Buyer Ranking

อันดับ รหัส Buyer Name อุตสาหกรรม จังหวัด รายการ ยอดซื้อ
30201 9207 ธีรารัตน์ วราสิทธิ์ชานนท์ Automotive Bangkok 0 0
30202 32166 ธีรินทร์ ฉายศิริโชติ Automotive Bangkok 0 0
30203 16871 ธีรินทร์ อมรวิทยารักษ์ Automotive Bangkok 0 0
30204 23087 ธีร์ Automotive Bangkok 0 0
30205 13581 ธีฬัตา ปัทธวัน Automotive Bangkok 0 0
30206 47025 ธืร์วรา อมรภิภัทร์โญธิน Automotive Bangkok 0 0
30207 10026 เธียร Automotive Bangkok 0 0
30208 41258 เธียร จุฬาธรรมากร Automotive Bangkok 0 0
30209 9946 เธียรวิชญ์ Automotive Bangkok 0 0
30210 44864 แธน Automotive Bangkok 0 0
30211 35245 น.ต.ชัยรัตน์ พิศาลคณาวัฒน์ Automotive Bangkok 0 0
30212 13874 น.ต.บุญเลิศ บุญเกิด Automotive Bangkok 0 0
30213 28800 น.ต.ประมวล เสนน้อย Automotive Bangkok 0 0
30214 29031 น.ต.ประมวล เสนน้อย Automotive Bangkok 0 0
30215 14256 น.ต.อนวัช วรรณศรี Engineering & Construction Bangkok 0 0
30216 20559 น.ต.เอกสิทธิ์ เอี่ยมยิ้ม Automotive Bangkok 0 0
30217 38231 น.ท. ชนะ Automotive Bangkok 0 0
30218 33634 น.ท.วรัตน์ เหนี่ยวบุบผา Automotive Bangkok 0 0
30219 33445 น.ท.หญิงณภัค ชีวะพงษ์ Automotive Bangkok 0 0
30220 18799 น.ท.หญิงนันทพร เถาสุวรรณ Automotive Bangkok 0 0
30221 28585 น.ส สมร ศรีคชไกร Automotive Bangkok 0 0
30222 8192 น.ส ศรัญญา ชีพสุวรรณ Automotive Bangkok 0 0
30223 41191 น.ส สุพรรณิกา จุนขุนทด Automotive Bangkok 0 0
30224 36081 น.ส สุพาภรณ์ ปั๋นเต๋ Automotive Bangkok 0 0
30225 18050 น.ส. กนกนภัส สกุลซ้ง Automotive Bangkok 0 0
30226 31840 น.ส. นฤมล ร่วมสุข Automotive Bangkok 0 0
30227 29523 น.ส. พิมประไพ ศุภมงคล Automotive Bangkok 0 0
30228 25654 น.ส. วนัสนันท์ ศรีสุกใส Automotive Bangkok 0 0
30229 44031 น.ส. วาสนา คุ้มรักษ์ Automotive Bangkok 0 0
30230 23900 น.ส. สมบูลย์ แจ้งนิล Automotive Bangkok 0 0
30231 26424 น.ส. โสรญา กสิกิจพงศ์พันธ์ Automotive Bangkok 0 0
30232 20269 น.ส.กนิษฐา ขันทะสาร Automotive Bangkok 0 0
30233 42330 น.ส.กรรณิกา ศิริคุณ Automotive Bangkok 0 0
30234 6411 น.ส.กอบกุล เห็มวิพัฒน์ Automotive Bangkok 0 0
30235 11041 น.ส.กิ่งกาญจน์ แตงเทศ Automotive Bangkok 0 0
30236 16917 น.ส.ขวัญดาว เหมะธุลิน Automotive Bangkok 0 0
30237 18449 น.ส.คณิศร แป้นจัตุรัส Automotive Bangkok 0 0
30238 39464 น.ส.จักรสุมา พงศ์เศรษฐ์กุล Automotive Bangkok 0 0
30239 18334 น.ส.จันทิมา สุขเกตุ Automotive Bangkok 0 0
30240 1683 น.ส.จารีย์ ศรีสุวรรณ Automotive Bangkok 0 0
30241 24962 น.ส.จิราภรณ์ เหมือนโสภา Automotive Bangkok 0 0
30242 35001 น.ส.จุฬารัตน์ สุภีระ Automotive Bangkok 0 0
30243 23411 น.ส.เฉลิมวรรณ กันยะบุตร Engineering & Construction Rayong 0 0
30244 35303 น.ส.ชไมพร ธีสวรัณ Automotive Bangkok 0 0
30245 16661 น.ส.โชติกา กัวะขุนทด Automotive Bangkok 0 0
30246 11693 น.ส.ฐิติรัตน์ ปัทมะภูษิต Automotive Bangkok 0 0
30247 24599 น.ส.ทรงลักษณ์ Automotive Bangkok 0 0
30248 16786 น.ส.ทิพวัลย์ ชุ่นฟ้ง Automotive Bangkok 0 0
30249 30173 น.ส.เทวิกา กนกประภา Automotive Bangkok 0 0
30250 22339 น.ส.ธรรณวรรษ์ พฤทธิ์ศุภกานต์ Automotive Bangkok 0 0
30251 43086 น.ส.ธัญญ์นลิน อัครนิชาพัฒน์ Automotive Bangkok 0 0
30252 30773 น.ส.ธิดารัตน์ เทียมใจ Automotive Bangkok 0 0
30253 7061 น.ส.ธีรนุช อินทรครรชิต Automotive Bangkok 0 0
30254 41018 น.ส.นงคราญ กองอ้น Automotive Bangkok 0 0
30255 5795 น.ส.นงเยาว์ ศรีประดู่ Automotive Bangkok 0 0
30256 2995 น.ส.นพวรรณ ระวันสุ Automotive Bangkok 0 0
30257 21660 น.ส.น้องพลอย นพกุลสถิตย์ <พลอย> Automotive Bangkok 0 0
30258 13722 น.ส.นันทัชพร เปลี่ยนภักดี Automotive Bangkok 0 0
30259 8863 น.ส.นิตยา ทองสะอาด Automotive Bangkok 0 0
30260 43834 น.ส.นิภาพร รุ่งน้อย Automotive Bangkok 0 0
30261 25999 น.ส.บัวน้อย แพเกาะ Automotive Bangkok 0 0
30262 17656 น.ส.บุบผา ปาประกอบ Automotive Bangkok 0 0
30263 19910 น.ส.ปธัสนันท์ แดงประทุม Automotive Bangkok 0 0
30264 40219 น.ส.ประพรรัตน์ ยิ่งใหญ่ Automotive Bangkok 0 0
30265 41743 น.ส.ประภาภรณ์ อึ้งพยัคฆ์เดช Automotive Bangkok 0 0
30266 10193 น.ส.ปาลิดา นาคสอาด Automotive Bangkok 0 0
30267 41518 น.ส.พรนภา เจียมวรกุลชัย (Puk) Automotive Bangkok 0 0
30268 5111 น.ส.พรเพ็ญ เชาวน์ชัย Automotive Bangkok 0 0
30269 46863 น.ส.พรรษรินทร์ แจ้งวงษ์ Automotive Bangkok 0 0
30270 46813 น.ส.พันธุ์ทิพย์ นาเพาะผล Automotive Bangkok 0 0
30271 38377 น.ส.ภัทราพร สัญชาตเจตน์ Automotive Bangkok 0 0
30272 45347 น.ส.ภัทราพร กลีบโกมุท Automotive Bangkok 0 0
30273 13730 น.ส.ภาวินี วังศรี Automotive Bangkok 0 0
30274 30384 น.ส.มณีรัตน์ ภู่สุวรรณ์ Automotive Bangkok 0 0
30275 40519 น.ส.ยุพาลภัส เนื่องแก้ว Automotive Bangkok 0 0
30276 34364 น.ส.รวิวรรณ ข้อพิสังข์ Automotive Bangkok 0 0
30277 31243 น.ส.รักชนก สุวรรณา Automotive Bangkok 0 0
30278 35490 น.ส.วรรณกร สุภาพ Automotive Bangkok 0 0
30279 30465 น.ส.วรรณภา อุตระ Automotive Bangkok 0 0
30280 15420 น.ส.วรัญตรา แก้วสินชัย Automotive Bangkok 0 0
30281 37723 น.ส.วรันท์สยา พีรภัทรเวธน์ Automotive Bangkok 0 0
30282 44573 น.ส.วรางรัตน์ เสนาสิงห์ Automotive Bangkok 0 0
30283 12851 น.ส.วราภรณ์ ชื่นชอบ Automotive Bangkok 0 0
30284 37652 น.ส.วริษรา จงเจริญ Automotive Bangkok 0 0
30285 2230 น.ส.วิจิตรา ไชยจิตร Automotive Bangkok 0 0
30286 40405 น.ส.วิลาวัณย์ สุนทรรัตน์ Automotive Bangkok 0 0
30287 45656 น.ส.แววตา สิริเพาประดิษฐ์ Automotive Bangkok 0 0
30288 40124 น.ส.ศศิวิมล พิทักษ์ชาติ Automotive Bangkok 0 0
30289 12128 น.ส.ศิรินทิพย์ แก้วบัวดี Automotive Bangkok 0 0
30290 47267 น.ส.ศิรินภา สุขผล Automotive Bangkok 0 0
30291 37481 น.ส.ศิริวรรรณ มณีแก้วงาม Automotive Bangkok 0 0
30292 35768 น.ส.ศิโรรัตน์ Automotive Bangkok 0 0
30293 10167 น.ส.ศุภากร ทวีกิจถาวร Automotive Bangkok 0 0
30294 32661 น.ส.สมจิตร ใช้วัฒนรุ่งเรืองไพศาล Automotive Bangkok 0 0
30295 16608 น.ส.สมฤดี น้ำหอม Automotive Bangkok 0 0
30296 3462 น.ส.สาวิตรี เกตุรมย์ Automotive Bangkok 0 0
30297 34977 น.ส.สิรินันท์ โรจน์วณิชย์ Automotive Bangkok 0 0
30298 10759 น.ส.สิริวรรณ พีระเลิศกิจ Automotive Bangkok 0 0
30299 10260 น.ส.สุกัญญา Automotive Bangkok 0 0
30300 44639 น.ส.สุกานต์ดา เด่นจันตา Automotive Bangkok 0 0
ศูนย์ประสานงานจัดหาในระบบ E-MarketPlace
เลขที่ 1518 ถ.พิบูลสงคราม แขวง บางซื่อ เขต บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ 02-913-2500 ต่อ 1526 โทรสาร. 02-586-5867700
Website : www.thaitechno.net