เตาเผาขยะ (Incineration)
เตาเผาขยะเป็นวิธีการกำจัดขยะอีกวิธีหนึ่ง เมื่อไม่มีสถานที่ฝังกลบเพียงพอ เนื่องจากการเผาขยะจะช่วยลดปริมาตรขยะลงอย่างมาก ทำให้ปริมาณขยะที่ส่งเข้าเตาเผาเหลือเป็นขี้เถ้าประมาณไม่เกิน 10% (โดยปริมาตร) หรือประมาณ 25-30% (โดยน้ำหนัก) ซึ่งขี้เถ้าที่ได้จะถูกนำไปฝังกลบอย่างถูกวิธีหรือใช้ผลิตเป็นวัสดุก่อสร้างต่อไป นอกจากนี้ในบางพื้นที่ที่มีปริมาณขยะอยู่มาก สามารถที่จะนำพลังงานความร้อนที่ได้จากการเผาขยะมาใช้ในการผลิตไอน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้
Last Update : 16:30:14 21/02/2011
ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร และ การใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงานและปุ๋ยอินทรีย์
ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพื่อให้ส่วนประกอบต่างๆ ของขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกวิธี และลดผลกระทบที่อาจมีต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง ควรพิจารณาเลือกใช้เทคโนโลยีหลายประเภทร่วมกัน เป็นลักษณะของระบบการจัดการขยะมูลฝอยผสมผสาน ซึ่งอาจมีระบบจัดการขยะประเภทต่างๆ รวมกันเป็นศูนย์กลางที่เดียวสำหรับแต่ละชุมชน นั่นคือแนวคิดของศูนย์จัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร (Integrated MSW Management)
Last Update : 16:25:22 21/02/2011
เทคโนโลยีการจัดการขยะ
การออกแบบวิธีการจัดการและกำจัดขยะมูลฝอย มีเทคโนโลยีให้เลือกใช้หลายแบบ ซึ่งวิธีการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยและความต้องการของพื้นที่ เช่น สภาพคุณสมบัติขยะมูลฝอย สัดส่วนสารอินทรีย์ (Organic Content) และสารที่ย่อยสลายได้ สัดส่วนสารที่เผาไหม้ได้ (Combustible Matter) ความชื้นของมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด ขนาดพื้นที่บำบัด จำนวนเงินลงทุน และความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น นอกจากนี้เทคโนโลยีที่นิยมใช้ในประเทศหนึ่ง อาจจะไม่เหมาะสมกับประเทศอื่น ดังนั้นต้องเลือกและประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับแต่ละพื้นที่
Last Update : 16:24:15 21/02/2011
ทางเลือกสำหรับการจัดการขยะชุมชน
สำหรับเมืองขนาดเล็กที่มีปริมาณขยะต่ำกว่า 100 ตัน/วัน สามารถนำเทคโนโลยีมารวมกันได้เป็นทางเลือกต่างๆ ดังนี้ 1.การผลิตขยะเชื้อเพลิง และการฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ 2.ถังหมักแบบไร้อากาศ การทำปุ๋ยอินทรีย์ และการฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ 3.การฝังกลบแบบถูกสุขลักษณะ และผลิตก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบ 4.เตาเผาขยะเพื่อผลิตไฟฟ้า และการฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ
Last Update : 16:22:35 21/02/2011
การผลิตเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel, RDF)
การใช้ขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้เพื่อการเผาไหม้โดยตรงมักก่อให้เกิดความยุ่งยากในการใช้งาน เนื่องจากความไม่แน่นอนและไม่สม่ำเสมอในองค์ประกอบต่างๆ (Non-homogeneousness) ที่ประกอบกันขึ้นเป็นขยะมูลฝอย ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามชุมชนและตามฤดูกาล อีกทั้งขยะมูลฝอยเหล่านี้มีค่าความร้อนต่ำ มีปริมาณเถ้าและความชื้นสูง สิ่งเหล่านี้ก่อความยุ่งยากให้กับผู้ออกแบบโรงเผาและผู้ปฏิบัติ และยังควบคุมการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ยาก การแปรรูปขยะมูลฝอยโดยผ่านกระบวนการจัดการต่างๆ เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมีของขยะมูลฝอยเพื่อทำให้กลายเป็นเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel, RDF) จะสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวมาข้างต้นได้ ซึ่งเชื้อเพลิงที่ได้นั้นสามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานได้
Last Update : 16:20:01 21/02/2011
เตาอบไฟฟ้า
Brand : THERM
Model : Electrical Oven
เป็นเตาไฟฟ้าอเนกประสงค์ ที่ใช้ได้กับอุตสาหกรรมอบชุบโลหะและอุตสาหกรรมเซรามิค เตาอบไฟฟ้าสามารถสร้างอุณหภูมิถึง 1,300 °C ชุดไฟให้ความร้อนเป็นขดลวด HEATER ความร้อนมีให้เลือกใช้ทั้ง 220 V และ 380 V ความจุภายในเตามีตั้งแต่ขนาด 20 ลิตรขึ้นไป จนถึง 3 m3 ระบบควบคุมแบบ Digital Temperature Controller *(PID Control) สามารถตั้งค่า Temperature, Heat up time, Cool Downe, Soaking time (6 ชั่วโมง) โครงสร้างภายในกรุด้วยอิฐเบาทนไฟ เสริมด้วยฉนวนความร้อน CERAMIC FIBER มีความทนทาน ใช้งานง่าย ไม่มีปัญหาเรื่องซ่อมบำรุง
Last Update : 13:21:12 05/03/2011
เตาหลอมอะลูมิเนียม
Brand : THERM
Model : Aluminum fusion Furnace
เตาหลอมอะลูมิเนียม แบบเบ้าหลอม มีขนาดตั้งแต่ 50 Kg จนถึง 300 Kg (แบบเตาหลอมจะมีขนาดตั้งแต่ 300 Kg จนถึง 1,000 Kg ) เบ้าหลอมสามารถถอดเปลี่ยนได้ง่าย สามารถเปลี่ยนเบ้าหลอมเพื่อหล่อหลอมโลหะได้หลายชนิด เตาหลอมประกอบด้วยอิฐทนไฟและอิฐฉนวนเสริมด้วย Silica Board เพื่อป้องกันความร้อน ฝาเตาเป็นแบบเลื่อนแบบเหวี่ยง เปิด - ปิด ง่าย หัวเผาให้ความร้อนมีทั้งแบบน้ำมันและแก๊ส ใช้ไฟได้ทั้ง 220 V และ 380 V มีระบบควบคุมอุณหภูมิในห้องเผาไหม้ และระบบ Automatic shut off and Flame Detector เพื่อป้องกันการระเบิดของเตาหลอมในกรณีหัวเผาทำงานผิดปกติหรือขัดข้อง สามารถตั้งค่าและความคุมอุณหภูมิภายในห้องเผาไหม้แสดงผลเป็นตัวเลข ง่ายต่อการใช้งานและการบำรุงรักษา
Last Update : 13:12:49 05/03/2011
เครื่องย่อย
Brand : THERM
Model : TC
เครื่องย่อยเศษวัสดุเทอร์ม เป็นเครื่องย่อยชนิด 2 เพลา ใบมีดทั้งสองด้านมีความคมและสวมพอดีกับเพลา เครื่องย่อยเทอร์มออกแบบให้มีการใช้แรงน้อยในการตัดเพื่อลดการสึกหรอ และประหยัดพลังงาน สามารถย่อยวัสดุชนิดต่าง ๆ เช่น พลาสติก, ยาง, ถังเหล็ก, กระป๋องสี, ขยะทุกประเภท, เศษต้นไม้,และกิ่งไม้
Last Update : 13:06:20 05/03/2011
เตาเดอร์ลุกซ์
Brand : THERM
Model : Deluxe
เตาเผาขยะเทอร์ม รุ่นเดอร์ลุกซ์ ขนาด ตั้งแต่ 150-1,250 กิโลกรัม/ชั่วโมง คุณสมบัติ ออกแบบให้ห้องเผาที่สองเป็นรูปทรงกระบอก อยู่ตอนบนของห้องเผาไหม้ให้สมบูรณ์
Last Update : 13:03:39 05/03/2011
เตาเพียงพอ
Brand : THERM
Model : Sufficiency
เป็นเตาเผาขยะชุมชนราคาย่อมเยา ที่เหมาะสำหรับเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเตาเผาแบบก๊าซไหลลงล่าง (Down Draft) โดยจะมีกระบวนการทำให้ขยะแห้งก่อนที่จะเกิดการเผาไหม้ด้วยตัวขยะเอง ก๊าสที่เกิดจากการลุกไหม้ก่อนที่จะออกจากปล่องจะถูกนำไปให้ความร้อนแก่ขยะที่ยังไม่ได้เผาไหม้ทำให้ขยะแห้งลง หลังจากนั้นก๊าวจะไหลสู่อุปกรณ์ดักฝุ่น และปล่อยออกสู่บรรยากาศ โดยไม่ใช้น้ำมันหรือไฟฟ้า ใช้สำหรับ บ้านเรือน โรงเรียน วัด ตลาดนัด ฯลฯ
Last Update : 13:00:47 05/03/2011

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
392
Total View
183803

Products list by Category (Total 14 Products)

สินค้าทั้งหมด (Products)
 
เตาอบไฟฟ้า
Brand name:THERM
Model:Electrical Oven
เป็นเตาไฟฟ้าอเนกประสงค์ ที่ใช้ได้กับอุตสาหกรรมอบชุบโลหะและอุตสาหกรรมเซรามิค เตาอบไฟฟ้าสามารถสร้างอุณหภูมิถึง 1,300 °C ชุดไฟให้ความร้อนเป็นขดลวด HEATER ความร้อนมีให้เลือกใช้ทั้ง 220 V และ 380 V ความจุภายในเตามีตั้งแต่ขนาด 20 ลิตรขึ้นไป จนถึง 3 m3 ระบบควบคุมแบบ Digital Temperature Controller *(PID Control) สามารถตั้งค่า Temperature, Heat up time, Cool Downe, Soaking time (6 ชั่วโมง) โครงสร้างภายในกรุด้วยอิฐเบาทนไฟ เสริมด้วยฉนวนความร้อน CERAMIC FIBER มีความทนทาน ใช้งานง่าย ไม่มีปัญหาเรื่องซ่อมบำรุง
Last Update : 05/03/2554 13:21:12
เตาหลอมอะลูมิเนียม
Brand name:THERM
Model:Aluminum fusion Furnace
เตาหลอมอะลูมิเนียม แบบเบ้าหลอม มีขนาดตั้งแต่ 50 Kg จนถึง 300 Kg (แบบเตาหลอมจะมีขนาดตั้งแต่ 300 Kg จนถึง 1,000 Kg ) เบ้าหลอมสามารถถอดเปลี่ยนได้ง่าย สามารถเปลี่ยนเบ้าหลอมเพื่อหล่อหลอมโลหะได้หลายชนิด เตาหลอมประกอบด้วยอิฐทนไฟและอิฐฉนวนเสริมด้วย Silica Board เพื่อป้องกันความร้อน ฝาเตาเป็นแบบเลื่อนแบบเหวี่ยง เปิด - ปิด ง่าย หัวเผาให้ความร้อนมีทั้งแบบน้ำมันและแก๊ส ใช้ไฟได้ทั้ง 220 V และ 380 V มีระบบควบคุมอุณหภูมิในห้องเผาไหม้ และระบบ Automatic shut off and Flame Detector เพื่อป้องกันการระเบิดของเตาหลอมในกรณีหัวเผาทำงานผิดปกติหรือขัดข้อง สามารถตั้งค่าและความคุมอุณหภูมิภายในห้องเผาไหม้แสดงผลเป็นตัวเลข ง่ายต่อการใช้งานและการบำรุงรักษา
Last Update : 05/03/2554 13:12:49
เครื่องย่อย
Brand name:THERM
Model:TC
เครื่องย่อยเศษวัสดุเทอร์ม เป็นเครื่องย่อยชนิด 2 เพลา ใบมีดทั้งสองด้านมีความคมและสวมพอดีกับเพลา เครื่องย่อยเทอร์มออกแบบให้มีการใช้แรงน้อยในการตัดเพื่อลดการสึกหรอ และประหยัดพลังงาน สามารถย่อยวัสดุชนิดต่าง ๆ เช่น พลาสติก, ยาง, ถังเหล็ก, กระป๋องสี, ขยะทุกประเภท, เศษต้นไม้,และกิ่งไม้
Last Update : 05/03/2554 13:06:20
เตาเดอร์ลุกซ์
Brand name:THERM
Model:Deluxe
เตาเผาขยะเทอร์ม รุ่นเดอร์ลุกซ์ ขนาด ตั้งแต่ 150-1,250 กิโลกรัม/ชั่วโมง คุณสมบัติ ออกแบบให้ห้องเผาที่สองเป็นรูปทรงกระบอก อยู่ตอนบนของห้องเผาไหม้ให้สมบูรณ์
Last Update : 05/03/2554 13:03:39
เตาเพียงพอ
Brand name:THERM
Model:Sufficiency
เป็นเตาเผาขยะชุมชนราคาย่อมเยา ที่เหมาะสำหรับเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเตาเผาแบบก๊าซไหลลงล่าง (Down Draft) โดยจะมีกระบวนการทำให้ขยะแห้งก่อนที่จะเกิดการเผาไหม้ด้วยตัวขยะเอง ก๊าสที่เกิดจากการลุกไหม้ก่อนที่จะออกจากปล่องจะถูกนำไปให้ความร้อนแก่ขยะที่ยังไม่ได้เผาไหม้ทำให้ขยะแห้งลง หลังจากนั้นก๊าวจะไหลสู่อุปกรณ์ดักฝุ่น และปล่อยออกสู่บรรยากาศ โดยไม่ใช้น้ำมันหรือไฟฟ้า ใช้สำหรับ บ้านเรือน โรงเรียน วัด ตลาดนัด ฯลฯ
Last Update : 05/03/2554 13:00:47
เตาคอมแพค
Brand name:THERM
Model:Compact
เหมาะสำหรับขยะ : ในครัวเรือน, กระดาษเงินกระดาษทอง ขนาดของเตาเผารุ่นคอมแพค : ตั้งแต่ 20-50 กิโลกรัม/ชั่วโมง คุณลักษณะทั่วไป : เตาเผาขยะเทอร์ม รุ่นคอมแพคออกแบบให้เป็นเตาเผาขยะที่มีห้องเผาไหม้เดียว มีประตูสำหรับป้อนขยะ 2 ประตู ประตูบนสำหรับป้อนขยะเปียกส่วนประตูด้านล่างสำหรับป้อนขยะแห้ง อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและพลังงานไฟฟ้าต่ำ ใช้งานง่ายและสะดวก มีให้เลือกทั้งแบบที่มีหัวเผาหรือไม่มีหัวเผาและการจ่ายอากาศเข้าเตาเผาขยะเพื่อช่วยให้มีการเผาไหม้ขยะภายในห้องเผาไหม้ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นจะใช้ได้ทั้งอากาศจากธรรมชาติหรือพัดลมจ่ายอากาศก็ได้ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับประเภทของขยะที่จะทำการเผา
Last Update : 05/03/2554 12:48:51
เตาเอื้ออาทร
Brand name:THERM
Model:Low cost
เป็นเตาเผาขยะแบบ 2 ห้องเผา ห้องเผาแรกเป็นห้องเผาขยะมีระบบจ่ายอากาศที่ดี และเหมาะสมต่อการเผาไหม้ ห้องเผาที่สองเป็นห้องเผาควัน แก๊สพิษและไซโคลนดักฝุ่นอยู่ในตัวเดียวกัน (integrated) ประตูป้อนขยะออกแบบให้มีการผ่อนแรงและป้องกันการระเบิดจากกระป๋องสเปรย์ ที่อาจติดมากับขยะ จึงปลอดภัย ใช้งานง่าย ไม่เปลืองเชื้อเพลิง ประหยัดไฟฟ้า และบำรุงรักษาน้อย
Last Update : 05/03/2554 11:48:57
พลาสมา
Brand name:THERM
Model:Plasma
เตาพลาสมา THERM เป็นเตาที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง โดยการเปลี่ยนสถานะของก๊าซให้มีอุณหภูมิสูงแตกตัวเป็นอิออน ซึ่งเป็นสถานะที่ 4 ของสสาร อุณหภูมิอิออนของก๊าซที่พ่นออกมาประมาณ 5000 องศาเซลเซียส ซึ่งโดยปกติทั่วไปแล้วค่าอุณหภูมิของห้องเผาไหม้มีประมาณ 1600 - 2000 องศาเซลเซียส จะทำให้ขี้เถ้าจากการเผาไหม้หรือโลหะที่เผาไหม้ไม่ได้หลอมละลายเป็นแก๊ส อโลหะ และโลหะเหลว ลักษณะเหมือนลาวาที่ออกมาจากภูเขาไฟ ดังนั้นในอนาคตเทคโนโลยีนี้จะเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องขยะทุกประเภท และการผลิตพลังงานทดแทน พลาสมาเทคโนโลยีจะเป็นคำตอบของการแก้ปัญหาดังกล่าว ระบบพลาสมาและหัวพ่นพลาสมา (Plasma Torch) ของเทอร์ม ถือเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่มีการผลิตในเชิงพาณิชย์ได้สำเร็จ เพื่อนำไปใช้ในกระบวน Plasma Gasification, Plasma Pyrolysis และ Plasma Heating
Last Update : 26/02/2554 11:52:00
เตาเผาศพ
Brand name:THERM
Model:TCR
ขนาด: โดยเฉลี่ยศพละ 1 ชั่วโมง คุณสมบัติ : เตาเผาศพออกแบบให้เผาไหม้ 2 ครั้ง ครั้งแรกห้องเผาไหม้ศพใช้อุณหภูมิในการเผาไหม้ไม่ต่ำกว่า 850 องศาเซลเซียส ครั้งที่ 2 ห้องเผาควันและกลิ่นใช้อุณหภูมิในการเผาไหม้ไม่ต่ำกว่า 1000 องศาเซลเซียส โดยมีเวลาในการเผาไหม้ไม่น้อยกว่า 1.5 วินาที ลักษณะของห้องเผาศพ จะเป็นห้องเผาที่ประหยัดพลังงาน สามารถป้อนศพได้สะดวก รวมถึงการเอาเถ้ากระดูกออกได้ง่าย ห้องเผาควันและเผากลิ่นสามารถเผาไม่ให้เกิดมลพิษ และเตาเผาศพของเทอร์มได้ใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูง การเผาไหม้โดยเฉลี่ยแล้วศพละประมาณ 1 ชั่วโมง ข้อเด่นประการสำคัญของเตาเผาศพเทอร์ม คือ หัวเผาศพมีลักษณะพิเศษคือส่ายได้ เพื่อให้การเผาไหม้เป็นไปอย่างรวดเร็ว ตามอนุสิทธิบัตรเลขที่ 1686 และมีระบบควบคุมควัน (Smoke controller) และระบบการเร่งการเผาศพ (Foster – Burning Rate) โดยอัตโนมัติ ตามอนุสิทธิบัตรเลขที่ 557 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ บริษัท เทอร์ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้คิดค้นละออกแบบมาเป็นผลสำเร็จ
Last Update : 26/02/2554 10:44:47
เตาสแตนดาร์ด
Brand name:เทอร์ม
Model:Standard
เตาสแตนดาร์ด ขนาด ตั้งแต่ 50-300 กิโลกรัม/ชั่วโมง คุณสมบัติ เป็นตัวเตาแบบทรงสี่เหลี่ยม มีขนาดกะทัดรัด มี 2 ห้องเผาพร้อมอุปกรณ์ดักฝุ่นในตัวเอง
Last Update : 25/02/2554 15:29:44
เครื่องคัดแยกโลหะ
Brand name:THERM
Model:ES
เครื่องแยกโลหะ เป็นเครื่องจักรที่ออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อแยกวัสดุ 3 ชนิด ประกอบด้วย 1. วัสดุที่ไม่มีส่วนผสมของเหล็ก (Non-ferrous) เช่น อลูมิเนียม ทองแดง ทองเหลือง 2. วัสดุที่มีส่วนผสมของเหล็ก (Ferrous) คือ แม่เหล็กดูดได้ เช่น กระป่องเหล็ก ตะปู ลวด ฯลฯ และ 3. วัสดุที่ไม่ใช่โลหะ เช่น ยาง พลาสติก ไม้ ฯลฯ วัสดุทั้ง 3 ชนิดจะถูกแยกด้วยด้วยเครื่องนี้โดยอัตโนมัติเพียงนำวัสดุเหล่านี้มาวางบนสายพานให้ไหลผ่านเครื่องคัดแยกวัสดุ โดยวัสดุจะตกลงด้านล่างตามช่อง แยก 3 ชนิด
Last Update : 25/02/2554 15:15:05
เครื่องผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก
Brand name:THERM
Model:PTO
เครื่องผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก เครื่องผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติกเกิดจากการหลอมละลายพลาสติกด้วยความร้อนประมาณ 420 °C ให้กลายเป็นของเหลวและเปลี่ยนสภาพเป็นแก๊สในถังปฏิกรณ์ซึ่งไม่ใช้ออกซิเจน (Pyrolysis) เมื่อแก๊สถูกทำให้เย็นลงพร้อมปรับสภาพของแก๊ส จะถูส่งไปควบแน่นด้วยระบบหล่อเย็นจนเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง ส่วนแก๊สที่ไม่ถูกกลั่นตัวจะถูกนำไปให้ความร้อนแก่ตัวเอง ส่วนเถ้าที่เกิดขึ้นด้านล่างของถังปฏิกรณ์สามารถนำกลับมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในห้องเผาได้อีก สำหรับน้ำมันที่ได้จากการกลั่น สามารถนำไปเป็นเชื้อเพลิงของเครื่องให้ความร้อน (หัวเผา) ได้โดยตรง หรือนำไปเป็นน้ำมันพื้นฐานเพื่อเข้าสู่กระบวนการกลั่นโดยโรงกลั่น เช่น ปตท. และบางจาก เป็นต้น หรืออาจเข้าสู่โรงกลั่นที่ออกแบบเฉพาะสำหรับน้ำมันนี้ ส่วนที่จะนำไปใช้กับรถยนต์ ควรต้องมีการปรับสภาพน้ำมันหรือผสมก่อนจึงจะนำไปใช้ได้ กระบวนการทั้งหมดไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งมลภาวะทางน้ำ ทางอากาศ หรือกลิ่นรบกวน ที่มีต่อชีวอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเป็นการทำให้หลุมฝังกลบกลายเป็นบ่อน้ำมันอันมีค่าในด้านพลังงาน
Last Update : 25/02/2554 15:14:08
เตาอีคอน
Brand name:THERM
Model:E-con
ขนาด : ตั้งแต่ 500-5,000 กิโลกรัม/วัน คุณสมบัติ : เตาเผาขยะแบบอีคอน ได้ออกแบบไว้สำหรับขยะที่มีความชื้นไม่สูงมากนัก เช่น โรงเรียน หมู่บ้าน ชุมชนต่าง ๆ เป็นเตาเผาขยะแบบพิเศษที่ไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า หรือน้ำมัน แต่อาศัยกระแสลมเร่งจากธรรมชาติในการดูดอากาศเข้าเตาเพื่อการเผาไหม้และมีไซโคลนดักฝุ่นก่อนที่จะปล่อยออกจากปล่อง จึงใช้งานง่าย สะดวก ปลอดภัย และไม่จำเป็นต้องมีการบำรุงรักษา
Last Update : 25/02/2554 14:27:18
เตาโรตารี่คลิน
Brand name:Therm
Model:RTN
Last Update : 25/02/2554 13:57:09

First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by THERM ENGINEERING CO.,LTD.
Tel. 02-9282215-6  Fax. 02-9282217, 02-9002918-9  Website. www.therm-eng.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login