Buyer Ranking

อันดับ รหัส Buyer Name อุตสาหกรรม จังหวัด รายการ ยอดซื้อ
30201 27247 นางศรีไพร จิ้มลิ้มเลิศ Automotive Bangkok 0 0
30202 22404 นางศรีรัตน์ เต็มลักษมี Automotive Bangkok 0 0
30203 30945 นางศิริพร ศิริคำวงศ์ Automotive Bangkok 0 0
30204 38158 นางศิริพร นันทจำรูญ Automotive Bangkok 0 0
30205 17273 นางศิริภรณ์ ศิริใจชิงกุล Automotive Bangkok 0 0
30206 23091 นางศิริลักษณ์ บุญมา Automotive Bangkok 0 0
30207 17304 นางสมจิตร พูลเพ็ง Automotive Bangkok 0 0
30208 42169 นางสมใจ. อาจวิชัย Automotive Bangkok 0 0
30209 43159 นางสมฤทัย พูลสวัสดิ์ Automotive Bangkok 0 0
30210 45702 นางสายสุดา งามไข่น้ำ Automotive Bangkok 0 0
30211 1204 นางสาว ประไพพร ศรีสะอาด Automotive Bangkok 0 0
30212 45747 นางสาว ขนิษฐา ภูชุม Automotive Bangkok 0 0
30213 45715 นางสาว จุติมา พลภักตร์ Automotive Bangkok 0 0
30214 24706 นางสาว นันทิชา วิทยาศรัย Automotive Bangkok 0 0
30215 36241 นางสาว นิลเนตร บริสุทธิญาณี Automotive Bangkok 0 0
30216 24894 นางสาว ปรียา อินทรโสภา Automotive Bangkok 0 0
30217 15530 นางสาว เพิ่มพร จันทนา Automotive Bangkok 0 0
30218 17158 นางสาว ภัควลัญชณ์ ปัณณ์เลาหนุกูล Automotive Bangkok 0 0
30219 4262 นางสาว มะลิวัลย์ แสนวัฒน์ Automotive Bangkok 0 0
30220 4518 นางสาว วรทิพย์ พุกละมุน Automotive Bangkok 0 0
30221 41019 นางสาว ศิรินภา ลาธุลี Automotive Bangkok 0 0
30222 15647 นางสาว ศุภราภรณ์ อ้นสถิตย์ Automotive Bangkok 0 0
30223 30282 นางสาว สุนิสา เพ็ชรกุล Automotive Bangkok 0 0
30224 36395 นางสาว สุพัฒน์ กุลแดง Automotive Bangkok 0 0
30225 26798 นางสาว สุภัททรา บุญส่ง Automotive Bangkok 0 0
30226 41245 นางสาว อังสุมาลิน อินตา Automotive Bangkok 0 0
30227 28390 นางสาวกนกวรรณ แก้วเกาะสะบ้า Automotive Bangkok 0 0
30228 24325 นางสาวกนกวรรณ จิระมณีมัย Automotive Bangkok 0 0
30229 43557 นางสาวกรรณิกา กัลยาวรณ์ Automotive Bangkok 0 0
30230 4718 นางสาวกรานจนา ธรรมวงษ์ Automotive Bangkok 0 0
30231 29915 นางสาวกษวรรณ ผาพรม Automotive Bangkok 0 0
30232 674 นางสาวกัญญารัตน์ มานิตยกุล Automotive Bangkok 0 0
30233 15311 นางสาวกัลยา มูสิกะ Automotive Bangkok 0 0
30234 2570 นางสาวการณ์วิกา พรมจันทร์ Automotive Bangkok 0 0
30235 42095 นางสาวขนิษฐา นวลไชยดี Automotive Bangkok 0 0
30236 42188 นางสาวขนิษฐา ใจจ้อง Automotive Bangkok 0 0
30237 42488 นางสาวขวัญชนก ปฏิสนธิ์ Automotive Bangkok 0 0
30238 42657 นางสาวคณัสนันท์ นันคำ Automotive Bangkok 0 0
30239 5430 นางสาวจริยา จุมปู Automotive Bangkok 0 0
30240 33268 นางสาวจันทร์ฉาย ดิษฐรัตน์ Automotive Bangkok 0 0
30241 44164 นางสาวจันทิวา สมกลิ้ง Automotive Bangkok 0 0
30242 25438 นางสาวจิดาภา คำแก้ว Automotive Bangkok 0 0
30243 38243 นางสาวจิตราภา ชัยวาระศิริพงษ์ Automotive Bangkok 0 0
30244 9177 นางสาวจินตนา เถื่อนสมบัติ Automotive Bangkok 0 0
30245 22454 นางสาวจินตนา ขำเอนก Automotive Bangkok 0 0
30246 37973 นางสาวจินตหรา แสงสุริยนต์ Automotive Bangkok 0 0
30247 28396 นางสาวจิรฐา ทองแก้ว Automotive Bangkok 0 0
30248 15488 นางสาวจิรนันท์ สังข์ด้วงยาง Automotive Bangkok 0 0
30249 28662 นางสาวจิรพันธ์ สมภาวะ Automotive Bangkok 0 0
30250 41461 นางสาวจิรวดี สายไหม Automotive Bangkok 0 0
30251 44467 นางสาวจิรวดี สายไห ท Automotive Bangkok 0 0
30252 43599 นางสาวจิรารัตน์ อินทะเกตุ Automotive Bangkok 0 0
30253 30509 นางสาวจีราพร สุวรรณ์ Automotive Bangkok 0 0
30254 14198 นางสาวจุฬารัตน์ บาริศรี Automotive Bangkok 0 0
30255 32553 นางสาวเฉลิมขวัญ จันทร์มาส Automotive Bangkok 0 0
30256 13229 นางสาวชนัญญา พันจีบ Automotive Bangkok 0 0
30257 25605 นางสาวชมพู โคตรวิชัย Automotive Bangkok 0 0
30258 13116 นางสาวชลดา จุลโอภาส Automotive Bangkok 0 0
30259 34864 นางสาวชลธิชา บูชา Automotive Bangkok 0 0
30260 19765 นางสาวชัญญา พาภักดี Automotive Bangkok 0 0
30261 24527 นางสาวชาญนภัส Automotive Bangkok 0 0
30262 20901 นางสาวชุลีพร ตั้งฤทธิ์ปราณี Automotive Bangkok 0 0
30263 3138 นางสาวโชติรส คงสมโอษฐ์ Automotive Bangkok 0 0
30264 31364 นางสาวซูรีซัน มะลี Automotive Bangkok 0 0
30265 9817 นางสาวญาณินท์ แซ่ตั้ง Automotive Bangkok 0 0
30266 25612 นางสาวณัฐชญา ขามคม(คุณหมวย) Automotive Bangkok 0 0
30267 2268 นางสาวณัฐนพิน จอยรัมย์ Automotive Bangkok 0 0
30268 44087 นางสาวณัฐพิมล ด่านกลาง Automotive Bangkok 0 0
30269 43712 นางสาวณิยะวรรณ ชูทอง Automotive Bangkok 0 0
30270 8360 นางสาวดวงฤดี สังข์สวัสดิ์ Food & Beverage Satun 0 0
30271 21430 นางสาวดอกรัก ศรีอ่อน Automotive Bangkok 0 0
30272 46073 นางสาวดารณี พานทอง (เปิ้ล) Automotive Bangkok 0 0
30273 36631 นางสาวทัศนีย์ จันทรมณี Automotive Bangkok 0 0
30274 42084 นางสาวทิษฏยา เสมาเงิน Automotive Bangkok 0 0
30275 21381 นางสาวธนัทภัทร ตั้งมงคลโชติ Automotive Bangkok 0 0
30276 23862 นางสาวธนิษฐ์นันท์ พรหมพล Automotive Bangkok 0 0
30277 36593 นางสาวธัญกร ภูมิพันธ์ Automotive Bangkok 0 0
30278 25923 นางสาวธัญญาลักษณ์ ลิ้มทองกุล Automotive Bangkok 0 0
30279 39537 นางสาวธิดารัตน์ พุทธรักษา Automotive Bangkok 0 0
30280 41811 นางสาวธิดารัตน์ จริงจิตร Automotive Bangkok 0 0
30281 25183 นางสาวธิพาวรรณ์ ทรัพย์มี Automotive Bangkok 0 0
30282 7627 นางสาวนงนาฏ นิยมศิริ Automotive Bangkok 0 0
30283 22880 นางสาวนรินทร์ ทาระพันธ์ Automotive Bangkok 0 0
30284 34844 นางสาวนฤมล พิชัยช่วง Automotive Bangkok 0 0
30285 20634 นางสาวนวลจันทร์ จั่นมา Electric & Electronic Samutprakan 0 0
30286 10770 นางสาวนารินทร์ จงราช Automotive Bangkok 0 0
30287 31258 นางสาวนำโชค ผุยแพง Automotive Bangkok 0 0
30288 29644 นางสาวน้ำทิพย์ ขอชัย Automotive Bangkok 0 0
30289 1200 นางสาวนิดารัตน์ ไพรคณะฮก Automotive Bangkok 0 0
30290 9567 นางสาวนิพาดา นัทธี Automotive Bangkok 0 0
30291 26745 นางสาวนิลเนตร วิทยานันท์ Automotive Bangkok 0 0
30292 4603 นางสาวนุชรี ทิพยศุภลักษณ์ Automotive Bangkok 0 0
30293 42361 นางสาวนุสรา ศรีแสง Automotive Bangkok 0 0
30294 23904 นางสาวบุญงาม ทองสวด Automotive Bangkok 0 0
30295 32261 นางสาวปนัดดา มีภูมิ Automotive Bangkok 0 0
30296 3430 นางสาวประจิตร ศรีขัดเค้า Automotive Bangkok 0 0
30297 40333 นางสาวประทุม แก่นคง Automotive Bangkok 0 0
30298 20213 นางสาวประทุมพร ออกช่อ Automotive Bangkok 0 0
30299 19077 นางสาวประเพ็ญพร ธงยศ Automotive Bangkok 0 0
30300 39306 นางสาวปราณี อาชารัตน์ Automotive Bangkok 0 0
ศูนย์ประสานงานจัดหาในระบบ E-MarketPlace
เลขที่ 1518 ถ.พิบูลสงคราม แขวง บางซื่อ เขต บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ 02-913-2500 ต่อ 1526 โทรสาร. 02-586-5867700
Website : www.thaitechno.net