After 6/8/2558 we move to Our new 3D CAD/CAM Training Class , Jewelry Design, Healthy Food other pro
Our New CAD/CAM Training Class , Jewelry Design, Healthy Food other product at https://www.facebook.com/kanya.cad *สนใจคอร์สออกแบบ 3มิติ ด้วย Matrix, Jewelry CAD, ART CAM, Rhino *ต้องการเครื่องประดับแบบของคุณ *อยากได้ Database เครื่องประดับเฉพาะองค์กร เชิญที่ https://www.facebook.com/kanya.cad หรือ 0894442273, 0816438721 พบกับรูปโฉมใหม่ของ www.PlatinumAndGoldJewelSign.com และ www.Train3DsignCncJewel.com ได้ทาง Facebook ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
Last Update : 00:42:47 06/08/2015
เลี้ยงฉลองปิดโครงการ AEC ไปเป็นที่เรียบร้อย
หลังจากอบรมเกี่ยวกับ SME และ AEC เป็นเวลา 3 เดือน ผู้เข้าร่วมทั้ง 50 ท่านรวมทั้งคณาจารย์และวิทยากร ก็ร่วมงานเลี้ยงอำลา ปีเก่า เพื่อต้อนรับปีใหม่ รอพอกันที่อาคารเรียนหลังใหม่ พ.ค. 2557 ค่ะ
Last Update : 19:03:20 23/12/2013
โครงการสร้างชีวิต พิชิตทุน (DK Design Your Life)
โครงการสร้างชีวิต พิชิตทุน (DK Design Your Life) โครงการนี้มีชื่อเต็มว่า ?โครงการสร้างเมืองสร้างชีวิต ร้อยมือพิชิตทุน? เกิดจากการที่ 2 ใน 7 พันธมิตรซึ่งทำงานในเครือข่ายชุมชน ต.คลองสี่ จ.ปทุมธานี และกลุ่มเครือข่าย กศน. ได้รับทราบถึงความต้องการของชุมชนในด้านสุขภาพ ต้องการอาชีพหรือรายได้เสริม แต่มีข้อจำกัดด้านเงินลงทุน จึงได้ร่วมกันคัดสรรโครงการจำนวนทั้งสิ้น 40 โครงการ เพื่อให้กลุ่มสมาชิกนั้นๆแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ ที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด โดยมีโครงการที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นโครงการนำร่องจำนวน 19 โครงการ ภายใต้แนวคิดที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานช่างฝีมือไทย สร้างสินค้าเครื่องจักรกลแบรนด์ไทย ประกอบกับต้องการกิจกรรมช่วงปิดเทอมสำหรับเยาวชน สามารถประกอบอาชีพอิสระหรือรับจ้างผลิต ตามนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมในการดำเนินโครงการพัฒนาเมืองเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งความเป็นพลเมืองในการที่จะร่วมคิด ร่วมทำและแก้ไขปัญหาของชุมชนอย่างรับผิดชอบร่วมกันในวิถีประชาธิปไตย บนความเท่าเทียมกัน รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดเมืองน่าอยู่ เมืองปลอดภัย เมืองแห่งสุขภาพ เมืองทีมีพื้นที่สร้างสรรค์ เมืองสร้างอาชีพและรายได้ ให้ประชาชนและเป็นศูนย์กลางกระจายความเจริญ ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเมืองในพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง เทศบาลนครเมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ตาม จังหวดต่างๆตามที่คณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาเมืองกำหนด โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑) เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ในด้านการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา อาชีพ ของชุมชน โดยผู้มีภูมิลำเนาทั้งที่เป็นที่อาศัยและสถานที่ทำงานในพื้นที่ชุมชน ๒) เพื่อกระจายอำนาจการตัดสินใจในการพัฒนาเมืองไปสู่คนในพื้นที่ ซึ่งจะส่งเสริมความ เข้าใจในระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และสร้างความรู้สึกเท่าเทียมกัน ๓) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเมืองและพัฒนาเมืองให้น่าอยู่อาศัย ส่งเสริมการ เจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สัมพันธ์กับความต้องการด้านสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของชุมชน ๔) เพื่อพัฒนาความสามารถในการส่งต่อองค์ความรู้ เทคโนโลยี จากต้นน้ำถึงปลายน้ำและการจัดการยกระดับ ช่างฝีมือไทยสู่ระดับสากลและยอมรับในระดับนานาประเทศทั่วโลก ๕) เพื่อขยายแนวคิดการดูแลสุขภาพชีวิตของผู้มีภูมิลำเนา ทั้งที่เป็นที่อาศัยและสถานที่ทำงานในพื้นที่ชุมชน ให้มีน้ำหนักที่เหมาะสม สุขภาพแข็งแรง ลดความเสี่ยงต่อโรคภัยด้วยการกิน อย่างฉลาด ออกกำลังกายพอสมควร ได้ในเวลาจำกัด ส่วนหนึ่งเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุควบคู่กับการสร้างรายได้เพื่อแบ่งเบาภาระรัฐบาล สถานที่ติดต่อ ส่งเอกสารใบสมัคร สอบถามรายละเอียด เลขที่ 82/194 หมู่11 ซ.10 ถ.เอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 หรือ อีเมล์ thumb.invest@gmail.com กรณีส่ง ทางไปรษณีย์ถือวันที่ประทับตราไปรษณียากรไม่เกินวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2556 เช่นกัน โทรศัพท์ 0816438721, 0894442273 *เงื่อนไข 1.ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม ผู้ส่งชิ้นงานเพื่อจบครบตามจำนวนจะมีสิทธิ์รับใบประกาศฯ 2.ทั้งนี้ต้องมผู้สมัครเข้าร่วมแต่ละโครงการ ไม่ต่ำกว่า 100 คนและไม่เกิน 120 คน 3.ผู้สมัครส่งเอกสารประกอบการรับสมัคร ใบสมัคร รูปถ่ายสีหรือขาว-ดำ ขนาด 1 -1.5 นิ้ว สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน ลงนามรับรอง ถึงคณะกรรมการฯ ตามสถานที่ติดต่อข้างต้น 4.ใบสมัครของท่านต้องระบุข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์และเลือกโครงการที่ท่านสนใจเข้าร่วมอบรม 3 โครงการจาก 19 โครงการ เพื่อคณะกรรมการจะได้พิจารณาโครงการสำรองอันดับ 2 และ 3 ให้ท่าน ในกรณีที่โครงการอันดับแรกๆที่ท่านสนใจมีจำนวนผู้สมัครครบตามเกณฑ์เงื่อนไขแล้ว 5.อบรมโดยวิทยากรผู้ทรงความรู้และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติจริงมากกว่า 2 ปี ขึ้นไป 6.ต้องเขารับการอบรมตามวันที่ เวลาและสถานที่ๆ กำหนดอย่างน้อย 80% ของระยะเวลาตลอดโครงการประมาณไม่เกิน 6 เดือนต่อโครงการ ซึ่งจะแจ้งผลให้ท่านทราบผ่านสถานที่สมัคร อีเมล์ หรือ เว็บไซต์ http://www.thumbinvest.com หรือ โทร.0816438721, 0894442273 7.ทุกโครงการต่อยอดถึงการประกอบอาชีพอิสระหรือรับจ้างเพื่อสร้างรายได้ให้ท่านได้ ทั้งนี้ขึ้นกับความพอใจและความสามารถท่านเอง สอดรับแนวนโยบายแต่ละสถานประกอบการหรือไม่ 8.ทุกโครงการเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆ มีเอกสารคู่มือประกอบ และผู้อบรมไม่เกิน 3 ท่านต่อเครื่อง สำหรับโครงการ-ยกเว้นที่กำหนดไว้เฉพาะให้ต่างไปในแต่ละโครงการ ทุกท่านสลับกันใช้เครื่อง คนละ 1 รอบต่อวัน (คละผู้มีพื้นความรู้และไม่มีพื้นความรู้ไว้ในกลุ่มเดียวกัน) สามารถนำอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่มีอยู่แล้วมาใช้เพื่อความสะดวกเฉพาะตนหรือเฉพาะกลุ่มได้ 9.ให้โอกาสเป็นผู้ร่วมถือหุ้นใน บมจ. (มูลค่าหุ้นๆละ 5 บาทหรือชำระด้วยสิ่งอื่นที่มีมูลค่าเท่าเทียมกันและใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ของ บมจ.) เฉพาะผู้ที่ผลงานได้รับการพิสูจน์จากโครงการแล้ว 10 อันดับแรกที่มีแนวโน้มจำหน่ายได้จริงในตลาดไทยหรือต่างประเทศ สำหรับท่านอื่นกรุณาลงนามจองซื้อตามหนังสือชี้ชวนต่อไป เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีทรัพย์จำกัดมีโอกาสได้รับปันผลจากเงินลงทุนแม้เพียงน้อยนิด ใน 6 ธุรกิจปัจจัยหลัก(อาหาร อาคาร อาภรณ์ สุขภาพกีฬาและการศึกษาวิจัย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารคมนาคม เชื้อเพลิงสะอาดพาหนะ และการขนส่ง) 10.ท่านมีสิทธิ์เลือกชิ้นงานให้คณะกรรมการจัดหาตัวแทนจำหน่ายให้ตามเงื่อนไขที่ท่านต้องการหรือให้คำแนะนำสถานที่ประกอบกิจการในย่านที่ต้องการหรือใกล้เคียงด้วยราคายุติธรรมได้ 11. 80% ของอุปกรณ์ฯหลังการอบรม รวมถึงสิทธิ์ในเงินสนับสนุนอาชีพต่างๆที่มีผู้สละสิทธิ์ คณะกรรมการฯสงวนสิทธิ์ในการนำสิทธิ์นั้นเสนอให้แก่ผู้อบรมที่สนใจและมีความจำเป็นแทนได้โดยอิสระ ทั้งโดยวิธีลำดับและสุ่ม ส่วนอีก 20% ของอุปกรณ์ฯหลังการอบรม ตั้งไว้เป็นส่วนกลางสำหรับยืมใช้ร่วมกันสำหรับผู้อบรมที่ไม่เข้าข่ายข้างต้นแต่มีความประสงค์จะประกอบอาชีพที่ท่านเข้ารับการอบรมแต่ขัดสนเงินลงทุน 12.สถานที่อบรมจะกำหนดจากภูมิลำเนาผู้ที่สมัครส่วนใหญ่เป็นหลัก ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในละแวกใกล้เคียง อาทิ WN, SVIT, SLAND, ITSTAION, PZ เป็นต้น 13.ที่ปรึกษาให้ตลอดชีพ ผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 14.เบิกค่าอุปกรณ์เพิ่มเติมได้เฉพาะใบเสร็จที่มีใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบในนามบริษัทฯที่กำหนดได้ตามจริงไม่เกิน 50,000 บาท 15.คณะกรรมการฯจะพิจารณาดำเนินการ ติดตาม รายงาน และประเมินผล เฉพาะโครงการที่ เป็นไปตามเงื่อนไขเท่านั้น และ ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯถือเป็นที่สิ้นสุด หากยังมีผู้สนใจเข้ารับการอบรมในโครงการเหล่านี้ แต่คณะกรรมการฯไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนตามเงื่อนไข คณะกรรมการจะพิจารณาขยายหรือปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการ เพื่อสอดรับกับการระดมทุนและสนับสนุนโดยเอกชน เพื่อดำเนินการในลักษณะ บริษัท(มหาชน) ต่อไป รายละเอียดแต่ละโครงการ มีดังนี้
Last Update : 22:37:55 18/09/2013
Special Jewelry Design Collection 2016-2018
Brand : ชู.....เซ่
Model : Collection 2016-2018
Special Jewelry Design Collection 2016-2018 ผสานความต้องการของคุณเข้ากับแรงบันดาลใจของดีไซน์เนอร์ พิถีพิถันตั้งแต่การออกแบบที่ไม่ซ้ำแบบใคร ใส่ใจทุกรายละเอียดระหว่างขั้นตอนการผลิต ใช้วัตถุดิบเหมาะสมกับงบประมาณ เพื่อผู้ที่รักการสะสมเครื่องประดับเท่านั้น
Last Update : 12:49:31 23/07/2015
อบรมการใช้งานโปรแกรม(ลิขสิทธิ์)เกี่ยวกับการออกแบบเครื่องประดับ ไรโน่
Brand : Dee Ake Jewelry by Extratrend Co., Ltd.
Model : DK RG 001
เลือก เวอร์ชั่น (G) = Rhino Gold (N) = Rhino
Last Update : 23:23:49 04/02/2015
อบรมการใช้งานโปรแกรม(ลิขสิทธิ์)เกี่ยวกับการออกแบบเครื่องประดับ จิวเวลแคด
Brand : Dee Ake Jewelry by Extratrend Co., Ltd.
Model : DK JC 001
อบรมการใช้งานโปรแกรมเพื่อการออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์
Last Update : 23:20:53 04/02/2015

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
99
Total View
406258

Products list by Category (Total 188 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
Special Jewelry Design Collection 2016-2018
Brand name:ชู.....เซ่
Model:Collection 2016-2018
Special Jewelry Design Collection 2016-2018 ผสานความต้องการของคุณเข้ากับแรงบันดาลใจของดีไซน์เนอร์ พิถีพิถันตั้งแต่การออกแบบที่ไม่ซ้ำแบบใคร ใส่ใจทุกรายละเอียดระหว่างขั้นตอนการผลิต ใช้วัตถุดิบเหมาะสมกับงบประมาณ เพื่อผู้ที่รักการสะสมเครื่องประดับเท่านั้น
Last Update : 23/07/2558 12:49:31
อบรมการใช้งานโปรแกรม(ลิขสิทธิ์)เกี่ยวกับการออกแบบเครื่องประดับ ไรโน่
Brand name:Dee Ake Jewelry by Extratrend Co., Ltd.
Model:DK RG 001
เลือก เวอร์ชั่น (G) = Rhino Gold (N) = Rhino
Last Update : 04/02/2558 23:23:49
อบรมการใช้งานโปรแกรม(ลิขสิทธิ์)เกี่ยวกับการออกแบบเครื่องประดับ จิวเวลแคด
Brand name:Dee Ake Jewelry by Extratrend Co., Ltd.
Model:DK JC 001
อบรมการใช้งานโปรแกรมเพื่อการออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์
Last Update : 04/02/2558 23:20:53
อบรมอาชีพการบริหารธุรกิจร้านแกะแว็กซ์(Mini cNc & Wax Mold Workshop & Training)
Brand name:Dee Ake Jewelry by Extratrend Co., Ltd.
Model:DK WM 001
Last Update : 04/02/2558 22:16:59
อบรมอาชีพการบริหารธุรกิจเครื่องประดับ(Jewelrer Workshop & Training)
Brand name:Dee Ake Jewelry by Extratrend Co., Ltd.
Model:DK PT 001
อบรมอาชีพผลิตเครื่องประดับ(Jewelrer Workshop & Training) ทองคำ(Gold 18K,24K) แพลตินั่ม(Platinum 900)
Last Update : 04/02/2558 21:12:19
คู่มือ Computer Aided Design application for Jewelry : JewelCAD ฉบับที่ 9
Brand name:Dee Ake Jewelry by Extratrend Co., Ltd.
Model:JC PDF #9
คู่มือการออกแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Jewel CAD ประมาณปีละ 2 ฉบับ ฉบับละประมาณ 10 แบบ พร้อมขั้นตอนการสร้างหรือวาดแต่ละแบบพร้อมภาพประกอบ
Last Update : 04/02/2558 20:41:07
คู่มือ Mini cNc Control application : Mach3 ฉบับที่ 1
Brand name:Dee Ake Jewelry by Extratrend Co., Ltd.
Model:M3 PDF #1
คู่มือการติดตั้ง การใช้งาน การบำรุงรักษา เครื่องมินิซีเอ็นซี DK007(Thumb In West)
Last Update : 04/02/2558 20:27:44
คู่มือ Computer Aided Design application for Jewelry ฉบับที่ 8
Brand name:Thumb Invest
Model:#8 File Editor
วิธีการใช้งานโปรแกรมเพื่อการออกแบบเครื่องประดับ(Computer Aided Design application for Jewelry) คำอธิบายสัญลักษณ์ต่างๆ ตัวอย่างและวิธีการสร้างชิ้นงานพร้อมภาพประกอบ จำนวน 21 หน้า ดูตัวอย่าง...
Last Update : 04/02/2558 20:27:14
คู่มือ Computer Aided Design application for Jewelry ฉบับที่ 7
Brand name:Thumb Invest
Model:#7 File Editor
วิธีการใช้งานโปรแกรมเพื่อการออกแบบเครื่องประดับ(Computer Aided Design application for Jewelry) คำอธิบายสัญลักษณ์ต่างๆ ตัวอย่างและวิธีการสร้างชิ้นงานพร้อมภาพประกอบ จำนวน 19 หน้า ดูตัวอย่าง...
Last Update : 04/02/2558 20:26:29
คู่มือ Computer Aided Design application for Jewelry ฉบับที่ 6
Brand name:Thumb Invest
Model:#6 File Editor
วิธีการใช้งานโปรแกรมเพื่อการออกแบบเครื่องประดับ(Computer Aided Design application for Jewelry) คำอธิบายสัญลักษณ์ต่างๆ ตัวอย่างและวิธีการสร้างชิ้นงานพร้อมภาพประกอบ จำนวน 24 หน้า ดูตัวอย่าง...
Last Update : 04/02/2558 20:25:49
คู่มือ Computer Aided Design application for Jewelry ฉบับที่ 5
Brand name:Thumb Invest
Model:#5 File Editor
วิธีการใช้งานโปรแกรมเพื่อการออกแบบเครื่องประดับ(Computer Aided Design application for Jewelry) คำอธิบายสัญลักษณ์ต่างๆ ตัวอย่างและวิธีการสร้างชิ้นงานพร้อมภาพประกอบ จำนวน 23 หน้า ดูตัวอย่าง...
Last Update : 04/02/2558 20:25:08
คู่มือ Computer Aided Design application for Jewelry ฉบับที่ 4
Brand name:Thumb Invest
Model:#4 File Editor
วิธีการใช้งานโปรแกรมเพื่อการออกแบบเครื่องประดับ(Computer Aided Design application for Jewelry) คำอธิบายสัญลักษณ์ต่างๆ ตัวอย่างและวิธีการสร้างชิ้นงานพร้อมภาพประกอบ จำนวน 18 หน้า ดูตัวอย่าง...
Last Update : 04/02/2558 20:24:35
คู่มือ Computer Aided Design application for Jewelry : JewelCAD ฉบับที่ 2
Brand name:Dee Ake Jewelry by Extratrend Co., Ltd.
Model:JC PDF #2
วิธีการใช้งานโปรแกรม คำอธิบายสัญลักษณ์ พร้อมภาพตัวอย่างชิ้นงาน และวิธีการสร้างแต่ละชิ้นงาน จำนวน 28 หน้า ดูตัวอย่าง....
Last Update : 04/02/2558 20:23:45
คู่มือ Computer Aided Design application for Jewelry : JewelCAD ฉบับที่ 1
Brand name:Dee Ake Jewelry by Extratrend Co., Ltd.
Model:JC PDF #1
วิธีการใช้งานโปรแกรม และตัวอย่างชิ้นงานพร้อมวิธีการสร้าง จำนวน 47 หน้า ดูตัวอย่าง
Last Update : 04/02/2558 20:23:05
คู่มือ Computer Aided Design application for Jewelry ฉบับที่ 3
Brand name:Dee Ake Jewelry by Extratrend Co., Ltd.
Model:JC PDF #3
วิธีการใช้งานโปรแกรมเพื่อการออกแบบเครื่องประดับ(Computer Aided Design application for Jewelry) คำอธิบายสัญลักษณ์ต่างๆ ตัวอย่างและวิธีการสร้างชิ้นงานพร้อมภาพประกอบ จำนวน 26 หน้า ดูตัวอย่าง...
Last Update : 04/02/2558 20:22:17
เครื่องแกะแว็กซ์ (Mini CNC 4 axis Mechanical) #DK007.2
Brand name:Thumb In West
Model:#DK007.2
1.ขนาดเครื่องประมาณ 300 x 400 x 300 มม. 2.ตัวเครื่องทำจากแผ่นอลูมิเนียม (Series : 1xxx). 3.ความละเอียดระดับ : 8 (/1600). 4.ควบคุม 4 แกน. 5.น้ำหนักรองรับ 10 kg. 6.รองรับโปรแกรม : Mach3,Mach4,cNc Zeus,KCAM,EMC2.... 7.รองรับระบบปฏิบัติการ : DOS,Windows (xp,2000,7), Linux. 8.ฟรี! อบรม 2 วัน แกะ 2 ชิ้นงาน. 9.ฟรี! คู่มือภาษาไทย. 10.ฟรี!โปรแกรมควบคุม cNc Linux 11.ฟรี! บริการปรึกษาหลังการขาย 24 ชั่วโมงทั่วโลก. 12.ฟรี! ค่าขนส่งทั่วโลก. 13.ฟรี! เลือกสีและพื้นผิวตัวเครื่องได้ตามต้องการ 14.พิเศษ! รับประกันไม่พอใจยินดีคืนเงินภายใน 7 วัน ตามโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ. 15.พิเศษ! รับประกันตัวเครื่องตลอดชีพ(ส่วนที่ไม่ใช่อุปกรณ์ไฟฟ้า). 16.พิเศษ! ให้คำปรึกษาอื่นๆสำหรับลูกค้าแม้สินค้าที่ซื้อจากที่อื่น. 17.ในหีบห่อประกอบด้วย : 1 เครื่องซีเอ็นซี DK007.2, 1 กล่องควบคุม, 1 คู่มือ(อังกฤษ/ไทย) *ภาพเพื่อการโฆษณาและราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ราคาล่า สุดโทร. 0816438721, 089444227
Last Update : 03/02/2558 22:15:42
เครื่องมินิซีเอ็นซีเพื่อแกะแว็กซ์(Mini CNC for wax mold) #DK 007.3
Brand name:Thumb In West
Model:DK 007.3
1.ขนาดเครื่องประมาณ 400 x 450 x 450 มม. 2.ตัวเครื่องทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ (Series : 2xxx). 3.ความละเอียดระดับ : 16 (/1600). 4.ควบคุม 4 แกน. 5.น้ำหนักรองรับ 35 kg. 6.รองรับโปรแกรม : Mach3,Mach4,cNc Zeus,KCAM,EMC2.... 7.รองรับระบบปฏิบัติการ : DOS,Windows (xp,2000,7), Linux. 8.ฟรี! อบรม 2 วัน แกะ 2 ชิ้นงาน. 9.ฟรี! คู่มือภาษาไทย. 10.ฟรี!โปรแกรมควบคุม cNc Linux 11.ฟรี! บริการปรึกษาหลังการขาย 24 ชั่วโมงทั่วโลก. 12.ฟรี! ค่าขนส่งทั่วโลก. 13.ฟรี! เลือกสีและพื้นผิวตัวเครื่องได้ตามต้องการ 14.พิเศษ! รับประกันไม่พอใจยินดีคืนเงินภายใน 7 วัน ตามโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ. 15.พิเศษ! รับประกันตัวเครื่องตลอดชีพ(ส่วนที่ไม่ใช่อุปกรณ์ไฟฟ้า). 16.พิเศษ! ให้คำปรึกษาอื่นๆสำหรับลูกค้าแม้สินค้าที่ซื้อจากที่อื่น. 17.ในหีบห่อประกอบด้วย : 1 เครื่องซีเอ็นซี DK007.3, 1 กล่องควบคุม, 1 คู่มือ(อังกฤษ/ไทย) *ภาพเพื่อการโฆษณาและราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ราคาล่าสุดโทร. 0816438721, 0894442273
Last Update : 03/02/2558 22:11:22
อบรมการซ่อมเครื่องแกะแว็กซ์ (Mini CNC 3,4 axis Mechanical Repair Training)
Brand name:Roland, Master CAM, Panmanee,KHUNTA,German Japanese Second Other
Model:RP #6
*รับซ่อมแซม ให้คำปรึกษา ปรับปรุงประสิทธิภาพ การใช้งานเครื่อง มินิซีเอ็นซี มือสอง หรือ ตกรุ่นแล้วให้กลับมาใช้งานได้ +ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ +ค่าบริการเริ่มต้นนอกสถานที่ 1,500 บาท (ยกเว้น อบรมการใช้งานเครื่อง เริ่มต้น 4,000 ระยะเวลา 2 วัน ได้ 2 ชิ้นงาน) +ค่าบริการเริ่มต้นในสถานที่ดีเอกจิวเวลรี่ (เอกชัย ซ.10)500 บาท +สิทธิลูกค้าสามารถปรึกษาอบรม ฟรี! ณ ดีเอกจิวเวลรี่ ตลอด 24 ชั่วโมง
Last Update : 03/02/2558 22:01:18

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by www.BlueDesignergy.com
Tel. 0894442273, 0816438721  Fax. Webสำรอง : BlueDesignergy.industry.in.th  Website. thumbinvest.industry.in.th
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login