After 6/8/2558 we move to Our new 3D CAD/CAM Training Class , Jewelry Design, Healthy Food other pro
Our New CAD/CAM Training Class , Jewelry Design, Healthy Food other product at https://www.facebook.com/kanya.cad *สนใจคอร์สออกแบบ 3มิติ ด้วย Matrix, Jewelry CAD, ART CAM, Rhino *ต้องการเครื่องประดับแบบของคุณ *อยากได้ Database เครื่องประดับเฉพาะองค์กร เชิญที่ https://www.facebook.com/kanya.cad หรือ 0894442273, 0816438721 พบกับรูปโฉมใหม่ของ www.PlatinumAndGoldJewelSign.com และ www.Train3DsignCncJewel.com ได้ทาง Facebook ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
Last Update : 00:42:47 06/08/2015
เลี้ยงฉลองปิดโครงการ AEC ไปเป็นที่เรียบร้อย
หลังจากอบรมเกี่ยวกับ SME และ AEC เป็นเวลา 3 เดือน ผู้เข้าร่วมทั้ง 50 ท่านรวมทั้งคณาจารย์และวิทยากร ก็ร่วมงานเลี้ยงอำลา ปีเก่า เพื่อต้อนรับปีใหม่ รอพอกันที่อาคารเรียนหลังใหม่ พ.ค. 2557 ค่ะ
Last Update : 19:03:20 23/12/2013
โครงการสร้างชีวิต พิชิตทุน (DK Design Your Life)
โครงการสร้างชีวิต พิชิตทุน (DK Design Your Life) โครงการนี้มีชื่อเต็มว่า ?โครงการสร้างเมืองสร้างชีวิต ร้อยมือพิชิตทุน? เกิดจากการที่ 2 ใน 7 พันธมิตรซึ่งทำงานในเครือข่ายชุมชน ต.คลองสี่ จ.ปทุมธานี และกลุ่มเครือข่าย กศน. ได้รับทราบถึงความต้องการของชุมชนในด้านสุขภาพ ต้องการอาชีพหรือรายได้เสริม แต่มีข้อจำกัดด้านเงินลงทุน จึงได้ร่วมกันคัดสรรโครงการจำนวนทั้งสิ้น 40 โครงการ เพื่อให้กลุ่มสมาชิกนั้นๆแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ ที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด โดยมีโครงการที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นโครงการนำร่องจำนวน 19 โครงการ ภายใต้แนวคิดที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานช่างฝีมือไทย สร้างสินค้าเครื่องจักรกลแบรนด์ไทย ประกอบกับต้องการกิจกรรมช่วงปิดเทอมสำหรับเยาวชน สามารถประกอบอาชีพอิสระหรือรับจ้างผลิต ตามนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมในการดำเนินโครงการพัฒนาเมืองเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งความเป็นพลเมืองในการที่จะร่วมคิด ร่วมทำและแก้ไขปัญหาของชุมชนอย่างรับผิดชอบร่วมกันในวิถีประชาธิปไตย บนความเท่าเทียมกัน รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดเมืองน่าอยู่ เมืองปลอดภัย เมืองแห่งสุขภาพ เมืองทีมีพื้นที่สร้างสรรค์ เมืองสร้างอาชีพและรายได้ ให้ประชาชนและเป็นศูนย์กลางกระจายความเจริญ ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเมืองในพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง เทศบาลนครเมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ตาม จังหวดต่างๆตามที่คณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาเมืองกำหนด โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑) เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ในด้านการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา อาชีพ ของชุมชน โดยผู้มีภูมิลำเนาทั้งที่เป็นที่อาศัยและสถานที่ทำงานในพื้นที่ชุมชน ๒) เพื่อกระจายอำนาจการตัดสินใจในการพัฒนาเมืองไปสู่คนในพื้นที่ ซึ่งจะส่งเสริมความ เข้าใจในระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และสร้างความรู้สึกเท่าเทียมกัน ๓) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเมืองและพัฒนาเมืองให้น่าอยู่อาศัย ส่งเสริมการ เจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สัมพันธ์กับความต้องการด้านสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของชุมชน ๔) เพื่อพัฒนาความสามารถในการส่งต่อองค์ความรู้ เทคโนโลยี จากต้นน้ำถึงปลายน้ำและการจัดการยกระดับ ช่างฝีมือไทยสู่ระดับสากลและยอมรับในระดับนานาประเทศทั่วโลก ๕) เพื่อขยายแนวคิดการดูแลสุขภาพชีวิตของผู้มีภูมิลำเนา ทั้งที่เป็นที่อาศัยและสถานที่ทำงานในพื้นที่ชุมชน ให้มีน้ำหนักที่เหมาะสม สุขภาพแข็งแรง ลดความเสี่ยงต่อโรคภัยด้วยการกิน อย่างฉลาด ออกกำลังกายพอสมควร ได้ในเวลาจำกัด ส่วนหนึ่งเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุควบคู่กับการสร้างรายได้เพื่อแบ่งเบาภาระรัฐบาล สถานที่ติดต่อ ส่งเอกสารใบสมัคร สอบถามรายละเอียด เลขที่ 82/194 หมู่11 ซ.10 ถ.เอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 หรือ อีเมล์ thumb.invest@gmail.com กรณีส่ง ทางไปรษณีย์ถือวันที่ประทับตราไปรษณียากรไม่เกินวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2556 เช่นกัน โทรศัพท์ 0816438721, 0894442273 *เงื่อนไข 1.ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม ผู้ส่งชิ้นงานเพื่อจบครบตามจำนวนจะมีสิทธิ์รับใบประกาศฯ 2.ทั้งนี้ต้องมผู้สมัครเข้าร่วมแต่ละโครงการ ไม่ต่ำกว่า 100 คนและไม่เกิน 120 คน 3.ผู้สมัครส่งเอกสารประกอบการรับสมัคร ใบสมัคร รูปถ่ายสีหรือขาว-ดำ ขนาด 1 -1.5 นิ้ว สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน ลงนามรับรอง ถึงคณะกรรมการฯ ตามสถานที่ติดต่อข้างต้น 4.ใบสมัครของท่านต้องระบุข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์และเลือกโครงการที่ท่านสนใจเข้าร่วมอบรม 3 โครงการจาก 19 โครงการ เพื่อคณะกรรมการจะได้พิจารณาโครงการสำรองอันดับ 2 และ 3 ให้ท่าน ในกรณีที่โครงการอันดับแรกๆที่ท่านสนใจมีจำนวนผู้สมัครครบตามเกณฑ์เงื่อนไขแล้ว 5.อบรมโดยวิทยากรผู้ทรงความรู้และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติจริงมากกว่า 2 ปี ขึ้นไป 6.ต้องเขารับการอบรมตามวันที่ เวลาและสถานที่ๆ กำหนดอย่างน้อย 80% ของระยะเวลาตลอดโครงการประมาณไม่เกิน 6 เดือนต่อโครงการ ซึ่งจะแจ้งผลให้ท่านทราบผ่านสถานที่สมัคร อีเมล์ หรือ เว็บไซต์ http://www.thumbinvest.com หรือ โทร.0816438721, 0894442273 7.ทุกโครงการต่อยอดถึงการประกอบอาชีพอิสระหรือรับจ้างเพื่อสร้างรายได้ให้ท่านได้ ทั้งนี้ขึ้นกับความพอใจและความสามารถท่านเอง สอดรับแนวนโยบายแต่ละสถานประกอบการหรือไม่ 8.ทุกโครงการเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆ มีเอกสารคู่มือประกอบ และผู้อบรมไม่เกิน 3 ท่านต่อเครื่อง สำหรับโครงการ-ยกเว้นที่กำหนดไว้เฉพาะให้ต่างไปในแต่ละโครงการ ทุกท่านสลับกันใช้เครื่อง คนละ 1 รอบต่อวัน (คละผู้มีพื้นความรู้และไม่มีพื้นความรู้ไว้ในกลุ่มเดียวกัน) สามารถนำอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่มีอยู่แล้วมาใช้เพื่อความสะดวกเฉพาะตนหรือเฉพาะกลุ่มได้ 9.ให้โอกาสเป็นผู้ร่วมถือหุ้นใน บมจ. (มูลค่าหุ้นๆละ 5 บาทหรือชำระด้วยสิ่งอื่นที่มีมูลค่าเท่าเทียมกันและใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ของ บมจ.) เฉพาะผู้ที่ผลงานได้รับการพิสูจน์จากโครงการแล้ว 10 อันดับแรกที่มีแนวโน้มจำหน่ายได้จริงในตลาดไทยหรือต่างประเทศ สำหรับท่านอื่นกรุณาลงนามจองซื้อตามหนังสือชี้ชวนต่อไป เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีทรัพย์จำกัดมีโอกาสได้รับปันผลจากเงินลงทุนแม้เพียงน้อยนิด ใน 6 ธุรกิจปัจจัยหลัก(อาหาร อาคาร อาภรณ์ สุขภาพกีฬาและการศึกษาวิจัย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารคมนาคม เชื้อเพลิงสะอาดพาหนะ และการขนส่ง) 10.ท่านมีสิทธิ์เลือกชิ้นงานให้คณะกรรมการจัดหาตัวแทนจำหน่ายให้ตามเงื่อนไขที่ท่านต้องการหรือให้คำแนะนำสถานที่ประกอบกิจการในย่านที่ต้องการหรือใกล้เคียงด้วยราคายุติธรรมได้ 11. 80% ของอุปกรณ์ฯหลังการอบรม รวมถึงสิทธิ์ในเงินสนับสนุนอาชีพต่างๆที่มีผู้สละสิทธิ์ คณะกรรมการฯสงวนสิทธิ์ในการนำสิทธิ์นั้นเสนอให้แก่ผู้อบรมที่สนใจและมีความจำเป็นแทนได้โดยอิสระ ทั้งโดยวิธีลำดับและสุ่ม ส่วนอีก 20% ของอุปกรณ์ฯหลังการอบรม ตั้งไว้เป็นส่วนกลางสำหรับยืมใช้ร่วมกันสำหรับผู้อบรมที่ไม่เข้าข่ายข้างต้นแต่มีความประสงค์จะประกอบอาชีพที่ท่านเข้ารับการอบรมแต่ขัดสนเงินลงทุน 12.สถานที่อบรมจะกำหนดจากภูมิลำเนาผู้ที่สมัครส่วนใหญ่เป็นหลัก ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในละแวกใกล้เคียง อาทิ WN, SVIT, SLAND, ITSTAION, PZ เป็นต้น 13.ที่ปรึกษาให้ตลอดชีพ ผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 14.เบิกค่าอุปกรณ์เพิ่มเติมได้เฉพาะใบเสร็จที่มีใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบในนามบริษัทฯที่กำหนดได้ตามจริงไม่เกิน 50,000 บาท 15.คณะกรรมการฯจะพิจารณาดำเนินการ ติดตาม รายงาน และประเมินผล เฉพาะโครงการที่ เป็นไปตามเงื่อนไขเท่านั้น และ ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯถือเป็นที่สิ้นสุด หากยังมีผู้สนใจเข้ารับการอบรมในโครงการเหล่านี้ แต่คณะกรรมการฯไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนตามเงื่อนไข คณะกรรมการจะพิจารณาขยายหรือปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการ เพื่อสอดรับกับการระดมทุนและสนับสนุนโดยเอกชน เพื่อดำเนินการในลักษณะ บริษัท(มหาชน) ต่อไป รายละเอียดแต่ละโครงการ มีดังนี้
Last Update : 22:37:55 18/09/2013
ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องแกะแว็กซ์ ด้านซอฟต์แวร์ (Mini CNC 4 axis Mechanical Software Upgrade)
Brand : Thumb In West
Model : RP #3
*รับซ่อมแซม ให้คำปรึกษา ปรับปรุงประสิทธิภาพ การใช้งานเครื่อง มินิซีเอ็นซี มือสอง หรือ ตกรุ่นแล้วให้กลับมาใช้งานได้ +ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทั้ง Local Brand และ Global Brand +ค่าบริการเริ่มต้นนอกสถานที่ 2,000 บาท +ในสถานที่ดีเอกจิวเวลรี่ (เอกชัย ซ.10) เริ่มต้น 1,200 บาท
Last Update : 20:24:35 19/02/2019
บำรุงรักษาเครื่องจักรแกะแว็กซ์ (Mini CNC 4 axis Mechanical Maintenance)
Brand : Thumb In West
Model : RP #1
*รับซ่อมแซม ให้คำปรึกษา ปรับปรุงประสิทธิภาพ การใช้งานเครื่อง มินิซีเอ็นซี มือสอง หรือ ตกรุ่นแล้วให้กลับมาใช้งานได้ +ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทั้ง Local และ Global Brand ภายใต้งบประมาณที่คุณพอใจเลือกเองได้ +ค่าบริการเริ่มต้นนอกสถานที่ 2,000 บาท +ในสถานที่ดีเอกจิวเวลรี่ (เอกชัย ซ.10) เริ่มต้น 1,200 บาท
Last Update : 19:35:28 19/02/2019
ซ่อมเครื่องจักรแกะแว็กซ์ (Mini CNC 4 axis Mechanical Repair)
Brand : Roland, Master CAM, Panmanee,KHUNTA,German Japanese Second Other Brand
Model : RP #2
*รับซ่อมแซม ให้คำปรึกษา ปรับปรุงประสิทธิภาพ การใช้งานเครื่อง มินิซีเอ็นซี มือสอง หรือ ตกรุ่นแล้วให้กลับมาใช้งานได้ +ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ +ค่าบริการเริ่มต้นนอกสถานที่ 2,000บาท +ในสถานที่ดีเอกจิวเวลรี่ (เอกชัย ซ.10) เริ่มต้น 1,200 บาท +หากสรุปอาการเสีย และเสนอราคาแล้ว ลูกค้าสามารถตัดสินใจดำเนินการต่อที่อื่นได้ แต่ถ้าให้เลือกให้เราดำเนินการซ่อมบำรุง ประยุกต์บอร์ดควบคุม ตามที่แนะนำภายใต้งบประมาณที่ลูกค้าพอใจแล้ว ค่าบริการเริ่มต้น สามารถนำมาเป็นส่วนลด รวมถึงโปรโมชั่นส่วนลดรายเดือน และส่วนลดรีวิวลูกค้าเก่า/ลูกค้าใหม่
Last Update : 19:28:19 19/02/2019
คู่มือ Computer Aided Design application for Jewelry ฉบับที่ 8
Brand : SoftNic
Model : #8 File Editor
วิธีการใช้งานโปรแกรมเพื่อการออกแบบเครื่องประดับ(Computer Aided Design application for Jewelry) คำอธิบายสัญลักษณ์ต่างๆ ตัวอย่างและวิธีการสร้างชิ้นงานพร้อมภาพประกอบ จำนวน 21 หน้า ดูตัวอย่าง... คู่มือฉบับละเอียดมากรายชิ้น ราคาเริ่มต้น 900 บาท คู่มือฉบับละเอียดปานกลางรายชิ้น ราคาเริ่มต้น 300 บาท คู่มือฉบับทั่วไป ราคาเริ่มต้น 39 บาท โทร. 089 444 2273, 081 643 8721
Last Update : 19:25:52 19/02/2019
คู่มือ Computer Aided Design application for Jewelry ฉบับที่ 6
Brand : SoftNic
Model : #6 File Editor
วิธีการใช้งานโปรแกรมเพื่อการออกแบบเครื่องประดับ(Computer Aided Design application for Jewelry) คำอธิบายสัญลักษณ์ต่างๆ ตัวอย่างและวิธีการสร้างชิ้นงานพร้อมภาพประกอบ จำนวน 24 หน้า ดูตัวอย่าง... คู่มือฉบับละเอียดมากรายชิ้น ราคาเริ่มต้น 900 บาท คู่มือฉบับละเอียดปานกลางรายชิ้น ราคาเริ่มต้น 300 บาท คู่มือฉบับทั่วไป ราคาเริ่มต้น 39 บาท โทร. 089 444 2273, 081 643 8721
Last Update : 19:24:58 19/02/2019

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
96
Total View
423040

Products list by Category (Total 188 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องแกะแว็กซ์ ด้านซอฟต์แวร์ (Mini CNC 4 axis Mechanical Software Upgrade)
Brand name:Thumb In West
Model:RP #3
*รับซ่อมแซม ให้คำปรึกษา ปรับปรุงประสิทธิภาพ การใช้งานเครื่อง มินิซีเอ็นซี มือสอง หรือ ตกรุ่นแล้วให้กลับมาใช้งานได้ +ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทั้ง Local Brand และ Global Brand +ค่าบริการเริ่มต้นนอกสถานที่ 2,000 บาท +ในสถานที่ดีเอกจิวเวลรี่ (เอกชัย ซ.10) เริ่มต้น 1,200 บาท
Last Update : 19/02/2562 20:24:35
บำรุงรักษาเครื่องจักรแกะแว็กซ์ (Mini CNC 4 axis Mechanical Maintenance)
Brand name:Thumb In West
Model:RP #1
*รับซ่อมแซม ให้คำปรึกษา ปรับปรุงประสิทธิภาพ การใช้งานเครื่อง มินิซีเอ็นซี มือสอง หรือ ตกรุ่นแล้วให้กลับมาใช้งานได้ +ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทั้ง Local และ Global Brand ภายใต้งบประมาณที่คุณพอใจเลือกเองได้ +ค่าบริการเริ่มต้นนอกสถานที่ 2,000 บาท +ในสถานที่ดีเอกจิวเวลรี่ (เอกชัย ซ.10) เริ่มต้น 1,200 บาท
Last Update : 19/02/2562 19:35:28
ซ่อมเครื่องจักรแกะแว็กซ์ (Mini CNC 4 axis Mechanical Repair)
Brand name:Roland, Master CAM, Panmanee,KHUNTA,German Japanese Second Other Brand
Model:RP #2
*รับซ่อมแซม ให้คำปรึกษา ปรับปรุงประสิทธิภาพ การใช้งานเครื่อง มินิซีเอ็นซี มือสอง หรือ ตกรุ่นแล้วให้กลับมาใช้งานได้ +ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ +ค่าบริการเริ่มต้นนอกสถานที่ 2,000บาท +ในสถานที่ดีเอกจิวเวลรี่ (เอกชัย ซ.10) เริ่มต้น 1,200 บาท +หากสรุปอาการเสีย และเสนอราคาแล้ว ลูกค้าสามารถตัดสินใจดำเนินการต่อที่อื่นได้ แต่ถ้าให้เลือกให้เราดำเนินการซ่อมบำรุง ประยุกต์บอร์ดควบคุม ตามที่แนะนำภายใต้งบประมาณที่ลูกค้าพอใจแล้ว ค่าบริการเริ่มต้น สามารถนำมาเป็นส่วนลด รวมถึงโปรโมชั่นส่วนลดรายเดือน และส่วนลดรีวิวลูกค้าเก่า/ลูกค้าใหม่
Last Update : 19/02/2562 19:28:19
คู่มือ Computer Aided Design application for Jewelry ฉบับที่ 8
Brand name:SoftNic
Model:#8 File Editor
วิธีการใช้งานโปรแกรมเพื่อการออกแบบเครื่องประดับ(Computer Aided Design application for Jewelry) คำอธิบายสัญลักษณ์ต่างๆ ตัวอย่างและวิธีการสร้างชิ้นงานพร้อมภาพประกอบ จำนวน 21 หน้า ดูตัวอย่าง... คู่มือฉบับละเอียดมากรายชิ้น ราคาเริ่มต้น 900 บาท คู่มือฉบับละเอียดปานกลางรายชิ้น ราคาเริ่มต้น 300 บาท คู่มือฉบับทั่วไป ราคาเริ่มต้น 39 บาท โทร. 089 444 2273, 081 643 8721
Last Update : 19/02/2562 19:25:52
คู่มือ Computer Aided Design application for Jewelry ฉบับที่ 6
Brand name:SoftNic
Model:#6 File Editor
วิธีการใช้งานโปรแกรมเพื่อการออกแบบเครื่องประดับ(Computer Aided Design application for Jewelry) คำอธิบายสัญลักษณ์ต่างๆ ตัวอย่างและวิธีการสร้างชิ้นงานพร้อมภาพประกอบ จำนวน 24 หน้า ดูตัวอย่าง... คู่มือฉบับละเอียดมากรายชิ้น ราคาเริ่มต้น 900 บาท คู่มือฉบับละเอียดปานกลางรายชิ้น ราคาเริ่มต้น 300 บาท คู่มือฉบับทั่วไป ราคาเริ่มต้น 39 บาท โทร. 089 444 2273, 081 643 8721
Last Update : 19/02/2562 19:24:58
คู่มือ Computer Aided Design application for Jewelry ฉบับที่ 4
Brand name:Thumb Invest
Model:#4 File Editor
วิธีการใช้งานโปรแกรมเพื่อการออกแบบเครื่องประดับ(Computer Aided Design application for Jewelry) คำอธิบายสัญลักษณ์ต่างๆ ตัวอย่างและวิธีการสร้างชิ้นงานพร้อมภาพประกอบ จำนวน 18 หน้า ดูตัวอย่าง... คู่มือฉบับละเอียดมากรายชิ้น ราคาเริ่มต้น 900 บาท คู่มือฉบับละเอียดปานกลางรายชิ้น ราคาเริ่มต้น 300 บาท คู่มือฉบับทั่วไป ราคาเริ่มต้น 39 บาท โทร. 089 444 2273, 081 643 8721
Last Update : 19/02/2562 19:23:43
คู่มือ Computer Aided Design application for Jewelry : JewelCAD ฉบับที่ 2
Brand name:Dee Ake Jewelry by Extratrend Co., Ltd.
Model:JC PDF #2
วิธีการใช้งานโปรแกรม คำอธิบายสัญลักษณ์ พร้อมภาพตัวอย่างชิ้นงาน และวิธีการสร้างแต่ละชิ้นงาน จำนวน 28 หน้า ดูตัวอย่าง.... คู่มือฉบับละเอียดมากรายชิ้น ราคาเริ่มต้น 900 บาท คู่มือฉบับละเอียดปานกลางรายชิ้น ราคาเริ่มต้น 300 บาท คู่มือฉบับทั่วไป ราคาเริ่มต้น 39 บาท โทร. 089 444 2273, 081 643 8721
Last Update : 19/02/2562 19:22:08
คู่มือ Computer Aided Design application for Jewelry ฉบับที่ 3
Brand name:Dee Ake Jewelry by Extratrend Co., Ltd.
Model:JC PDF #3
วิธีการใช้งานโปรแกรมเพื่อการออกแบบเครื่องประดับ(Computer Aided Design application for Jewelry) คำอธิบายสัญลักษณ์ต่างๆ ตัวอย่างและวิธีการสร้างชิ้นงานพร้อมภาพประกอบ จำนวน 26 หน้า ดูตัวอย่าง... คู่มือฉบับละเอียดมากรายชิ้น ราคาเริ่มต้น 900 บาท คู่มือฉบับละเอียดปานกลางรายชิ้น ราคาเริ่มต้น 300 บาท คู่มือฉบับทั่วไป ราคาเริ่มต้น 39 บาท โทร. 089 444 2273, 081 643 8721
Last Update : 19/02/2562 19:20:40
อบรมการใช้งานโปรแกรมควบคุมเครื่องมินิซีเอ็นซียูเอสบีคอนโทรลเลอร์
Brand name:Dee Ake Jewelry by Extratrend Co., Ltd.
Model:DK EC 001
บริการปรึกษา+อบรม+คอร์สการใช้งานโปรแกรม(ลิขสิทธิ์)เกี่ยวกับการออกแบบเครื่องประดับ อาทแคม มี 6 แบบ รายคำถาม/รายชิ้น ราคาเริ่มต้น 300 บาท ส่วนใหญ่ทำงานได้แล้ว ลืมบางคำสั่ง การทำงานบางรูปแบบ ที่นานๆใช้สักครั้ง รายชั่วโมง ราคาเริ่มต้น 250 บาท เคยใช้งานโปรแกรมออกแบบอื่่นค่อนข้างคล่อง คอนข้างเข้าใจและสามารถปรับเมนูเทียบเคียงกับโปรแกรมเก่าที่เคยใช้ได้ค่อนข้างดี ทดสอบผลก่อนรับใบรับรองการฝึกงาน(On Job Certificated) รายวัน ราคาเริ่มต้น 4500 บาท เช่นเดียวกับรายชั่วโมง แต่ต้องการเวลามากขึ้นเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความมั่นใจ รายการนอกสถานที่ ราคาเริ่มต้น 6500 บาท อบรมหลายบุคคล มีเครื่องมือฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และสถานที่พร้อม หรือ พร้อมจะเช่าใข้อุปกรณ์เพื่อการอบรม จำนวนอย่างน้อย 1 คนขึ้นไป ควรให้พื้นฐานใกล้เคียงกันเพื่อความสะดวก ในการเชื่อมโยงหัวข้อและลงมือสร้างชื้นงานส่งระหว่างอบรมได้เท่าทันกัน รายตลอดชีพ ราคาเริ่มต้น 23,500 บาท เรียนรู้ฝึกทำชิ้นงานด้วยตนเอง เป็นอย่างน้อย 3 ชิ้นงานที่ใกล้เคียงงานที่ต้องการทำหรือทำอยู่แล้วด้วยมือ หลังจากนั้นหากพบปัญหาในการสร้างสินค้าใหม่ๆ หรือประยุกต์ไม่เป็น สามารถติดต่อฝากรีวิวและคำถามที่ https://g.co/kgs/J5ZcPE เงื่อนไขรับประกัน และรับคืน ภายใต้โครงการ ซื้อด้วยความมั่นใจ(Buy With Conference)
Last Update : 19/02/2562 17:08:48
อบรมการใช้งานโปรแกรม(ลิขสิทธิ์)เกี่ยวกับการออกแบบเครื่องประดับ แอสไปร์
Brand name:Dee Ake Jewelry by Extratrend Co., Ltd.
Model:DK RG 001
บริการปรึกษา+อบรม+คอร์สการใช้งานโปรแกรม(ลิขสิทธิ์)เกี่ยวกับการออกแบบเครื่องประดับ แอสไปร์ มี 6 แบบ รายคำถาม/รายชิ้น ราคาเริ่มต้น 200 บาท ส่วนใหญ่ทำงานได้แล้ว ลืมบางคำสั่ง การทำงานบางรูปแบบ ที่นานๆใช้สักครั้ง รายชั่วโมง ราคาเริ่มต้น 150 บาท เคยใช้งานโปรแกรมออกแบบอื่่นค่อนข้างคล่อง คอนข้างเข้าใจและสามารถปรับเมนูเทียบเคียงกับโปรแกรมเก่าที่เคยใช้ได้ค่อนข้างดี ทดสอบผลก่อนรับใบรับรองการฝึกงาน(On Job Certificated) รายวัน ราคาเริ่มต้น 3000 บาท เช่นเดียวกับรายชั่วโมง แต่ต้องการเวลามากขึ้นเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความมั่นใจ รายการนอกสถานที่ ราคาเริ่มต้น 5500 บาท อบรมหลายบุคคล มีเครื่องมือฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และสถานที่พร้อม หรือ พร้อมจะเช่าใข้อุปกรณ์เพื่อการอบรม จำนวนอย่างน้อย 1 คนขึ้นไป ควรให้พื้นฐานใกล้เคียงกันเพื่อความสะดวก ในการเชื่อมโยงหัวข้อและลงมือสร้างชื้นงานส่งระหว่างอบรมได้เท่าทันกัน รายตลอดชีพ ราคาเริ่มต้น 15,500 บาท เรียนรู้ฝึกทำชิ้นงานด้วยตนเอง เป็นอย่างน้อย 3 ชิ้นงานที่ใกล้เคียงงานที่ต้องการทำหรือทำอยู่แล้วด้วยมือ หลังจากนั้นหากพบปัญหาในการสร้างสินค้าใหม่ๆ หรือประยุกต์ไม่เป็น สามารถติดต่อฝากรีวิวและคำถามที่ https://g.co/kgs/J5ZcPE เงื่อนไขรับประกัน และรับคืน ภายใต้โครงการ ซื้อด้วยความมั่นใจ(Buy With Conference)
Last Update : 19/02/2562 16:26:51
อบรมการใช้งานโปรแกรม(ลิขสิทธิ์)เกี่ยวกับการออกแบบเครื่องประดับ อาทแคม
Brand name:Dee Ake Jewelry by Extratrend Co., Ltd.
Model:DK AC 001
บริการปรึกษา+อบรม+คอร์สการใช้งานโปรแกรม(ลิขสิทธิ์)เกี่ยวกับการออกแบบเครื่องประดับ อาทแคม มี 6 แบบ รายคำถาม/รายชิ้น ราคาเริ่มต้น 300 บาท ส่วนใหญ่ทำงานได้แล้ว ลืมบางคำสั่ง การทำงานบางรูปแบบ ที่นานๆใช้สักครั้ง รายชั่วโมง ราคาเริ่มต้น 250 บาท เคยใช้งานโปรแกรมออกแบบอื่่นค่อนข้างคล่อง คอนข้างเข้าใจและสามารถปรับเมนูเทียบเคียงกับโปรแกรมเก่าที่เคยใช้ได้ค่อนข้างดี ทดสอบผลก่อนรับใบรับรองการฝึกงาน(On Job Certificated) รายวัน ราคาเริ่มต้น 4500 บาท เช่นเดียวกับรายชั่วโมง แต่ต้องการเวลามากขึ้นเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความมั่นใจ รายการนอกสถานที่ ราคาเริ่มต้น 6500 บาท อบรมหลายบุคคล มีเครื่องมือฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และสถานที่พร้อม หรือ พร้อมจะเช่าใข้อุปกรณ์เพื่อการอบรม จำนวนอย่างน้อย 1 คนขึ้นไป ควรให้พื้นฐานใกล้เคียงกันเพื่อความสะดวก ในการเชื่อมโยงหัวข้อและลงมือสร้างชื้นงานส่งระหว่างอบรมได้เท่าทันกัน รายตลอดชีพ ราคาเริ่มต้น 24,000 บาท เรียนรู้ฝึกทำชิ้นงานด้วยตนเอง เป็นอย่างน้อย 3 ชิ้นงานที่ใกล้เคียงงานที่ต้องการทำหรือทำอยู่แล้วด้วยมือ หลังจากนั้นหากพบปัญหาในการสร้างสินค้าใหม่ๆ หรือประยุกต์ไม่เป็น สามารถติดต่อฝากรีวิวและคำถามที่ https://g.co/kgs/J5ZcPE เงื่อนไขรับประกัน และรับคืน ภายใต้โครงการ ซื้อด้วยความมั่นใจ(Buy With Conference)
Last Update : 19/02/2562 16:07:45
อบรมการใช้งานโปรแกรม(ลิขสิทธิ์)เกี่ยวกับการออกแบบเครื่องประดับ จิวเวลแคด
Brand name:Dee Ake Jewelry by Extratrend Co., Ltd.
Model:DK JC 001
อบรมการใช้งานโปรแกรมเพื่อการออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์ โปรโมชั่น&รีวิว เอ็กซ์ตร้าเทรนด...... https://g.co/kgs/ZQeTqg Blue DesigNergy Q&A.. https://g.co/kgs/XATCGU Dee Ake Jewelry... http://www.thaitradeshop.com/marketplace/seller/collection/shop/44318 SoftNic Q&A.. https://g.co/kgs/J5ZcPE Thumb In West Q&A.. https://g.co/kgs/9ujLhp
Last Update : 19/02/2562 15:47:26
คู่มือ Mini cNc Control application : Mach3 ฉบับที่ 1
Brand name:Dee Ake Jewelry by Extratrend Co., Ltd.
Model:M3 PDF #1
คู่มือการติดตั้ง การใช้งาน การบำรุงรักษา เครื่องมินิซีเอ็นซี DK007(Thumb In West) คู่มือฉบับละเอียดมากรายชิ้น ราคาเริ่มต้น 900 บาท คู่มือฉบับละเอียดปานกลางรายชิ้น ราคาเริ่มต้น 300 บาท คู่มือฉบับทั่วไป ราคาเริ่มต้น 39 บาท โทร. 089 444 2273, 081 643 8721
Last Update : 19/02/2562 10:04:31
คู่มือ Computer Aided Design application for Jewelry ฉบับที่ 7
Brand name:SoftNic
Model:#7 File Editor
วิธีการใช้งานโปรแกรมเพื่อการออกแบบเครื่องประดับ(Computer Aided Design application for Jewelry) คำอธิบายสัญลักษณ์ต่างๆ ตัวอย่างและวิธีการสร้างชิ้นงานพร้อมภาพประกอบ จำนวน 19 หน้า ดูตัวอย่าง... คู่มือฉบับละเอียดมากรายชิ้น ราคาเริ่มต้น 900 บาท คู่มือฉบับละเอียดปานกลางรายชิ้น ราคาเริ่มต้น 300 บาท คู่มือฉบับทั่วไป ราคาเริ่มต้น 39 บาท โทร. 089 444 2273, 081 643 8721
Last Update : 19/02/2562 09:54:21
คู่มือ Computer Aided Design application for Jewelry : JewelCAD ฉบับที่ 1
Brand name:Dee Ake Jewelry by Extratrend Co., Ltd.
Model:JC PDF #1
วิธีการใช้งานโปรแกรม และตัวอย่างชิ้นงานพร้อมวิธีการสร้าง จำนวน 47 หน้า ดูตัวอย่าง คู่มือฉบับละเอียดมากรายชิ้น ราคาเริ่มต้น 900 บาท คู่มือฉบับละเอียดปานกลางรายชิ้น ราคาเริ่มต้น 300 บาท คู่มือฉบับทั่วไป ราคาเริ่มต้น 39 บาท โทร. 089 444 2273, 081 643 8721
Last Update : 19/02/2562 09:13:54
คู่มือ Computer Aided Design application for Jewelry ฉบับที่ 5
Brand name:Thumb Invest
Model:#5 File Editor
วิธีการใช้งานโปรแกรมเพื่อการออกแบบเครื่องประดับ(Computer Aided Design application for Jewelry) คำอธิบายสัญลักษณ์ต่างๆ ตัวอย่างและวิธีการสร้างชิ้นงานพร้อมภาพประกอบ จำนวน 23 หน้า ดูตัวอย่าง... คู่มือฉบับละเอียดมากรายชิ้น ราคาเริ่มต้น 900 บาท คู่มือฉบับละเอียดปานกลางรายชิ้น ราคาเริ่มต้น 300 บาท คู่มือฉบับทั่วไป ราคาเริ่มต้น 39 บาท โทร. 089 444 2273, 081 643 8721
Last Update : 19/02/2562 09:09:57
คู่มือ Computer Aided Design application for Jewelry : JewelCAD ฉบับที่ 9
Brand name:Dee Ake Jewelry by Extratrend Co., Ltd.
Model:JC PDF #9
คู่มือการออกแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Jewel CAD ประมาณปีละ 2 ฉบับ ฉบับละประมาณ 10 แบบ พร้อมขั้นตอนการสร้างหรือวาดแต่ละแบบพร้อมภาพประกอบ คู่มือฉบับละเอียดมากรายชิ้น ราคาเริ่มต้น 900 บาท คู่มือฉบับละเอียดปานกลางรายชิ้น ราคาเริ่มต้น 300 บาท คู่มือฉบับทั่วไป ราคาเริ่มต้น 39 บาท โทร. 089 444 2273, 081 643 8721
Last Update : 19/02/2562 09:04:11
Special Jewelry Design Collection 2016-2018
Brand name:ชู.....เซ่
Model:Collection 2016-2018
Special Jewelry Design Collection 2016-2018 ผสานความต้องการของคุณเข้ากับแรงบันดาลใจของดีไซน์เนอร์ พิถีพิถันตั้งแต่การออกแบบที่ไม่ซ้ำแบบใคร ใส่ใจทุกรายละเอียดระหว่างขั้นตอนการผลิต ใช้วัตถุดิบเหมาะสมกับงบประมาณ เพื่อผู้ที่รักการสะสมเครื่องประดับเท่านั้น
Last Update : 23/07/2558 12:49:31
อบรมอาชีพการบริหารธุรกิจร้านแกะแว็กซ์(Mini cNc & Wax Mold Workshop & Training)
Brand name:Dee Ake Jewelry by Extratrend Co., Ltd.
Model:DK WM 001
Last Update : 04/02/2558 22:16:59
อบรมอาชีพการบริหารธุรกิจเครื่องประดับ(Jewelrer Workshop & Training)
Brand name:Dee Ake Jewelry by Extratrend Co., Ltd.
Model:DK PT 001
อบรมอาชีพผลิตเครื่องประดับ(Jewelrer Workshop & Training) ทองคำ(Gold 18K,24K) แพลตินั่ม(Platinum 900)
Last Update : 04/02/2558 21:12:19

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by www.BlueDesignergy.com
Tel. 0894442273, 0816438721  Fax. Webสำรอง : BlueDesignergy.industry.in.th  Website. thumbinvest.industry.in.th
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login