ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs)
สารอินทรีย์ไอระเหยหรือสารอินทรีย์ระเหยง่าย หรือเรียกทับศัพท์ตัวย่อภาษาอังกฤษว่าวีโอซี (Volatile Organic Chemicals, VOCs) คือ กลุ่มสารประกอบอินทรีย์(Organic Compounds) ที่ระเหยเป็นไอกระจายตัวไปในอากาศ ได้ในที่อุณหภูมิและความดันปกติ โมเลกุลส่วนใหญ่ประกอบด้วยอะตอมคาร์บอนและไฮโดรเจน อาจมีออกซิเจนหรือ คลอรีนร่วมด้วย สามารถระเหยเป็นไอได้ที่อุณหภูมิห้อง ในชีวิตประจ้าวันเราได้รับ VOCs จากผลิตภัณฑ์หลายอย่าง เช่น สีทาบ้าน, ควันบุหรี่, น้้ายาฟอกสี, สารตัวท้าละลายในพิมพ์, จากอู่พ่นสีรถยนต์, โรงงานอุตสาหกรรม, น้้ายาซักแห้ง, น้้ายาส้าหรับย้อมผมและน้้ายาดัดผม, สารฆ่าแมลง, สารที่เกิดจากเผาไหม้ และปะปนในอากาศ น้้าดื่ม เครื่องดื่ม อาหาร สารอินทรีย์ ไอระเหยที่สะสมไว้มากนาน ๆ จะมีผลกระทบทางชีวภาพและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
Last Update : 16:35:10 18/08/2012
Wind Speed & Wind Direction
Brand : Met One
Model : 010C, 020C
Last Update : 16:08:06 18/08/2012
SO2 Analyser
Brand : Ecotech
Model : EC9850
Last Update : 14:35:18 18/08/2012
BENZENE / BTEX ANALYSER
Brand : Synspec BV
Model : GC955
Last Update : 14:02:50 18/08/2012
Environmental Monitoring & Control Center
Brand : SA
Last Update : 09:11:02 25/11/2011
Fence Line
Brand : Opsis
Model : AR-500
Last Update : 09:03:14 25/11/2011
Gas Detector BW Technologies
Last Update : 10:32:26 25/11/2011
Fence Line OPSIS
Last Update : 10:23:48 25/11/2011

Page View  1579 
News


ThailandLab 2012
Date Time : 26/09/2012 - 28/08/2012
 
 

Lab Innovation……………to the Lab Industry in Asia

Fair Date:     26-28 September 2012 (10.00-17.00 hrs) Venue:     Grand Hall 201-203 and Pre-Function area, BITEC, Bangkok, Thailand

Objectives: • To evaluate latest instrumentation and participate in product demonstration. • To entire value-added chain for laboratory products and services. • To provide trade opportunity for laboratory equipment industry in Thailand and in Asia. • To be part of the promoting MICE industry to ThailandMain Sponsors and Supporters: • Ministry of Science and Technology • Department of Medical Sciences, Ministry of Public Health • Association of Medical Technologists of Thailand • National Institute of Metrology (Thailand) • The Thai Veterinary Medical Association of Thailand Under Royal Patronage • Food Science and Technology Association of Thailand • Technology Promotion Association (Thailand-Japan) • The Pharmaceutical Association of Thailand Under Royal Patronage • Thai Pharmaceutical Manufacturers Association • Pharmaceutical Research and Manufacturers Association • Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB)

Media Partner: INNOLAB

Supporting Media: Food Focus Thailand, Asia FOOD BEVERAGE Thailand, INNOMag, Lab Asia, Industrial Automation Asia, Energy Asia, China Chemical News, China Chemical Reporter

Show Features: • Exhibition (HealthLab Thailand, FoodLab Thailand, BioLab Thailand, EnviLab Thailand, ChemLab Thailand, EnergyLab Thailand) • Workshop and Conference • Product Demonstration / Activities

Exhibitor Profile: • Research and Innovation, Nanotechnology • Laboratory and Analytical Techniques/Instruments/Technologies/Services • Chemical and Reagents, Biochemical, Polymer • Biotechnology, Life Science, Medical Science • Healthcare and Safety Facility, Environmental and Pollution Control Systems • Metrology, Calibration • Pharmaceutical and Food • Testing and Equipments/Machines, Microscope • General Laboratory and Laboratory Furnishing/Interior, Facility for Analysis and Experiment • Association, Institutions, Magazines

Visitor Profile: • Scientists, Research and Development Specialist, Analytical Instrument User and Engineer • Environmental Management/Biotechnology/Life Science/Petrochemical Processing Specialist • Chemical Industry Business • Food and Beverage Testing/Processing Professional • Pharmaceutical/Chemical/Machinery and Precision Equipment Manufacturer • National and Public Research Institute, Associated Industrial Cluster Research Institute • Corporate & Public Buyers, Analytical Instrument Dealer, Traders, Sales/Marketing • Trade Association, Government Agency, Academic


© 2000-2008 CopyRight by Sithiphorn Associates Co.,Ltd.
Tel. 02-433-8331  Fax. 02-433-1679  Website. www.sithiphorn.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login