เกร็ดความรู้อาเซียน
ความรู้เกี่ยวกับการที่จะเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558
Last Update : 13:10:27 02/11/2012
รเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ รอจำหน่าย
การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องมีผลิตภัณฑ์ปริมาณพอเพียงที่พร้อมจะจำหน่าย เมื่อมีผู้ซื้อ และจะต้องเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นั้นไม่ให้เสื่อมเสียระหว่างรอการจำหน่ายด้วย เพราะหากไม่มีผลิตภัณฑ์เก็บสำรองเอาไว้ ผลิตภัณฑ์อาจขาดเนื่องจากการขนส่งทำให้เสียประโยชน์ไปและเปิดโอกาสให้คู่แข่งขันความสนใจของผู้ซื้อไปได้ เพราะเมื่อผู้ซื้อต้องการผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ แต่ไม่มีในตราหรือยี่ห้อที่ต้องการ ผู้บริโภคย่อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันจากผู้ผลิตรายอื่น ๆ ใช้ไปพลางก่อน หรืออาจรออยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งก่อนที่หันไปซื้อจากผู้ผลิตรายอื่น ๆ ปัจจัยที่เกี่ยวกับการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เพื่อรอการจำหน่ายมี 4 ปัจจัย คือ 3.1 สถานที่ตั้งโรงเก็บและขนาดของที่เก็บผลิตภัณฑ์ สถานที่ตั้งโรงเก็บผลิตภัณฑ์ควรจะอยู่ในจุดศูนย์กลางของสถานที่จำหน่าย ซึ่งกระจายอยู่โดยรอบ ทั้งนี้เพื่อประหยัดเวลาค่าใช้จ่าย ในการขนส่ง และลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งลง สถานที่ตั้งโรงเก็บผลิตภัณฑ์ควรมีเส้นทางคมนาคมสะดวก ในการที่จะรับผลิตภัณฑ์ที่ขนส่งไปจากโรงงานและเพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ขนาดของโรงเก็บต้องพอเพียงที่จะเก็บผลิตภัณฑ์ในปริมาณที่ต้องการได้ โดยคำนวณจากปริมาณการสั่งซื้อจากลูกค้ารวมกับปริมาณผลิตภัณฑ์สำรองที่เหลืออยู่ในโรงเก็บระหว่างรอการขนส่งผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่จากโรงงาน อาคารสถานที่จะต้องมั่นคงและป้องกันสภาวะของฟ้าอากาศได้ดี 3.2 อุปกรณ์สำหรับการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์บางชนิดต้องมีการเก็บรักษาเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการเสื่อมเสีย หรือคุณภาพเปลี่ยนแปลง โรงเก็บผลิตภัณฑ์จึงต้องมีอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เหล่านั้น เช่น เครื่องทำความเย็น เครื่องควบคุมความชื้น และจะต้องมีเครื่องจักรอุปกรณ์ในการขนถ่ายผลิตภัณฑ์ด้วย 3.3 การสุขาภิบาลสถานที่เก็บผลิตภัณฑ์ สถานที่เก็บผลิตภัณฑ์จะต้องสะอาด และถูกสุขลักษณะ เพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อนทั้งทางกายภาพ ทางเคมี และทางจุลินทรีย์ ทั้งนี้เพื่อคงรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ เช่น ปล่อยให้ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุกระป๋อง ถูกละอองฝนทำให้กระป๋องที่ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์เกิดเป็นสนิม หรือฉลากที่ผนึกอยู่กับกระป๋องชำรุดเสียหาย ผลิตภัณฑ์บางชนิดจะต้องป้องกันการถูกทำลายจากแมลง หรือสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ เช่น หนู 3.4 การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ระหว่างรอการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ที่เก็บอยู่ในโรงเก็บจะต้องมีการสุ่มตัวอย่างเพื่อนำไปตรวจสอบคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยผ่านฝ่ายควบคุมคุณภาพของโรงงาน และจะต้องตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ตั้งจำหน่ายอยู่ตามร้านค้าด้วย โดยปกติแล้วผลิตภัณฑ์ไม่ควรตั้งจำหน่ายค้างเกินกว่าหนึ่งปี เนื่องด้วยผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ผลิตจากวัตถุดิบที่ได้จากการผลิตทางการเกษตรในแต่ละปี ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นควรจะจำหน่ายได้หมดในรอบปีหลักจากการผลิต อาจมีผลิตภัณฑ์เหลือเป็นส่วนน้อย ในขณะที่ผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ของปีต่อไปทยอยออกจำหน่ายในตลาด เพื่อป้องกันการเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ์และสร้างความนิยมเชื่อถือในคุณภาพของผลิตภัณฑ์โรงงาน จึงมีการเก็บผลิตภัณฑ์ที่เหลือค้างอยู่เป็นเวลาเกิน 1 ปี คืนด้วยการสับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในรุ่นใหม่ไปจำหน่ายแทน สรุป การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ระหว่างรอการจำหน่าย ควรมีปริมาณเพียงพอพร้อมจำหน่าย สิ่งสำคัญของการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เพื่อรอการจำหน่ายมี 4 ปัจจัย คือ สถานที่ตั้ง และขนาดของที่เก็บผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์สำหรับการเก็บรักษา การสุขาภิบาลสถานที่เก็บและการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ระหว่างรอการจำหน่าย เพื่อป้องกันการเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ์และสร้างความนิยมเชื่อถือในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การเก็บเพื่อรอการจำหน่ายไม่เกิน 1 ปี จึงมีการเก็บคืนเปลี่ยนผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ไปแทน
Last Update : 11:16:54 02/11/2012
กางเกง
Brand : ผ้ายกลายย้อมคลาม
Last Update : 11:59:15 07/01/2013
ผ้าคลุมไหล่(ใหญ่)
Brand : ผ้ายกลายย้อมคลาม
Last Update : 11:38:46 07/01/2013
ผ้าคลุมไหล่กลาง
Brand : ผ้ายกลายย้อมคลาม
Last Update : 11:31:35 07/01/2013
ผ้าพันคอ
Brand : กลุ่มผ้ายกลายย้อมคลาม
Last Update : 11:25:49 07/01/2013

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
1540
Total View
53622

Products list by Category (Total 4 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
กางเกง
Brand name:ผ้ายกลายย้อมคลาม
Last Update : 07/01/2556 11:59:15
ผ้าคลุมไหล่(ใหญ่)
Brand name:ผ้ายกลายย้อมคลาม
Last Update : 07/01/2556 11:38:46
ผ้าคลุมไหล่กลาง
Brand name:ผ้ายกลายย้อมคลาม
Last Update : 07/01/2556 11:31:35
ผ้าพันคอ
Brand name:กลุ่มผ้ายกลายย้อมคลาม
Last Update : 07/01/2556 11:25:49

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by Product From Sam Wai Phrae....
Tel. 054523487  Fax. 054523487  Website. http://www.products3waiphrae.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login