ความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงแรมในจังหวัดมหาสารคาม
การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนดำเนินธุรกิจโรงแรมภายในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม STUDYING THE FEASIBILITY OF INVESTING IN THE HOTEL BUSINESS IN MUANG DISTRICT, MAHA SARAKHAM PROVINCE จักรี โสดากุล (CHAKREE SODAKUN) 1 บทคัดย่อ รายงานศึกษาอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนดำเนินธุรกิจโรงแรม ภายในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนดำเนินธุรกิจโรงแรมในเขตจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมีจำนวนโรงแรมที่มีศักยภาพไม่มากนัก ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักท่องเที่ยวและนักทัศนาจรที่เข้ามาในจังหวัดมหาสารคาม โดยในปี 2555 มีจำนวนนักท่องเที่ยวและนักทัศนาจรทั้งหมด 377,476 คน การการแทนค่าในสูตรของทาโร่ยามาเน่สามารถกำหนดกลุ่มตัวอย่าง 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยก่อสร้างเป็นอาคารสูง 4 ชั้น มีจำนวนห้องพัก 90 ห้อง ห้องประชุมสัมมนา 2 ห้อง ใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 45,424,000 มีระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 20 ปี ผลตอบแทนที่ต้องการ คือ 7.4% ต่อปี จากการศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาด ด้านเทคนิค ด้านการบริหารจัดการ และด้านการเงิน จากการศึกษา พบว่า โครงการมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ มีค่า 6,553,199 บาท อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน คือ 11.1% และมีระยะเวลาในการคืนทุนของโครงการอยู่ที่ 8 ปี 11 เดือน 26 วัน จึงสามารถสรุปได้ว่าโครงการศึกษามีความเป็นไปได้ในการลงทุนจัดตั้งโรงแรม ภายในเขตอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม คำสำคัญ : การศึกษาความเป็นไปได้ มหาสารคาม โรงแรม
Last Update : 11:26:22 21/08/2014
ขายส่งข้าวเปลือกทุกชนิด สด แห้ง
ขายส่งข้าวเปลือกแห้ง สด พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ มหาสารคาม ขอนแก่น ร้อยเอ็ด
Last Update : 15:50:54 20/08/2014
มันเส้นอบแห้ง
Last Update : 15:42:54 20/08/2014

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
5053
Total View
15266

Products list by Category (Total 3 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
ขายส่งข้าวเปลือกทุกชนิด สด แห้ง
ขายส่งข้าวเปลือกแห้ง สด พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ มหาสารคาม ขอนแก่น ร้อยเอ็ด
Last Update : 20/08/2557 15:50:54
มันเส้นอบแห้ง
Last Update : 20/08/2557 15:42:54

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by kraset168
Tel. 043131133
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login