Buyer Ranking

อันดับ รหัส Buyer Name อุตสาหกรรม จังหวัด รายการ ยอดซื้อ
30201 8640 นางสาววรทิพย์ พุกละมุน Automotive Bangkok 0 0
30202 5524 นางสาววราภรณ์ อาจวิชัย Automotive Bangkok 0 0
30203 32352 นางสาววริยา แมลงภู่ทอง Automotive Bangkok 0 0
30204 1412 นางสาววันวิสา อาศัยญาติ Engineering & Construction Bangkok 0 0
30205 31326 นางสาววันวิสาข์ ศรีอารักษ์ Automotive Bangkok 0 0
30206 4540 นางสาววันวิสาข์ กุหลาบแสง Automotive Bangkok 0 0
30207 17352 นางสาววารุณี ปัดถา ,นางสาวเพิ่มพร เจ็งศิริ Automotive Bangkok 0 0
30208 42788 นางสาววาสินี รอดพ่วง Automotive Bangkok 0 0
30209 44195 นางสาววิพาภรณ์ ปัญญา Automotive Bangkok 0 0
30210 25328 นางสาววิภาพร เชิดชู Automotive Bangkok 0 0
30211 777 นางสาววิราวรรณ์ หนังสือ Automotive Bangkok 0 0
30212 6720 นางสาววิไลพร เส็งจีน Automotive Bangkok 0 0
30213 42308 นางสาววิไลวรรณ อุปถัมภ์เกื้อกูล Automotive Bangkok 0 0
30214 34460 นางสาวศศิณัฐกานต์ กิตติพุฒิพงศ์ Automotive Bangkok 0 0
30215 44551 นางสาวศศิธร แสงภารา Automotive Bangkok 0 0
30216 30242 นางสาวศศิธร พลแก้ว Automotive Bangkok 0 0
30217 39382 นางสาวศิวพร วรรณวิไล Automotive Bangkok 0 0
30218 43497 นางสาวศุภจิตรา สิริตั้งไพศาล Automotive Bangkok 0 0
30219 43001 นางสาวสริตา เลาหะวรนันท์ Automotive Bangkok 0 0
30220 8503 นางสาวสโรชา นิลดี Automotive Bangkok 0 0
30221 20869 นางสาวสายสมร เหมือนศิริ Automotive Bangkok 0 0
30222 701 นางสาวสายสุดา จันโท Automotive Bangkok 0 0
30223 43137 นางสาวสิราภรณ์ พลแดง Automotive Bangkok 0 0
30224 38636 นางสาวสุชาดา สานุสันต์ Automotive Bangkok 0 0
30225 41418 นางสาวสุชิลา Automotive Bangkok 0 0
30226 21169 นางสาวสุดาทิพย์ ณ สงขลา Automotive Bangkok 0 0
30227 43762 นางสาวสุทาทิพย์ ชมอินทร์ Automotive Bangkok 0 0
30228 13232 นางสาวสุธาสินีย์ คุ้มยงค์ Automotive Bangkok 0 0
30229 21919 นางสาวสุธีภรณ์ ชัยเมือง Automotive Bangkok 0 0
30230 23537 นางสาวสุพัตรา บุตรเสรีชัย Automotive Bangkok 0 0
30231 45793 นางสาวสุพิณ แสนใน Automotive Bangkok 0 0
30232 37970 นางสาวสุมณฑา จันทร์อ่อน Automotive Bangkok 0 0
30233 33508 นางสาวสุรีย์พร ช่วยชู Automotive Bangkok 0 0
30234 34059 นางสาวสุรีย์พร แดงสกุล Automotive Bangkok 0 0
30235 14099 นางสาวสุรีวรรณ แหล่ป้อง Automotive Bangkok 0 0
30236 14102 นางสาวสุรีวรรณ แหล่ป้อง Automotive Bangkok 0 0
30237 28581 นางสาวสุวภัทร นักรู้กำพลพัฒน์ Automotive Bangkok 0 0
30238 24678 นางสาวสุวิมล หอมชะเอม Automotive Bangkok 0 0
30239 15588 นางสาวเสาวนิตย์ ชอบบุญ Automotive Bangkok 0 0
30240 25911 นางสาวแสงเดือน มีสัตย์ Automotive Bangkok 0 0
30241 4401 นางสาวอมรรัตน์ เลียดประถม Automotive Bangkok 0 0
30242 34629 นางสาวอรวรรณ พัฒนกุล Automotive Bangkok 0 0
30243 16695 นางสาวอัจฉรากรณ์ Automotive Bangkok 0 0
30244 27816 นางสาวอัชเน กลั้งทองด้วง Automotive Bangkok 0 0
30245 24719 นางสาวอัชรา ศรีแสงรัตน์ Automotive Bangkok 0 0
30246 7448 นางสาวอาทิตยา จันทร์วงศ์ Automotive Bangkok 0 0
30247 240 นางสาวอารยา คงกะแดะ Automotive Bangkok 0 0
30248 23283 นางสาวอารีย์พร เกิดยินดี Automotive Bangkok 0 0
30249 44967 นางสาวอำนวยพร สมเอ้ย Automotive Bangkok 0 0
30250 45615 นางสาวอุทัยวรรณ จินเจา Automotive Bangkok 0 0
30251 10052 นางสุกัญชญา เดชธนาเตชินท์ Automotive Bangkok 0 0
30252 45773 นางสุจิตรา กุลศรี Automotive Bangkok 0 0
30253 44519 นางสุนทรี จินดามัย Automotive Bangkok 0 0
30254 16261 นางสุพรรษา ทรงเดช Automotive Bangkok 0 0
30255 21479 นางสุฟาวรินทร์ ไดมอน Automotive Bangkok 0 0
30256 43503 นางสุภัทรา ศรีวิไล Automotive Bangkok 0 0
30257 40991 นางสุภาภรณ์ กันทา Automotive Bangkok 0 0
30258 11359 นางสุมาลี สิริสุขสมภพ Automotive Bangkok 0 0
30259 7631 นางสุมิตรา เภสัชชา Automotive Bangkok 0 0
30260 40963 นางสุวคนธ์ พึ่งสันเทียะ Automotive Bangkok 0 0
30261 41309 นางสุวรรณี อินทองแก้ว Automotive Bangkok 0 0
30262 22860 นางเสาวนีย์ ศรีไข่มุกข์ Automotive Bangkok 0 0
30263 32994 นางเสาวรส สง่าจิตร Automotive Bangkok 0 0
30264 12769 นางหนูแดง คาดสนิท Automotive Bangkok 0 0
30265 37296 นางอมรา เทียมนภา Automotive Bangkok 0 0
30266 4743 นางอรณี คำออน Automotive Bangkok 0 0
30267 18654 นางอรุณี Automotive Bangkok 0 0
30268 668 นางอ้อมแก้ว ปุริวัฒน์ Automotive Bangkok 0 0
30269 18149 นางอ้อยทิพย์ สถิรกุล Automotive Bangkok 0 0
30270 3543 นางอัจฉรา พลอยเพ็ชร์ Automotive Bangkok 0 0
30271 41453 นางอัยรดา นุ่นรุ่ย Automotive Bangkok 0 0
30272 11654 นางอารีย์ แซ่เฮง Automotive Bangkok 0 0
30273 37591 นางอารีย์ ตันตยานุวัตร Automotive Bangkok 0 0
30274 17820 นางเอกลักษณ์ แก้วคง Automotive Bangkok 0 0
30275 5995 นางุสุพัฒตรา จันทร์เขียว Automotive Lampang 0 0
30276 4210 นาฎพล แสงศรี Automotive Bangkok 0 0
30277 22198 นาฎลดา Automotive Bangkok 0 0
30278 4979 นาฏนภา หัสเดช Automotive Bangkok 0 0
30279 4096 นาฏย Automotive Bangkok 0 0
30280 4862 นาตยา Automotive Bangkok 0 0
30281 8787 นาตยา Automotive Bangkok 0 0
30282 19521 นาตยา Automotive Bangkok 0 0
30283 13611 นาตยา Automotive Bangkok 0 0
30284 36287 นาตยา Automotive Bangkok 0 0
30285 18486 นาตยา เวชชนะ Automotive Bangkok 0 0
30286 13046 นาตยา วิรัญโท Automotive Bangkok 0 0
30287 29150 นาตยา (อัง) Automotive Bangkok 0 0
30288 6320 นาตยา บุณยานันต์ Automotive Bangkok 0 0
30289 1714 นาตยา อังคนาวิน Automotive Bangkok 0 0
30290 6569 นาถนภา Engineering & Construction Nakhon Nayok 0 0
30291 42033 นาถยา Automotive Bangkok 0 0
30292 26669 นาถฤทัย Automotive Bangkok 0 0
30293 4183 นาถลดา Automotive Bangkok 0 0
30294 13794 นาถลดา พลอยน้ำเงิน Automotive Bangkok 0 0
30295 35359 นาถวัฒน์ เชื้อเมืองพาน Automotive Bangkok 0 0
30296 7006 นาถอนงค์ พงษ์ช้าง Automotive Bangkok 0 0
30297 41766 นาท Automotive Bangkok 0 0
30298 20185 นาท Automotive Bangkok 0 0
30299 26723 นาท ประโพทานัง Automotive Bangkok 0 0
30300 21410 นาทกัลยา คีรีเมฆ Automotive Bangkok 0 0
ศูนย์ประสานงานจัดหาในระบบ E-MarketPlace
เลขที่ 1518 ถ.พิบูลสงคราม แขวง บางซื่อ เขต บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ 02-913-2500 ต่อ 1526 โทรสาร. 02-586-5867700
Website : www.thaitechno.net