น้ำมันหม่องไพล
Brand : โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล
Model : ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
หลักการและเหตุผล โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี จัดการเรียนการสอนนักเรียนพิการโดยมีจุดมุ่งหมายพัฒนานักเรียนให้เต็มตามศักยภาพ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สุขภาพอนามัย สังคม และเสริมสร้างทักษะอาชีพให้นักเรียนตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่า ?มุ่งมั่น ร่วมกันพัฒนา การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเด็กพิการ ให้เต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม ความรู้ สุขภาพอนามัยดี และมีทักษะการดำรงชีวิต ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง? เมื่อนักเรียนสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม ซึ่งจะทำให้นักเรียนสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ เห็นความสำคัญและประโยชน์ของไพลซึ่งเป็นสมุนไพรที่สำคัญของชาติและมีในท้องถิ่นสามารถนำมาบำบัดรักษาสุขภาพเบื้องต้นได้ 2. เพื่อให้นักเรียนนำไพลมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ 3. เพื่อให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการทำน้ำมันหม่องไพลและน้ำมันไพล 4. เพื่อให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนจากการจำหน่ายน้ำมันหม่องไพลและน้ำมันไพล 5. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์และมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพได้
Last Update : 12:16:08 24/04/2015
น้ำมันหม่องไพล
Brand : โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี
Model : ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
Last Update : 09:33:22 24/04/2015

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
3163
Total View
23786

Products list by Category (Total 2 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
น้ำมันหม่องไพล
Brand name:โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล
Model:ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
หลักการและเหตุผล โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี จัดการเรียนการสอนนักเรียนพิการโดยมีจุดมุ่งหมายพัฒนานักเรียนให้เต็มตามศักยภาพ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สุขภาพอนามัย สังคม และเสริมสร้างทักษะอาชีพให้นักเรียนตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่า ?มุ่งมั่น ร่วมกันพัฒนา การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเด็กพิการ ให้เต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม ความรู้ สุขภาพอนามัยดี และมีทักษะการดำรงชีวิต ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง? เมื่อนักเรียนสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม ซึ่งจะทำให้นักเรียนสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ เห็นความสำคัญและประโยชน์ของไพลซึ่งเป็นสมุนไพรที่สำคัญของชาติและมีในท้องถิ่นสามารถนำมาบำบัดรักษาสุขภาพเบื้องต้นได้ 2. เพื่อให้นักเรียนนำไพลมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ 3. เพื่อให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการทำน้ำมันหม่องไพลและน้ำมันไพล 4. เพื่อให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนจากการจำหน่ายน้ำมันหม่องไพลและน้ำมันไพล 5. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์และมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพได้
Last Update : 24/04/2558 12:16:08
น้ำมันหม่องไพล
Brand name:โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี
Model:ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
Last Update : 24/04/2558 09:33:22

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by ศูนย์สาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เด็กพิการ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี
Tel. 045-312764  Fax. 045-312764  Website. www.ubp.ac.th
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login