องมีเอกสารยืนยันถึงการศึกษาทางการแพทย์ที่แสดงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสารดังกล่าว และการใช้ยาจะอยู่ภายใต้การสั่งใช้จากแพทย์เท่านั้น ส่วนกลูโคซามีนที่ขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงใช้รับประทาน นอกเหนือจากการรับประทานอาหารหลักตามปกติ และในการขอขึ้นทะเบียนไม่จำเป็นต้องแสดงการศึกษาทางการแพทย์ประกอบ สำหรับในประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุขได้อนุญาตให้มีกลูโคซามีนชนิดที่เป็นยาอันตรายเท่านั้นที่ได้รับการขึ้นทะเบียน และจำหน่ายในประเทศได้ ทั้งยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของกลูโคซามีนมีจำหน่ายในรูปแบบของสารประกอบเกลือหลายชนิด เช่น เกลือซัลเฟต (glucosamine sulfate), เกลือไฮโดรคลอไรด์ (glucosamine hydrochloride), เกลือคลอโรไฮเดรต (glucosamine chlorohydrate หรือ N-acetylglucosamine) ซึ่งทำให้ขนาดโมเลกุลและคุณสมบัติอื่นๆ ของกลูโคซามีนมีความแตกต่างกันไป เช่น ความคงตัวเมื่อทำเป็นผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ในผลิตภัณฑ์ของกลูโคซามีนซัลเฟตยังมีการเติมโซเดียม หรือโปแตสเซียมในสูตรตำรับ เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์มีความคงตัวเพิ่มขึ้น โดยกลูโคซามีนซัลเฟตเป็นกลูโคซามีนที่ขึ้นทะเบียนเป็นยาอันตรายและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ส่วนกลูโคซามีนในรูปแบบอื่นจะขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ด้านประสิทธิภาพของกลูโคซามีนต่อโรคข้อเสื่อม พบว่าการศึกษาทางการแพทย์ขนาดใหญ่ส่วนมากเป็นการศึกษาโดยใช้กลูโคซามีนซัลเฟต (glucosamine sulfate) ที่ขึ้นทะเบียนเป็นยาอันตราย ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการให้ผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมได้รับกลูโคซามีนซัลเฟตในขนาด 1,500 มิลลิกรัมต่อวัน เป็นเวลานาน 3 ปี ช่วยลดอาการปวด และช่วยลดการแคบของข้อได้เมื่อเปรียบเทียบกับการไม่ใช้ยา (หรือใช้ยาหลอก) แต่การใช้กลูโคซามีนซัลเฟตในระยะสั้น เช่น 3-6 เดือน พบว่าผลการศึกษามีทั้งสองแบบ คือ ให้ผลดีในการรักษา และไม่เห็นความแตกต่างในการรักษาเมื่อเปรียบเทียบกับการไม่ใช้ยา นอกจากนี้การศึกษาในผู้ป่วยข้อสะโพกเสื่อมก็ไม่แสดงประโยชน์เหนือกว่าการไม่ใช้ยาเช่นกัน สำหรับกลูโคซามีนในรูปแบบอื่นนั้น พบว่ามีการศึกษาทางการแพทย์บ้าง แต่เป็นเพียงการศึกษาขนาดเล็ก จำนวนผู้ป่วยที่ใช้ศึกษาน้อย เช่น การใช้กลูโคซามีนไฮโดรคลอไรด์ ซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม พบว่ากลูโคซามีนไฮโดรคลอไรด์ให้ประสิทธิภาพในการระงับปวดในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมได้ไม่แตกต่างจากกลูโคซามีนซัลเฟต จากข้อมูลการศึกษาทางการแพทย์ของกลูโคซามีนดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของกลูโคซามีนในโรคข้อเสื่อมนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น รูปแบบเกลือของกลูโคซามีน ตำแหน่งข้อที่เกิดการเสื่อม ขนาดยาที่ใช้ ระยะเวลาในการใช้ ซึ่งผู้บริโภค/ผู้ป่วยที่มีความประสงค์จะรับประทานกลูโคซามีน โดยเฉพาะในรูปแบบของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่สามารถหาซื้อได้เองจากร้านขายยาทั่วไป ควรศึกษาข้อมูลของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้เข้าใจ หรือปรึกษาแพทย์/เภสัชกรเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงประโยชน์ที่จะได้รับให้มากยิ่งขึ้น เพราะนอกจากประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้กลูโคซามีนแล้ว กลูโคซามีนในทุกรูปแบบยังมีข้อควรระวังและทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ได้ด้วย ดังนี้ - อาการไม่พึงประสงค์ที่พบได้บ่อยจากการรับประทานกลูโคซามีน คือ คลื่นไส้ ท้องเสีย แสบท้อง ปวดท้อง ท้องอืด นอกจากนี้ยังอาจพบอาการง่วงซึม ผื่นแพ้ผิวหนัง แพ้แสง ปากคอบวม (angioedema) หรือกระตุ้นให้เกิดการจับหืดได้ ควรระมัดระวังการแพ้ในผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้อาหารทะเล โดยเฉพาะกุ้ง ปู เพราะกลูโคซามีนที่มีจำหน่ายสังเคราะห์มาจากเปลือกของสัตว์ดังกล่าว ควรระมัดระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยเฉพาะถ้าไม่สามารถคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ตามเป้าหมายการรักษา เพราะมีรายงานในสัตว์ทดลองว่ากลูโคซามีนทำให้การหลั่งอินซูลินลดลงได้ ถึงแม้ว่าจะยังไม่พบรายงานดังกล่าวในคนก็ตาม
Last Update : 16:29:32 04/01/2018
VITAMIN B
วิตามิน บี ชนิดต่างๆ ซึ่งเป็นสารอาหารที่ทำหน้าที่ช่วยให้ระบบการทำงานต่างๆ ของร่างกายเป็นไปโดยปกติ ภาวะที่ร่างกายอาจต้องการวิตามิน บี มากขึ้นกว่าปกติ ได้แก่ ผู้ที่รับประทานอาหารเจเป็นประจำ สตรีมีครรภ์* คนชรา ผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย หรือพักฟื้นจากความเจ็บป่วย ใช้รักษาการขาดวิตามิน บี บำรุงร่างกาย และระบบประสาท วิตามินบี (Vitamin B) เป็นหนึ่งในวิตามินชนิดที่ละลายในน้ำได้ หรือที่เราเรียกกันว่า Vitamin B Complex แต่วิตามินบี ตัวนี้จะไม่สามารถเก็บไว้ในร่างกายของเราได้ โดยมันจะถูกขับออกทางปัสสาวะ แต่ก่อนมันจะถูกขับออกมันได้สร้างประโยชน์ให้เราอย่างมหาศาล โดยตัว Vitamin B Complex นั้นจะทำหน้าที่เปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตในร่างกายให้เป็นน้ำตาลกลูโคส ซึ่งร่างกายจะสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานไปใช้ได้ และช่วยในกระบวนการเมตาโบลิซึมของไขมันและโปรตีน รวมถึงการทำงานของระบบประสาท และกล้ามเนื้อในระบบทางเดินอาหาร เป็นกลุ่มของวิตามินที่มีความจำเป็นต่อเส้นประสาทและความสมบูรณ์ของอวัยวะต่างๆ โดยจะมีวิตามินบี 1, บี 2, บี 3,บี 5, บี 6 และบี 12 บางทีเรียกรวมกันว่า วิตามินบีรวม มีความสำคัญในการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา หรือทำให้ปฏิกิริยาต่างๆ ในร่างกายดำเนินไปได้ และคงจะเคยได้เห็นเคยได้ยินกันมาว่า วิตามินบีรวม หรือวิตามินบีคอมเพล็กซ์เนี่ย ส่วนมากคนวัยทำงานนอนดึกตื่นเช้ามักจะหาซื้อมาบำรุงร่างกายในรูปของอาหารเสริม เพราะเชื่อว่าในอาหารเสริมมีคุณค่าครบถ้วนกว่าวิตามินที่อยู่ในอาหารที่เรากินทุกมื้อ แต่จะจริงเท็จแค่ไหนก็ลองมาไขข้อข้องใจกันดูเลย !
Last Update : 15:58:00 03/01/2018
17. คลายเครียดด้วยใบขี้เหล็ก
17. คลายเครียดด้วยใบขี้เหล็ก จากสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน ทำให้คนเราเครียดกันมากขึ้นทุกที สภาวะความเครียดหรือวิตกกังวล นำมาสู่การนอนไม่หลับ ซึ่งมักเป็นของคู่กันจนแยกไม่ออก ดังนั้นคนที่ร่างกายทนสภาพความอ่อนเพลียและหงุดหงิดจากการนอนไม่หลับไม่ได้ บางคนหันมาพึ่งยากันมากขึ้นแต่ว่ายาแผนปัจจุบันที่เป็นกลุ่มยาคลายเครียดหรือช่วยให้นอนหลับนี้ ก็เป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ซึ่งตามกฎหมายแล้วร้านขายยาจะขายไม่ได้ ยกเว้นแต่มีใบสั่งแพทย์เท่านั้น ดังนั้นถ้ามีทางเลือกใหม่ คือได้ยาจากธรรมชาติพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์เป็นยาคลายเครียด และช่วยให้นอนหลับมาใช้ทดแทนการบริโภคยาแผนปัจจุบันซึ่งต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ใบขี้เหล็ก เป็นสมุนไพรไทยที่เป็นที่รู้จักและใช้มานานแล้วในรูปของอาหารซึ่งเราเอามาทำเป็นแกงขี้เหล็กนั่นเอง มีสรรพคุณช่วยในการระบาย ขับถ่ายง่าย ไม่มีของเสียตกค้าง ช่วยเจริญอาหาร สารเคมีที่มีอยู่ในขี้เหล็กมีชื่อว่า แอนไฮโดรบาราคอล ( Anhydrobarakol ) มีสรรพคุณช่วยคลายเครียด และยังมีฤทธิ์เป็นยานอนหลับอย่างอ่อนๆ อีกด้วย ปัจจุบันได้มีการวิจัยและพัฒนาผลิตเป็นยาเม็ดสำเร็จรูปวางจำหน่าย และด้วยความที่เป็นพืชสมุนไพรการรับประทานมากและบ่อยๆจึงไม่มีอาการเป็นพิษนอกจากจะช่วยให้ขับถ่ายได้ดีในตอนเช้า ซึ่งก็เป็นข้อดีเพราะคนเราต้องขับถ่ายเป็นประจำอยู่แล้ว ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพของขาวลออเภสัช ยาเม็ดใบขี้เหล็ก ตราดอกว่าน สรรพคุณ : ช่วยให้นอนหลับ ขนาดรับประทาน : รับประทานครั้งละ 1-4 เม็ด ก่อนนอน จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ยาเม็ดใบขี้เหล็กของขาวละออเภสัช ผ่านการวิจัยและพัฒนา ผลิตจากขบวนการที่ได้มาตรฐาน โดยใช้วิธีผลิตอิงตามภูมิปัญญาไทยที่ใช้ติดต่อกันมานาน จนพบว่ามีความปลอดภัย สามารถรับประทานก่อนนอนเป็นประจำได้ทุกวันโดยไม่มีผลข้างเคียง และได้รับอนุมัติทะเบียนตำรับยาโดยถูกต้องจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
Last Update : 19:21:21 10/12/2017
16. จุดเด่นยาแก้ปวดเมื่อยเถาวัลย์เปรียง
16. จุดเด่นยาแก้ปวดเมื่อยเถาวัลย์เปรียง เถาวัลย์เปรียงเป็นสมุนไพรที่มีการใช้อย่างแพร่หลาย สรรพคุณเด่นตามความรู้ของหมอยาพื้นบ้านคือ แก้กษัย รักษาปัสสาวะกะปริบกะปรอย แก้ปวดเมื่อย แก้เส้นเอ็นตึง และยังเป็นยาบำรุงสุขภาพคือเป็นทั้งยารักษาโรคและยาต้มบำรุงสุขภาพ ปัจจุบันเถาวัลย์เปรียง เป็นสมุนไพรที่ขายดีเป็นอันดับต้นๆ ในตำรับยาไทยระบุว่า รากเถาวัลย์เปรียง มีรสเฝื่อน แก้เส้นและกษัย แก้เส้นเอ็นขอด ใช้เถากินขับปัสสาวะ แก้บิด แก้ไอ แก้หวัด แก้ปวดเมื่อย เถาวัลย์เปรียงจะถูกนำไปเข้าในตำรับยาแก้เส้น แก้กษัย แก้ปวดเมื่อย แก้เจ็บตามเส้น เจ็บตามกระดูก บำรุงโลหิต บำรุงธาตุ ใช้ขับน้ำคาวปลา หลังคลอดบุตร ชำระล้างโลหิตเน่าเสีย แก้ท้องผูก ท้องเสีย แก้มุตกิดระดูขาว ขับปัสสาวะ และยังมีฤทธิ์ลดการอักเสบ ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันอีกด้วย อาจใช้เป็นอาหารเสริมสุขภาพของผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ป่วยเอดส์เป็นต้น ผลิคภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพของขาวลออเภสัช ยาเถาวัลย์เปรียง ชนิดเม็ด ตราดอกว่าน สรรพคุณ : บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย ขนาดรับประทาน : ผู้ใหญ่ครั้งละ 4 เม็ด วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ เป็นยาแก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกายและกล้ามเนื้อที่ผลิตจากสมุนไพรล้วนๆ เช่นเถาวัลย์เปรียง เถาเอ็นอ่อน โคคลาน ที่มีคุณสมบัติบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้ดีได้ผลไม่ด้อยกว่ายาแผนปัจจุบันจึงไม่จำเป็นต้องใช้ยาแผนปัจจุบันที่มีส่วนประกอบของ Stearoids เช่น Prednisolone , Dexamethasone หรือกลุ่มเอนเสด ที่มักจะก่อให้เกิดปัญหาแผลในกระเพาะอาหารตามมา ยาแก้ปวดเมื่อยเถาวัลย์เปรียงของขาวละออจึงเป็นทางเลือกที่ดีของการบรรเทาอาการปวดเมื่อย โดยไม่ต้องเสี่ยงกับปัญหาแผลในกระเพาะอาหาร
Last Update : 14:09:56 08/12/2017
15. ดักไขมันลดหุ่นด้วยไคโตซาน
15. ดักไขมันลดหุ่นด้วยไคโตซาน ไคโตซาน เป็น ไบโอโพลิเมอร์ธรรมชาติอย่างหนึ่ง ได้จากเส้นใยที่เรียกว่า ?ไคติน?ซึงจะมีในเปลือก ปู กุ้ง และแกนในของปลาหมึก เป็นสารธรรมชาติที่มีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัว ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ และมีความปลอดภัยในการนำมาใช้กับมนุษย์ ไม่เกิดการแพ้ ไม่ไวไฟ และไม่เป็นพิษ ( non ? phyto toxic ) ไม่เกิดผลเสียและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมต่อพืช นอกจากนี้ยังส่งเสริมการเพิ่มปริมาณของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ คุณสมบัติของไคโตซาน คือ ใช้ในการลดโคเลสเตอรอล ลดความดันโลหิต ฟื้นฟูสภาพผิวหนัง ป้องกันเชื้อแบคทีเรีย ไคโตซานเป็นตัวอย่าง ที่ชาญฉลาดของการจัดการกับกากของเสียจากอุตสาหกรรมอาหาร ที่ใช้กุ้ง ปู ปลาหมึก จากกระบวนการ Hydrolyse ไคโตซานถูกนำไปใช้ประโยชน์หลายๆอย่างได้ อย่างน่าทึ่งในแทบทุกวงการ ทั้งการแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม ส่วนประโยชน์ของไคติน-ไคโตซาน ในด้านความสวยความงามคือ สามารถลดความอ้วนได้ดีสุดยอดอย่างที่เราไม่อยากจะเชื่อ เมื่อไคตินนั้นได้กลายเป็นไคโตซานแล้ว ประจุบวกอันมหาสาลของไคโตซานจะเป็นที่ดึงดูดใจมากของเหล่ากรดไขมันอิสระ และโคเลสเตอรอลที่มีประจุลบ ดังนั้นเจ้าตัวต้นเหตุของความอ้วนทั้ง 2 ตัว ก็จะเกาะติดแจกับไคโตซาน และระบบย่อยอาหารของคนไม่สามารถย่อยไคติน-ไคโตซานได้ทั้งหมดจึงขับออกมาพร้อมกับอุจจาระโดยที่มีโคเลสเตอรอลและไขมันส่วนเกินตามออกมาด้วย ด้วยคุณสมบัติดักจับไขมันที่ดีกว่าใยพืชถึง 80 เท่าของไคโตซานขาวลออเภสัชจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ไคโตซานชนิดแคปซูลเพื่อใช้ในการควบคุมน้ำหนัก ดักจับไขมันส่วนเกินได้ดี เพื่อประโยชน์ทางสุขภาพของคุณ กุ้ง ปู ปลาหมึก ของไทย ไม่เพียงแต่มีรสชาติดี เป็นที่ต้องการของทั่วโลก เปลือกกุ้ง กระดองปู และแกนในของปลาหมึก ก็เป็นวัตถุดิบตั้งต้นที่ดีของไคโตซานคุณภาพเช่นกัน ไคโตซาน เป็นอนุพันธ์เดียวกันกับ Glucosamine ซึ่งเป็นที่นิยมรักษาอาการปวดข้อ ปวดเข่า ในบางประเทศ ให้นักกีฬาที่ต้องใช้พลังของข้อและกระดูก เช่นนักกายกรรม บาสเก็ตบอล ทานไคโตซานเป็นอาหารเสริมเชื่อว่าจะเสริมกระดูกอ่อนได้ ป้องกันการบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมและแข่งขัน ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพของขาวลออเภสัช ไคโตซาน แคปซูล เครื่องหมายการค้า คัมเมอรี่ สรรพคุณ : ควบคุมน้ำหนัก ดักจับไขมันส่วนเกิน ขนาดรับประทาน : ครั้งละ 2-3 แคปซูล ก่อนอาหาร ดื่มน้ำตาม 1-2 แก้ว จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ เป็นไคโตซานที่มีคุณภาพสูง ผ่านกระบวนการผลิตที่ถูกต้องตามหลักมาตรฐาน GMP และ ISO 9001:2000
Last Update : 13:01:17 08/12/2017
IMMOR น้ำมันมะพร้าวผสมน้ำมันกระเทียม
Brand : IMMOR
Model : น้ำหนักสุทธิ 43.20 กรัม ขนาดบรรจุ 60 แคปซูล/Capsules
น้ำมันมะพร้าวสูตรน้ำมันมะพร้าวผสมน้ำมันกระเทียม(สกัดเย็น) มีคุณประโยชน์เหมือนกับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นทุกประการ นอกจากนั้นจะได้รับคุณประโยชน์เพิ่มเติมจากน้ำมันกระเทียมสกัดเย็นอีกด้วย ซึ่งคุณประโยชน์และสรรพคุณของน้ำมันกระเทียมสกัดเย็น ได้แก่ ? ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน ? ลดโคเลสเตอรอล และไขมันในเลือด ? ลดความดันโลหิตสูง ? ป้องกันการเป็นโรคเบาหวาน ? ลดภูมิแพ้ เพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบภูมิคุ้มกัน ? ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านการเกิดออกซิเดชัน ป้องกันโรคมะเร็ง ? ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ? ทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตให้ดีขึ้น ? ช่วยให้ระบบเผาผลาญของร่างกายดีขึ้น ? ป้องกันไข้หวัด ? ลดอาการผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร ? ลดการอับเสบ และรักษาแผลในกระเพาะอาหาร ? ลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน หรือสมองขาดเลือด แต่พิเศษไปกว่านั้น สูตรน้ำมันมะพร้าวผสมน้ำมันกระเทียม(สกัดเย็น) นอกจากจะได้รับคุณประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวและน้ำมันกระเทียมแล้ว เรายังได้รับสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่ดีที่สุดอีกตัวหนึ่งคือกรดอัลฟ่าไลโปอิก ซึ่งเกิดจากการทำปฏิกิริยาของกรดกรดคาปริลิกในน้ำมันมะพร้าว กับ กำมะถันหรือซัลเฟอร์ในน้ำมันกระเทียม อีกด้วย ซึ่งกรดอัลฟ่าไลโปอิก ได้ชื่อว่าเป็น SUPER ANTIOXIDANT หรือ UNIVERSAL ANTIOXIDANT คือสารต่อต้านอนุมูลอิสระครอบจักรวาล ให้ผลดีกว่าวิตามิน C และ E ถึงกว่า 50 เท่าเลยทีเดียว การเลือกทาน หากต้องการเน้นบำรุงร่างกาย ชะลอวัย ชะลอความเสื่อมของร่างกาย ดีท๊อกซ์ ลดอาการปวดข้อ ปวดเข่า ต้านการอักเสบ ลดไขมันสะสม ในร่างกาย การรับประทานน้ำมันมะพร้าวเพียว ๆ ก็เพียงพอแล้ว เพราะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น มีสรรพคุณเด่นมากมาย รวมทั้งราคาก็ย่อมเยากว่าแบบผสมน้ำมันกระเทียม แต่ถ้ามีภาวะของความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดและคอเลสเตอรอลสูง หรือมีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง แนะนำสูตรน้ำมันมะพร้าวผสมน้ำมันกระเทียมจะเหมาะสมกว่า เพราะน้ำมันกระเทียมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ได้ผลดียิ่งขึ้น รวมทั้งจะได้รับกรดอัลฟ่าไลโปอิก สารต้านอนุมูลอิสระที่ดีที่สุดอีกด้วย อีกวิธี ถ้าต้องการดูแลสุขภาพโดยรวมและเพื่อให้ได้ผลดีที่สุด การรับประทานร่วมกันก็เหมาะสมมาก แนะนำให้ทานดังนี้ - ทานน้ำมันมะพร้าวก่อนอาหารเช้า 30-60 นาที วันละ 1-2 แคปซูล เป็นช่วงที่ดีที่สุด - และรับประทานน้ำมันมะพร้าวผสมน้ำมันกระเทียมวันละ 2 แคปซูล หลังอาหารเย็นหรือก่อนนอน ทั้งนี้รูปแบบการรับประทานไม่ได้กำหนดตายตัว เราสามารถออกแบบวิธีการทานได้เลยนะคะ
Last Update : 15:09:47 03/11/2019
IMMOR น้ำมันมะพร้าวผสมน้ำมันกระเทียม
Brand : IMMOR
Model : น้ำหนักสุทธิ 43.20 กรัม ขนาดบรรจุ 60 แคปซูล/Capsules
น้ำมันมะพร้าวสูตรน้ำมันมะพร้าวผสมน้ำมันกระเทียม(สกัดเย็น) มีคุณประโยชน์เหมือนกับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นทุกประการ นอกจากนั้นจะได้รับคุณประโยชน์เพิ่มเติมจากน้ำมันกระเทียมสกัดเย็นอีกด้วย ซึ่งคุณประโยชน์และสรรพคุณของน้ำมันกระเทียมสกัดเย็น ได้แก่ ? ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน ? ลดโคเลสเตอรอล และไขมันในเลือด ? ลดความดันโลหิตสูง ? ป้องกันการเป็นโรคเบาหวาน ? ลดภูมิแพ้ เพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบภูมิคุ้มกัน ? ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านการเกิดออกซิเดชัน ป้องกันโรคมะเร็ง ? ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ? ทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตให้ดีขึ้น ? ช่วยให้ระบบเผาผลาญของร่างกายดีขึ้น ? ป้องกันไข้หวัด ? ลดอาการผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร ? ลดการอับเสบ และรักษาแผลในกระเพาะอาหาร ? ลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน หรือสมองขาดเลือด แต่พิเศษไปกว่านั้น สูตรน้ำมันมะพร้าวผสมน้ำมันกระเทียม(สกัดเย็น) นอกจากจะได้รับคุณประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวและน้ำมันกระเทียมแล้ว เรายังได้รับสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่ดีที่สุดอีกตัวหนึ่งคือกรดอัลฟ่าไลโปอิก ซึ่งเกิดจากการทำปฏิกิริยาของกรดกรดคาปริลิกในน้ำมันมะพร้าว กับ กำมะถันหรือซัลเฟอร์ในน้ำมันกระเทียม อีกด้วย ซึ่งกรดอัลฟ่าไลโปอิก ได้ชื่อว่าเป็น SUPER ANTIOXIDANT หรือ UNIVERSAL ANTIOXIDANT คือสารต่อต้านอนุมูลอิสระครอบจักรวาล ให้ผลดีกว่าวิตามิน C และ E ถึงกว่า 50 เท่าเลยทีเดียว การเลือกทาน หากต้องการเน้นบำรุงร่างกาย ชะลอวัย ชะลอความเสื่อมของร่างกาย ดีท๊อกซ์ ลดอาการปวดข้อ ปวดเข่า ต้านการอักเสบ ลดไขมันสะสม ในร่างกาย การรับประทานน้ำมันมะพร้าวเพียว ๆ ก็เพียงพอแล้ว เพราะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น มีสรรพคุณเด่นมากมาย รวมทั้งราคาก็ย่อมเยากว่าแบบผสมน้ำมันกระเทียม แต่ถ้ามีภาวะของความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดและคอเลสเตอรอลสูง หรือมีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง แนะนำสูตรน้ำมันมะพร้าวผสมน้ำมันกระเทียมจะเหมาะสมกว่า เพราะน้ำมันกระเทียมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ได้ผลดียิ่งขึ้น รวมทั้งจะได้รับกรดอัลฟ่าไลโปอิก สารต้านอนุมูลอิสระที่ดีที่สุดอีกด้วย อีกวิธี ถ้าต้องการดูแลสุขภาพโดยรวมและเพื่อให้ได้ผลดีที่สุด การรับประทานร่วมกันก็เหมาะสมมาก แนะนำให้ทานดังนี้ - ทานน้ำมันมะพร้าวก่อนอาหารเช้า 30-60 นาที วันละ 1-2 แคปซูล เป็นช่วงที่ดีที่สุด - และรับประทานน้ำมันมะพร้าวผสมน้ำมันกระเทียมวันละ 2 แคปซูล หลังอาหารเย็นหรือก่อนนอน ทั้งนี้รูปแบบการรับประทานไม่ได้กำหนดตายตัว เราสามารถออกแบบวิธีการทานได้เลยนะคะ
Last Update : 15:03:51 03/11/2019
IMMOR น้ำมันมะพร้าวผสมน้ำมันกระเทียม
Brand : IMMOR
Model : น้ำหนักสุทธิ 43.20 กรัม ขนาดบรรจุ 60 แคปซูล/Capsules
มหัศจรรย์...น้ำมันกระเทียมผสมน้ำมันมะพร้าว ? น้ำมันกระเทียมและน้ำมันมะพร้าว ต่างก็มีสรรพคุณที่โดดเด่นในตัวของมันเองอยู่แล้ว แต่พิเศษกว่านั้น... หากเรานำน้ำมันกระเทียมและน้ำมันมะพร้าวมาผสมกัน จะเกิดปฏิกิริยาระหว่าง กรดคาปริลิก (CAPRILIC ACID) ในน้ำมันมะพร้าว กับ กำมะถันหรือซัลเฟอร์ (SULFUR) ในน้ำมันกระเทียม จะเกิดสารอาหารขึ้นมาใหม่ที่มีความสำคัญมาก ๆ ชื่อว่า กรดอัลฟ่าไลโปอิก (ALPHA LIPOIC ACID) กรดอัลฟ่าไลโปอิก (ALPHA LIPOIC) ได้ชื่อว่าเป็น SUPER ANTIOXIDANT หรือ UNIVERSAL ANTIOXIDANT คือสารต่อต้านอนุมูลอิสระครอบจักรวาล ให้ผลดีกว่าวิตามิน C และ E ถึงกว่า 50 เท่า ประโยชน์ของน้ำมันกระเทียมผสมน้ำมันมะพร้าว ? กระตุ้นและเพิ่มภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย ยับยั้งเชื้อไวรัสและแบคทีเรียต่างๆ ที่ทำให้เกิดโรค ? ช่วยให้ระบบเลือดไหลเวียนดี ลดความดันโลหิตสูง ป้องกันโรคหัวใจ ? ลดคอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอร์ไรด์ ลดไขมันในเลือด ? บำรุงตับ ลดความเสี่ยงโรคตับแข็ง ไวรัสตับอักเสบ A, B, C และลดความเป็นพิษต่อตับจากสารเคมีและอื่น ๆ ? เพิ่มการทำงานของวิตามิน C และ E กลูตาไธโอนและ Q10 และสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ได้อีก ? ป้องกันและบรรเทาปัญหาแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน ? ป้องกันโรคต้อกระจก และโรคที่เกี่ยวข้องกับดวงตา ? ควบคุมน้ำหนัก ลดไขมันส่วนเกิน ? ลดความเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์ โรคสมองเสื่อม ? ลดความเสี่ยงโรคเส้นโลหิตในสมองแตก ? ยับยั้งรหัสพันธุกรรมที่เร่งขบวนการชราภาพและยับยั้งการเกิดโรคมะเร็งได้ ? ดีท๊อกซ์และกำจัดสารพิษในร่างกายได้ดี ข้อควรระวัง น้ำมันกระเทียมสกัดเย็นมีฤทธิ์ร้อน ในแต่ละวันไม่ควรรับประทานมากเกินไป แนะนำรับประทานวันละ 2-4 มก. (2-4 แคปซูลต่อวัน) ก็เพียงพอแล้ว อย.เลขที่ 19-1-15653-5-0075
Last Update : 14:59:29 03/11/2019
Neoca C 1000 mg.
Brand : Neoca
Model : 30 Tablets
เหมาะสำหรับผู้ขาดวิตามินซี ป้องกันอาการหวัดและบรรเทาการเกิดภูมิแพ้ เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิว ป้องกันการเกิดริ้วรอย ต้านอนุมูลอิสระ ชะลอการเสื่อมของเซลล์ Neoca C วิตามินซีแบบ L- Ascorbic acid Form เป็นรูปแบบวิตามินซีที่ดูดซึมได้ดีว่า พร้อมสารอาหารที่ช่วยดูดซึมและมีวิตามินซีธรรมชาติสูง ได้แก่ ซิตรัส ไบโอฟลาโวนอยด์, รูติน, เอสเพอริดิน, โรสฮิป และอะเซโรล่า เชอร์รี่ วิตามินซีในรูปแบบ Buffer ช่วยลดความเป็นกรดของวิตามินซี ทำให้ไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหาร ไม่ทำลายสารเคลือบฟัน และคงประสิทธิภาพของวิตามินซีได้ดีกว่า คุณสมบัติ - ช่วยรักษาอาการขาดวิตามินซี - ป้องกันอาการหวัดและบรรเทาการเกิดภูมิแพ้ - กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวหนัง เพิ่มความชุ่มชื้น ป้องกันการเกิดริ้วรอย - ต้านอนุมูลอิสระ ชะลอการเสื่อมของเซลล์ต่างๆ ในร่างกาย ขนาดรับประทาน : วันละ 1 เม็ด พร้อมอาหาร
Last Update : 14:41:28 03/11/2019
ซีแอนด์แอล เจียวกู้หลาน 500 มก.
Brand : ซีแอนด์แอล
Model : 500 มก. 100 Capsules
ลดความดัน เบาหวาน เจียวกู่หลาน ชื่อวิทยาศาสตร์ Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino จัดอยู่ในวงศ์แตง (CUCURBITACEAE) และอยู่ในวงศ์ย่อย สมุนไพรเจียวกู่หลาน มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า ปัญจขันธ์ เบญจขันธ์ (ไทย), เครือต๋อมต๋อ (ไทใหญ่), ชีเย่ต่าน เสี่ยวขู่เอี้ยว เจียวกู่หลาน (จีนกลาง)[1],[4] คำว่า ?เจียวกู่หลาน? มาจากภาษาจีนที่หมายความถึงพืชเถาที่พันรอบไม้ใหญ่ แต่ด้วยความที่สมุนไพรชนิดนี้มีสรรพคุณในการบำรุงสุขภาพและรักษาอาการป่วยต่าง ๆ ได้หลายอย่าง ชาวจีนจึงเรียกว่าเจียวกู่หลานว่า ?ซียันเช่า? ซึ่งมีความหมายว่าสมุนไพรแห่งชีวิตอมตะ ส่วนชาวญี่ปุ่นจะเรียกว่า ?อะมาซาซูรู? ที่มีความหมายว่า ชาหวานจากเถา[2]
Last Update : 14:37:04 03/11/2019

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
35
Total View
933494

Products list by Category (Total 394 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
IMMOR น้ำมันมะพร้าวผสมน้ำมันกระเทียม
Brand name:IMMOR
Model:น้ำหนักสุทธิ 43.20 กรัม ขนาดบรรจุ 60 แคปซูล/Capsules
น้ำมันมะพร้าวสูตรน้ำมันมะพร้าวผสมน้ำมันกระเทียม(สกัดเย็น) มีคุณประโยชน์เหมือนกับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นทุกประการ นอกจากนั้นจะได้รับคุณประโยชน์เพิ่มเติมจากน้ำมันกระเทียมสกัดเย็นอีกด้วย ซึ่งคุณประโยชน์และสรรพคุณของน้ำมันกระเทียมสกัดเย็น ได้แก่ ? ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน ? ลดโคเลสเตอรอล และไขมันในเลือด ? ลดความดันโลหิตสูง ? ป้องกันการเป็นโรคเบาหวาน ? ลดภูมิแพ้ เพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบภูมิคุ้มกัน ? ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านการเกิดออกซิเดชัน ป้องกันโรคมะเร็ง ? ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ? ทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตให้ดีขึ้น ? ช่วยให้ระบบเผาผลาญของร่างกายดีขึ้น ? ป้องกันไข้หวัด ? ลดอาการผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร ? ลดการอับเสบ และรักษาแผลในกระเพาะอาหาร ? ลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน หรือสมองขาดเลือด แต่พิเศษไปกว่านั้น สูตรน้ำมันมะพร้าวผสมน้ำมันกระเทียม(สกัดเย็น) นอกจากจะได้รับคุณประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวและน้ำมันกระเทียมแล้ว เรายังได้รับสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่ดีที่สุดอีกตัวหนึ่งคือกรดอัลฟ่าไลโปอิก ซึ่งเกิดจากการทำปฏิกิริยาของกรดกรดคาปริลิกในน้ำมันมะพร้าว กับ กำมะถันหรือซัลเฟอร์ในน้ำมันกระเทียม อีกด้วย ซึ่งกรดอัลฟ่าไลโปอิก ได้ชื่อว่าเป็น SUPER ANTIOXIDANT หรือ UNIVERSAL ANTIOXIDANT คือสารต่อต้านอนุมูลอิสระครอบจักรวาล ให้ผลดีกว่าวิตามิน C และ E ถึงกว่า 50 เท่าเลยทีเดียว การเลือกทาน หากต้องการเน้นบำรุงร่างกาย ชะลอวัย ชะลอความเสื่อมของร่างกาย ดีท๊อกซ์ ลดอาการปวดข้อ ปวดเข่า ต้านการอักเสบ ลดไขมันสะสม ในร่างกาย การรับประทานน้ำมันมะพร้าวเพียว ๆ ก็เพียงพอแล้ว เพราะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น มีสรรพคุณเด่นมากมาย รวมทั้งราคาก็ย่อมเยากว่าแบบผสมน้ำมันกระเทียม แต่ถ้ามีภาวะของความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดและคอเลสเตอรอลสูง หรือมีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง แนะนำสูตรน้ำมันมะพร้าวผสมน้ำมันกระเทียมจะเหมาะสมกว่า เพราะน้ำมันกระเทียมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ได้ผลดียิ่งขึ้น รวมทั้งจะได้รับกรดอัลฟ่าไลโปอิก สารต้านอนุมูลอิสระที่ดีที่สุดอีกด้วย อีกวิธี ถ้าต้องการดูแลสุขภาพโดยรวมและเพื่อให้ได้ผลดีที่สุด การรับประทานร่วมกันก็เหมาะสมมาก แนะนำให้ทานดังนี้ - ทานน้ำมันมะพร้าวก่อนอาหารเช้า 30-60 นาที วันละ 1-2 แคปซูล เป็นช่วงที่ดีที่สุด - และรับประทานน้ำมันมะพร้าวผสมน้ำมันกระเทียมวันละ 2 แคปซูล หลังอาหารเย็นหรือก่อนนอน ทั้งนี้รูปแบบการรับประทานไม่ได้กำหนดตายตัว เราสามารถออกแบบวิธีการทานได้เลยนะคะ
Last Update : 03/11/2562 15:09:47
IMMOR น้ำมันมะพร้าวผสมน้ำมันกระเทียม
Brand name:IMMOR
Model:น้ำหนักสุทธิ 43.20 กรัม ขนาดบรรจุ 60 แคปซูล/Capsules
น้ำมันมะพร้าวสูตรน้ำมันมะพร้าวผสมน้ำมันกระเทียม(สกัดเย็น) มีคุณประโยชน์เหมือนกับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นทุกประการ นอกจากนั้นจะได้รับคุณประโยชน์เพิ่มเติมจากน้ำมันกระเทียมสกัดเย็นอีกด้วย ซึ่งคุณประโยชน์และสรรพคุณของน้ำมันกระเทียมสกัดเย็น ได้แก่ ? ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน ? ลดโคเลสเตอรอล และไขมันในเลือด ? ลดความดันโลหิตสูง ? ป้องกันการเป็นโรคเบาหวาน ? ลดภูมิแพ้ เพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบภูมิคุ้มกัน ? ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านการเกิดออกซิเดชัน ป้องกันโรคมะเร็ง ? ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ? ทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตให้ดีขึ้น ? ช่วยให้ระบบเผาผลาญของร่างกายดีขึ้น ? ป้องกันไข้หวัด ? ลดอาการผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร ? ลดการอับเสบ และรักษาแผลในกระเพาะอาหาร ? ลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน หรือสมองขาดเลือด แต่พิเศษไปกว่านั้น สูตรน้ำมันมะพร้าวผสมน้ำมันกระเทียม(สกัดเย็น) นอกจากจะได้รับคุณประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวและน้ำมันกระเทียมแล้ว เรายังได้รับสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่ดีที่สุดอีกตัวหนึ่งคือกรดอัลฟ่าไลโปอิก ซึ่งเกิดจากการทำปฏิกิริยาของกรดกรดคาปริลิกในน้ำมันมะพร้าว กับ กำมะถันหรือซัลเฟอร์ในน้ำมันกระเทียม อีกด้วย ซึ่งกรดอัลฟ่าไลโปอิก ได้ชื่อว่าเป็น SUPER ANTIOXIDANT หรือ UNIVERSAL ANTIOXIDANT คือสารต่อต้านอนุมูลอิสระครอบจักรวาล ให้ผลดีกว่าวิตามิน C และ E ถึงกว่า 50 เท่าเลยทีเดียว การเลือกทาน หากต้องการเน้นบำรุงร่างกาย ชะลอวัย ชะลอความเสื่อมของร่างกาย ดีท๊อกซ์ ลดอาการปวดข้อ ปวดเข่า ต้านการอักเสบ ลดไขมันสะสม ในร่างกาย การรับประทานน้ำมันมะพร้าวเพียว ๆ ก็เพียงพอแล้ว เพราะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น มีสรรพคุณเด่นมากมาย รวมทั้งราคาก็ย่อมเยากว่าแบบผสมน้ำมันกระเทียม แต่ถ้ามีภาวะของความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดและคอเลสเตอรอลสูง หรือมีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง แนะนำสูตรน้ำมันมะพร้าวผสมน้ำมันกระเทียมจะเหมาะสมกว่า เพราะน้ำมันกระเทียมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ได้ผลดียิ่งขึ้น รวมทั้งจะได้รับกรดอัลฟ่าไลโปอิก สารต้านอนุมูลอิสระที่ดีที่สุดอีกด้วย อีกวิธี ถ้าต้องการดูแลสุขภาพโดยรวมและเพื่อให้ได้ผลดีที่สุด การรับประทานร่วมกันก็เหมาะสมมาก แนะนำให้ทานดังนี้ - ทานน้ำมันมะพร้าวก่อนอาหารเช้า 30-60 นาที วันละ 1-2 แคปซูล เป็นช่วงที่ดีที่สุด - และรับประทานน้ำมันมะพร้าวผสมน้ำมันกระเทียมวันละ 2 แคปซูล หลังอาหารเย็นหรือก่อนนอน ทั้งนี้รูปแบบการรับประทานไม่ได้กำหนดตายตัว เราสามารถออกแบบวิธีการทานได้เลยนะคะ
Last Update : 03/11/2562 15:03:51
IMMOR น้ำมันมะพร้าวผสมน้ำมันกระเทียม
Brand name:IMMOR
Model:น้ำหนักสุทธิ 43.20 กรัม ขนาดบรรจุ 60 แคปซูล/Capsules
มหัศจรรย์...น้ำมันกระเทียมผสมน้ำมันมะพร้าว ? น้ำมันกระเทียมและน้ำมันมะพร้าว ต่างก็มีสรรพคุณที่โดดเด่นในตัวของมันเองอยู่แล้ว แต่พิเศษกว่านั้น... หากเรานำน้ำมันกระเทียมและน้ำมันมะพร้าวมาผสมกัน จะเกิดปฏิกิริยาระหว่าง กรดคาปริลิก (CAPRILIC ACID) ในน้ำมันมะพร้าว กับ กำมะถันหรือซัลเฟอร์ (SULFUR) ในน้ำมันกระเทียม จะเกิดสารอาหารขึ้นมาใหม่ที่มีความสำคัญมาก ๆ ชื่อว่า กรดอัลฟ่าไลโปอิก (ALPHA LIPOIC ACID) กรดอัลฟ่าไลโปอิก (ALPHA LIPOIC) ได้ชื่อว่าเป็น SUPER ANTIOXIDANT หรือ UNIVERSAL ANTIOXIDANT คือสารต่อต้านอนุมูลอิสระครอบจักรวาล ให้ผลดีกว่าวิตามิน C และ E ถึงกว่า 50 เท่า ประโยชน์ของน้ำมันกระเทียมผสมน้ำมันมะพร้าว ? กระตุ้นและเพิ่มภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย ยับยั้งเชื้อไวรัสและแบคทีเรียต่างๆ ที่ทำให้เกิดโรค ? ช่วยให้ระบบเลือดไหลเวียนดี ลดความดันโลหิตสูง ป้องกันโรคหัวใจ ? ลดคอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอร์ไรด์ ลดไขมันในเลือด ? บำรุงตับ ลดความเสี่ยงโรคตับแข็ง ไวรัสตับอักเสบ A, B, C และลดความเป็นพิษต่อตับจากสารเคมีและอื่น ๆ ? เพิ่มการทำงานของวิตามิน C และ E กลูตาไธโอนและ Q10 และสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ได้อีก ? ป้องกันและบรรเทาปัญหาแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน ? ป้องกันโรคต้อกระจก และโรคที่เกี่ยวข้องกับดวงตา ? ควบคุมน้ำหนัก ลดไขมันส่วนเกิน ? ลดความเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์ โรคสมองเสื่อม ? ลดความเสี่ยงโรคเส้นโลหิตในสมองแตก ? ยับยั้งรหัสพันธุกรรมที่เร่งขบวนการชราภาพและยับยั้งการเกิดโรคมะเร็งได้ ? ดีท๊อกซ์และกำจัดสารพิษในร่างกายได้ดี ข้อควรระวัง น้ำมันกระเทียมสกัดเย็นมีฤทธิ์ร้อน ในแต่ละวันไม่ควรรับประทานมากเกินไป แนะนำรับประทานวันละ 2-4 มก. (2-4 แคปซูลต่อวัน) ก็เพียงพอแล้ว อย.เลขที่ 19-1-15653-5-0075
Last Update : 03/11/2562 14:59:29
Neoca C 1000 mg.
Brand name:Neoca
Model:30 Tablets
เหมาะสำหรับผู้ขาดวิตามินซี ป้องกันอาการหวัดและบรรเทาการเกิดภูมิแพ้ เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิว ป้องกันการเกิดริ้วรอย ต้านอนุมูลอิสระ ชะลอการเสื่อมของเซลล์ Neoca C วิตามินซีแบบ L- Ascorbic acid Form เป็นรูปแบบวิตามินซีที่ดูดซึมได้ดีว่า พร้อมสารอาหารที่ช่วยดูดซึมและมีวิตามินซีธรรมชาติสูง ได้แก่ ซิตรัส ไบโอฟลาโวนอยด์, รูติน, เอสเพอริดิน, โรสฮิป และอะเซโรล่า เชอร์รี่ วิตามินซีในรูปแบบ Buffer ช่วยลดความเป็นกรดของวิตามินซี ทำให้ไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหาร ไม่ทำลายสารเคลือบฟัน และคงประสิทธิภาพของวิตามินซีได้ดีกว่า คุณสมบัติ - ช่วยรักษาอาการขาดวิตามินซี - ป้องกันอาการหวัดและบรรเทาการเกิดภูมิแพ้ - กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวหนัง เพิ่มความชุ่มชื้น ป้องกันการเกิดริ้วรอย - ต้านอนุมูลอิสระ ชะลอการเสื่อมของเซลล์ต่างๆ ในร่างกาย ขนาดรับประทาน : วันละ 1 เม็ด พร้อมอาหาร
Last Update : 03/11/2562 14:41:28
ซีแอนด์แอล เจียวกู้หลาน 500 มก.
Brand name:ซีแอนด์แอล
Model:500 มก. 100 Capsules
ลดความดัน เบาหวาน เจียวกู่หลาน ชื่อวิทยาศาสตร์ Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino จัดอยู่ในวงศ์แตง (CUCURBITACEAE) และอยู่ในวงศ์ย่อย สมุนไพรเจียวกู่หลาน มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า ปัญจขันธ์ เบญจขันธ์ (ไทย), เครือต๋อมต๋อ (ไทใหญ่), ชีเย่ต่าน เสี่ยวขู่เอี้ยว เจียวกู่หลาน (จีนกลาง)[1],[4] คำว่า ?เจียวกู่หลาน? มาจากภาษาจีนที่หมายความถึงพืชเถาที่พันรอบไม้ใหญ่ แต่ด้วยความที่สมุนไพรชนิดนี้มีสรรพคุณในการบำรุงสุขภาพและรักษาอาการป่วยต่าง ๆ ได้หลายอย่าง ชาวจีนจึงเรียกว่าเจียวกู่หลานว่า ?ซียันเช่า? ซึ่งมีความหมายว่าสมุนไพรแห่งชีวิตอมตะ ส่วนชาวญี่ปุ่นจะเรียกว่า ?อะมาซาซูรู? ที่มีความหมายว่า ชาหวานจากเถา[2]
Last Update : 03/11/2562 14:37:04
กานพลู ยาสีฟันสูตรสมุนไพรสกัด
Brand name:Kan Plu
Model:น้ำหนักสุทธิ 80 กรัม
กานพลูยาสีฟันสูตรสมุนไพรสกัด ด้วยส่วนผสมสมุนไพรที่ได้จากธรรมชาติ และกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัยสามารถคงคุณค่า สมุนไพรไว้ได้อย่างครบถ้วน สารสกัดสมุนไพรให้ความสะอาดได้ทั่วทั้งปาก เหงือกกระชับ ฟันแข็งแรง ช่วยลดอาการเสียวฟัน และกลิ่นปากได้ผล ปากหอม เย็น สดชื่น มั่นใจได้ตลอดวัน ช่วยขจัดคราบนิโคติน และทาร์ บนผิวฟันเนื่องจากการสูบบุหรี่ ช่วยขจัดคราบหินปูน ชา กาแฟ บุหรี่ วิธีใช้ บีบยาสีฟันยาว 1 ใน 10 ของขนแปรง ควรแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ส่วนประกอบสำคัญ สารสกัดใบฝรั่ง เปปเปอร์มินท์ กานพลู ว่านหางจระเข้ พิมเสน และการบูร
Last Update : 03/11/2562 14:28:26
น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็นออร์แกนิก
Brand name:IMMOR
Model:น้ำหนักสุทธิ 822 กรัม ขนาดบรรจุ 60 แคปซูล/Capsules
? ต่อต้านอนุมูลอิสระ ช่วยในการชะลอวัย บำรุงผิวพรรณ ? ลดไขมันส่วนเกิน ย่อยได้เร็วไม่มีการสะสมในร่างกาย ? ชะลอความหิว ทำให้อิ่มนาน ? ช่วยล้างพิษ ช่วยดีท็อกซ์ขับของเสีย ? ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ? ช่วยระบายท้อง ทำให้ขับถ่ายง่ายขึ้น ? ช่วยบำรุงหัวใจ ช่วยขยายหลอดเลือด ? เพิ่มไขมันดี (HDL) และลดไขมันเลว (LDL) ? ช่วยลดอัตราความเสี่ยงของการเกิดเนื้อร้าย ? ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ? ช่วยลดอาการปวดข้อ ปวดเข่า เก๊าต์ รูมาตอยด์
Last Update : 03/11/2562 14:23:02
Brewers Yeast 500
Brand name:Grater
Model:น้ำหนักสุทธิ 505 มก.x 200's
ลดการขาด หลุดร่วงของเส้นผม บำรุงเส้นผม ขน รวมถึงรากผมด รากขน ช่วยให้เล็บที่เปราะแข็งแรงขึ้น ช่วยคลายเครียด บำรุงประสาท อุดมไปด้วยวิตามิน บี จากธรรมชาติ ในปริมาณสูง โปรตีน แร่ธาตุ โดยเฉพาะโครเมี่ยม Brewers Yeast 500 mg. 200 Tab. บริวเวอร์ ยีสต์ 500 มก. 500 เม็ด Greater Pharma เลขที่ อย. 10-1-20548-1-0045 วิธีรับประทาน รับประทานครั้งละ 1-4 เม็ดต่อวัน หลังอาหาร ส่วนประกอบที่สำคัญ ใน 1 เม็ดมี บริเวอร์ ยีสต์แห้ง Dried Brewers Yeast 500 mg คุณสมบัติ - บำรุงร่างกาย ระบบประสาท และผิวพรรณ - อุดมไปด้วยวิตามินบี (Vitamin B Complex) ในปริมาณที่สูง - บรรเทาอาการอ่อนเพลีย หรือ อาการซึมเศร้าแบบเรื้อรัง - บำรุงร่างกาย สมอง และ ระบบประสาท - บำรุงผิวพรรณ เส้นผม และเล็บ - ให้กรดอะมิโนชนิดที่จำเป็นต่อร่างกายมนุษย์ - สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างรวดเร็ว ร่างกายสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที - ช่วยป้องกันอาการท้องผูก ป้องกันท้องร่วงในระหว่างเดินทางได้ - ช่วยในกระบวนการเมตาโบลิซึมของไขมันและโปรตีน - เพิ่มการไหลเวียนโลหิต และเร่งการสร้างคอลลาเจน - ป้องกันอาการเหน็บชาในผู้ป่วยเบาหวาน - ช่วยให้บาดแผลหายเร็ว ประโยชน์ - เป็นแหล่งวิตามินบีรวมตามธรรมชาติ - ช่วยบำรุงเส้นผม - ช่วยบำรุงประสาท - ช่วยคลายเครียด
Last Update : 03/11/2562 14:11:40
Brewers Yeast 500
Brand name:Grater
Model:น้ำหนักสุทธิ 505 มก.x 200's
Last Update : 03/11/2562 14:06:42
Organic Onion Sticker
Brand name:Happy Noz
Model:6 pcs.
Organic Onion Sticker สติ๊กเกอร์หัวหอม ออร์แกนิค 100% เป็นแผ่นสติ๊กเกอร์ที่ช่วยบรรเทาอาการคัดจมูก น้ำมูกไหล สำหรับเด็กเล็ก ใช้งานง่าย สะดวก ปลอดภัย ไร้สารเคมี ผ่านกระบวนการ ซึ่งคิดค้น Essential Oil Sticker เพื่อใช้กับน้ำมันหอมระเหยโดยเฉพาะผสมกับสารสกัดธรรมชาติ 100% จากหัวหอม ยูคาลิปตัส เปปเปอร์มิ้นท์ และลาเวนเดอร์ สามารถออกฤทธิ์ได้นานถึง 12 ชั่วโมงต่อแผ่น
Last Update : 03/11/2562 13:51:12
Lady Cup
Brand name:Lady Cup
Model:12 Wear up tp twelve hours at a time
ถ้วยอนามัยเลดี้คัพ เหมาะสำหรับคุณผู้หญิงยุคใหม่ ใช้ชีวิตทุกๆวันให้เต็มที่ ไม่ต้องกังวลเรื่องวันนั้นของเดือน ตัวถ้วยอนามัยผลิตจาก Medical Grade Silicone ถ้วยนิ่ม ใส่สบาย รองรับประจำเดือนในระหว่างวันได้นาน 8-12 ชั่วโมง
Last Update : 03/11/2562 13:37:37
Phyto Chlorophyll
Brand name:Phyto Chlorophyll
ไฟโต คลอโรฟิลล์ (Phyto Chlorophyll) เครื่องดื่มคลอโรฟิลล์สกัดเข้มข้นที่ต้องเจือจางกับน้ำก่อนดื่ม เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย ดื่มแทนการดื่มน้ำธรรมดาได้ทั้งวัน เพื่อความสดชื่นกระปรี้กระเปร่า ส่วนผสมหลักประกอบด้วยสาหร่ายลอเรลล่า และ เปปเปอร์มิ้นต์ ช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานของระบบเลือดและการผลิตเม็ดเลือดแดงของร่างกาย ป้องกันโรคโลหิตจาง ช่วยในการดีท็อกซ์หรือล้างสารพิษในเลือด
Last Update : 30/06/2562 11:19:46
มหาหิงค์ เบบี้เจล
Brand name:มหาหิงค์ เบบี้เจล
มหาหิงค์ เบบี้เจล กลิ่นหอมชื่นใจ ใช้ง่ายไม่เลอะเทอะ สะดวกใช้ง่ายในขวดปั๊ม ผลิตจากสารสกัดมหาหิงค์หอมสดชื่นด้วยกลิ่นเปปเปอร์มิ้น
Last Update : 07/06/2562 23:29:33
Norwegian Cod Liver Oil
Brand name:Norwegian Cod Liver Oil
์Norwegian Cod Liver Oil Cod Liver Oil คือ น้ำมันที่สกัดมาจากตับของปลาค็อด (Cod) ซึ่งเป็นปลาที่อาศัยอยู่ในทะเลน้ำลึก จะได้น้ำมันตับปลาที่มีความบริสุทธิ์ ปราศจากโลหะหนัก และปลอดภัยมากกว่า โดยปลาที่นิยมใช้ส่วนใหญ่จะเป็นตับปลาค็อด ปลาฉลาม ที่จะอุดมด้วยสารอาหารที่สำคัญได้แก่ วิตามินเอ, วิตามินดี และกรดไขมันในกลุ่มโอเมก้า-3 (Omega-3) ได้แก่ กรดไขมันอีพีเอ (Eicosapentaenoic acid | EPA) และกรดไขมันดีเอชเอ (Docosahexaenoic acid | DHA) มีประโยชน์ต่อร่างกายในด้านต่าง ๆ มาก
Last Update : 14/05/2562 16:03:50
K-CENLA ใบบัวบกสกัด
Brand name:K-CENLA ใบบัวบกสกัด
K-CENLA ใบบัวบกสกัด ขาวละออเภสัช แก้ร้อนใน ช้ำใน ต้านอนุมูลอิสระ ลดรอยเหี่ยวย่น เพิ่มการไหลเวียนของหลอดเลือด
Last Update : 14/05/2562 10:38:14
อบเชย แคปซูล ขาวละออเภสัช
Brand name:อบเชย แคปซูล ขาวละออเภสัช
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อบเชยเทศแคปซูล ขาวละออเภสัช มีสรรพคุณ ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย
Last Update : 13/05/2562 14:35:21
Natural Clean&Pure Facial Soap
Brand name:Natural Clean&Pure Facial Soap
สบู่สำหรับผิวแพ้ง่าย ช่วยลดสิว ด้วยคุณค่าสารสกัดจากธรรมชาติและสารสกัดจากสมุนไพรรางจืด เหงือกปลาหมอ ทองพันชั่ง ช่วยบรรเทาอาการผื่นแพ้ต่างๆ พร้อมปรับให้เกิดสมดุลย์ ลดความหยาบกร้าน ลดการอักเสบของผิวหน้าจากการแพ้สารเคมีหรือเครื่องสำอางค์ ให้ผิวหน้าแลดูมีสุขภาพดี บำรุงผิวเนียนนุ่ม ชุ่มชื่น ปราศจากผงฟอง สารเคมี หรือสารฟอกขาวที่เป็นอันตรายต่อผิวหน้า
Last Update : 07/05/2562 09:38:58
Mega We Care Cal D Choco Chewz
Brand name:Mega We Care Cal D Choco Chewz
Mega We Care Cal D Choco Chewz ลูกอมเคี้ยวหนึบ อุดมไปด้วยแคลเซียมผสมวิตามินดี อาหารเสริมนำเข้าจากประเทศอิตาลี รับประทานได้ง่าย รสชาติดีและมีประโยชน์ อาหารเสริมสำหรับเด็กที่ต้องการแคลเซียมเพื่อเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง รวมไปถึงผู้ใหญ่ที่ได้รับแคลเซียมไม่เพียงพอต่อความต้องการในร่างกายที่ช่วยให้สะดวกในการรับประทานมากยิ่งขึ้น ในรูปแบบนักเกตรับประทานง่าย เหมือนขนมรสช็อกโกแลตสำหรับเด็กที่ช่วยให้แคลเซียมมีการละลายและดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีขึ้น คุณสมบัติ ช่วยในการเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง การทำงานของ Mega We Care Cal D Choco Chewz ลูกอมเคี้ยวหนึบอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีคุณค่าที่ประกอบไปด้วยแคลเซียมสูง และวิตามินดี ในปริมาณ 1 ชิ้น จะให้พลังงาน 200 กิโลแคลอรี่ พร้อมทั้งแคลเซียมที่ช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้น Mega We Care Cal D Choco Chewz เหมาะสำหรับ เด็กที่ต้องการเสริมกระดูกและฟันให้แข็งแรง หรือผู้ที่ได้รับแคลเซียมไม่เพียงพอในแต่ละวัน
Last Update : 06/05/2562 23:17:08
นูทรีฟจอร์ดนอร์วีเจียนโอเมก้า 3
Brand name:นูทรีฟจอร์ดนอร์วีเจียนโอเมก้า 3
สูตรเฉพาะนี้มาจากปลาที่ตกนอกเกาะ Lofoten ทางตอนเหนือของนอร์เวย์ ที่นี่คุณจะพบวัตถุดิบที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้เพื่อให้แน่ใจว่ามีคุณภาพดีที่สุดสำหรับคุณ เรารับประกันได้ว่าน้ำมันปลาของเรานั้นมีความสด และใช้เวลาในกระบวนการผลิดสั้นที่สุด สินค้าชิ้นนี้มี ความเข้มข้นของ DHA และ EPA ไม่เท่ากับ Triple Omega 3 บรรจุ 60 และ 160 แคปซูล ต่อขวด ปริมาณที่แนะนำคือหนึ่งแคปซูลในตอนเช้าและหนึ่งแคปซูลในตอนบ่าย พร้อมอาหาร เราขอแนะนำให้ใช้ร่วมกับ Hydro Pro hydrolyzed salmon protein คำเตือน : อาหารเสริมของ Nutrifjord ไม่ใช่อาหารที่ใช้ทดแทนอาหารอื่นๆได้ และ ไม่ใช่อาหารลดน้ำหนักเพื่อคุณภาพ
Last Update : 06/05/2562 21:53:23
IMMOR น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น
Brand name:IMMOR น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น
สรรพคุณของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น - ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระได้เป็นอย่างดี ช่วยในการชะลอวัย ชะลอความเสื่อมของร่างกาย - ลดไขมันสะสมไขมันส่วนเกิน เนื่องจากน้ำมันมะพร้าวมีโมเลกุลขนาดกลาง จึงถูกย่อยได้เร็วไม่มีการสะสมในร่างกาย โมเลกุลตัวนี้จะไปกระตุ้นกระบวนการเมตาบอลิซึมทำให้แคลอรีที่เรารับประทานเข้าไปในรูปของอาหารถูกเผาผลาญไป ทำให้เหลือสะสมไขมันในร่างกายน้อยลง และการเพิ่มเมตาบอลิซึมจะทำให้เกิดความร้อน ทำให้อุณหภูมิร่างกายเพิ่มขึ้น ทำให้ต่อมไทรอยด์ทำงานได้ดีขึ้น - ชะลอความหิว ช่วยทำให้รับประทานอาหารมื้อต่อไปได้น้อยลง ช่วยยืดและชะลอความหิวออกไปให้นานขึ้น - ช่วยล้างพิษ ขับพิษของเสียออกจากร่างกายหรือช่วยดีท็อกซ์ ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย บำรุงกำลัง และเป็นอาหารให้แก่เซลล์ต่าง ๆ ในร่างกายช่วยทำให้ร่างกายปลอดเชื้อโรค ช่วยระบายท้อง ทำให้ขับถ่ายง่ายขึ้น - ช่วยบำรุงหัวใจ ทำให้หัวใจมีสุขภาพดีและแข็งแรง ป้องกันการเกิดโรคหัวใจ ด้วยการช่วยเพิ่มไขมันชนิดดี (HDL) และไปช่วยลดไขมันเลว (LDL) ช่วยในการขยายหลอดเลือดและป้องกันการแข็งตัวของหลอดเลือดซึ่งเป็นสาเหตุของโรคหัวใจ - ช่วยลดอัตราความเสี่ยงของการเกิดเนื้อร้าย ป้องกันการกลายพันธุ์ของเซลล์ไม่ให้เกิดเป็นเนื้อร้าย - ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของตับอ่อนในการสร้างอินซูลิน
- ช่วยลดอาการปวดข้อ ปวดเข่า เก๊าท์ รูมาตอยด์
Last Update : 06/05/2562 20:55:43

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by BTO WORLD Co.,LTD
Tel. 0-2580-8880  Fax. 0-2588-3348  Website. www.btopharmacy.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login